Високий рівень матема­тичної підготовки набуває сьогодні особливої актуальності. Дійсно, математика є опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін фізики


НазваВисокий рівень матема­тичної підготовки набуває сьогодні особливої актуальності. Дійсно, математика є опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін фізики
Дата22.12.2013
Розмір61.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Високий рівень матема­тичної підготовки набуває сьогодні особливої актуальності. Дійсно, математика є опорним предметом при вивченні суміжних дисциплін (фізики, хімії, інформатики, біології, географії, еко­номіки, креслення). Тому без належної математичної підготовки є неможливою повноцінна неперервна освіта сучасної людини.

«Різнобічний розвиток особистості, створення умов для інтелектуального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учнів» – така мета стоїть перед математиками у Програмі для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для забезпечення ефективного засвоєння учнями програми з математики важливу роль відіграють як традиційні, так і нові засоби навчання. У казці «Аліса у країні чудес» Льюіс Керол писав: «Доводиться бігти з усіх ніг лише для того, щоб залишитися на тому самому місці. Якщо хочеш потрапити в інше місце, потрібно бігти вдвічі швидше…» Вчитель повинен іти в ногу з часом, сучасно, креативно мислити, бути «на рівні».

Сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють за допомогою комп'ютера розв'язувати досить широке коло математичних задач різних рівнів складності. Комп'ютерна підтримка вивчення, математики дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються, які в свою чергу значно сприяють розвитку образ­ного мислення, оскільки всі рутинні обчислювальні операції та побудови виконує комп'ютер, залишаючи учневі час на дослід­ницьку діяльність. Як допоміжні засоби обчислень, коли обчис­лення не є прямим продуктом навчання, можуть застосовуватись мікрокалькулятори.

Важливе значення для розвитку сучасної освіти має ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

На уроках математики можна використовувати комп’ютер на всіх етапах: для наочності при вивченні нової теми, при закріпленні вивченого, для узагальнення та систематизації знань учнів, при проведенні контролю знань, умінь і навичок.

Сучасні комп'ютерні технології дозволяють більш ефективно вивчати окремі теми шкільного курсу математики. Розглянемо застосування одного з най­поширеніших програмних засобів — електронної таблиці Microsoft Office Excel для вивчення власти­востей елементарних функцій з використанням графічних можливостей цього продукту.

Найбільш поширеними способами задання функції є табличний і аналітичний — за допомогою форму­ли. Розглянемо функцію, яка задана аналітично, на­приклад у = х2 + x – 2.

Побудова графіка функції в Excel:

 1. Задаємо межі зміни аргументу і крок зміни ар­гументу. Наприклад, хmin= – 4, хmax = 3, х = 0,5.

 2. Знаходимо відповідні значення функції. У від­повідну комірку вводимо формулу.

 3. Виділяємо комірки із значеннями аргументу і фукнцією.

 4. Викликаємо майстер діаграм:

 5. Обираємо тип діаграми.

 6. Перевіряємо діапазон даних.

 7. Виконуємо оформлення здобутого графіка і розміщуємо його.
Пропоную розробку одного із уроків, на якому вивчаються тригонометричні функції за допомогою електронної таблиці Microsoft Office Excel для вивчення властивостей елементарних функцій.
Тема уроку: Тригонометричні функції y = sinx, y = cosx, їх властивості і графіки.

Мета уроку: засвоєння учнями поняття тригонометричної функцій, їх властивостей; формування та розвиток графічної культури учнів; виховання кмітливості, уваги, спостережливості, акуратності та точності ви­конання дій під час роботи з комп'ютером.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання уроку: комп'ютерний клас.

Програмне забезпечення уроку: Microsoft Office Excel.

План уроку

 1. Організаційний момент. Інструктаж з техніки безпеки під час роботи з комп'ютером.

 2. Повідомлення теми й мети уроку.

 3. Актуалізація опорних знань.

 4. Мотивація вивчення теми.

 5. Викладання нового матеріалу.

 6. Підсумок уроку.

 7. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. Привітання. Організація класу.

Перевірка готовності учнів до уроку, наявність підручників, зошитів.

Інструктаж з техніки безпеки під час роботи з комп'ютером (2 хв.)

Наголошуємо на необхідності дотримання основ­них правил поведінки під час роботи з комп'ю­тером.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку (2 хв.)

Тригонометричні функції y = sinx, y = cosx, їх властивості і графіки.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

 • Дайте означення функції і назвіть основні способи її задання.

 • Що таке область визначення функції?

 • Що називається графіком функції?

 • Що таке область значень функції?

 • Як виконується побудова діаграм в Excel?

 • Як можна змінити параметри побудованої діаграми?

IV. Мотивація навчальної діяльності.

У природі існує багато процесів, що описуються за допомогою функцій. Сьогодні ми розглянемо тригонометричні функції y = sin x, y = cos x. Одним із програмних засобів, який дозволяє досліджувати функції, є середовище Microsoft Office Excel.

V. Засвоєння нового матеріалу (15 хв.)

Даємо формальне означення тригонометричної функції: «Функцію, яку можна задати за допомогою формули y = sin x, y = cos x, х — аргу­мент функції, у — значення функції, називається тригонометричною».

Тригонометричні функції – елементарні функції, які історично виникли при розгляді прямокутних трикутників і висловлювали залежності сторін цих трикутників від гострих кутів при гіпотенузі (або, що еквівалентно, залежність хорд і висот від центрального кута в колі).

Ці функції знайшли найширше застосування в самих різних областях науки. Згодом визначення тригонометричних функцій було розширено, їх аргументом тепер може бути довільне речовий або навіть комплексне число. Наука, що вивчає властивості тригонометричних функцій, називається тригонометрією.

План побудови графіків функцій.

Дайте відповіді на запитання:

 1. Яких значень може набувати незалежна змінна?

 2. Яких значень може набувати залежна змінна?

 3. Задаємо значення аргументу від 0 до 10 з кроком 0,4, та знаходимо відповідні значення функцій y = sin x, y = cos x.

 4. За допомогою Майстра діаграм будуємо графіки цих функцій. 1. Побудуємо графіки функцій y = sin(x – 1), y = cos(x – 1).Властивості тригонометричних функцій y = sin x, y = cos x:

 1. D(y) = R.

 2. E(y) = [ - 1; 1].

 3. Тригонометричні функції y = sin x, y = cos x періодичні з періодом T = 2π.

 4. Функція y = sin x – непарна, її графік симетричний відносно початку координат; функція y = cos x – парна, її графік симетричний відносно вісі ОY.

VІ. Практична робота (10 хв.)

Засобами Microsoft Office Excel побудувати графік функцій y = sin x + х, y = cos x + х. Значення аргументу задаємо від 0 до 12 з кроком 0,4.

VІІ. Підсумок уроку (3 хв.)

Перевіряємо і оцінюємо роботу кожного учня, відзначаючи кращі роботи, вказуємо на помилки і недоліки. Виставляємо оцінки за кращі і цікаві роботи.

VІІІ. Домашнє завдання (2 хв.)
Використані джерела:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. – Київ.: Перун, 2005.

 2. Навчальні програми з математики для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. 5-11. – К.: Навчальна книга, 2003.

 3. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу загальноосвіт. закладів: академ. рівень/ Нелін Є. П.. – Х. Гімназія, 2010. – 416 с.

 4. Інтернет ресурси. – Режими доступу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/Тригонометричні_функції;

http://znaimo.com.ua/Тригонометричні_функції.

Золотоніська спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій

Вчитель математики і інформатики Лискова С.М.

Схожі:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Напівпровідників, а в 1998 р. – докторську дисертацію за спеціальністю...
Богдан Арсентійович Сусь, професор кафедри загальної і теоретичної фізики Національного технічного університету України "КПІ"
Результативн ість – це що? Високий бал, міцні знання чи велика зацікавленість предметом
Результативність – це що? Високий бал, міцні знання чи велика зацікавленість предметом
Творіть добро, щоб кращим став цей світ А ми живі, нам треба поспішати...
...
11. Вимоги до особистості фахівця з вищою освітою Проблема виховання...
Річ у тім, що технічний прогрес автоматично не веде до духовного прогресу, наслідком чого є загострення глобальних проблем людства:...
В. О. Сухомлинський Зростаюча увага до питань мовної комунікації,...
Загальної проблематики на сучасному етапі особливої актуальності набуває вивчення мовленнєвого етикету, правил мовленнєвої поведінки....
УРОК №7 Тема. Суміжні кути. Властивості суміжних кутів
«теорема»; сформувати в учнів уміння розпізна­вати на готовому рисунку пари суміжних кутів, будувати кут, суміжний з даним, відтворювати...
1 Геофізика при вивченні надр Землі
Останнім часом стрімкого розвитку набуває напрямок, що об’єднує методи вивчення геологічного розрізу, розкритого свердловиною, із...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка