ТЕМА: Облік розрахункових операцій


Скачати 87.97 Kb.
НазваТЕМА: Облік розрахункових операцій
Дата06.12.2013
Розмір87.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н Педоренко А.М

на ______________

ТЕМА:Облік розрахункових операцій

ТЕМА ЗАНЯТТЯ:Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Мета заняття:навчити обліку розрахунків з постачальниками, за податками і платежами, та іншими поточними зобов’язаннями

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційна виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за простій, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).

До мінімальної заробітної плати не включаються: доплати; надбавки; заохочувальні і компенсаційні виплати.

Відрядна оплата праці — система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості. Відрядна оплата праці має два різновиди: пряма відрядна та відрядно-преміальна. Різновид відрядної форми оплати праці є відрядно-прогресивна та акордна форми. При прямій відрядній формі оплати праця працівника винагороджується по відрядних розцінках за одиницю обігу незалежно від рівня виконаних норм виробки. Заробіток визначається помноженням обсягу якісно виконаних робіт на відрядну розцінку.

Непряма відрядна система праці — застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить від результатів роботи основних робітників, яких вони обслуговують. При відрядно-прогресивній оплаті праці робочого, об’єм робіт, виконаний понад норму, сплачується по збільшених розцінках.

Акордна оплата праці — одна з форм заробітної плати, яка є різновидом відрядної заробітної плати. Акордна заробітна плата нараховується на весь встановлений (узгоджений) обсяг робіт. Існує також акордно-преміальна оплата праці, при якій виплачуються премії за досягненні показники в роботі. Для обліку виробітку робочих застосовуються такі документи: наряд на відрядну роботу, який може бути індивідуальним або бригадним; маршрутний лист та інші. У наряді вказується обсяг вироблених робіт, сума заробітної плати, склад членів бригади, відпрацьований кожним час, розраховується коефіцієнт трудової участі у відповідності з яким розраховується премія робочим. Наряд закривається по мірі виконання завдання: він підписується бригадиром. Акордний наряд застосовується в бригадах «кінцевої продукції». Заробітна плата визначається відповідно до калькуляції.

Погодинна заробітна плата — форма оплати праці, коли обсяг виконаної роботи не піддається обліку та нарахуванню. Відомі дві форми погодинна оплати праці — проста погодинна та погодинно-преміальна.

Єдиний внесок нараховується: для платників— на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (наданняпослуг) за цивільно-правовими договорами;

 1. Пояснення нового матеріалу

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому як очікується приведе до зменшення ресурсів підприємства (економічних вигод). В ПСБО 11 «Зобов’язання» даються методологічні основи обліку зобов’язань. В цьому стандарті зобов’язання поділяються на поточні і довгострокові зобов’язання. Поточні зобов’язання – це зобов’язання які будуть погашені протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з моменту їх виникнення. До поточних зобов’язань відносять:

 • Короткострокові кредити банку за товари, роботи, послуги;

 • Короткострокові векселі видані;

 • Короткострокові кредити банків;

 • Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом, розрахунками зі страхування, позабюджетними організаціями, учасниками, постачальниками;

 • Інша поточна заборгованість;

Погашення зобов'язання може відбутися: сплатою грошових коштів в готівковій або безготівковій формі; розрахунками в кредит; передачею інших активів; надання послуг; заміною зобов'язання іншим; перетворенням зобов'язання на капітал; відмовою кредитора від своїх прав або позбавленням їх. Використання безготівкової, готівкової або кредитної форми порядку розрахунків між отримувачем коштів і платником визначається договором.

Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані дві умови відповідно до П(С)БО 11:

1) оцінка їх може бути достовірно визначена;

2) існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення.

В П(С)БО 11 "Зобов'язання" відсутнє визначення критеріїв визнання того чи іншого виду зобов'язань. Зобов'язання виникають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій звітності в наступних випадках: при визнанні активу, придбаного в борг;при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв на оплату відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов'язань;при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов'язання.

Класифікацію зобов'язань для їх відображення в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО 11 наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

Зобов'язання

Поточні зобов'язання

Зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу, або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу:

короткострокові кредити банків

поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

короткострокові векселі видані

кредиторська заборгованість за товари, послуги, роботи

поточна заборгованість за розрахунками за авансами одержаними, з бюджетом та позабюджетними платежами, оплати праці, з учасниками, внутрішніми розрахунками, інші поточні зобов'язання

Довгострокові зобов'язання

Всі зобов'язання, які не є поточними:

довгострокові кредити банків

інші довгострокові фінансові зобов'язання

відстрочені податкові зобов'язання

Забезпечення

зобов'язання, з невизначенною сумою або часом погашення на дату балансу:

додаткове пенсійне забезпечення

виконання гарантійних зобов'язаннь

реструктуризація

виконання зобов'язаннь щодо обтяжливих контрактів

Непередбаченні зобов'язання

зобов'язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій, та існування якого буде підтверджено лише коли (не)відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю

теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулиих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовырно визначити

Доходи майб. періодів

Доходи, одержані підприємством у звітному періоді, але такі, що відносяться до наступних періодів

Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів, до яких належать грошові кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають триваліший).

До поточних зобов’язань з товарних операцій відносяться розрахунки з постачальниками за товарно – матеріальні цінностей. Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунками є:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»

Цей рахунок по відношенню до балансу пасивний. По кредиту відображається збільшення заборгованості, по дебету погашення заборгованості.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками ведеться при книжно-журнальній формі, в книгах К-15, К-15а, К-17. В книзі К-15 записи ведуться в розрізі постачальників, де для кожного постачальника відкривається окрема сторінка. Записи в цій книзі ведуться лінійно-позиційним способом, тобто в одну стрічку записуються обороти по дебету і кредиту рахунку 631. В цій книзі записи ведуться на підставі первинних документів (рахунків-фактур,товарно-грошових звітів, виписок з поточного рахунку, платіжних доручень). Залишки записуються на початок по кредиту, оборот по кредиту – збільшення заборгованості, оборот по дебету – перерахування коштів за товари, роботи, послуги.. в кінці місяця підраховують обороти і визначають сальдо на кінець місяця.

В книзі К-15а для кожного постачальника відкривається один рядок, де записують найтування постачальника.

Підприємства і організації можуть отримувати в банку позики (кредити), залежно від строків кредити бувають:

 • Короткострокові (до 1 року);

 • Середньострокові (до 3 років);

 • Довгострокові( понад 3 роки).

Для того щоб отримати позику в банку підприємству необхідно укласти договір з банком, в якому вказується сума позики, процент за користування позикою, строк на який надається позика, строк погашення позики.

Синтетичний облік короткострокових позик банку ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики», субрахунками якого є:

 • 601 «Короткострокові кредити банків в національній валюті»;

 • 602 «Короткострокові кредити в іноземній валюті»;

 • 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків національній валюті»;

 • 604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

 • 605 «Прострочені позики в національній валюті»;

 • 606 «Прострочені позики в іноземній валюті».

Аналітичний облік до рахунку 601 ведеться в журналі К-1, К-1а. В К-1а записи ведуться на підставі виписки із позичкового рахунку. Сальдо на початок записується по кредиту. Операції по дебету і по кредиту записуються в розрізі кореспондуючих рахунків на підставі певних документів. В кінці місяця в цьому журналі підраховують підсумки, перевіряються зустрічні суми по рахунках 301, 311 і складають меморіальний ордер. При складані меморіальних ордерів не записують зустрічні суми які пройшли в меморіальних ордерах по рахунках 301, 311. Складені меморіальні ордери реєструють в реєстраційному журналі і записують в головну книгу.

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Основи обліку поточних зобов’язань

 2. Які зобов’язання відносяться до поточних

 3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

 4. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових позик

 5. Облік розрахунків за податками і платежами. Які податки є обов’язковими для спати і їх розмір

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н Педоренко А.М.

Схожі:

ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Мета заняття: навчити складати облікові регістри з обліку розрахунків з покупцями, складати бухгалтерські записи за операціями в...
Затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
У першій частині реєстру визначені реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації. Тобто моделі зазначених...
Користувачам реєстраторів розрахункових операцій
Закон №265 суб’єктам господарювання необхідно подавати до податкових органів звітність про використання реєстраторів розрахункових...
План-конспект уроку Тема: Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчити вести облік касових операцій в програмі «1С: Бухгалтерия». Навчити вести облік розрахунків з підзвітними особами в...
План Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних...
Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків Банківська операція визнається як валютна за умови застосування в процесі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка