ТЕМА: Облік розрахункових операцій


Скачати 67.38 Kb.
НазваТЕМА: Облік розрахункових операцій
Дата06.12.2013
Розмір67.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
План – конспект заняття

майстра в/н Педоренко А.М

на ______________

ТЕМА:Облік розрахункових операцій

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Мета заняття:навчити складати облікові регістри з обліку розрахунків з покупцями, складати бухгалтерські записи за операціями в постачальника та покупця

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків

Структура заняття

 1. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів та готовності їх до практичного заняття.

 1. Вступний інструктаж

Повідомляю тему і мету заняття

Актуалізація раніше вивченого матеріалу

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», зобов’язання – це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому як очікується приведе до зменшення ресурсів підприємства (економічних вигод). В ПСБО 11 «Зобов’язання» даються педологічні основи обліку зобов’язань. В цьому стандарті зобов’язання поділяються на поточні і довгострокові зобов’язання. Поточні зобов’язання – це зобов’язання які будуть погашені протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з моменту їх виникнення. До поточних зобов’язань відносять:

 • Короткострокові кредити банку за товари, роботи, послуги;

 • Короткострокові векселі видані;

 • Короткострокові кредити банків;

 • Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом, розрахунками зі страхування, позабюджетними організаціями, учасниками, постачальниками;

 • Інша поточна заборгованість;

Поточні зобов'язання погашаються за рахунок поточних активів, до яких належать грошові кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на грошові кошти чи використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають триваліший).

До поточних зобов’язань з товарних операцій відносяться розрахунки з постачальниками за товарно – матеріальні цінностей. Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», субрахунками є:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»

Цей рахунок по відношеннюдо балансу пасивний. По кредиту відображається збільшення заборгованості, по дебету погашення заборгованості.

Підприємства і організації можуть отримувати в банку позики (кредити), залежно від строків кредити бувають:

 • Короткострокові (до 1 року);

 • Середньострокові (до 3 років);

 • Довгострокові ( понад 3 роки).

Для того щоб отримати позику в банку підприємству необхідно укласти договір з банком, в якому вказується сума позики, процент за користування позикою, строк на який надається позика, строк погашення позики.

Синтетичний облік короткострокових позик банку ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики», субрахункамиякого є:

 • 601 «Короткострокові кредити банків в національній валюті»;

 • 602 «Короткострокові кредити в іноземній валюті»;

 • 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків в національній валюті»;

 • 604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

 • 605 «Прострочені позики в національній валюті»;

 • 606 «Прострочені позики в іноземній валюті». 1. Пояснення нового матеріалу

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» призначений для узагальнення інформації про розрахунки з покупцями і замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, крім заборгованості, забезпеченої векселем. 
Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками" має такі субрахунки: 

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 

362 «Розрахунки з іноземними покупцями». 

При відображенні в обліку розрахунків з покупцями і замовниками слід враховувати положення П (С) БО 10 «Дебіторська заборгованість». 
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори - юридичні та фізичні особи, які в результаті минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Зазначенірозрахункипоточноїдебіторськоїзаборгованістю, яка виникає в ході нормального операційного циклу. Оскільки рахунок 36 активний, то збільшення дебіторської заборгованості відображається за дебетом, а її погашення - за кредитом рахунку. Дебетове сальдо за рахунком 36 відноситься до складу оборотних активів, а кредитового сальдо при правильному веденні обліку не повинно бути.«Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1999 р. Встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинної документації, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності, установ та організації, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету. 

Підставою для здійснення розрахунків з покупцями і замовниками є договір, в якому визначається обов'язки сторін щодо виконання умов договору та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятих зобов'язань. 

Крім договору обов'язковою умовою відображення операцій у бухгалтерському обліку є наявність первинних документів. 
На суми оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги підприємство покупець зобов'язане отримати від постачальника розрахункові документи. Первинні документи по розрахунках з покупцями і замовниками:
Накладні; рахунку фактури; рахунки, акти прийнятих робіт, послуг; податкові накладні; товаротранспортні накладні, (ТМ-1) товарні накладні, листи на проведення взаємозаліків.

 Первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назва, код форми, зміст господарської операції, вимірювачі господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи. 
Комерційні документи (рахунки-фактури), транспортні накладні (CMR - залізнична накладна, авіа-накладна, товаро-транспортна накладна) платіжні документи на перерахунок сум митнихплатежів та інші податки на рахункимитних служб, розрахунки курсових різниць. 

Під постійним контролем працівників бухгалтерії має знаходитися підписання договорів про матеріальну відповідальність; відповідність документів оприбуткуванню, витрат матеріальних цінностей; наявність на підприємстві відповідних нормативних актів, норм витрати сировину на виробництво; первинні документи на перевезення матеріальних цінностей. 
На суму оплати за відвантажену продукцію, виконані роботи та надані послуги вітчизняним та зарубіжним покупцям і замовникам і за нарахованим податку на додану вартість на виручку складаються бухгалтерські проводки.

Аналітичний облік до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями» ведеться в книгах К-16, К-17. В книзі форми К-16 для кожного покупця відкривається окрема сторінка де записується: сальдо на початок місяця, оборот по дебету та по кредиту. Записи в цій книзі проводиться на підставі первинних документів. Записи в цій книзі проводяться лінійно-позиційним способом, тобто в одну стрічку. Тобто по дебету і по кредиту однакові суми. В кінці місяці в цій книзі підраховують підсумки, визначається сальдо на кінець місяця. На підставі цієї книги в кінці місяця складається оборотна відомість за аналітичним обліком.

 1. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

 1. Теоретичні основи обліку розрахунку зпокупцями і замовниками

 2. Які первинні документи і документальне оформлення обліку розрахунків з покупцями і замовниками

 3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками

 1. Самостійна робота учнів та поточний інструктаж

Занотувати (при необхідності) теоретичні відомості, виконати практичні завдання, в процесі виконання здійснити поточний індивідуальний, а при необхідності груповий інструктаж.

 1. Заключний інструктаж

Перевірка робіт учнів, акцентування уваги учнів на типові помилки допущені ними, оцінювання.

Майстер в/н Педоренко А.М.Схожі:

ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік грошових коштів
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документальне оформлення розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, калькулятори, план рахунків
ТЕМА: Облік розрахункових операцій
Мета заняття: навчити обліку розрахунків з постачальниками, за податками і платежами, та іншими поточними зобов’язаннями
Затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій
У першій частині реєстру визначені реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації. Тобто моделі зазначених...
Користувачам реєстраторів розрахункових операцій
Закон №265 суб’єктам господарювання необхідно подавати до податкових органів звітність про використання реєстраторів розрахункових...
План-конспект уроку Тема: Облік касових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами
Мета: навчити вести облік касових операцій в програмі «1С: Бухгалтерия». Навчити вести облік розрахунків з підзвітними особами в...
План Лекції Сутність і класифікація валютних операцій комерційних...
Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків Банківська операція визнається як валютна за умови застосування в процесі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка