Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення його фахової кваліфікації Постановка проблеми


Скачати 99.94 Kb.
НазваСтратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення його фахової кваліфікації Постановка проблеми
Дата19.10.2013
Розмір99.94 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Стратій Д. А.

Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення його фахової кваліфікації
Постановка проблеми. Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності вчителя. Однією з таких форм може стати Портфоліо вчителя.

Правильно сформоване Портфоліо допомагає педагогам вигідно представити свій педагогічний досвід, неординарно розповісти про нього, налаштуватися на професійне зростання.

Портфоліо педагога – це добірка методичних та дидактичних матеріалів, документів та інших свідчень досягнень і прогресу у професійній діяльності.

Головне призначення портфоліо – продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності з метою оцінювання своєї професійної компетентності. Презентація портфоліо кожним педагогом є мотиваційною основою його особистісного вдосконалення і фахового зростання [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням удосконалення змісту й методики технологічної освіти присвячені дослідження О.О. Білоблоцького, А.В. Вихруща, Р.С. Гуревича, В.І. Гусєва, Л.І. Денисенко, В.О. Дідуха, Р.О. Захарченко, Ю.В. Кирильчука, Г.Є. Левченка, С.В. Лісової, Н.Г. Ничкало, В.К. Сидоренка, Г.В. Терещука, Д.О. Тхоржевського та ін.

Питанням запровадження в навчальний процес засобів ІКТ присвячені праці В.Ю. Бикова, Р.С. Гуревича, М.І. Жалдака, М.Ю. Кадемії, О.С. Полат, Ю.С. Рамського, А.В. Пенькова, Ю.В. Горошка, М.С. Головань, В.В. Дровозюк, Н.В. Морзе, І.М. Забари, І.Е. Захарової, О.В. Жильцова, Ю.О. Жука, Т.О. Олійника, Є.М. Смирнової, Т.І. Чепрасової та ін. Використання комп’ютерної техніки в технологічній та професійній ознайшло відображення у дослідженнях В.Д. Горського, Р.С. Гуревича, О.В. Коптелова, М.А. Корнєєва, Н.О. Красовської, Т.Ф. Окуневої, Г.В. Рубіної та ін.

Метою статті є: уточнення поняття «Портфоліо», «електронне Портфоліо», з’ясування ролі розробки професійного Портфоліо вчителя у підвищенні професійної компетентності.

Виклад основного матеріалу. Портфоліо в перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької – «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш», «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень» [5].

У ХV- XVI ст. поняття «Портфоліо» прийшло до нас із Західної Європи. В особливій папці під назвою «Портфоліо» архітектори представляли замовникам ескізи своїх будівельних проектів. Уміст таких папок створював замовникові можливість скласти уявлення про професійні здібності майстра. У свій час у Портфоліо втілилювались найважливіші досягнення дизайнерів, фотографів, архітекторів. Сьогодні Портфоліо застосовують для демонстрації досягнень як організацій, так і окремих працівників.

У сфері освіти Портфоліо почали використовувати з середини 80-х років у Сполучених Штатах Америки. На думку автора книги «The Teaching Portfolio» Пітера Зелдіна, Портфоліо вчителя – це черговий етап у розвитку професії. Сьогодні понад 1000 американських шкіл і вузів активно використовують Портфоліо.

На початку 2000-х років Портфоліо почали запроваджувати на освітніх просторах пострадянських країн.

Однозначного тлумачення терміна Портфоліо не існує. Кожен із дослідників і практиків пропонує своє визначення. Отже, Портфоліо – це:

 • візитна картка, тобто сукупність відомостей про людину, організацію, досьє, тобто сукупність документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані можливості, послуги фірми чи спеціаліста [5];

 • представлення у фактах педагогічних якостей і досягнень викладача, що включає спектр документів, які формують уявлення про специфіку підходу і ступінь ефективності професійної роботи вчителя;

 • візитка вчителя, що містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, педагогічні технології і методи, що їх використовує вчитель, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про його роботу і публікації;

 • індивідуальна папка, у якій зафіксовані особисті професійні досягнення вчителя в освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку учнів, внесок педагога в розвиток системи освіти;

 • спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності, показує рівень підготовленості педагога і рівень його активності в класних і позакласних видах діяльності [6].

Як бачимо, тлумачення відрізняються лише акцентами. Загальне визначення терміна зі словника іншомовних слів і виразів вказує на дві основні закономірності Портфоліо:

 • візитна картка (тобто, інформація, яка дає уявлення про особу, і в широкому сенсі – людину як особистість);

 • досьє (тобто сукупність документів, які формують уявлення про здобутки у професійній діяльності цієї особистості) [6].

Інші визначення лише вказують вектор, за яким має рухатись учитель, упорядковуючи і обираючи для презентації свої здобутки (формування уявлень про підходи, ефективність роботи тощо). Портфоліо створюється з відповідною метою, виконує певні завдання, може бути різних видів, тому вчитель може обрати будь-яке з визначень, керуючись поставленими перед ним завданнями.

На наш погляд, найкраще визначає пріоритетну мету створення Портфоліо останнє визначення. Адже це не просто механічна фіксація здобутків упродовж звітного періоду, це засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога, що дозволяє продемонструвати усі досягнення вчителя, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку. Це і форма рефлексії, що дозволяє вчителеві проаналізувати власну педагогічну діяльність, здійснити якісну оцінку результату і вибудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.

Таким чином, робота над Портфоліо розвиває дослідницьку культуру вчителя, удосконалюючи особистісну, соціальну й професійну компетентність – уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально працювати у світі, що постійно змінюється. Орієнтуючись на самооцінку і рефлексію, Портфоліо вчителя може стати мотиваційною основою діяльності педагога і сприяти його особистісному розвитку, стимулюючи до самоосвіти й удосконалення професійної підготовки [1, с. 23].

До складу портфоліо вчителя входять дидактичні і методичні матеріали. Коротко охарактеризуємо можливості ІКТ у їх створенні.

Дидактичний матеріал – особливий тип наочного навчального матеріалу, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом [2, с. 89].

Методичний матеріал – нормативні й організаційні документи, на які спираються вчителі під час навчального процесу з метою пояснення, повторення та узагальнення навчального матеріалу [2, с. 116].

У Портфоліо як у сучасній формі представлення професіоналізму педагога якнайкраще реалізується гасло сучасного життя «Освіта впродовж життя».

Створення Портфоліо дає змогу від адміністративної системи обліку результативності педагогічної діяльності вчителя перейти до об’єктивної системи оцінювання рівня успішності його професійної діяльності. Використання Портфоліо створює, на нашу думку, можливість вчителеві досягти таких цілей:

 • простежити еволюцію своєї професійної педагогічної діяльності;

 • систематизувати створені ним навчальні матеріали та інші доробки;

 • створити можливість гідного представлення колегам свого досвіду;

 • сприяти розширенню методичного діапазону навчального закладу;

 • підготуватися до участі в конкурсах педагогічної майстерності;

 • підвищити рівень професійної конкурентоспроможності;

 • підготуватися до атестації.

Таким чином, робота над створенням Портфоліо вирішує чимало завдань, що постають перед сучасним учителем та має широку сферу використання.

Залежно від мети створення виділяють такі види Портфоліо:

 1. «Папка досягнень», що спрямована на підвищення власної значущості вчителя і відображає його успіхи (містить грамоти, дипломи вчителя й учнів, сертифікати, інформацію про перемоги в конкурсах тощо).

 2. Рефлексивне Портфоліо, яке простежує динаміку особистісного розвитку вчителя, допомагає проаналізувати результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному сенсі протягом певного періоду (містить статті, відео із записом уроків та позакласних заходів, що засвідчує якісні зміни в методиці викладання, вдосконалення стилю викладання, набуття й розвиток навичок викладання тощо).

 3. Проблемно-тематичне Портфоліо, пов’язане з написанням статті, реферату, наукової роботи, доповіді на конференції, узагальненням результатів діяльності за певною проблемою.

 4. Методичне Портфоліо, яке містить зібрані або створені педагогом методичні матеріали, що засвідчують рівень його професіоналізму.

 5. Презентаційне Портфоліо, яке містить стислий виклад основних досягнень учителя, відомості про його освіту, професійний досвід, наукові й методичні інтереси.

 6. Комплексне Портфоліо, яке об’єднує всі перераховані види Портфоліо, або декілька з них [6].

Як окремий вид деякі дослідники виділяють Портфоліо, підготовлене для проходження атестації. Зміст і структуру такого Портфоліо визначає установа, яка атестацію проводить.

Залежно від авторства виділяють:


учняметодиста-кореспондента кафедри

учителяПортфоліометодиста
шкільного (районного) методичного об’єднання
навчального закладуРис. 1. Види Портфоліо


електронне
Залежно від носія інформації розрізняють й електронні Портфоліо. Під електронним Портфоліо сьогодні мають на увазі сайт-портфоліо, який останнім часом набуває популярності. Можливості інтернет-ресурсів дозволяють яскраво і різнопланово представити інформацію, ознайомити з нею велику кількість людей, обмінюватися досвідом з колегами. Крім того, сайт-портфоліо уможливлює постійне оновлення поданих на ньому матеріалів, що стимулює автора сайту до самовдосконалення і поетапного вирішення завдань задля поставленої мети.

Електронні Портфоліо – це зручний спосіб продемонструвати роботу вчителя адміністрації школи, що передбачає можливість упорядкування тем, видів робіт (лабораторні чи контрольні). Комп’ютерні програми дозволяють створювати, редагувати, видаляти, доповнювати, компактно зберігати документи, здійснювати їх швидкий пошук та у відповідній формі презентувати їх вміст.

Електронне Портфоліо вчителя – складний програмно-методичний комплекс, спрямований на акумуляцію створених комп'ютерних засобів, інформаційно-освітніх ресурсів, нормативних документів, результатів педагогічного досвіду і досягнень учителя, творчих робіт учнів тощо.

Електронне Портфоліо створює умови для самореалізації і самовираження вчителя, формування успішності і індивідуального професійного зростання [3, с. 15].

Отже, електронне Портфоліо вчителя – це спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму вчителя, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності, демонструє рівень підготовленості педагога і рівень його активності в аудиторних і позааудиторних видах діяльності.

Список використаних джерел

 1. Габбасова Н. Г. «Портфолио учителя.  Обобщение и систематизация педагогических достижений» Педагогический альманаха «День за днем» - CHELPRO.RU

 2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие [для студ. педвузов и системы повышения квалификации пед. кадров] / [Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров]; под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

 3. Васильєва С.В., Єгорова А.В. «Електронне портфоліо вчителя», 2007. с.29.

 4. Порт фоліо як засіб самовдосконалення педагога. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу : http://irshavarbdt.ucoz.ru/publ/metodichna_robota/portfolio_jak_zasib_samovdoskonalennja_pedagoga/3-1-0-36.

 5. Електронне порт фоліо вчителя. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу : http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=390/.

 6. Електронне порт фоліо вчителя. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу : http://go.mail.ru/search?q=2.+http%3A%2F%2Fteacher.at.ua%2Fpubl%2Fprimernaja_struktura_portfolio_uchitelja%2F19-1-0-3979&fr=chrome.


Анотація. У статті уточнюється поняття «Портфоліо», «електронне Портфоліо», з’ясовується роль розробки професійного Портфоліо вчителя у підвищенні його професійної кваліфікації.

Ключові слова: Портфоліо вчителя, електронне Портфоліо вчителя, дидактичні матеріали, методичні матеріали.

Аннотация. В статье уточняется понятие «Портфолио», «электронное Портфолио», выясняется роль в разработке профессионального Портфолио учителя в повышении его профессиональной квалификации.

Ключевые слова: Портфолио учителя, электронное Портфолио учителя, дидактические материалы, методические материалы.

Abstract. In this paper, we clarified the concept of "Portfolio", "e-Portfolio", discovered the role of professional development Portfolio teachers in enhancing their professional competence.

Keywords: Portfolio teachers, Electronic Portfolio teachers, teaching materials, teaching materials.Схожі:

Стратій Д. А. Розробка електронного портфоліо вчителя як засіб підвищення...
Постановка проблеми. Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні...
Стратій Д. А. Формування електронного портфоліо вчителя технологій засобами ІКТ Анотація
Анотація. У статті ми з’ясували засоби формування електронного портфоліо вчителя технологій, окреслили шляхи його використання в...
ЕЛЕКТРОННЕ ВЧИТЕЛЬСЬКЕ ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання...
Програма підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного...
Програма підвищення кваліфікації інкасаторів та водіїв оперативного автотранспорту банківських установ
МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Постановка проблеми
Постановка проблеми. У ХХІ сторіччя людство ввійшло у стадію розвитку, яке одержало назву постіндустріального або інформаційного...
Школа молодого вчителя – одна з ефективних форм становлення молодого спеціаліста
Школа молодого вчителя– одна з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-х років. Школа...
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ...
Можливостей, націлена на саморозвиток і самоосвіту впродовж усієї професійної діяльності. В розв’язанні цієї проблеми значна роль...
РОЗВИТОК ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ...
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
План-конспект уроку з трудового навчання Тема : Портфоліо проекту
Портфоліо використовують для того, щоб більш широко розкрити уявлення про ваш проект (виріб). Також портфоліо використовують під...
План-конспект уроку з трудового навчання Тема : Портфоліо проекту
Портфоліо використовують для того, щоб більш широко розкрити уявлення про ваш проект (виріб). Також портфоліо використовують під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка