НАКАЗ


Скачати 149.33 Kb.
НазваНАКАЗ
Дата29.04.2013
Розмір149.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

м. Київ

“_03_”__05___2006р. №___345___
Про затвердження Примірного положення про “школу-родину”

Відповідно до статті 36 Закону України “Про освіту” та статей 9, 37 Закону України “Про загальну середню освіту” та з метою забезпечення доступу до якісної початкової освіти учнів відповідного віку за місцем їх проживання

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про “школу-родину” (додається).

2. Начальникам управлінь освіти і науки Івано-Франківської, Київської, Житомирської обласних державних адміністрацій організувати протягом 2006-2007 навчального року апробацію Примірного положення про “школу-родину” і до 1 грудня 2006 року внести Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо його подальшого удосконалення.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.) узагальнити внесені пропозиції й підготувати проект Положення про “школу-родину” для затвердження в установленому порядку.

4. Опублікувати цей наказ в “Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України” та розмістити на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О.

Міністр С.М.НіколаєнкоМіністерство освіти і науки України

Примірне положення

Про “школу-родину”

Київ 2006р.
1.1. “Школа-родина” (далі - Школа) - це загальноосвітній навчальний заклад І ступеня з малою кількістю учнів, що створюється з урахуванням специфіки місцевості та демографічної ситуації для забезпечення доступу дітей відповідного віку до якісної початкової загальної середньої освіти за місцем їх проживання.

У своїй діяльності Школа керується Конституцією України, чинним законодавством у галузі освіти, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Положенням, власним статутом та іншими нормативно - правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

Дане Положення визначає принципи діяльності школи та узгоджується із Законами України „Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”; регулює відносини між учасниками навчально-виховного процесу, органами місцевого самоврядування та відповідними органами управління освітою, громадськими - та іншими організаціями, сім'єю і школою.

1.2 Метою діяльності Школи є створення умов, наближених до родинних, для здобуття якісної початкової освіти дітьми відповідного віку та максимальне використанням у вихованні учнів потенціалу родинної педагогіки й народознавства.

1.3 Завданнями Школи є:

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- забезпечення отримання учнями відповідного віку якісної початкової загальної середньої освіти за місцем їх проживання;

- дотримання вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшого навчання та трудової діяльності;

- виховання поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв; формування навичок взаємодопомоги та товариства;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

1.4 В основу діяльності Школи покладено особистісно орієнтовану модель навчання, створення умов для розвитку і саморозвитку особистості.

1.5 Школа може бути комунальної та приватної форми власності.

1.6 Школа є юридичною особою, має рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку. Школа визнається юридичною особою з дня реєстрації її статуту місцевими органами державної виконавчої влади.

1.7 Для надання науково-методичної допомоги вчителю та дотримання принципу наступності навчання, забезпечення психологічного й логопедичного супроводу учнів відділом (управлінням) освіти, визначається базовий загальноосвітній навчальний заклад вищого ступеня (далі - базова школа).

1.8 Школа може:

- входити до складу навчально-виховного комплексу, навчально-виховного об'єднання;

- співпрацювати із загальноосвітнім навчальним закладом вищого ступеня, визначеного для неї як базовий.

1.9 Мова (мови) навчання і виховання у Школі визначається відповідно до Конституції України та Закону України „Про мови".

1.10 Школа є світською.

2. Створення, комплектування й ліквідація

2.1.Рішення про створення Школи комунальної власності приймається місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (засновником) з урахуванням демографічної ситуації, соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб населення, за наявності необхідної матеріально-технічної бази та відповідних педагогічних кадрів.

2.2 Орган, який прийняв рішення про створення Школи, несе відповідальність за її функціонування й утримання.

2.3 Рішення про створення Школи приватної форми власності приймається засновником (власником) у порядку, встановленому законодавством України.

2.4 Школа, заснована на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.5 Школа діє на підставі цього Положення, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку, що розробляються й затверджуються відповідно до чинного законодавства.

2.6 Правила внутрішнього розпорядку та Статут приватної Школи затверджуються засновником за погодженням з відповідним органом управління освітою.

2.7 Кількість учнів у Школі визначається демографічною ситуацією відповідно до п.4 статті 36 Закону України "Про освіту", що передбачає створення шкіл І ступеня у сільській місцевості незалежно від наявної кількості учнів.

Кількість учнів у Школі не повинна перевищувати 16 осіб (як правило не більше 4-х учнів у кожній віковій категорії).

За наявності 5 і більше дітей у кожній віковій категорії учнів початкової школи місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування приймається рішення щодо функціонування загальноосвітнього навчального закладу І ступеня з відкриттям у ньому відповідних класів.

2.8 Ліквідація Школи проводиться засновником (власником) або органом, за рішенням якого його було створено у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.9 Ліквідація Школи, заснованій на комунальній формі власності, у сільській місцевості допускаються лише за згодою територіальної громади.

3. Організація навчально-виховного процесу

3.1 Організація навчально-виховного процесу у Школі незалежно від підпорядкування і форм власності здійснюється одним вчителем відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Робочі навчальні плани Школи затверджуються у встановленому порядку.

3.2 Обсяг педагогічного навантаження вчителя встановлюється відповідно до робочого навчального плану, але не перевищує 36 робочих годин на тиждень.

3.3 У разі хвороби вчителя Школи відповідним органом управління освітою вживаються заходи щодо його тимчасової заміни педагогічним працівником базової школи. У разі неможливості організації такої заміни, у Школі оголошуються канікули. Надолуження програмового матеріалу здійснюється, як правило, шляхом інтенсифікації навчання.

3.4 Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” навчальний рік у Школі незалежно від підпорядкування і форми власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року - не менше 175 робочих днів.

3.5 Структура навчального року, режим роботи, Правила внутрішнього розпорядку, розклад навчальних занять у Школі складаються згідно із робочим навчальним планом з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та з урахуванням вікових й індивідуальних особливостей дітей. Затверджуються ці документи відповідним органом управління освітою за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби згідно з чинним законодавством.

3.6 Виховна робота у Школі здійснюється за єдиним виховним планом і орієнтується на спільні форми діяльності дітей з урахуванням їх вікових особливостей.

3.7 У навчально-виховному процесі у Школі використовуються навчальні програми, підручники, посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

3.8 Забезпечення Школи підручниками, шкільною документацією здійснюється відповідним органом управління освітою.

3.9 До Школи зараховуються діти, як правило, з шести років. Зарахування учнів здійснюється за наказом керівника (директора) Школи. Наказ видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності свідоцтва про народження дитини (копії) та медичної довідки встановленого зразка.

3.10 Порядок прийняття учнів до Школи приватної форми власності визначається й затверджується її засновником (власником).

3.11 При переведенні учнів до Школи з іншого загальноосвітнього навчального закладу крім зазначених документів додається особова справа учня.

3.12 За результатами навчання учням (випускникам) Школи видається табель успішності встановленого зразка.

3.13 Відповідальність за ведення та збереження особових справ учнів та журналу обліку навчальних досягнень учнів покладається на

вчителя.

3.14 Навчання у Школі здійснюється за очною формою навчання за п'ятиденним робочим тижнем.

3.15 Батьки учнів надають допомогу у проведенні виховної роботи, організації змістового дозвілля учнів та в їх обслуговуванні.

3.16 Навчально-виховний процес у Школі здійснюється у різновікових групах. Традиційний поділ учнів на класи не проводиться.

3.17 Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) Школи здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

3.18 Учні Школи можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" відповідно до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів".

3.19 Учні Школи незалежно від форми власності навчального закладу забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками відповідних "закладів охорони здоров’я (за територіальною приналежністю), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.20 Заклади охорони здоров'я спільно з органами управління освітою та органами охорони здоров'я забезпечують безоплатний медичний огляд учнів навчального закладу, моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів.

3.21 Відповідно до ст. 5 Закону України “Про охорону дитинства” учні Школи забезпечуються одноразовим безкоштовним харчуванням в установленому порядку.

Відповідальність за організацію харчування учнів, виконання норм харчування, додержання вимог санітарного законодавства покладається на засновника (власника) Школи або уповноважений ним орган та керівника Школи.

Харчування дітей забезпечується безпосередньо у Школі. При відсутності у Школі їдальні та харчоблоку, організується поставка готових страв від підприємства громадського харчування або їдальні базової школи. Між засновником (власником) і організаціями (підприємством громадського харчування, їдальнею базової школи), які здійснюють харчування, укладається угода за погодженням з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.
Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та готової продукції покладається на постачальника, організацію (підприємство), що забезпечує харчування учнів.

3.22 Контроль за охороною здоров'я та нагляд за безпекою якості харчування учнів покладається на вчителя.

4. Учасники навчально-виховного процесу

4.1 Учасниками навчально-виховного процесу у Школі є учні (вихованці), вчитель, батьки учнів або особи, які їх замінюють.

4.2 Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", “Про загальну середню освіту”, цим Положенням, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Школи та іншими нормативно-правовими актами.

4.3 Учні (вихованці) школи мають право на:

- доступність і безоплатність початкової загальної середньої освіти у комунальному загальноосвітньому навчальному закладі безпосередньо за місцем проживання;

- безпечні й нешкідливі умови навчання, що наближені до родинних;

- переатестацію з навчальних предметів;

- участь у конкурсах, позакласних заходах, що проводяться у Школі та загальноосвітньому навчальному закладі, який є базовим для Школи;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля та інші права, передбачені Конвенцією ООН про права дитини.

4.4 Учні школи зобов'язані:

- оволодівати знаннями, практичними уміннями і навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової загальної середньої освіти;

дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Школи та виконувати статут Школи;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності та самообслуговуванні відповідно до Правил внутрішнього розпорядку Школи;

- дотримуватися моральних та етичних норм, правил особистої гігієни.

4.5 Вчитель Школи комунальної форми власності призначається на посаду та звільняється з посади відповідним органом управління освітою шляхом укладення трудового договору, у тому числі за контрактом. Трудові відносини у Школі врегульовуються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами.

4.6 Вчитель Школи приватної форми власності призначається на посаду та звільняється з посади власником за погодженням з відповідним органом управління освітою.

4.7 Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудової книжки вчителя Школи покладається на засновника (власника) або уповноважений ним орган.

4.8 Посаду вчителя може займати особа, яка є громадянином України та має відповідну педагогічну освіту. Вчитель Школи має право:

- самостійно обирати форми, методи та засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу, який визначено для Школи як базовий;

- вносити пропозиції органам управління освітою, органам місцевого самоврядування щодо поліпшення навчально-виховної роботи Школи та її утримання;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- бути членом професійної спілки вчителів чи інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.9 Вчитель зобов'язаний:

- забезпечувати належний рівень вивчення навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

- сприяти створенню умов для особистісного спілкування школярів, заохочувати їх до обміну думок і вражень, самооцінки і самопізнання;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей учнів, високих моральних якостей, збереженню їх здоров'я та навичок культурної поведінки;

- здійснювати роботу щодо дотримання учнями санітарно-- гігієнічних вимог, протипожежних норм, правил техніки безпеки, виховувати у дітей навички самообслуговування;

- залучати учнів до посильної суспільно-корисної праці, ігор, організації та проведення шкільних свят та інших навчально-виховних заходів;

- дотримуватися педагогічної етики, особистим прикладом утверджувати принцип пріоритету загальнолюдської моралі, поважати гідність учнів;

- підтримувати постійний зв'язок з батьками учнів, сприяти єдності педагогічних вимог до дітей з боку школи і сім'ї, залучати батьків учнів до допомоги в організації змістового дозвілля дітей, господарського обслуговування навчального закладу;

- виховувати в учнів повагу до родини, батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України, використовувати при вихованні учнів принципи родинної педагогіки, формувати навички взаємодопомоги і товариства;

- підвищувати свій професійний рівень;

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, виконувати накази і розпорядження відповідних органів управління освітою, виконувати статут Школи.

4.10 Вчитель Школи несе відповідальність за реалізацію робочого навчального плану і програм у відповідності з Державним стандартом початкової загальної середньої освіти, збереження життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

4.11 Вчитель Школи підлягає атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.12 Вчитель, який виявив бажання працювати у школі, в обов'язковому порядку проходять відповідну курсову підготовку на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

4.13 Вчитель та інші особи Школи підлягають обов'язковим медичним оглядам згідно чинного законодавства.

4.14 Не допускається відволікання вчителя від виконання професійних та посадових обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.15 За порушення законодавства про освіту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, умов трудового договору, невиконання своїх посадових обов'язків вчитель Школи несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.16 Права та обов'язки батьків учнів та осіб, які їх замінюють, визначаються відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

4.17 Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття їхніми дітьми початкової загальної середньої освіти згідно з чинним законодавством.

5. Управління Школою

5.1 Контроль за проведенням навчально-виховного процесу у Школі здійснює відповідний орган управління освітою.

5.2 Вчитель Школи виконує обов'язки керівника (директора) навчального закладу.

5.3 Органом громадського самоврядування Школи є загальні збори батьків, що скликаються за потребою, але не рідше одного разу на семестр.

5.4 Загальні збори розглядають питання навчально-виховної, економічної, фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

5.5 За рішенням загальних зборів у Школі може створюватися і діяти батьківський комітет.

6. Матеріально-технічна база та особливості фінансово-господарської діяльності Школи

6.1. Матеріально-технічна база Школи включає приміщення, у якому вчитель проводить заняття, а також будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання та інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2 Засновник забезпечує Школу приміщенням для проведення навчальних занять. За наявності . будівлі загальноосвітнього навчального закладу, Школа, як правило, функціонує у її приміщенні.

6.3 У разі відсутності шкільної будівлі, Школа може функціонувати у приміщенні, орендованому засновником Школи у власника будівлі відповідно до укладеної угоди при дотриманні вимог санітарного законодавства.

6.4 Засновник (власник) або уповноважений ним орган створює необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні вимог Державного стандарту початкової освіти, забезпечує оснащення приміщень Школи меблями, обладнанням та устаткуванням.

6.5 Майно Школи належить засновнику на правах, визначених чинним законодавством. Відчуження землі, приміщень і території школи, вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.6 Збитки, завдані Школі унаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.7 Фінансування Школи здійснюється її засновником (власником) або уповноваженим ним органом відповідно до чинного законодавства.

6.8 Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі його кошторису.

6.9 Джерелами формування кошторису Школи є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту початкової загальної середньої освіти;

- дотації з місцевих бюджетів;

- кошти засновників (власників), фізичних, юридичних осіб (для приватних шкіл);

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

6.10 У Школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше 3 % витрат на його поточне утримання, коштів засновника (власника), а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел не заборонених законодавством.

6.11 Кошти фонду загального обов'язкового навчання Школи комунальної форми власності зберігаються, витрачаються й обліковуються відповідно до законодавства.

6.12 Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та органи управління освітою.

6.13 Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відповідного органу управління освітою згідно з порядком, встановленим законодавством.

6.14 Батьки можуть надавати допомогу Школі щодо її господарського обслуговування.

6.15 Порядок діловодства у Школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа.

7. Контроль за діяльністю Школи

7.1 Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування й підпорядковані їм органи управління освітою, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники (власники) Школи, здійснюючи контроль та нагляд за її діяльністю, діють у межах повноважень, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”. Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами.

7.2 Школа підлягає державній атестації, порядок здійснення якої встановлюється Міністерством освіти і науки України.

7.3 У період між атестаціями можуть проводиться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу, але не частіше двох разів на рік.

7.4 Перевірки Школи з питань, не пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу, проводяться її засновником (власником) відповідно до чинного законодавства.

Схожі:

РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
С.І. Черніков майор вн служби
ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач, наказ МВС України №657...
Гасіння пожеж у навчальних закладах
ЛІТЕРАТУРА: “Тимчасовий статут дій у НС”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач,...
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Наказ МОЗ України від 11. 07. 2012 р. №515''Наказ МОЗ України від 28. 02. 2012 р. №134'' '
НАКАЗ

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства аграрної політики України

ФОРМА №9 мед ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка