Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” №3164-ІV від 01. 12. 2005р


Скачати 103.43 Kb.
НазваЗакон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” №3164-ІV від 01. 12. 2005р
Дата04.07.2013
Розмір103.43 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Інформатика > Закон
ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”

ПОРЯДОК

оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів


  1. Порядок оцінки відповідності технічним регламентам ПР-13 є документом системи

управління якістю ОС ДП „Житомирстандартметрологія” та розроблений з урахуванням вимог законодавчих актів та нормативних документів, а саме:

- Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” № 3164-ІV від 01.12.2005р.;

- „Технічний регламент модулів оцінки відповідності”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2003р. за № 1585 у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011р. за №920.;

- Тимчасовий порядок обліку декларацій про відповідність та надання інформації щодо облікованих декларацій про відповідність” затв. наказом Держспоживстандарту України від 06.03.2009р. за №99;

ДСТУ ISO/ІЕС 17000:2007 „Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи”;

1.2. Порядок розроблений таким чином, щоб упроваджувати процедури оцінки відповідності недискримінаційним чином, щоб не перешкоджати або ускладнювати заявникам звертатись до ОС.

1.3. Порядок оцінки відповідності загальнодоступний для всіх заявників, чия діяльність стосується виготовлення та постачання іграшок

1.4 ОС встановлені прийнятні фінансові умови, вартість робіт не залежить від величини постачальника, його членства в будь-якій асоціації чи групі, а також від кількості уже виданих сертифікатів.

1.5. Порядок розповсюджується на роботи з оцінки відповідності згiдно затвердженої галузі акредитації, номенклатури ОС у вiдповiдностi з чинними в Україні нормативними документами.

1.6. ОС проводить роботи з оцінки відповідності продукції вітчизняного виробництва та імпортної продукції у відповідності з призначенням та уповноваженням на їх виконання.

1.7. Оцінка відповідності вiтчизняної та iмпортної продукцiї проводиться за однаковими правилами.

1.8. ОС проводить роботи з оцінки відповідності продукцiї, яка виробляється на пiдприємствах України та інших держав незалежно вiд форми власностi.

1.9. На виконання робіт з оцінки відповідності ОС може залучати, в разі необхідності, фахівців стороннього органу або аудиторів, як юридичних осіб. Для таких випадків ОС має реєстр співвиконавців (субпідрядників) та угоди на співробітництво в галузі оцінювання відповідності. Загальна схема залучення субпідрядників описана в М-04-НЯ ОС-7.4 „Закупівля послуг субпідрядників”.
2. ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОС РОБIТ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
2.1. Порядок проведення оцінки відповідності продукції в загальному випадку мiстить:

 • подання та розгляд заявки на проведення робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів ;

 • аналiз наданої технічної документацiї;

 • прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням модулю , за яким буде проведена оцінка відповідності ;

 • оцінку або сертифiкацiю системи управління якістю

 • отримання та iдентифiкацiю зразкiв продукцiї та їх випробування;

 • аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi сертифiката відповідності (сертифіката перевірки типу) ;

 • видачу сертифiката відповідності (сертифіката перевірки типу),

 • надання лiцензiй та занесення сертифiкованої продукцiї до Реєстру ОС;

 • періодичний нагляд.

2.2. Сертифiкацiя продукцiї здiйснюється за модулями, передбаченим Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, наведеними в додатку №1.

2.3. Модулі, що використовуються пiд час оцінки відповідності продукцiї, визначає заявник за погодженням з ОС .
3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПРОДУКЦІЮ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ

3.1. Заявник в заявці на оцінку відповідності визначає Технічні регламенти, відповідно до яких він хоче підтвердити відповідність своєї продукції. Кожен Технічний регламент має перелік нормативних документів, які в разі їх добровільного застосування під час оцінювання, є доказом відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту. В нормативних документах на продукцiю, якi застосовуються пiд час оцінювання , повиннi ясно та однозначно наводитись технiчнi вимоги, якi пiдтверджуються процедурами підтвердження відповідності.

3. 2. В нормативних документах на продукцiю в спецiальному роздiлi або через посилання на iнший нормативний документ повиннi встановлюватись методи, умови, обсяг та порядок випробувань.

5.4.3. Нормативнi документи на методи випробувань є обов"язковими, якщо в нормативних документах на продукцiю в частинi перевiрки обов’язкових вимог наведенi посилання на цi нормативнi документи.

3.4. Вимоги щодо маркування та нанесення національного знаку відповідності на продуцію встановленi нормативними документами та Технічними регламентами на конкретні види продукції . Вони повиннi забезпечувати одозначну iдентифiкацiю продукцiї, а також мiстити вказiви про спосiб нанесення знаку вiдповiдностi.
4. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ НА ОЦІНКУ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ , АНАЛIЗ НАДАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА ЗАЯВКОЮ.

4.1. Для проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам Технічних регламентів виробник або його уповноважений представник подає ОС заявку встановленогo зpaзкa ( додаток 2).

4.2 Заявником на оцінку відповідності продукції може бути виробник або його уповноважений представник, або постачальник, що відповідає за введення продукції в обіг в Україні Уповноважений представник та постачальник мають бути резидентами України, офіційно уповноваженими виробником на введення продукції в обіг в Україні, та повинні нести повну відповідальність за відповідність продукції вимогам чинних в Україні технічних регламентів, що її стосуються.

4.3. В Заявка повинна містити;

- найменування і адресу виробника ( уповноваженого представника );

- письмове підтвердження того, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

4.4. Одночасно з заявкою на проведення сертифікації заявник надає:

 1. перелік національних стандартів до Технічного регламенту, які було повністю або частково застосовані, та/або описи рішень , прийнятих для забезпечення вимог безпеки згідно з конкретним Технічним регламентом, якщо стандартів не має або їх не було застосовано;

 2. технічну документацію згідно вимогам Технічного регламенту на конкретний вид продукції;

 3. інформацію про основні конструктивні особливості та комплектність, використані матеріали, тощо;

 4. технічні умови ( за наявності);

 5. інструкцію з експлуатації (за наявності);

 6. протоколи випробувань (за наявності);

 • інші документи, що можуть бути взяті до уваги;

4.5. При аналізуванні заявок та наданих документів перевiряється:

 • правильнiсть заповненння заявки;

 • достатнiсть представлених документiв;

 • заявлена галузь оцінювання;

 • правильнiсть узгодження, затвердження та реєстрацiї НД, їх термiн дії

 • впевненість в тому, що заявник згоден виконувати умови провадження сертифікації і надавати будь-яку інформацію, необхідну для оцінювання продукції (типу)

4.6 Перед тим, як розпочати оцінювання, ОС аналізує заявку на сертифікацію для визначення того, що:

 1. вимоги до провадження оцінювання чітко визначені, документально оформлені і зрозумілі;

 2. будь-які розбіжності у розумінні між ОС і заявником усунено;

 3. орган сертифікації здатен надати послуги з оцінки відповідності стосовно заявленої галузі, і якщо доречно, місцезнаходження об'єктів заявника, а також будь-яких інших спеціальних вимог, зокрема, мови, що нею користується заявник

4.7. ОС poзглядaє зaявкy i нe пiзнiшe oднoгo мicяця пicля її пoдaння надає зaявнику cвoє рішення , в якому містяться план провадження дій згідно обраного модулю оцінки відповідності, лабораторія, яка буде проводити випробування продукції. Всі етапи оцінювання узгоджуються з замовником .

4.8. Негативнi результати аналiзу документацiї за заявкою доводяться до заявника в письмовому вигляді для усунення недолiкiв.

Додаток 1
МОДУЛІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІМодуль А (А1,А2)

Внутрішній контроль виробництва

Модуль В

Перевірка типу

Модуль G

Перевірка одиниць продукції

Модуль Н (Н1)

Цілковите забезпечення якості

Модуль С (С1,С2)

Відповідність типу

Модуль D (D1)

Забезпечення якості виробництва

Модуль Е (Е1)

Забезпечення якості продукції

Модуль F (F1)

Перевірка продукції


 1. Додаток 2

 2. Ф-01-ТР

 3. Керівнику ОС ДП „Житомирстандартметрологія”


_______________________________________
З А Я В К А

на проведення робіт з оцінки відповідності продукції

вимогам технічних регламентів
№ ______ від “____”_____________ 20 р.
І. ___________________________________________________________________________________

(найменування виробника або уповноваженої особи, постачальника ( заявника), адреса, телефон, код ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________

в особі ______________________________________________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові керівника та його посада)

який діє на підставі *__________________________________________________________________

(документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи або постачальника)

просить провести роботи з оцінки відповідності вимогам Технічного/них регламенту/ів

____________________________________________________________________________________

назва/и Технічного/них регламенту/ів

продукції ___________________________________________________________________________ (назва продукції, код ДКПП, код УКТЗЕД для імпортної)

що виготовлена (поставлена) у вигляді партії ____________________________________________

( кількість продукції шт., кг, кв.м, інші,

_______________________________________________________________________________________________________

ідентифікаційні ознаки продукції, товаро-супровідні документи)

або випускається серійно за ____________________________________________________________

(назва та позначення нормативного документа, ГОСТ, ТУ, інші)

виробництва _________________________________________________________________________

(найменування виробника продукції, його адреса та місце виготовлення, код ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________

із застосуванням наступних нормативних документів ______________________________________

____________________________________________________________________________________

( перелік нормативних документів згідно вимог Технічного регламенту )

2. Заявник зобов’язується:

 • виконувати всі умови оцінки відповідності продукції;

 • забезпечувати стабільність показників продукції, що підтверджені процедурами оцінки відповідності;

— сплатити всі витрати на проведення сертифікації;

― забезпечити зберігання технічної документації стосовно продукції згідно вимог відповідного/их Технічного/их регламенту/ів.

3. Оцінку відповідності продукції прошу провести із застосуванням модулю _________, передбаченим Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності та зареєструвати декларацію про відповідність .
4. Випробування продукції ( за необхідності) прошу провести в _____________________________

_____________________________________________________________________________

назва випробувальної лабораторії ( центру)

5. Заявник гарантує, що така заявка не подана в інші органи оцінки відповідності.

6. Додаткова інформація ______________________________________________________________
Керівник ______________ ________________

підпис ініціали та прізвище

М.П.

“____”____________ 20 р.

Схожі:

ОРГАН ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДП “ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
України від 06. 03. 2009р за №99, Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком...
РОЗДІЛ 13 ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ,'СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ
Закону певною мірою пов’язана з інтеграцією Основна мета Закону створення дворівневої системи нормативних документів, що включає...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26. 01. 2001р., із продовженнями...
Закон України №2806-IV від 06. 09. 2005р. «Про дозвільну систему...
Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів
Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України...
Президента України щодо накладення вето на Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення...
Класичне мистецтво
Бливо в таких областях як скульптура та архітектура. Після епохи Відродження в Європі, естетичний і гуманістичний високі технічні...
Міжнародні знаки відповідності Знаки відповідності
Національний знак відповідності України засвід чує відповідність позначеної ним продукції вимо гам технічних регламентів з підтвердженням...
Закон України „Про оренду державного та комунального майна” від 10....
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17. 05. 2005 р. №76, Положення про Управління...
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-ВР від 27. 01. 95 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка