ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


Скачати 65.43 Kb.
НазваТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
Дата19.03.2013
Розмір65.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Теорії та моделі комунікації.

 2. Умови ефективної комунікації.

 3. Комунікативна особистість та параметри її моделювання.

 4. Сучасні дослідження міжособистісної комунікації.

 5. Гендерні відмінності та їхній вплив на комунікаційну поведінку людини.

 6. Особливості циркуляції інформації в малих групах.

 7. Масова комунікація та масова культура.

 8. Історичні умови, соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій.

 9. Дописемні комунікації: звичаї, традиції, фольклор, мистецтво, їхня роль та призначення.

 10. Становлення системи документної комунікації (архіви, бібліотеки, музеї, бібліографічні служби тощо).

 11. Художні комунікаційні канали (музика, танець, поезія, театр тощо) у системі соціальних комунікацій.

 12. Мова мистецтва.

 13. Розвиток телекомунікаційної сфери (телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) як основа інформатизації суспільства та еволюції соціальних комунікацій на сучасному етапі.

 14. Вплив нових електронних медіа (персональних комп’ютерів, Інтернету, мобільних телефонів тощо) на особистісну сферу людини в аспекті збереження її ідентичності.

 15. Віртуалізація соціально-комунікаційних відносин у сучасному суспільстві.

 16. Мережева організація соціальних комунікацій та її вплив на суспільні відносини.

 17. Аналіз можливостей Інтернету, телебачення, радіо, газет і журналів як засобів ефективної комунікації.

 18. Телевізійні новини як комунікація.

 19. Прес-конференція як комунікація.

 20. Реклама як комунікація.

 21. Реклама в ЗМІ: форми співіснування з основною інформацією. Проблема прихованої реклами.

 22. Інформаційна та рекламна інфраструктура сучасної України.

 23. Концепції інформаційної діяльності, інформаційні моделі.

 24. Рух соціальної інформації в суспільстві.

 25. Типологія інформаційних ресурсів, закономірності їхнього функціонування.

 26. Електронні інформаційні ресурси, умови інтерактивного використання інформації.

 27. Структура соціальної інформації. Науково-технічний прогрес у розвитку систем трансляції інформації.

 28. Інформаційно-комунікаційні революції в суспільстві.

 29. Поняття інформаційного вибуху. Соціальна комунікація в умовах перенасичення інформаційного простору: умови, закономірності, тенденції.

 30. Перспективи розвитку світового віртуального інтерактивного простору.

 31. Концепції інформаційного суспільства.

 32. Кризові явища в соціальній комунікації.

 33. Розвиток соціально-комунікаційних інститутів в Україні та за кордоном.

 34. Стратегії розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем.

 35. Процес роздержавлення українських ЗМК в контексті стратегій розвитку соціальних комунікацій. Громадські ЗМК. Умови формування громадського мовлення в національному інформаційному просторі.

 36. Роль ЗМК у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 37. Основні концепції та моделі соціально-комунікаційного знання: культурологічна, структурно-функціональна, інформаційна, мас-медійна, соціально-детерміністична.

 38. Р. Барт і аналіз комерційної та політичної реклами: структуралістська концепція міфу.

 39. Масова комунікація та гіперреальність: концепція Ж. Бодріяра.

 40. Мас-медіа та комунікаційні технології (М. Маклюен, Е. Тоффлер, Д. Белл, З. Бжезинський).

 41. Теорія комунікаційної дії Ю. Габермаса та її можливості в аналізі місця й ролі комунікації в сучасному суспільстві.

 42. Принципи та методи дослідження соціальних комунікацій.

 43. Проблема кількісного аналізу соціальних комунікацій. Методи якісного аналізу комунікації. Поняття про моніторинг ЗМК.

 44. Контент-аналіз як метод вивчення ЗМІ.

 45. Ефективність спілкування та комунікаційні ефекти. Типологія комунікаційних ефектів.

 46. Впливогенність та патогенність у соціальних комунікаціях.

 47. Етика в соціальних комунікаціях.

 48. Історичні умови формування етичних характеристик масової комунікації. Поняття про стандарти масовокомунікаційної діяльності, історія становлення стандартів.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень.

 2. Комунікаційні аспекти еволюції культури.

 3. Соціальна комунікація як предмет дослідження в історії науки.

 4. Роль узагальнювальної теорії (метатеорії) соціальної комунікації.

 5. Повсякденне та наукове розуміння комунікації.

 6. Проблема смислу в теорії комунікації.

 7. Проблема розуміння повідомлення.

 8. Соціальний простір і час.

 9. Комунікаційні дії та їхні форми.

 10. Види, рівні та форми комунікаційної діяльності.

 11. Види комунікаційної діяльності: мікрокомунікація, мідікомунікація, макрокомунікація.

 12. Співпраця та конфлікти в комунікаційній діяльності.

 13. Спілкування як соціально-психологічна та комунікаційна категорія. Співвідношення понять “спілкування” та “комунікація”.

 14. Ігри та псевдоігри як різновиди комунікаційних дій.

 15. Правда і брехня в комунікаційній діяльності.

 16. Види пам’яті та мнемічні дії.

 17. Інформаційна модель індивідуальної пам’яті.

 18. Групова соціальна пам’ять.

 19. Структура соціальної пам’яті суспільства.

 20. Суперечності суспільного пізнання на сучасному етапі.

 21. Різновиди комунікаційних каналів.

 22. Усна комунікація, її схема. Функції природної мови та мовлення. Комунікаційні бар’єри.

 23. Система документної комунікації у ХХ ст. Функції документів. Комунікаційні бар’єри.

 24. Цензура як знаряддя комунікаційного насильства.

 25. Електронна комунікація, її функції. Комунікаційні бар’єри.

 26. Глобальна комунікаційна система Інтернет, її призначення. Комунікаційні перспективи людства.

 27. Древо комунікаційних каналів.

 28. Хронологія суспільних комунікаційних систем.

 29. Археокультурна словесність.

 30. Палеокультурна книжність.

 31. Мануфактурна неокультурна книжність.

 32. Індустріальна неокультурна книжність.

 33. Мультимедійна комунікаційна культура.

 34. Об’єкт і предмет семіотики соціальних комунікацій.

 35. Комунікаційні знаки та їхня класифікація.

 36. Семіотика текстів в аспекті соціальних комунікацій.

 37. Семантика, синтактика, прагматика в системі соціальних комунікацій.

 38. Концепції інформації в сучасній науці (математична, фізична, кібернетична та ін.).

 39. Соціальна інформація. Ефект “інформаційних окулярів”.

 40. Концепції соціальних інформатик.

 41. Визначення і типологія комунікаційних потреб.

 42. Особистісні комунікаційні потреби.

 43. Групові комунікаційні потреби (інформаційний підхід).

 44. Суспільні комунікаційні потреби.

 45. Походження та різновиди соціально-комунікаційних служб, систем, інститутів.

 46. Сутнісні та прикладні функції соціально-комунікаційних явищ.

 47. Ліберально-демократичні принципи та схеми функціонування соціально-комунікаційних інститутів.

 48. Тоталітарні принципи та схеми функціонування соціально-комунікаційних інститутів.

 49. Стратегії розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем у демократичному суспільстві.

 50. Процес роздержавлення українських ЗМК в контексті стратегій розвитку соціальних комунікацій. Громадські ЗМК. Умови формування громадського мовлення в національному інформаційному просторі.

 51. Роль ЗМК у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 52. Система соціально-комунікаційних наук.

 53. Принципи і методи дослідження соціальних комунікацій.

 54. Загальна характеристика метатеорії соціальної комунікації.

Схожі:

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену
Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень. Історія виникнення галузі науки та навчальної дисципліни
Л. В. Чернявська Теорія та історія публіцистики
Чернявська Л. В. Теорія та історія публіцистики. Навчальний посібник для студентів магістратури факультету журналістики. Запоріжжя:...
Пелещишин Андрій Миколайович Тимовчак-Максимець
Соціальні мережі останнім часом набули поширення як неформальні спільноти – інструмент спілкування, обміну думками, а також отримання...
Автореферат розісланий «21»
...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана...
Укладачі О.І. Месевря, С.І. Січкар Книжка для вчителя
Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана...
І НФОРМАЦ І ЙНИЙБЮЛЕТЕН Ь
Оскільки оцінювання ІКТ-компетентності стало важливим для успішного професійного життя та соціальних комунікацій, багато європейських...
Відомі українські математики
Діапазон наукової творчості Остроградського надзвичайно широкий: диференціальне та інтегральне числення, алгебра, теорія чисел, диференціальна...
Передумови створення навчальних програм для майбутніх соціальних...
В та соціальних педагогів. Однак сьогодні у вітчизняній теорії та практиці вивчення питання освіти соціальних працівників за кордоном...
МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
П. С. Пацурківський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка