КОНТРАКТ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


Скачати 206.17 Kb.
НазваКОНТРАКТ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Дата18.03.2013
Розмір206.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
КОНТРАКТ НА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

місто ''__''________200__р.

________________________________________________________________________________

(зазначити орган, що наймає керівника - міністерство, відомство, виконком, рада підприємства _________________________________________________________________________________ тощо) який (ка, ке) називається далі "Орган управління", в особі

________________________________________________________________________________

(зазначити посаду, прізвище, ім'я і по батькові)

який діє на підставі _______________________________________________________________

з однієї стороні, і _________________________________________________________________

(зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові керівника з позначенням назви підприємства,

________________________________________________________________________________ якщо раніше вона не наводилась)

який називається далі "Керівник", з другої сторони, уклали цей контракт про наведене нижче:

І. Загальні положення

  1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосе­редньо і через адміністрацію, що ним формується, здійснюва­ти поточне управління (керівництво) Підприємством, забез­печувати його високоприбуткову діяльність, а Орган управ­ління зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.

  2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником і Підприємством, які з боку останнього реалізу­ються органами управління і працівниками Підприємства.

Умови контракту поширюють свою дію на працівників Під­приємства у частині, що визначає їх права і обов'язки стосовно Керівника і Підприємства.

Терміном "сторони" у цьому контракті позначено Керівни­ка і Орган управління, якщо зі змісту умови не випливає інше.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю застосовуються до стосунків сторін з урахуванням особли­востей наймання і регулювання праці керівників підприємств, що визначені законодавством і цим контрактом.

  1. Керівник є повноважним органом (представником) Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, особливостей, передбачених стосовно Підприємства законо­давчими актами, іншими обов'язковими для Підприємства документами, якщо згаданими документами, Статутом Під­приємства не визначено (або не випливає з них), що права, повноваження, функції і обов'язки здійснюються трудовим колективом, іншими органами, підрозділами, службами, службовими особами і працівниками Підприємства.

  2. Керівник діє на основі єдиноначальності з питань, що складають його компетенцію.

  3. Керівник підзвітний Органові управління і Раді Під­приємства у межах, що визначені Статутом Підприємства і цим контрактом.

  4. Ухвали Органу управління, Ради Підприємства і тру­дового колективу Підприємства, що прийняті згідно з їх ком­петенцією, обов'язкові для Керівника.

  5. Орган управління і Рада Підприємства не мають права втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Керівника і адміністрації (Дирекції) Підприємства.

  6. Керівник має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який ви­являють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

  7. На період відпустки Керівника або його відсутності через інші причини його обов'язки виконує заступник, який у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не вста­новлюється інше.

1.10.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

2. Функції та обов'язки керівника

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, со­ціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Під­приємства, що передбачені Статутом.

2.2. Керівник виконує такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства:

 • організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що взяті Підприємством;

 • впровадження у виробництво нової техніки і прогре­сивної технології;

 • матеріально-технічне забезпечення діяльності Під­приємства;

 • реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством;

 • юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;

 • забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;

 • впровадження нових прогресивних форм і методів гос­подарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;

 • створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;

 • виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з орга­нізації і забезпечення діяльності Підприємства, що вип­ливають із законодавства, інших документів включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

2.3. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законодав­ством і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо з вказаних актів, Стату­ту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

2.4. Керівник зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність Підприємства з базовим рівнем рентабельності. На 200__ р. базовий рівень рентабельності визначається та­ким, що дорівнює ______ відсоткам. Базовий рівень рентабельності на 200__ - 200__ роки визна­чається щорічно додатковими угодами до контракту на основі доповіді Керівника про результати діяльності Підприємства за звітний рік і про планові роботи на наступний. У випадку зміни нормативних положень або інших умов, що істотно впливають на порядок визначення рентабельності (як­що вони не зв'язані з якістю роботи Керівника), базовий рівень рентабельності може уточнюватися. Діяльність Керівника зі збільшення прибутку Підприємства не повинна здійснюватися на шкоду виконанню інших його функцій і обов'язків.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші або додаткові показники результатів виробничо- _______________________________________________________________________________ господарської і комерційної діяльності підприємства, які має забезпечити Керівник)

2.5. Керівник зобов'язується забезпечити будівництво і зда­вання в експлуатацію таких об'єктів: _________________________________________________________________________________

(зазначити об'єкт, чергу будівництва і т. ін.)

_______________________________________________________________________________

у питаннях забезпечення, фінансування і організації будівництва Керівник має повну свободу дій.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови, що пов'язані з будівництвом і здаванням в _________________________________________________________________________________ експлуатацію об'єктів)

2.6. Керівник зобов'язується забезпечити підготовку вироб­ництва і випуску таких видів продукції:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________до"__''________20__р.;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________до ''__'' ________20__ р.

Керівник зобов'язується забезпечити проведення таких за­ходів:

_______________________________________________________________________________

(зазначити заходи, умови і терміни їх проведення)

2.7. Орган управління не має права вимагати від Керівника виконання роботи, що не обумовлена цим контрактом і Ста­тутом Підприємства.

2.8. Керівник надає щорічно Органові управління доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про пла­новані роботи на наступний.

2.9. На вимогу Органу управління Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства.

2.10. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Підприємства і його Органу управління.

2.11.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

3. Компетенція і права керівника

3.1. Керівник незалежно розв'язує всі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підпри­ємства належать до відання Органу управління. Ради підпри­ємства і трудового колективу Підприємства (з урахуванням питань, що передані Органом управління і Радою Підприєм­ства до компетенції Керівника)

3.2. Керівник:

 • діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприєм­ствах, у фірмах і організаціях; — розпоряджається майном Підприємства; — укладає господарські і інші договори;

 • видає доручення;

 • відкриває у банках розрахунковий і інші рахунки; — користується правом розпорядження коштами Під­приємства;

 • накладає на працівників Підприємства стягнення у від­повідності до законодавства та укладеними з ними кон­трактами і трудовими договорами;

 • у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для усіх підрозділів і працівників Підприємства;

 • розв'язує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і цим контрактом належать до компе­тенції Керівника.

3.3. Орган управління делегує Керівникові такі свої повно­важення:

Орган управління може делегувати Керівникові і інші свої повноваження. У цьому випадку передача повноважень здійснюється укладанням додаткової угоди до цього контракту.

3.4. Керівникові належать повноваження і права, які норма­тивними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за Керівником адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше.

3.5. Якщо законодавчими і іншими нормативними докумен­тами закріплюються права підприємств і при цьому не зазна­чено або не випливає зі змісту документа, що ці права нале­жать Раді Підприємства, трудовому колективу, іншому орга­нові або службовій особі, то ці права реалізуються Керівником одноосібне або на його розсуд передаються для розв'язання трудовому колективові Підприємства, його підрозділам, службам і службовим особам.

3.6. Керівник укладає трудові договори (контракти) з най­мання зі всіма працівниками Підприємства.

Керівник може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів Підприємства (філій, виробництв тощо), відділів і служб право наймання і звільнення праців­ників відповідного підрозділу, служби.

3.7. При укладанні трудових договорів (контрактів) з пра­цівниками Підприємства, визначенні й забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, що передбачені Статутом Підприємства і контрактною системою організації і оплати праці.

3.8. При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені, або ті, що допускаються законодавством, Ста­тутом Підприємства і цим контрактом, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочин­ку.

3.9. Орган управління не має права приймати ухвали, що не відповідають цьому контрактові.

3.10. Керівник має право брати участь у виконанні творчих і інших робіт (або здійснювати їх індивідуально), що не є предметом цього контракту. За такі роботи керівникові спла­чується винагорода на умовах і у розмірах, які звичайно засто­совуються на Підприємстві, окремо від винагороди за вико­нання обов'язків за контрактом.

3.11.__________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

4. Формування і умови діяльності адміністрації підприємства

4.1. Визначені цим контрактом функції і обов'язки Керів­ник виконує особистими діями і силами адміністрації Під­приємства.

4.2. До складу адміністрації Підприємства входять Керів­ник, його заступники, керівники і інші працівники загально-функційних і інших адміністративне- управлінських підроз­ділів і служб Підприємства (бухгалтерської, економічної, юридичної, фінансової, постачальної, договірної, кадрової то­що) , а також інші працівники, що належать до адміністратив­но-управлінського персоналу.

4.3. Керівник визначає структуру адміністрації, її кількіс­ний, кваліфікаційний і штатний склад.

4.4. Керівник призначає на посаду (наймає) і звільняє з посад усіх працівників адміністрації, укладаючи з ними кон­тракти або трудові договори на звичайних умовах.

4.5. У контрактах визначається компетенція, функції, службові обов'язки, відповідальність, умови відпочинку, оп­лати працівника і інші умови його праці.

При визначенні умов контрактів з працівниками адміні­страції Керівник не обмежений правилами внутрішнього тру­дового розпорядку Підприємства.

4.6. При необхідності Керівник затверджує службову інструкцію працівникові, з яким він уклав контракт.

4.7. Керівник може, якщо вважатиме доцільним, укладати контракт лише з керівником підрозділу (служби) адміністра­ції, надавши права укладання контрактів з фахівцями керів­никові відповідного підрозділу.

4.8. Керівник має повну свободу у розв'язанні всіх питань організації діяльності адміністрації, оплати й стимулювання праці її працівників.

4.9. Керівник самостійно визначає обсяг коштів, що скеро­вуються на оплату і стимулювання праці працівників адмі­ністрації, фонду оплати праці адміністрації (1-й варіант);

для оплати й стимулювання праці працівників адміністрації щорічно виділяється фонд оплати праці розміром _____від­сотків від обсягу коштів, що скеровуються на оплату праці всіх працівників Підприємства, але не менше ___________ грн. Угодою сторін обсяг коштів, скерованих на оплату праці пра­цівників адміністрації, може бути збільшено, або зменшено (2-й варіант).

Фонд оплати праці працівників Дирекції у зазначених роз­мірах утворюється при базовому рівні рентабельності.

При недосягненні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці працівників адміністрації зменшується на _________ відсотків за кожен ______ відсоток рентабельності, що його недобране до базового рівня.

При перевищенні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці працівників адміністрації збільшується на ________ відсотків за кожні ___________ відсотки рентабельності, що перевищують базовий рівень.

4.10. Керівник на свій розсуд розв'язує питання про розподіл фонду оплати праці працівників Дирекції поміж підрозділів, служб, службових осіб і інших працівників адміністрації.

4.11. Кошти на оплату праці працівників адміністрації, що не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у на­ступні роки.

4.12. Керівник самостійно визначає обсяг коштів, що спрямо­вуються на забезпечення діяльності адміністрації з поточного управління Підприємством понад оплату праці (1-й варіант);

для забезпечення діяльності адміністрації з поточного управління діяльністю Підприємства (понад оплату праці) Керівникові щорічно виділяється фонд розміром (2-й варіант)

_______________________________________________________________________________

(зазначити розміри фонду у твердій сумі з розбиванням по роках або у відсотках від прибутку,

_______________________________________________________________________________

іншого показника)

5. Умови праці і відпочинку керівника

5.1. Керівникові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці.

Керівник вільний у виборі й використанні в роботі оргтех­ніки (комп'ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів тощо), транспортних засобів (включно персональну службову авто­машину), а також інших технічних засобів.

5.2. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпоря­док (тривалість робочого дня, час початку і час закінчення роботи, дні відпочинку тощо). Правила внутрішнього трудо­вого розпорядку, що приймаються трудовим колективом, на нього не поширюються.

5.3. Керівникові надається щорічна відпустка тривалістю у _____ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, яка визначається за останній господарський рік.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використан­ня відпустки <час початку і час закінчення, одночасно або частинами і т. ін.).

5.4.____________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

6. Оплата праці і соціально-побутове забезпечення керівника

6.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим контрак­том, Керівникові виплачується грошова винагорода, яка міс­тить у собі:

 • щомісячні виплати (оклад) у розмірі ________ грн.;

 • частину прибутку Підприємства у розмірі ________ від­сотків прибутку Підприємства, що лишається у розпоряд­женні Підприємства;

 • одночасні виплати за виконання окремих завдань, що обу­мовлені цим контрактом і додатковими угодами до нього.

6.2. При недосягненні базового рівня рентабельності що­місячні виплати Керівникові зменшуються на ______ грн. за кожен відсоток рентабельності, але не більше ніж на ____ грн.

6.3. При досягненні Підприємством рентабельності, вищої від базового рівня на ______ відсотків, частина прибутку, що виплачується Керівникові, збільшується на ______ відсотків.

Винагорода, що виплачується Керівникові з прибутку, зменшується у таких випадках і розмірах:

при недосягненні Підприємством базового рівня на кожні ________ відсотків - на суму, що дорівнює ______ відсоткам прибутку за весь термін роботи Підприємства з відповідним рівнем рентабельності;

при____________________________________________________________________________

(зазначити підставу зменшення розміру винагороди)

на_____________________________________________________________________________

(зазначити розмір зменшення винагороди)

Відсоток від прибутку виплачується Керівникові щомісяч­но, не пізніше 10 днів з моменту визначення розміру прибутку.

При затриманні визначення місячного прибутку або при виз­наченні прибутку за більші періоди відсотки від прибутку спла­чуються авансом у розмірі 45 відсотків від розрахункового (очі­куваного) прибутку. Після визначення прибутку за місяць, ін­ший період суми, що виплачуються Керівникові, уточнюються.

Якщо за підсумками роботи Підприємства за рік (після виз­начення річного прибутку) з'ясується необхідність збільшен­ня виплат як відсотків від прибутку, то сума збільшення роз­поділяється рівномірно по місяцях року.

6.4. За забезпечення будівництва і своєчасну здачу в експ­луатацію об'єктів, що передбачені цим контрактом. Керівни­кові виплачується одноразова винагорода: за_______________________________________________________________________________

(зазначити об'єкт, чергу будівництва тощо)

_________________________________________ — _______________________________грн.

за_____________________________________________________________________________

_________________________________________ — ________________________________грн.

за_____________________________________________________________________________

_________________________________________ — ________________________________грн.

за_____________________________________________________________________________

_________________________________________ — ________________________________грн.

Керівникові виплачується одноразова винагорода:

за_____________________________________________________________________________

_________________________________________ — ________________________________грн.

за_____________________________________________________________________________

_________________________________________ — ________________________________грн.

за_____________________________________________________________________________

_________________________________________ — ________________________________грн.
6.5. При наявності у Підприємства валютних коштів і при виникненні юридичної можливості ________ відсотків вина­городи виплачуються в іноземній валюті.

6.6. Розмір винагороди, що виплачується Керівникові, ко­ригується з урахуванням інфляції.

_______________________________________________________________________________

(зазначити умови і порядки такого коригування)

6.7. На прохання Керівника Підприємство надає йому гро­шові безвідсоткові позики у розмірі не більше 10 тисяч карбо­ванців на рік з поверненням у межах терміну дії контракту.

6.8. Керівник користується усіма видами соціально-куль­турних та інших благ і пільг, що надаються Підприємством, або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпе­ченням дітей дошкільними закладами, користуванням замов­леннями тощо)________________________________________

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання благ і пільг)

6.9. Підприємство зобов'язується виплачувати Керівникові надбавку до пенсії.______________

________________________________________________________________________________

(зазначити розміри, умови і порядок виплати надбавки)

6.10. Підприємство сприяє Керівникові у поліпшенні його житлових умов. _________________________________________________________________________________

(зазначити характер і терміни поліпшення житлових умов - надання квартири, дачі, сприяння у

________________________________________________________________________________ придбанні кооперативної або державної квартири, будівництві будинку, виділенні і поверненні _________________________________________________________________________________позики з цією метою і т.ін.)

6.11. Керівник підлягає страхуванню в тому числі й у ко­мерційних страхових організаціях. Види й умови страхування визначаються згідно з прийнятим на Підприємстві порядком.

________________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, види й умови страхування)

Керівник користується всіма видами забезпечення із со­ціального страхування (допомогами з тимчасової непраце­здатності, допомогами з приводу народження дитини тощо)

6.12.___________________________________________________________________________. (зазначити, при необхідності, інші умови)

7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок

7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства і цього контракту.

7.2. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним Підпри­ємству, у розмірах і порядку, що встановлені законодавством про працю.

7.3. Керівник не несе відповідальність за негативні наслідки для Підприємства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені цим контрак­том або планами Підприємства тощо), якщо до цього спричи­нились необгрунтовані ухвали Органу управління.

7.4. Ухвали про притягнення Керівника до відповідальності або про неналежне виконання ним своїх обов'язків і заподіян­ня шкоди Підприємству приймаються Органом управління.

7.5. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Керівника до відповідальності, у тому числі про дострокове звільнення з посади, покладено на Орган управління. 7.6. Суперечки між сторонами розв'язуються судом.

7.7._____________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

8. Зміна і розірвання контракту

8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови ана­лізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесен­ня до контракту відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів і наказів, інших нормативних і подібних документів, у тому числі тих, що скеровані на пере­хід до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контакту.

Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміну контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

8.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

8.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Органу управління до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.4 цього контракту:

4) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії кон­тракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього кон­тракту;

5) з інших підстав, що передбачені законодавством.

8.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цього кон­тракту розірвано з ініціативи Органу управління до закінчен­ня терміну його дії:

1) якщо рентабельність діяльності Підприємства за підсум­ками року не досягає базового рівня більше ніж на ________. відсотків;

2) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, що покладені на нього цим кон­трактом;

3) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені контрактом, внас­лідок чого для Підприємства настали значні негативні неслідки (зазнане збитків, сплачені штрафи, постраждала честь фірми); 4) з інших підстав, що передбачені законодавством.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші підстави припинення контракту: недосягнення яких-небудь
_______________________________________________________________________________ показників діяльності підприємства, окремих великих завдань і т. ін.)

8.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у випадку систематичного невиконання Органом управ­ління своїх обов'язків за контрактом або прийняття ним ух­вал, що обмежують або порушують компетенцію і права Керівника, втручаються до його оперативно-розпорядчої діяль­ності, тих, що можуть привести, або призвели до несприятли­вих економічних результатів діяльності Підприємства:

2) у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом і з інших поважних при­чин.

_______________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші підстави)

При цьому можливі два варіанти:

Керівник має право у будь-який час залишити посаду (ро­зірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Орган управління за ________ міс.;

у інших випадках Керівник не має права за своєю ініціати­вою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. У випадку порушення цього зобов'язання Керівник сплачує Підприємству неустойку у розмірі винагороди за кількість повних місяців, що лишились до закінчення терміну дії кон­тракту (яка визначається у порядку, встановленому цим кон­трактом для вирахування розміру вихідної допомоги), але не менше ____________ грн.

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші міри відповідальності: повернення позик, що видані раніше.

_______________________________________________________________________________ позбавлення інших благ і пільг)

8.6. При залишенні посади Керівникові виплачується вихід­на допомога у розмірі:

винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підста­вами, що передбачені у підпунктах 1 і 2 пункту 8.3, підпунктах І і 2 пункту 8.5 цього контракту);

винагороди за 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.

8.7. Розмір вихідної допомоги визначається на основі серед­ньомісячної винагороди. Середньомісячна винагорода обчис­люється діленням на 12 суми усіх грошових виплат, що на­раховані Керівникові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади по­вний календарний рік роботи.

Якщо Керівник відпрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчис­люється діленням суми усіх отриманих Керівником грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без вра­хування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

8.8. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Керівником, виплата йому вихідної допомоги і компенсації за невикористану відпустку виконується не пізніше ніж через 2 тижні після визначення цих сум.

8.9. При залишенні Керівником посади Орган управління видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.

8.10. Якщо розірвання контракту виконується за підставами, що передбачені у контракті, але не визнані законодавством, у трудовій книжці Керівника як підстава для звільнення зазна­чається пункт Основ законодавства про працю, за згодою сторін.

8.11.___________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші вимоги)

9. Термін дії і інші умови контракту

9.1. Цей контракт діє з ''__'' _________200__ р. до •'__' __________ 200__ р.

9.2. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов'язків, що передбачені цим контрактом, встановлюється випробування на термін _______ міс. з початку дії контракту.

У період випробування Керівник виконує обов'язки за кон­трактом у повному обсязі.

Якщо Орган управління визнає результати випробування незадовільними, він має право розірвати контракт з Керівни­ком не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну випробування. При цьому Орган управління не зобов'язаний обґрунтовувати свою ухвалу.

Якщо у згаданий термін Орган управління не використає своє право на розірвання контракту, Керівник вважається та­ким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

9.3. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.

9.4. Сторони зобов'язуються дотримувати конфіденцій­ності умов цього контракту, окрім випадків, коли:

сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Підпри­ємства й інші особи у зв'язку з необхідністю виконання кон­тракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займають­ся визначенням розміру винагороди Керівника і т.ін.). Сторо­ни вживають заходів із забезпечення дотримання конфіден­ційності умови контракту цими працівниками і особами (шля­хом попередження осіб, що інформуються про необхідність дотримання конфіденційності отриманих ними відомостей про умови контракту тощо);

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. У частині, що не передбачена цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, які поширюються на Під­приємстві, Статутом Підприємства, іншими документами Підприємства, обов'язковими для сторін.

Документи, видані Органом управління, обов'язкові для Керівника лише у частині, що не суперечить цьому контракту.

9.6.____________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)

10. Адреси сторін і інші відомості

10.1. Відомості про Підприємство: повна назва ______________________________________ адреса_________________________________________________________________________ розрахунковий рахунок № _________________________________________________________ У_____________________________________________________

10.2. Відомості про Орган управління: повна назва ____________________________________ адреса____________________________________________ посада, прізвище, ім'я, по батькові Керівника Органу управління _______________________________________________________

робочий телефон Керівника Органу управління ______________________________________

10.3. Відомості про Керівника: домашня адреса ____________________________________ домашній телефон _______________________ робочий телефон _________________________ паспорт серія __________ № __________________________ виданий ____________________________________________.

(зазначити орган, який видав паспорт)

Підстави для пільг з оподаткування і інших пільг

_______________________________________________________________________________.

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців та ін.)

10.4. Цей контракт складено у 2-х примірниках - по одному для кожної сторони.

10.5. ___________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад,

______________________________________________

перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)
Від Органу управління Керівник __________________ _________________

(зазначити посаду, (підпис)

__________________

п, і, п б)

_________________

(підпис, печатка)

Контракт погоджено з Радою підприємства. Голова Ради

__________________

(зазначити п, і, п б)

__________________

(підпис, печатка)

Схожі:

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА СТАДІЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
У статті досліджено особливості діяльності підприємств на стадії стабілізації. Розглянуто методи управління підприємством в сучасних...
Ключові слова: економічне управління, економічне управління підприємством,...
...
6 Функції корпоративного податкового менеджменту Корпоративний податковий...
Корпоративний податковий менеджмент як складова системи управління підприємством виконує ряд функцій, які є напрямками діяльності...
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР Закон
Окремим видом трудового договору є контракт. Під контрактом сучасна теорія права розуміє угоду, що викликає виникнення, зміну або...
Управління сучасним підприємством Сутність менеджменту Менеджмент
Управління в економічній системі здійснюється на двох основних рівнях: макрорівні, тобто охоплює все народне господарство, і мікрорівні...
Про безоплатну передачу у власність
«Дніпроленд”, державним підприємством «Центр державного земельного кадастру», приватним підприємством «Велес», товариством з обмеженою...
Модуль Теоретичні основи стратегічного управління Семінарське заняття...
Семінарське заняття №2 Концептуальні засади стратегічного управління підприємством
Екзамен "МЕНЕДЖМЕНТ"
Поняття контролю та його місце в системі управління промисловим підприємством. Принципи та цілі функції контролювання
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
...
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка