Додаток И Пример рефератів українською та англійською мовами


НазваДодаток И Пример рефератів українською та англійською мовами
Дата29.03.2013
Розмір23 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Інформатика > Реферат
Додаток И

Пример рефератів українською та англійською мовами


  1. Для проектів дослідницького характеру


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломного проекту: 81 с., 34 рис., 6 табл., 2 додатка, 35 джерел.

Об’єктом дослідження є методи математичного моделювання інформаційних систем.

Метою роботи є дослідження підходів до розроблення імітаційних моделей процесів функціонування інформаційних систем та автоматизація процесу імітаційного моделювання.

Методами розробки обрано метод аналізу для дослідження існуючих методів моделювання, метод синтезу для поєднання переваг існуючих методів моделювання, методи моделювання для представлення та дослідження процесів функціонування інформаційних систем, метод порівняльного аналізу для оцінювання адекватності моделі процесів функціонування інформаційних систем.

У результаті виконання роботи обґрунтований раціональний підхід до розроблення імітаційних моделей процесів функціонування інформаційних систем та розроблений програмний засіб автоматизації імітаційного моделювання, який дозволяє створювати імітаційні моделі процесів функціонування інформаційних систем та досліджувати їх.

Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідницьких закладах та підрозділах підприємств, що займаються розробленням імітаційних моделей.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, Е-МЕРЕЖА, АДЕКВАТНІСТЬ МОДЕЛІ, ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ, МАТЕМАТИЧНА СХЕМА, МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ
ABSTRACT
The bachelor’s thesis report: 81 pages, 34 figures, 6 tables, 2 appendices, 35 sources.

The object of the research is methods of mathematical modeling of information systems.

The purpose of the work is to research approaches to development of simulation models of functioning processes of information systems and automation of simulation process.

Research methods are analysis to research existent methods of modeling, synthesis to unite advantages of the existent methods of modeling, modeling to present and research functioning processes of information systems, comparison to estimate the adequacy of the models.

As a result of the work the rational approach to development the simulation models of the functioning processes of the information systems was substantiated. Also the software product, which allows creating simulation models of functioning processes of information systems and researching the models, was developed.

The results of the research can be used in research establishments and the departments of enterprises, which develop simulation models.

INFORMATION SYSTEM, Е-NET, MODEL ADEQUACY, SIMULATION MODEL, MATHEMATICAL SCHEME, METHODS OF MODELING


  1. Для проектів практичного характеру


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломного проекту: 90 с., 30 рис., 20 табл., 12 додатків, 55 джерел.

Об'єктами проектування є функціональні елементів, архітектура, інформаційне і програмне забезпечення модуля моніторингу складських поставок ТОВ «СІГМА».

Мета проектування – створення модуля «Моніторинг складських поставок».

Метод проектування – використання програмних систем ARIS Toolset, IBM Rational, Microsoft Visual Studio.

Створений модуль дозволяє підвищити достовірність обліку товарів на складі, обґрунтованість та оперативність прийняття рішень при управлінні поставками товарів і їх запасами на складі.

Результати розробки можуть бути впроваджені на торгових підприємствах.

СИСТЕМА УПРАЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК, ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, CASE-ДІАГРАМИ, БАЗА ДАНИХ, МОНІТОРІНГ СКЛАДСЬКИХ ПОСТАВОК, WEB-СЛУЖБА

ABSTRACT
The bachelor’s thesis report: 90 pages, 30 figures, 20 tables, 12 appendices, 55 sources.

The objects of designing are functional elements, architecture and software of a module which provides monitoring of warehouse supplies.

The purpose of designing is to create “Monitoring of warehouse supplies” software module for Sigma Ltd.

Method of designing – using ARIS Toolset, IBM Rational, Microsoft Visual Studio software systems.

Advantage of the developed module is increasing of reliability of accounting goods, validity and timeliness of decision-making.

The obtained results can be applied at commercial enterprises.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM, OBJECT ORIENTED DESIGN, CASE-DIAGRAMS, DATABASE, MONITORING OF WAREHOUSE SUPPLIES, WEB-SERVICE

Схожі:

Навчально-методична, науково-популярна та інформаційна газета
Видається українською, російською та англійською мовами впродовж навчального року
ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД ЗА КОРДОНОМ
Журнал «IMAGE. UA» видається українською та англійською мовами й розповсюджується в Україні та за кордоном. Перше число журналу вийшло...
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Подати УДК, ключові слова, анотацію українською та англійською мовами. Анотація входить до загального обсягу. Список літератури –...
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Магазини і покупки. Ми йдемо купувати
Мета: практична – систематизувати лексико-граматичні знання учнів з теми “Магазини і покупки” англійською та німецькою мовами
Володіння двома іноземними мовами (англійською, німецькою)
Сучасні ринкові відносини, світова глобалізація, швидкий розвиток наукових досліджень, нові інформаційні технології впливають на...
СЕРГІЙ ЖАДАН: ЛІТЕРАТУРА НЕ Є ЧИМОСЬ БІЛЬШИМ, НІЖ СПОРТ ЧИ ПРОҐНОЗ ПОГОДИ
Львів), «Історія культури початку століття», «Біґ Мак» (обидві — Київ 2003), «История культуры начала столетия» (2003, Москва). Тексти...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г....
Головні події в житті та творчості Володимира Сосюри
Протягом свого життя він часто міняв місця роботи і професії: був будівничим, мандрівним учителем, шахтарем, писарем, народним адвокатом....
Додаток 17 Типовий навчальний план* загальноосвітніх навчальних закладів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка