3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. Зміст завдань маркетингу персоналу. Методологічні принципи маркетингу персоналу та його інструментарій


Скачати 391.74 Kb.
Назва3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу Маркетинг персоналу в умовах ринкової економіки. Зміст завдань маркетингу персоналу. Методологічні принципи маркетингу персоналу та його інструментарій
Сторінка2/4
Дата26.03.2013
Розмір391.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4

Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку

 1. Предмет, мета та завдання дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку», її зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Менеджмент як система управління банком: суб’єкти, об’єкти, принципи і завдання фінансового менеджменту у банку

 3. Напрями банківського менеджменту − фінансовий та організаційний.

 4. Основні функції і цикл фінансового менеджменту у банку

 5. Фінансовий менеджмент у банку в умовах економічної нестабільності


Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю

 1. Сутність стратегічного менеджменту в банківській сфері

 2. Характеристика основних типів банківських стратегій

 3. Етапи стратегічного менеджменту.Тема 3.Органи управління та організаційна структура банку

 1. Сутність і зміст організації банківської діяльності. Принципи організаційного процесу у банку.

 2. Типи систем управління банком.

 3. Види організаційних структур банку.

3.1.Фактори, що мають вплив на структуру організації, їх характеристика

3.2.Бюрократична модель організації банку.

3.3.Адаптивні організаційні структури банків.

3.4.Централізована та децентралізована моделі організації банківської діяльності, їх переваги та недоліки.

 1. Організаційна структура та управління сучасним вітчизняним банком. Тенденції в формуванні організаційних структур банку

Тема 4. Система планування банківської діяльності

1.Місце планування в процесі управління банком та його види

2.Стратегічне тактичне та оперативне планування банківської діяльності

3.Зміст бізнес-плану, практика його розробки і реалізації

4. Фінансове та бюджетне планування.

Тема 5. Управління капіталом банку

 1. Сутність та функції капіталу банку, методи його оцінювання

 2. Методи визначення достатності капіталу

 3. Методи та проблеми управління банківським капіталом в Україні.

  1. Управління мобілізацією капіталу.

  2. Методика визначення потреби в капіталі через розподіл банківського капіталу.

Тема 6. Управління зобов’язаннями банку

 1. Сутність управління зобов’язаннями банку

 2. Методи управління залученими коштами банку.

 3. Визначення рівня депозитних ставок

 4. Особливості управління позиченими коштами банку

Тема 7. Управління кредитним портфелем банку
1. Суть і необхідність управління активами. Кредитна політика банку як складова загальної стратегії розвитку

2. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.

3. Методи управління кредитним ризиком на рівні окремої позики та на рівні кредитного портфеля банку.

4. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку

5. Методи управління проблемними кредитами.

Тема 8. Управління інвестиційним портфелем банку

1. Класифікація та функції банківських портфелів цінних паперів Стратегії формування портфеля цінних паперів

2. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів

3. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів.

3.1. Стратегії управління інвестиційним горизонтом.

3.2. Аналіз кривої доходності.

  1. Методи розрахунку середньозваженого строку погашення цінного папера (дюрації).

Тема 9. Управління активами та пасивами банку


 1. Еволюція підходів до управління активами і пасивами банку. Сучасні підходи до управління активами та пасивами: переваги та недоліки

 2. Організаційна структура управління активами та пасивами. Комітет з управління активами і пасивами

 3. Основні напрямки впливу регулятивної функції НБУ на методи управління активами та пасивами банку

 4. Стратегії управління активами та пасивами. Збалансована та незбалансована стратегії управління активами та пасивами

 5. Організація управління банківськими ризиками Етапи управління банківськими ризиками

 6. Методи управління ризиками у банках.

  1. Сутність хеджування банківських ризиків.

  2. Використання деривативних інструментів в процесі управління банківськими ризиками

Тема 10. Управління ліквідністю банку

 1. Суть та теорії управління банківською ліквідністю

 2. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах.

 3. Стратегії управління ліквідністю банку

 4. Управління грошовою позицією та обов’язковими резервами банку.

Тема 11. Управління прибутковістю банку

 1. Підходи до оцінювання діяльності банку

 2. Характеристика основних показників, що використовуються в процесі оцінки прибутковості та ефективності діяльності банку

 3. Функціональна залежність між показниками прибутку на капітал (ROE) та прибутку на активи (ROA).


«Стратегічне управління»

Розділ I. Стратегічне управління: сутність і передумови виникнення.

Сутність стратегічного управління, його роль і функції в забезпеченні ефективності функціонування банківських установ. Еволюція розуміння і передбачення майбутнього банку. Формування наукових підходів до етапів становлення стратегічного планування: бюджетування та фінансовий контроль; довгострокове планування; стратегічне планування; стратегічне управління. Основні терміни і поняття у стратегічному управлінні.

Необхідність застосування стратегічного управління у динамічному, невизначеному середовищі. Характеристика передумов застосування стратегічного управління в банку: завдання управління банком, самостійне визначення цілей і завдань банку як реакція на зміни в економічному середовищі; різноманітність банків (параметри, які визначають відмінність банків та їх вплив на стратегічне управління).


Розділ II. Визначення філософії, місії, цілей у формування стратегічного набору банківської установи.

Схема процесу стратегічного управління банківською установою.

Формування філософії, аналіз факторів що визначають місію банку. Роль, значення, сутність та місце цілей банку у стратегічному управлінні. Критерії класифікації та принципи формування цілей. Стратегічні цілі, їх кількісна та якісна характеристика. Застосування „дерева цілей” банку на різних етапах стратегічного управління.

Класифікація стратегій. Види стратегій розвитку банківських установ. Організаційні рівні розробки стратегії Ресурсна, функціональна та комплексна стратегії банку. Стратегія управління активами і пасивами банківських установ.

Вплив корпоративної культури на формування стратегічного розвитку банку.

Розділ III. Стратегічний аналіз в банку.

Основні підходи до внутрішнього та зовнішнього середовища банківської установи. Аналіз зовнішнього середовища на основі PEST-аналізу. Соціально-економічні моделі внутрішнього середовища банку. Методи діагностики зовнішнього та внутрішнього середовища та їх роль у формуванні стратегії розвитку банків.

Складання стратегічного балансу та сутність SWOT-аналізу. Основні етапи застосування SWOT-аналізу. Загальні характеристики сильних та слабких сторін, що використовуються в SWOT-аналізі. Загальні зовнішні можливості та загрози, що використовуються в SWOT-аналізі. Сутність матриці Дж. Вільсона.

Визначення конкурентоспроможності банків: сутність категорії „конкурентоспроможність”; визначення критеріїв та методи оцінки конкурентоспроможності банківських операцій та банківської установи в цілому. Стратегічні альтернативи розвитку банківської установи: матриця „продукт-ринок”.

Прогнозування в системі стратегічного управління. Зв’язок прогнозів з цілями та стратегіями банку. Моделі, що використовуються в портфельному аналізі (матриця „темпи зростання ринку-частка на ринку”(модель BCG); матриця „привабливість ринку-конкурентоспроможність компанії” (модель GE/McKinsey); матриця „перспективи розвитку бізнесу-конкурентоспроможність бізнесу” (модель Shell/DPM).


Розділ IV. Стратегічне планування в банку.

Стратегічне планування як основний інструмент в забезпеченні реалізації стратегічних цілей. Принципи стратегічного планування, етапи та моделі стратегічного планування.

Стратегічний план як інструмент реалізації стратегій різного типу. Стратегічна програма в системі планування: структура, зміст, поетапність та взаємозв’язок стратегічного планування, поточного планування, оперативного планування.


Розділ V. Підсистеми забезпечення стратегічного управління.

Стратегія управління та планування персоналу банку та її роль в забезпеченні стратегії розвитку банківської установи. Необхідність формування стратегічного мислення менеджерів банку у формуванні стратегії банку .

Система та роль мотивації у формуванні „стратегічної поведінки” персоналу. Інформаційна система стратегічного управління персоналом.

Методи контролю за виконанням стратегічних планів. Вимоги, форми та інструменти контролю в стратегічному управлінні. Оцінка ефективності стратегічних рішень: цілі і механізми аналізу в стратегічному управлінні. Фактори оцінки стратегічного ризику.

«Міжнародний менеджмент»

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Сутність міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент. Фактори розвитку міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації. Глобальна конкуренція.

Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

Суть і характерні ознаки міжнародного менеджменту. Основні складові міжнародного менеджменту. Міжнародна корпорація як фундаментальна категорія міжнародного менеджменту. Види та інтеграційні структури сучасних міжнародних корпорацій. Характеристика потужних міжнародних корпорацій.

Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи її визначення. Поняття і суть міжнародного досвіду управління бізнесом. Складові міжнародного досвіду управління бізнесом. Особливості національних моделей управління бізнесом і характерні риси менеджменту в США, Європі, розвинутих азійських країн.
Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

Визначення середовища міжнародного менеджменту. Зовнішнє середо­вище міжнародних корпорацій. Внутрішнє середовище міжнародних корпо­рацій. Політико-правове середовище. Базові принципи міжнародного права. Економічне середовище. Соціально-культурне середовище. Технологічне середовище.

Методи аналізу середовища міжнародного корпоративного менеджменту.

Особливості зовнішнього середовища в Україні. Український зовнішньо­економічний потенціал у контексті можливостей міжнародних корпорацій. Використання національних переваг на рівні фірми. Загальнодержавні й регіональні можливості входження українських фірм в міжнародний бізнес.
Тема 3. Стратегічне планування в міжнародному менеджменті

Сутність стратегічного планування. Сучасні стратегічні орієнтації міжна­родних корпорацій.

Стратегічне планування міжнародних трансакцій. Місія і формування стратегії. Основні етапи розробки міжнародних стратегій. Реалізація стратегії. Стратегічний контроль. Роль основних функціональних підрозділів у розробці й реалізації міжнародних стратегій МК.

Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу. Стратегії зарубіжних, спільних підприємств та вітчизняних під­приємств, що здійснюють трансакції з іноземними партнерами, державних підприємств. Стратегії експорту й імпорту.

Система планування в міжнародних корпораціях. Основні етапи розробки планів у МК.

Особливості розробки й реалізації стратегічних планів МК в умовах України. Характеристика ризиків щодо стратегічних планів МК в Україні. Досвід мінімізації ризиків міжнародними корпораціями в Україні.
Тема 4. Прийняття рішень
у міжнародному менеджменті


Сутність управлінського рішення, підходи до класифікації управлінських рішень. Централізація і децентралізація прийняття управлінських рішень. Суб’єкти і об’єкти управлінських рішень в міжнародних корпораціях. Види рішень у міжнародному менеджменті. Фактори, що впливають на якість рішень.

Алгоритм опрацювання, прийняття і реалізації управлінських рішень у міжнародному менеджменті.

Роль і місце управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності між­народних корпорацій. Особливості прийняття управлінських рішень у МК, що функціонують в Україні.
Тема 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Суть організаційного фактору і його роль у міжнародному менеджменті. Типи, структури і організаційні особливості міжнародних корпорацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.

Материнська компанія як організаційно-економічний центр управління міжнародної корпорації. Рівні управління в міжнародних корпораціях. Фор­малізація. Внутрішні та зовнішні мережі. Спеціалізація та її види. Централізація та її особливості в різних країнах.

Передумови формування міжнародних стратегічних альянсів. Цілі та конкурентні переваги міжнародних стратегічних альянсів.

Особливості організаційного розвитку в американських, західноєвропейсь­ких та азійських корпораціях. Організаційні особливості міжнародних корпорацій, що функціонують в Україні.

Тема 6. Управління людськими ресурсами
в міжнародному менеджменті


Визначення і суть людських ресурсів, підходи до управління трудовими ресурсами у міжнародному менеджменті. Джерела людських ресурсів і їх особливості.

Система та критерії відбору персоналу в міжнародному менеджменті. Адаптація до культурного середовища. Мотивація персоналу в міжнародному менеджменті. Основні процедури відбору персоналу при використанні різних джерел людських ресурсів. Репатріація емігрантів у системі вибору кадрів.

Навчання персоналу в міжнародному менеджменті. Основні стратегії навчання персоналу. Управління персоналом та організаційний розвиток.

Трудові відносини і виробнича демократія в міжнародних корпораціях та їх регіональних підрозділах. Розв’язання виробничих конфліктів у різних країнах. Основні форми виробничої демократії в різних країнах.

Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях, що функціонують в Україні.
Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародному менеджменті

Сутність, стилі та психологічної основи керівництва в міжнародному менеджменті.

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях, порівняльний аналіз різних типів керівництва. Особливості керівництва МК, що функціонують в Україні.

Природа і суть комунікацій. Внутрішні й зовнішні комунікації в міжнародному менеджменті. «Прозорі» й приховані комунікації Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах.

Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті. Висхідні й нисхідні потоки і їх особливості. Комунікаційні бар’єри, їх класифікація і шляхи подолання. Культурні особливості в системі комунікацій

Підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Удосконалення зворотного зв’язку. Підвищення гнучкості.

Особливості комунікацій у МК, що функціонують в Україні.
Тема 8. Контроль і звітність у міжнародному менеджменті

Сутність процесу контролю. Прямий і непрямий контроль міжнародних трансакцій. Основні підходи до контролю у міжнародних корпораціях.

Види контролю в міжнародному менеджменті: фінансовий, персоналу, якості. Нетрадиційні методи контролю.

Сутність і типи звітності в міжнародному менеджменті. Вимоги до звітності.

Основні проблеми процесу звітності. Вимірювання результатів діяльності структурних підрозділів міжнародних корпорацій. Інформаційне забезпечення звітності.

Міжнародні та національні стандарти звітності.
Тема 9. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Сутність сучасного глобального ринку технологій. Економічні механізми руху технологій. Типи, цілі і спрямування технологічної політики міжнародних корпорацій.

Система управління технологічними інноваціями.

Міжнародний ринок технологій. Учасники ринку технологій. Венчурний бізнес. Передача технологій. Визначення ціни трансферту. Стратегія науково-технічного співробітництва.

Планування міжнародних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в МК. Вибір форм науково-технічного співробітництва. Фінансування міжнародних проектів.

Управління нематеріальними ресурсами в міжнародних корпораціях.

Особливості технологічної політики МК, що діють в Україні. Потенціал науково-технічних розробок в Україні та шляхи його реалізації в міжнародному бізнесі.
Тема 10. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Сутність і основні складові фінансового менеджменту. Фінансове середовище міжнародних корпорацій. Ключові чинники міжнародних фінансів.

Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті.

Фінансова структура і фінансова політика міжнародних корпорацій. Управлінські корпоративні рішення на підґрунті аналізу фінансової звітності Особливості формування і використання фінансових ресурсів міжнародних корпорацій.

Сутність валютних ризиків. Способи та методи захисту від валютних ризиків.

Особливості фінансового менеджменту в МК, що функціонують в Україні. Фінансовий менеджмент у системі зовнішньоекономічної діяльності зарубіжних, спільних підприємств та вітчизняних підприємств, що здійснюють трансакції з іноземними партнерами.

Тема 11. Торгівельні трансакції міжнародних корпорацій

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Сутність та основні форми міжнародних торговельних трансакцій.

Сучасна торговельна практика міжнародних корпорацій. Сутність ціно­утворення при здійсненні торгівельних трансакцій міжнародними корпора­ціями. Експортні та імпортні операції міжнародних корпорацій. Джерела фінансування експорту та імпорту. Сутність митного регулювання, функції та класифікація мит. Способи страхування торгівельних трансакцій.

Сутність і особливості функціонування офшорних компаній. Ставлення національних законодавств до офшорних зон.

Вітчизняна банківська система в міжнародних торгівельних розрахунках.

Особливості торговельних трансакцій міжнародних корпорацій в Україні.
Тема 12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Теоретичні основи інвестиційних операцій міжнародних корпорацій. Інвестиційний менеджмент та інвестиційні операції.

Сутність і функції міжнародного ринку інвестицій. Механізм і класифі­кація прямих іноземних інвестицій МК. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

Поняття і зміст інвестиційного проекту.

Особливості функціонування міжнародних інвестиційних компаній. Суть та механізм державної підтримки інвестицій.

Стратегія міжнародних корпорацій щодо інвестиційного процесу в економіці України. Міжнародна інвестиційна діяльність вітчизняних підпри­ємств.
Тема 13. Етика і соціальна відповідальність
у міжнародному менеджменті


Сутність етики менеджменту. Юридична і соціальна відповідальність. Соціальна відповідальність міжнародного менеджменту і посилення її ролі в сучасних умовах.

Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті. Міжнародні принципи ділової етики. Етика менеджменту.

Особливості соціальної відповідальності менеджменту в різних країнах. Специфіка тендерної політики в міжнародному менеджменті.

Особливості етики і соціальної відповідальності МК, що функціонують в Україні. Етика і соціальної відповідальності зовнішньоекономічної діяльності українських фірм.
Тема 14. Становлення глобального менеджменту

Причини, етапи, фактори процесу глобалізації. Особливості глобалізації ринків та комунікацій. Глобальний менеджмент та його складові. Менеджмент глобальних економічних та політичних процесів.

Сучасні проблеми менеджменту. Конфлікт цивілізацій. Взаємовплив глобальних і національних факторів. Орієнтація на глобального споживача. Новітня парадигма глобального менеджменту.

Конкурентоздатність підприємств і корпорацій у глобальній економіці. Сучасні моделі перебудови МК. Управління процесами змін.

Пристосування зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств до вимог сучасної глобалізації.
«Маркетинг у банку»
Тема 1. Загальна концепція маркетингу в банківській сфері (2 год.)

1. Поява і розвиток банківського маркетингу.

2. Зміст та специфіка маркетингу в банку.

3. Структурна концепція маркетингу в банку.

4. Процес маркетингової діяльності в банку.
Тема 2. Організація роботи відділу маркетингу в банку (1 год).

1. Основні засади організації роботи відділу маркетингу.

2. Організаційна побудова відділу маркетингу.

3. Типове положення про відділ маркетингу.

4. Посадові інструкції персоналу відділу маркетингу.
Тема 3. Встановлення задач, цілей та визначення можливостей банку (1

год.)

1. Задачі банку.

2. Цілі банку.

3. Виявлення наявних можливостей банку.
Тема 4. Аналіз ринкових можливостей (2 год.)

1. Система збору зовнішньої інформації.

2. Система маркетингових досліджень.

3. Концепція макросередовища банку.

4. Концепція мікросередовища банку.

5. Модель поведінки корпоративного клієнта.

6. Фактори впливу на корпоративного клієнта.

7. Мотиви купівлі банківських продуктів та послуг корпоративними

клієнтами.

8. Модель поведінки клієнта (фіз. особи).

9. Фактори впливу на клієнта.

10. Мотиви купівлі банківських продуктів та послуг клієнтами.
Тема 5. Відбір цільових ринків (2 год.)

1. Сегментація ринку.

2. Процес вибору цільових ринків.

3. Позиціонування банківських продуктів на ринку.
Тема 7. Розробка комплексу маркетингу в банку (2 год.)

1. Аналіз продуктового ряду банківських послуг.

2. Виявлення незадоволеного споживчого попиту на банківськи продукти

та послуги.

3. Аналіз доцільності розширення продуктового ряду.

4. Фактори впливу на цінову політику банку.

5. Стратегії ціноутворення .

6. Психологія ціно сприйняття.

7. Формування дистрибуційної стратегії банку.

8. Налагодження фізичного збуту банківських продуктів.

9. Обслуговування клієнтів банку.

10. Організація комунікаційних акцій.

11. Розробка рекламної кампанії.

12. Організація PR.

13. Налагодження контактів з потенційними клієнтами.
Тема 8. Оцінка конкурентних позицій банку (2 год.)

1. Види конкуренції на ринку банківських продуктів та послуг.

2. Ключові переваги банків у конкурентній боротьбі.

3. Методика оцінки конкурентноздатності банку.
Тема 9. Система планування та маркетингового контролю в банку (2 год.)

1. Стратегічний план маркетингу банку.

2. Структура поточного плану маркетингу.

3. Етапи процесу контролю.

4. Звіт про поточну маркетингову діяльність банку.

5. Щорічний зведений звіт про маркетингову діяльність банку.
«Кредитування і контроль»

1   2   3   4

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
ТЕМА: Методологічні аспекти менеджменту персоналу МЕТА
...
Менеджмент персоналу фінансових служб
Зміст та задачі стратегії та політики менеджменту персоналу фінансових служб організації
Волков Володимир Олександрович ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ
Актуальність даної проблеми полягає в теоретичному обґрунтуванні системного підходу до підбору персоналу, а також у розробці методичних...
«Менеджмент персоналу»
Кодекс Законів про працю та його роль у регулюванні трудової діяльності персоналу
Сучасні методи пошуку та відбору персоналу
МЕТА: ознайомити учнів з сучасними шляхами пошуку персоналу, етапами відбору та методи, які застосовуються під час відбору
1. Розкрити основні зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і...
Розкрити основні зв’язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації
Тема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку
Звичайно, якщо методи адекватні досліджуваній проблематиці — це ще не гарантує успіху, але збільшує шанси дослідника вийти на позитивний...
7. Розвиток персоналу
Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на виробництві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка