Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: поетика і граматика текстових структур» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра сучасної української мови Лабораторія комп’ютерної лінгвістики


Скачати 41.55 Kb.
НазваМіжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: поетика і граматика текстових структур» Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра сучасної української мови Лабораторія комп’ютерної лінгвістики
Дата25.03.2013
Розмір41.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів: поетика і граматика текстових структур»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут філології

Кафедра сучасної української мови

Лабораторія комп’ютерної лінгвістики

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС УЗЯТИ УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ:
ПОЕТИКА І ГРАМАТИКА ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР»,
яка відбудеться 8–9 листопада 2012 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

У межах конференції відбудуться круглі столи:
«Актуальні проблеми комп’ютерної лінгвістики», присвячений 20-річчю Лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«Слово в системі художнього тексту» (до 75-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України С. Я. Єрмоленко)

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2012 року надіслати на електронну адресу kafukrmov.konf@ukr.net
1) заявку з назвою доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, адреса, контактний телефон);
2) файл статті у форматі RTF;
3) скановану квитанцію про сплату вартості публікації; кошти надсилати поштовим переказом на адресу: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 38-А, кв. 106, Миколюк Наталії Володимирівні;
4) скановану рецензію від фахівця з науковим ступенем на статті аспірантів та студентів, завірену печаткою навчального закладу.

На поштову адресу оргкомітету надіслати рукопис (докладніше див. на звороті: вимоги до оформлення статей у Збірнику).
Просимо заздалегідь повідомити оргкомітет конференції про потребу бронювання місця в гуртожитку.

Матеріали конференції будуть надруковані в міжвідомчому науковому збірнику «Українське мовознавство», зареєстрованому ВАК України, або в конференційному збірнику «Мова як світ світів. Поетика текстових структур».
Вартість однієї сторінки публікації – 25 грн. Організаційний внесок 150 грн. сплачується разом із коштами на публікацію.

Адреса оргкомітету: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра сучасної української мови, бульвар Тараса Шевченка, 14, м. Київ, 01033, Україна. Тел.: (044)239–33–49.

Статті для публікації у Збірнику мають відповідати вимогам:

Р у к о п и с

1. Подається у вигляді файлу в текстовому редакторі Microsoft Word (на дискеті (диску) має бути лише два файли:один – стаття, другий – відомості про автора) та роздрукованого примірника тексту (формат – А 4, кегль 14), вичитаного і підписаного автором. Статті аспірантів подаються з рекомендацією наукового керівника. Не вичитані й не відредаговані автором тексти (з фактичними або технічними помилками), а також тексти без дотримання вимог оформлення до друку не приймаються. За зміст публікацій відповідальність несе автор.

2. Окремо зазначити відомості про автора статті: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактні телефони.
3. Резюме українською мовою; ключові слова українською мовою.
4. Резюме російською мовою; ключові слова російською мовою.
5. Резюме англійською мовою; ключові слова англійською мовою.
6. Назва українською, російською та англійською мовою.
7. Прізвище та ім’я українською, російською та англійською мовою.

П р а в и л а о ф о р м л е н н я е л е к т р о н н о го в а р і а н т а с т а т т і

1. Обсяг – 8–12 сторінок через півтора інтервала, без переносів.
2. Формат – А4.
3. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 кегль.
4. Поля: верхнє – 2,5; нижнє – 2,5; ліве – 3,0; праве – 2,0 см.
Відступ абзацу – 0,5 см.
5. Ім'я (повністю) і прізвище, місце роботи (назва навчального закладу чи установи без скорочень) друкуються праворуч вгорі (12 кегль) – жирним курсивом.
6. Назва статті друкується жирним шрифтом (14 кегль) через інтервал після прізвища автора.
7. Текст статті подається українською мовою через інтервал після назви.
8. У тексті не використовувати стильові маркери.
9. У тексті перед згадуваними прізвищами має бути лише один ініціал. Між ініціалом і прізвищем ставиться нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl + shift + пробіл) (напр.: І.ºВихованець, М.ºЖовтобрюх).
10. Приклади виділяються: речення, слова – курсивом без лапок (приклади з художньої літератури також); фонеми, морфеми, символи – жирним шрифтом.
11. Ц и т а т и беруться у подвійні верхні лапки “…” (напр.: Ш. Баллі писав: “Ми уподібнюємо абстрактні поняття предметам чуттєвого світу, бо для нас це єдиний спосіб пізнати їх і познайомити з ними інших” [2, с. 221]).
12. З н а ч е н н я слів беруться в одинарні верхні лапки ‘…’ (напр.: впадина ‘яма в річці’; просвистина ‘прогалина в лісі’).
13. Слід чітко диференціювати т и р е (–) і д е ф і с (-). Напр.: “Символізм – це…”, с. 5–10, 2008–2009 р., але науково-технічний, не сьогодні-завтра.
14. Авторські пропуски тексту позначаються трьома крапками в ламаних дужках <…>.
15. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, напр. [1], [2; 11]. Сторінка вказується так: номер джерела, кома, маленька літера с. [1, с. 55–56] або [2, с. 4–5; 11, с. 31–33].
16. Література подається в алфавітному порядку в кінці статті (слово література не пишеться). Номер у списку літератури повинен відповідати лише одному джерелу. Між номером і прізвищем автора має бути нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш ctrl + shift + пробіл).

З р а з о к о ф о р м л е н н я л і т е р а т у р и :

1. Гнатюк Л. П. Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гнатюк Лідія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – К., 2010. – 497 арк. 2.Єрмоленко С. Я. Синтаксис віршової мови / С. Я. Єрмоленко – К. : Наукова думка, 1969. – 96 с. 3. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: словник-довідник / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О.Потебні. – К. : Довіра, 2006. – 703с. 4. Кучеренко І. К. Фразеологізм як об’єкт синтаксису / І. К. Кучеренко // Українське мовознавство. – 1982. – № 10. – С. 9–15. 5. Шевель С. М. Лінгвотекстові параметри епістолярію Лесі Українки: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шевель Святослав Миколайович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – К., 2011. – 20 с.

Вимоги до оформлення статей обов'язкові.
Рукописи, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються!

Схожі:

Дарчук Н. П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту) : підручник / Н. П. Дарчук
Київський Національний Лінгвістичний Університет, Кафедра теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Робоча навчальна програма / М.І. Неліп, О. Б. Костенко, Н. А. Вангородська. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка / юрид ф-т. – К.,...
Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ...
ПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка Військовий...
Шамрай В. О. – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичний...
Проблеми теорії та філософії права. Робоча навчальна програма / А. Д. Машков, Н. В. Теремцова. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Принцип nullum crimen sine lege та інститут аналогії в кримінальному праві країн – порівняльна характеристика
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Юридичний факультет Кафедра правосуддя
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка