Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»


Скачати 331.13 Kb.
НазваУрок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»
Сторінка3/3
Дата24.02.2016
Розмір331.13 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Географія > Урок
1   2   3

Запитання

Як ви вважаєте, що потрібно зроби­ти, щоб подолати проблему голоду?

Доповідь 6. Соціальні проблеми

Численні глобальні проблеми існу­ють у галузі взаємовідносин між лю­диною і суспільством. Це проблеми охорони здоров’я, освіти, культу­ри, злочинності та ін. Можливості розв’язання цих проблем залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн, тому особливої го­строти вони набирають у слаборозвинених регіонах світу.

Незважаючи на ліквідацію багатьох масових пошестей (віспа, чума, хо­лера) стан охорони здоров’я в бага­тьох країнах викликає тривогу. Ба­гато сучасних хвороб (серцево-судинні, легеневі, ракові) є наслідком погіршення екологічної ситуації, малорухливого способу життя, час­тих психологічних стресів. Замість вже подоланих виникають нові епі­демії, найбільш загрозливою серед яких стала «чума» XX ст.— СНІД.

Умовами вирішення проблем охо­рони здоров’я є перехід до здоро­вого способу життя, забезпечення повноцінного харчування, поліп­шення екологічних умов проживан­ня і, звичайно, подальший розви­ток медицини.

Глобальна проблема освіти часто ототожнюється з великою кількістю неписьменного населення в слаборозвинених країнах. І справді, не­зважаючи на зростання рівня пись­менності із 60 % у 50-х роках до 80 % у 90-х, абсолютна кількість непись­менних людей зростає і зараз їх по­над 900 млн. У більшості найменш розвинених країн рівень письмен­ності населення не перевищує 50%, а в таких країнах, як Бенін, Буркуна-Фасо, Гамбія, Гвінея, Непал, Ні­гер, Сомалі, Чад та ін.,— менш ніж 30%. Це стримує економічний і со­ціальний розвиток цих країн.

Швидкий розвиток у XX ст. засобів масової інформації, особливо радіо і телебачення, крім багатьох пози­тивних наслідків, призвів до ряду кризових явищу в галузі культури. Мистецтво, кіно і музика, які за­йняли провідне місце в сфері куль­тури, почали орієнтуватися на най­більш примітивні почуття людей.

Розтиражовані в мільйонах екземп­лярів такі зразки масової, чи так званої поп-культури, призвели до її вульгаризації, відриву від націо­нальних традицій. Таке явище отри­мало назву «американізації» культу­ри, оскільки саме в США виробля­ється основна маса продукції так званої «індустрії розваг».

Складна соціально-економічна ситуація в багатьох країнах світу, всесвітня криза духовної культури сприяли переростанню такого не­гативного явища, як злочинність, у проблему глобального масшта­бу. Інтернаціоналізація злочиннос­ті в багатьох випадках значно ви­переджує темпи світової інтеграції в економічній, соціальній і куль­турній сферах. Особливо небезпеч­ним стало явище злочинності після того, як вона набрала організованих форм, сформувала і постійно роз­ширює світовий ринок наркотиків.

Наркоманія в глобальному масш­табі породжена злочинністю, але з іншого боку вона й сама постій­но спричинює злочинність. Повна фізична і моральна залежність від наркотиків, постійна потреба ко­штів для їх придбання штовхає нар­команів на найтяжчі злочини, дає змогу легко вербувати їх на службу злочинним синдикатам.

Міжнародне співтовариство змуше­не витрачати величезні кошти, ма­теріальні і людські ресурси для бо­ротьби зі злочинністю. Для вияв­лення зброї, вибухівки, наркотиків створюються складні технічні сис­теми, сучасні комп’ютерні мережі (особливо в банківській сфері) об­ладнуються дуже дорогими засоба­ми захисту. Для координації зусиль, спрямованих на розшук міжнарод­них злочинців, створена міжнарод­на поліцейська служба «Інтерпол». Але всі ці заходи поки що не можуть стримати зростання злочинності (кількість злочинів щороку зростає на 5 %). Тому дуже важливо боро­тися не з наслідками злочинності, а насамперед з її причинами.

Завдання

Як ви вважаєте, яким чином соці­альні проблеми залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн?

 1. Узагальнення і систематизація знань

 1. Перегляд слайдів «Головні гло­бальні проблеми людства»

 2. Мультимедійний фрагмент «Ви­сновки» 1. Домашнє завдання


Література

 1. Активні методи роботи на уроках географії // Краєзнавство. Геогра­фія. Туризм.— 2001.— № 12.

 2. Використання інтерактивних методів в процесі навчання учнів географії // Краєзнавство. Географія. Туризм,— 2003.-№ 13,- С. 13-16, 24.

 3. Використання персональних комп’ю­терів на уроках географії. Методич­ні рекомендації // Краєзнавство. Гео­графія. Туризм.— 2002,— № 24.— С. 7.

 4. Велика дитяча електронна енцикло­педія «Моя Земля».— K.: TOB «Єні­сей Груп», 2003.

 5. Велика дитяча електронна енцикло­педія «Чудеса і загадки нашого сві­ту»,— K.: TOB «Єнісей Груп», 2003.

 6. Велика дитяча електронна енцикло­педія «Країни і населення».— K.: TOB «Фортресс Паблішинг», 2003.

 7. Географія та основи економіки в школі.— 2004.— № 4,— С. 50.

 8. Географічна енциклопедія України: У 3 т,— K.: Укр. енциклопедія, 1989-1993.

 9. Довгань Г. Д. Інтерактивні техно­логії на уроках географії.— X.: Вид. група «Основа», 2005.—128 с.

 10. Географія материків та океанів, 7 кл.: Електронний атлас.— ЗАТ «Інсти­тут передових технологій», 2004.

 11. Географія України, 8—9 кл.: Елек­тронний атлас,— ЗАТ «Інститут пе­редових технологій», 2004.

 12. Економічна і соціальна географія світу, 10—11 кл.: Електронний ат­лас,— ЗАТ «Інститут передових тех­нологій», 2004.

 13. Заставецька О. В., Федуник Б. Я. Економічна і соціальна географія України. Задачі та вправи. 8—9 кла­си.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 1999.— 64 с.

 14. Економічна і соціальна географія світу, 10 кл.: Інтегрований елек­тронний комплекс.— K.: Науково- видавниче підприємство «АВТ лтд.», 2004.

 15. Соціально-економічна географія сві­ту / За ред. С. П. Кузика,— Тер­нопіль: Підручники і посібники, 1998,- 256 с:

1   2   3

Схожі:

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
Урок 21. Тема: Глобальні проблеми людства
Методичні прийоми: проблемно-пошуковий; робота із географічними картами, схемами; розповідь; «Мозковий штурм», робота в групах, «Роблю...
Урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство»,...
А Іраку, Ірані, Кувейті; б Алжирі, Лівії, Єгипті; в Китаї, США, Росії, Австралії; г Венесуелі, Аргентині, Перу
Тема: Глобальні проблеми людства
Нанесіть на контурну карту світу основні райони, де продовжується зростання площі пустель
Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми реферат українською
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства...
Урок узагальнення набутих компетентностей. Форма уроку: урок із використанням...
Засоби навчання: підручник О. П. Глазової «Рідна мова. 7 клас» (К. «Зодіак-Еко», 2007) комп’ютери, електронне видання «Словники України»,...
УРОК-КАЗКА (1 клас)
Збірка містить розробки уроків в 1 – 4 класах з використанням інноваційних технологій навчання та оригінальний дидактичний матеріал...
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
"АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням...
Тема: "АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням інформаційних ігрових технологій та комп`ютера
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка