Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»


Скачати 331.13 Kb.
НазваУрок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»
Сторінка2/3
Дата24.02.2016
Розмір331.13 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Географія > Урок
1   2   3
Тема. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. 10 КЛАС

Мета: ознайомити учнів з понят­тям «глобальні проблеми людства; визначити головні загальнопланетарні проблеми та з’ясувати їх суть і причини виникнення; привернути увагу дітей до ситуації, що склалася у світі; розвивати екологічне мис­лення; виховувати любов і береж­ливе ставлення до природи.

Обладнання: карта світу, атласи, ро­бочий конспект, доповіді, рефера­ти, комп’ютер або проектор, інте­грований електронний комплекс «ЕСГС» для 10 класу.

Форма проведення: урок-конференція.

Підготовчий етап

 • Напередодні вивчення теми «Глобальні проблеми людства» вчитель пропонує учням вибра­ти глобальну проблему, вивчив­ши її більш конкретно і підсу­мувавши доповіді до проведен­ня конференції.

 • Клас поділяють на групи (за різ­ними проблемами).

 • У день проведення учні розпо­діляються за своїми глобальни­ми проблемами. (На столі стоять таблички з назвами проблем.)

ХІД УРОКУ

І І. Вступне слово вчителя

У XX ст. всі галузі господарства по­чинають розвиватися прискоре­ними темпами. Швидке зростан­ня населення і прискорений розви­ток науки і техніки привели до того, що людство перетворилось на про­відну «геологічну силу» (за визна­ченням В. Вернадського). Озбро­єне потужною технікою, людське суспільство створило конфліктні ситуації не лише між країнами чи групами країн, а також між люди­ною і природою. А наявність у де­яких країнах атомної та інших ви­дів зброї масового знищення зро­били ймовірним виникнення такої глобальної кризи, яка може знищи­ти людську цивілізацію і біосферу в цілому. На сьогодні існує кілька десятків проблем, які можна вва­жати глобальними, тобто загальнопланетарними. Ми розглянемо лише найважливіші.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Доповіді учнів. Обговорення глобальних проблем

(Під час доповіді кожної групи решта учнів пишуть конспекти.)

 • Почнемо нашу конференцію з мультимедійної лекції «Збере­ження миру на Землі».

Доповідь 1. Політичні проблеми

Протягом багатьох століть у полі­тичному розвитку людського су­спільства змагалися дві протилежні тенденції — створення світових ім­перій та національних держав. Бо­ротьба цих двох напрямів світово­го політичного розвитку постійно призводила до виникнення спочат­ку міжплемінних, а потім міжнаціо­нальних суперечностей, які дуже часто вирішувались за допомогою воєн. Війни постійно супроводжу­вали людство, приносячи величез­ні жертви і лихоліття. Але лише в XX ст. технічний прогрес зробив можливим ведення світових воєн із застосуванням зброї масового зни­щення: хімічної, бактеріологічної, ядерної. Часто вчені, шукаючи уні­версальний засіб для припинення воєн, ще більше провокували гонку озброєнь. За підрахунками вчених, за всю історію людства у всьому сві­ті було 14,5 тисяч воєн, у яких За­гинуло близько 3,5 млрд осіб. Нова світова війна неминуче буде ядер­ною, і наслідки будуть жахливі — загроза існуванню Землі.
(Відеофрагмент «Війна — світова проблема».)

Офіційно у світі існує п’ять країн, які мають ядерну зброю: США, Ро­сія, Китай, Франція, Велика Бри­танія. У той же час ці країни висту­пають гарантами миру та безпеки у світі. У 1994 році від ядерної зброї першою відмовилася Україна, яка на той час володіла третім за потужніс­тю ядерним потенціалом світу. Слі­дом за Україною від ядерної зброї відмовились Казахстан і Білорусь.

Саме світові війни, до яких були залучені людські і матеріальні ре­сурси більшості країн світу, показа­ли, що настала глобальна ера у роз­витку людства і що світові проб­леми, насамперед політичні, треба якось вирішувати. Тому після Пер­шої світової війни була створена Ліга Націй, а після Другої світової війни Організація Об’єднаних Націй для розв’язання світових по­літичних проблем. Небезпека нової світової війни весь час підтриму­ється існуванням великої кількості регіональних військово-політичних конфліктів. Регіональні конфлікти вже після Другої світової війни за­вдали величезних збитків і забра­ли життя десятків мільйонів осіб у Кореї, Індокитаї, на Близькому і Середньому Сході, у Централь­ній, Південній і Східній Африці та інших регіонах світу.

Зараз більшість регіональних кон­фліктів виникають на національ­ній або релігійній основі. Особливо небезпечною є широка смуга регіо­нальних конфліктів, що утворилась на південних межах колишньої сві­тової соціалістичної системи. Вона простягнулась від Південної Єв­ропи (постюгославські держави, Албанія) через Кавказ (Грузія, Ві­рменія, Азербайджан, південь Ро­сії) і Малу Азію (проблема Курдис­тану) до Центральної і Південної Азії (Афганістан, Таджикистан, пів­ніч Індії і Пакистану, Шрі-Ланка). У західній частині цієї зони явно спостерігається протистояння між християнським та мусульманським світом. Враховуючи те, що в бага­тьох мусульманських країнах поси­люється ісламський фундаменталізм, це становить суттєву загрозу для міжнародної стабільності.

Людство прикладає величезних зу­силь для ліквідації вогнищ регіо­нальних конфліктів. Для цього ви­користовуються можливості ООН, багатьох миротворчих організа­цій і авторитетних політичних дія­чів, а в останні роки — військових структур НАТО. Частину конфлік­тів на Півдні Африки, на Близь­кому сході (проблема Палестини), в Індокитаї, у країнах колишньої Югославії вдалося або ліквідувати, або дещо пригасити. Але в багатьох випадках миротворчі ініціативи за­знавали краху (особливо яскраво це проявилося в африканських краї­нах), а військові дії розгорталися тут з повного силою.

Враховуючи те, що більшість ре­гіонів, де відбуваються військово-політичні конфлікти, належать до найбідніших у світі, їх наслідком є консервація відсталості багатьох країн, мільйонні потоки біженців, злидні і голод для десятків мільйо­нів людей.

Розв’язання проблеми регіональ­них конфліктів можливе лише при усуненні їх причин, які найчастіше полягають в існуванні тоталітарних режимів, національному, релігійно­му і соціальному гнобленні.

Обговорення

 1. Користуючись картою електро­нного посібника, назвіть країни, які володіють ядерним арсена­лом, і країни, що відмовились від ядерної зброї.

 2. Зробіть короткий висновок про причини виникнення політичних проблем.

(Відео­фрагмент «Народонаселення».)

Доповідь 2. Проблеми народонаселення

Проблеми народонаселення є не­від’ємною частиною глобальних проблем сучасності, до складу яких входять також проблеми війни і миру, зростаючого розриву в рів­нях економічного розвитку країн різного типу, забруднення довкілля, забезпечення продовольством насе­лення Землі, водних, сировинних і енергетичних ресурсів, боротьби з міжнародним тероризмом і орга­нізованою злочинністю.

Приріст населення в різних регіонах різний. Переважаюча більшість на­селення живе в країнах, що розви­ваються. До 2025 р. населення цих країн зросте ще щ 3 млрд. осіб, що становитиме 95% приросту насе­лення світу. Особливо динамічно зростає, населення в країнах Афри­ки, де природний приріст становить З % на рік, тобто 10 млн. осіб на рік.

Частка населення економічно роз­винених регіонів світу знизилася — із 33,1 до 24%.

Прогнозні розрахунки ООН свід­чать, що навіть якщо найбіднішими в економічному розвитку залишать­ся лише країни Південної Азії і Аф­рики, їх частка в населенні світу до кінця XXI ст. перевищить 60%.

В останній чверті XX — на початку XXI ст. у розвинених країнах Євро­пи, Північної Америки, Австралії, Японії природний приріст не пере­вищує 1 % на рік.

У країнах Азії, Африки, Латинської Америки швидке зростання кіль­кості населення призводить до за­гострення важливих соціально-економічних проблем: значного пере­важання темпів приросту населення над темпами економічного зростан­ня і до ще більшого відставання від аналогічних показників розвине­них країн; швидкі темпи урбанізації, збільшення числа безробітних і осіб, що не знаходять застосування сво­їй праці (30% працездатного насе­лення світу), зростання чисельність неписьменних поряд із зростанням частки письменного населення у сві­ті, потенційна загроза розвитку су­часної демографічної ситуації поля­гає в тому, що населення світу може отримати в XXI ст. 1 млрд. безро­бітних, 1 млрд. голодуючих, 1 млрд. неписьменних, 2 млрд., що живуть в умовах відносного або абсолютно­го перенаселення, 1,5 млрд. знедоле­них, що перебувають за «межею бід­ності». Для вирішення глобальних демографічних проблем слід уста­новити допустиму межу чисельнос­ті населення Землі (від 10 до 20 млрд. осіб), визначити строки стабілізації загальної чисельності населення.

Запитання

1. Як ви вважаєте, що необхідно зробити, щоб стабілізувати загальну чисельність населення Землі?

(Відеофрагмент «Забруднення до­вкілля».)

Переглянувши даний відеофраг­мент, скажіть, до виникнення якої проблеми могла призвести така ситуація?

Доповідь 3. Екологічні проблеми

В останні десятиріччя суспільство все більше турбує стан навколиш­

нього середовища, бо людина як біологічна істота не може існувати

без чистого довкілля. Створення ж штучного середовища для життя людей є або абсолютно неможли­вим, або надзвичайно дорогим.

Основною причиною виникнен­ня глобальних екологічних проб­лем є нераціональне природокорис­тування. Уже на первісних стадіях розвитку людства його діяльність у галузях мисливства і рибальства, а потім землеробства і тваринництва призвела до значного збіднення природних ресурсів. Були повністю знищені сотні видів великих тварин і морських організмів (мамонт, тур, стеллерова корова та ін.), перетво­рені на пустелі квітучі колись землі Північної Африки, Малої Азії, Ін­дії на величезних просторах зміне­на природна рослинність (особливо це стосується лісових біоценозів). У XX ст. загострилися проблеми мі­неральних, енергетичних, земель­них ресурсів, які через варварське їх використання вже не можуть за­безпечувати потреб людства. Проб­лема збіднення природних ресурсів посилюється ще й тим, що слаборозвинені країни намагаються по­долати свою економічну відсталість за рахунок посиленої експлуатації природних ресурсів, що призводить до погіршення стану довкілля. Від­бувається забруднення атмосфери. Для атмосфери найбільш гострими є проблеми «парникового ефекту», «озонових дір», кислотних дощів, пилового забруднення.

Аналіз карти «Загальні риси гло­бальної екологічної ситуації».

Забруднення гідросфери. Вода є надзвичайно цінною сировиною і важливим для життя елементом лише в тому випадку, коли вона не містить великої кількості розчине­них речовин. Практично не при­датною стає вода, в якій навіть у невеликих кількостях розчинені отруйні або агресивні хімічні еле­менти. Тому забруднення поверхне­вих і підземних вод сильно зменшує водні ресурси людства.

Найбільш забрудненими в гідро­сфері є річкові й озерні води.

У Світовий океан шкідливі речови­ни потрапляють із багатьох джерел. Основну масу забруднювачів при­носять річкові води, але багато їх також надходить разом з атмосфер­ними опадами, а також у результа­ті господарської діяльності людини в акваторіях океанів і морів. Най­більш забрудненими районами світового океану вважаються внутрішні моря Європи (Бал­тійське, Чорне, Азовське, Північне, Середземне) та Азії (внутрішнє Японське, Жовте, Яванське), а також Пер­ська та Мексиканська затоки.

Деградація земель. Кількість земельних ресурсів на зем­ній кулі обмежена, до того ж їх не можна замінити жод­ними іншими ресурсами. Щороку з активного викорис­тання вилучаються мільйони гектарів земель, хоча втра­та кожного гектара родючої землі зменшує можливості людства вирішити продовольчу, сировинну, соціальну та інші глобальні проблеми.

 • Давайте узагальнимо вищесказане з допомогою муль­тимедійного фрагменту «Екологічна проблема».Завдання

 1. Ж. Б. Ламарк колись сказав: «Можна, мабуть, сказати, що призначення людини начебто полягає в тому, щоб знищити свій рід, спочатку зробивши земну кулю не придатною для проживання». Доведіть, навівши власні аргументи справедливості цього твердження або спрос­туйте його.

Доповідь 4. Економічні проблеми

До цієї групи проблем переважно відносять енергетичну, сировинну та продовольчу. З одного боку, економічні проблеми стосуються безпосередньо кожного жителя як споживача продукції. Сировинна та енергетична проб­леми мають багато спільного. Викликані вони, насампе­ред недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням.

До зменшення використання сировини повинна привес­ти і заміна багатьох видів існуючих матеріалів на штучні і синтетичні, які можуть створюватися із наперед зада­ними властивостями. Але більшість цих матеріалів є над­звичайно складними хімічними сполуками, часто вони мають токсичні і канцерогенні властивості.

Значна економія сировини досягається за рахунок вико­ристання вторинних матеріалів — металобрухту, маку­латури, пластмас. Запаси їх у багатьох країнах настільки великі, що можуть значною мірою компенсувати дефі­цит природних ресурсів.

Розв’язання енергетичної проблеми, крім повсюдної економії енергії і вдосконалення існуючої теплової енер­гетики на принципово нових основах (спалювання ву­гілля у «киплячому шарі», МГД-генератори), передбачає широке використання альтернативних джерел енергії.

Завдання (метод «Мікрофон»)

 1. Запропонуйте власні шляхи розв’язання економіч­них проблем.


Доповідь 5. Продовольчі проблеми

Серед глобальних проблем, які безпосередньо вплива­ють на долю людства, виділяють продовольчу. Вона ви­значається спроможністю Землі прогодувати нинішнє і майбутні покоління планети. До певної міри це наслі­док того, що харчування є фізіологічною потребою лю­дини.

(Мультимедійний фрагмент «Продовольча проблема».)

Згідно з даними ФАО (продовольчої і сільськогосподар­ської організації ООН), нині на планеті голодує понад 500 млн. осіб, а ще 1 млрд. осіб постійно недоїдають. Про­довольча криза особливо актуальна для багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки і загрожує поширитися на інші території. У сучасному світі продовольча проблема тісно взаємопов’язана з іншими глобальними проблемами: демографічною, енергетичною, екологіч­ною та ін.

Виділяють чотири групи чинників, які впливають на гло­бальну продовольчу проблему:

 • Природні умови і розміщення населення. До них від­носять загальну площу та структуру сільськогосподар­ських угідь, визначають сільськогосподарський потен­ціал, клімат, співвідношення між кількістю населення і масою продовольства тощо.

 • Світовий транспорт і зв’язок, що забезпечують широ­кий вихід продуктів харчування на зовнішній ринок (залізничний транспорт, міжнародний автомобільний транспорт, розвиток судноплавства, наявність сучас­них засобів зв’язку).

 • Політична ситуація у світі (розстановка політичних / сил, наявність міждержавних співтовариств, об’єднань, і навіть використання поставок продовольства

у політичних цілях).

 • Світова економіка і торгівля в їх єдності (продоволь­ство як складова частина торговельних потоків, роль балансових розрахунків, кліринг (система безготівко­вих розрахунків)).

Серед природних чинників, які мають особливе значен­ня для вирішення продовольчої проблеми, визначальною є земля. Однак не вся земля придатна для вирощування сільськогосподарських культур. Структура її використан­ня в державах і районах світу дуже різна.

В Європі й Азії, наприклад, розорано відповідно 25,3 і 17,0% площі суші, тоді як площа орних земель в Австралії і Океанії, в Африці і в Латинській Америці становить усього 6,0, 6,7 та 8,9%.

Крім цього, додаткові дослідження ФАО показати, що 78 % земної поверхні мають серйозні природні обмежен­ня для розвитку землеробства: 13,5 % площі характеризу­ються низькою продуктивністю; 6 % — середньою і лише З % — високою.

Чималі площі родючих земель вилучаються у світі під забу­дову, особливо міську. Компенсувати втрати можна за раху­нок підвищення продуктивності оброблювальних земель, тобто збільшення збору врожаїв.

Зонами критичної продовольчої ситуації у світі є терито­рія в межах Сахелю (Мавританія, Сенегал, Гамбія, Малі, Нігерія, Чад), де слабо розвинена промисловість, і в Північно-Східній та в південній Африці (за винятком ПАР). Найбільш критичне становище склалося у 20 країнах «зони голоду», що розташована в сухих саванах і напів­пустелях. Тут темпи приросту населення у два рази пере­вищують виробництво продовольства.

Проблема повинна зводитися не до зменшення кількості населення, а до впровадження економічних реформ, перш за все в країнах, що розвиваються.
1   2   3

Схожі:

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
Урок 21. Тема: Глобальні проблеми людства
Методичні прийоми: проблемно-пошуковий; робота із географічними картами, схемами; розповідь; «Мозковий штурм», робота в групах, «Роблю...
Урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство»,...
А Іраку, Ірані, Кувейті; б Алжирі, Лівії, Єгипті; в Китаї, США, Росії, Австралії; г Венесуелі, Аргентині, Перу
Тема: Глобальні проблеми людства
Нанесіть на контурну карту світу основні райони, де продовжується зростання площі пустель
Глобальні проблеми людства. Міжнародні соціальні проблеми реферат українською
Процес взаємодії суспільства і природи дійшов такої кількісної і якісної межі коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства...
Урок узагальнення набутих компетентностей. Форма уроку: урок із використанням...
Засоби навчання: підручник О. П. Глазової «Рідна мова. 7 клас» (К. «Зодіак-Еко», 2007) комп’ютери, електронне видання «Словники України»,...
УРОК-КАЗКА (1 клас)
Збірка містить розробки уроків в 1 – 4 класах з використанням інноваційних технологій навчання та оригінальний дидактичний матеріал...
Урок узагальнення та систематизації вивченого з використанням комп’ютерних технологій у 9 класі
Тема. Безсполучникове складне речення. Узагальнення та систематизація вивченого з використанням комп’ютерних технологій
"АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням...
Тема: "АБВГДЕЙКА". Інтелектуальний урок гра з української мови з використанням інформаційних ігрових технологій та комп`ютера
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка