Уроки систематизації та узагальнення знань з географії


Скачати 101.8 Kb.
НазваУроки систематизації та узагальнення знань з географії
Дата30.04.2013
Розмір101.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Географія > Урок
Тематика творчих робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії

 1. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках географії.

 2. Інноваційні підходи до вивчення шкільного курсу географії.

 3. Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу з географії.

 4. Можливості навчально-методичного комплексу в курсах шкільної географії.

 5. Методика роботи із складовими навчально-методичного комплексу.

 6. Позакласна і гурткова робота з географії.

 7. Методика проведення практичних робіт з географії.

 8. Формування краєзнавчих знань – дієвий засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу з географії.

 9. Методика проведення географічних диктантів.

 10. Диференційований підхід у процесі вивчення шкільної географії.

 11. Використання можливостей шкільного курсу географії у формуванні національно-свідомого громадянина.

 12. Розвиток екологічного мислення та формування екологічної грамотності учнів на уроках географії.

 13. Сучасна дидактична система в шкільних курсах географії.

 14. Проблемний підхід до навчання як один із аспектів удосконалення методики вивчення географії.

 15. Використання понять та міжпредметних зв'язків на уроках географії.

 16. Модульне навчання географії.

 17. Система неперервної екологічної освіти у процесі вивчення шкільної географії.

 18. Вимоги до сучасного уроку географії як основної форми навчально-виховного процесу.

 19. Типи уроків з географії та їх особливості.

 20. Методика проведення традиційного уроку географії.

 21. Методика проведення нетрадиційного уроку з географії.

 22. Принципи навчання географії.

 23. Методи навчання географії.

 24. Використання хрестоматійних матеріалів на уроках географії.

 25. Методика проведення шкільних екскурсій у різних курсах шкільної географії.

 26. Методика розв'язування задач на уроках географії.

 27. Інтегровані уроки. Методика та доцільність їх проведення.

 28. Краєзнавчий підхід у процесі вивчення географії.

 29. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії.

 30. Шляхи підвищення ефективності уроків географії.

 31. Формування ключових компетентностей учнів під час навчальної дискусії.

 32. Екологічне виховання на уроках фізичної географії.

 33. Організація роботи над учнівським проектом.

 34. З досвіду викладання курсу «Українознавство».

 35. Робота з обдарованими дітьми в позакласній роботі.

 36. Питання етнографії та етносу в системі шкільних курсів географії.

 37. Уроки систематизації та узагальнення знань з географії.

 38. Топоніміка у вивченні географії.

 39. Методика роботи з картографічними матеріалами на уроках географії.

 40. Використання елементів українознавства на уроках географії.

 41. Комп'ютерне навчання географії.

 42. Методика підготовки учнів до географічних олімпіад, конкурсів.

 43. Робота вчителя географії з обдарованими дітьми.

 44. Роль географічного кабінету в навчально-виховному процесі з географії.

 45. Шкільний географічний майданчик, метеокуточок та організація спостережень учнів на них.

 46. Стимулювання емоцій, почуттів та інтересів учнів на уроках географії.

 47. Дидактичні можливості опорно-ілюстративних схем для вдосконалення вивчення шкільних курсів географії.

 48. Проблемне навчання на уроках географії.


Індивідуальні завдання

 1. Оригінальна розробка уроку чи позакласного заходу на одну з тем географії.

 2. Моделювання (проведення) уроку чи позакласного заходу.

 3. Розробка методичних рекомендацій щодо вивчення окремої теми, позакласних заходів, нетрадиційних та інтегрованих уроків.

 4. Методика побудови інтегрованих уроків (з власного досвіду).

 5. Опис досвіду роботи вчителя за проблемою.


Рекомендована література

 1. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За загальною редакцією доктора педагогічних наук О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

 2. Булгчакова Т.Є., Байназаров А.М. Практичні завдання на контурних картах, 5-10 класів. Харків «Основа», 2005.

 3. Пестушко В.Ю. Географія у незвичному ракурсі. – Київ: Ґенеза, 2006.

 4. Класні години. 5-9 класи. – Харків: Основа. ПБ «Тріада+», 2007.

 5. Костенко Л.В. Географічні диктанти. 6-7 клас. – Видавництво «Ранок», Веста, 2007.

 6. Харченко А.А., Харченко І.М. Урок географії в 6 класі. Викладання блоками. Посібник для вчителя. – Харків: «Основа», 2002.

 7. Урок географії, якого чекають. Збірка нестандартних уроків. – Харків: Основа, 2008.

 8. Варакута О., Швець Є. Готуємося до уроків географії. Посібник для вчителя. – Тернопіль «Астон», 2007.

 9. Класні години. 10-11 класи. – Харків: Основа, 2007.

 10. Заставецька О.В. О.В. Збірник задач з фізичної географії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1996.

 11. Яценко В.С. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів з географії. – Харків: Основа, 2008.

 12. Капіруліна С.Л. Усі уроки географії, 7 клас. – Харків: Основа, 2007.

 13. Словник-довідник з фізичної географії. 6-8 класи. – Харків: Основа, 2004.

 14. Пересадько В.А., Борисенко Л.Я. Шкільний словник-довідник з картографії й топографії. – Харків: Основа, 2004.

 15. Туряк В.Ю., Жупанський Я.І., Фостій В.В. Олімпіадні завдання з географії. – Чернівці, 2007.

 16. Стадник О.Г. Географія материків і океанів. 7 клас. Методичний посібник для вчителя. – Харків: Основа, 2007.

 17. Дудка С.В. Навчальні ігри на уроках географії. – Харків: Основа, 2008.

 18. Шкільна географія в Україні / За редакцією А. Волкової. – Київ: «Хрещатик», 1994.

 19. Географія. Посібник для абітурієнтів. – Кам'янець-Подільський: «Абетка», 2002.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ творчої

ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ
Загальні вимоги

Підготовка й захист творчої підсумкової роботи є заключним етапом самоосвітньої діяльності педагогічних працівників в міжкурсовий період. Підсумкова робота виконується на основі узагальнень теоретичного матеріалу та власного досвіду, практичної діяльності.

Тема роботи обирається слухачем самостійно із запропонованого переліку, виходячи з його фахових інтересів, проблематики курсу, що вивчається, та узгоджується з викладачем.

У роботі повинні бути збалансовано представлені теоретичні засади проблеми, що вивчається, шляхи практичної реалізації накреслених рішень та можливі наслідки їхнього практичного здійснення.

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати думки; узагальнювати результати досліджень у вигляді таблиць, схем, діаграм, безпосередньо пов’язаних зі змістом теми, з огляду на те, щоб їхня загальна кількість не була надмірною.

Підготовка та написання підсумкової роботи має показати вміння слухача:

 • використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні навички для вирішення певних педагогічних завдань;

 • аналізувати літературні, наукові джерела;

 • узагальнювати теоретичні та практичні дані, власний досвід педагогічної діяльності.

Структура підсумкової роботи

Підсумкова робота повинна включати:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину, що може складатися з декількох розділів (підрозділів);

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел.

Вимоги до змісту підсумкової роботи

Титульний аркуш оформляється за встановленою формою (Додаток 1).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків (в разі необхідності). Найменування у змісті повинні точно повторювати назви розділів та підрозділів у тексті роботи.

Вступ розкриває сутність теми, стан наукового вивчення та практичного вирішення обраної проблеми, її практичне значення, підстави й вихідні дані для розкриття теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета й завдання підсумкової роботи.

Основна частина підсумкової роботи може складатися з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі підсумкової роботи і цілком розкривати її зміст. Стиль викладення матеріалу основної частини характеризує вміння слухача стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал відповідно до встановлених вимог.

У висновках підсумовуються одержані результати, дається узагальнена оцінка виконаної роботи та наводяться практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності педагогічних працівників, навчального процесу, управлінської діяльності у закладах та установах освіти з визначеної слухачем теми (предмета дослідження). Заключна частина дозволяє оцінити ступінь професійної підготовки та фахової зрілості слухача.

Після заключної частини наводиться список використаних джерел.

Після списку використаних джерел при необхідності надаються додатки, що вміщують допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. До додатків можуть бути включені матеріали, що є копією нормативних актів, службових документів, інструкцій, звітів, або розрахункові таблиці, узагальнюючі схеми, діаграми тощо. Бажано включати у додаток словник (глосарій) термінів (10-15 слів), що увійшли в основну частину, для пояснення ключових понять.

Перелік посилань

Перелік використаних джерел, на які є посилання в основній частині, наводять у кінці роботи. У відповідних місцях тексту мають бути посилання на джерела наведеної інформації, які подаються у квадратних дужках із вказівкою на номер джерела та сторінку (якщо наводиться точна цитата або фактичні дані), наприклад, [30, с. 102].

Бібліографічні описи у списку використаних джерел подаються у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.

Технічні вимоги

Обсяг підсумкової роботи – 14-16 сторінок друкованого тексту. Додатки не входять до вказаного обсягу. Текст роботи необхідно викладати державною мовою.

Робота виконується за допомогою комп’ютерної техніки у редакторі Word for Windows (або машинописним способом). Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Текст слід друкувати з одного боку аркуша білого паперу, додержуючись таких розмірів берегів: верхній та нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.

Набір тексту здійснюють через 1,5 міжрядкових інтервали (кегль 14). Колір тексту повинен бути однаковим упродовж всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним стандартам.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами (крім першої великої), не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками залишається такою, як у тексті.

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і дорівнювати 1 см.

Сторінки необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Ілюстрації (малюнки, графіки, схеми, діаграми) необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, після чого вказується назва ілюстрації, наприклад, “Рис: 3.1. Схема розміщення....” Таблиці також нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Слово “Таблиця ....”вказують один раз у правому верхньому куті над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ...” із зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш заголовки таблиці допускається заміняти відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами.

Додаток 1
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ
Головне управління освіти і науки облдержадміністрації

Чернівецький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

ТВОРЧА РОБОТА «Глобальні екологічні проблеми»
виконана слухачем курсів

підвищення кваліфікації

вчителів географії

Прізвище, ім’я, по батькові,

кваліфікаційна категорія

(педагогічне звання),

навчальний заклад
м.Чернівці

Дата проведення курсів

Додаток 2

РЕЦЕНЗІЯ

на підсумкову роботу слухача курсів

підвищення кваліфікації за напрямом
_______________________________________________________________
Термін навчання _________________________
П.І.Б. _______________________________________________________________
Кваліфікаційна категорія ___________________ Звання ______________
Район ___________________________ Заклад ________________________
Тема роботи ____________________________________________________

Зміст рецензії:

 1. Актуальність обраної теми.

 2. Обсяг і структура роботи.

 3. Загальна характеристика поданого матеріалу (наукова новизна, обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, методичне та практичне значення, повнота висвітлення обраної теми та ін.).

 4. Особиста точка зору автора на питання, які висвітлюються в роботі.

 5. Відповідність вимогам ділового мовлення.

 6. Дотримання вимог щодо оформлення списку використаних джерел.

 7. Наявність і характеристика додатків.

 8. Висновки (критичні зауваження, пропозиції щодо подальшого використання і оцінювання представленої роботи та ін.).

 9. Дата перевірки.

 10. П.І.Б. викладача, який склав рецензію. Підпис.

Схожі:

Уроки узагальнення та систематизації знань з математики (8-10 клас)
Лискова Світлана Миколаївна, Чамата Світлана Олександрівна, Козлова Ольга Миколаївна
Уроки-змагання
Вона виділяє: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній основі; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки...
Урок узагальнення та систематизації отриманих знань, умінь та
Перевірити і встановити рівень оволодіння учнями основами знань, умінь та навичок з теми
Урок узагальнення та систематизації знань
Тараса Шевченка як основоположника нової української літератури та літературної мови
Урок узагальнення і систематизації знань з геометрії в 7 класі на тему: «Трикутники»
У тупокутному трикутнику АВС АВ=12 см, АС=15 см, ВС=10 см. Який кут трикутника тупий?
Урок узагальнення і систематизації знань. Хід уроку. Актуалізація...
Мета: узагальнити та систематизувати основні теоретичні положення з теми «Чотирикутники», глибше і повніше розкрити найважливіші...
Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Площа та об’єм геометричних фігур»
...
Уроки-бесіди, уроки-конференції, уроки-зустрічі з письменниками,...
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської державної обласної адміністрації
Уроку: Урок узагальнення та систематизації знань
Мета уроку: Узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів
Уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок
Мета. Узагальнити і систематизувати знання і вміння учнів з теми „Арифметична і геометрична прогресії”. Розширити кругозір учнів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка