КНИГА ЧЕТВЕРТА


Скачати 378.02 Kb.
НазваКНИГА ЧЕТВЕРТА
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір378.02 Kb.
ТипКнига
bibl.com.ua > Фізика > Книга
  1   2   3   4
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(витяг)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )

Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1352875753430102


КНИГА ЧЕТВЕРТА
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Глава 35
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності

1. Право інтелектуальної власності - це право особи на
результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт
права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим
законом.

2. Право інтелектуальної власності становлять особисті
немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права
інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права
інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим
законом.

3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не
може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений
у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та
права власності

1. Право інтелектуальної власності та право власності на річ
не залежать одне від одного.

2. Перехід права на об'єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ.

3. Перехід права власності на річ не означає переходу права
на об'єкт права інтелектуальної власності.

Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності

1. До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема,
належать:

літературні та художні твори;

комп'ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій
мовлення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки
для товарів і послуг), географічні зазначення;

комерційні таємниці.

Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець
(творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності
відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права
інтелектуальної власності

1. Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з
підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної
власності

1. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності
є:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем,
винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право
інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи
репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності,
встановлені законом.

2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
належать творцеві об'єкта права інтелектуальної власності. У
випадках, передбачених законом, особисті немайнові права
інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.

3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не
залежать від майнових прав інтелектуальної власності.

4. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не
можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими
законом.

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності

1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної
власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права
інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти
таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в
майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі
обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної
реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення
законних інтересів суб'єктів цих прав.

3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно
до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи,
предметом договору застави та інших зобов'язань, а також
використовуватися в інших цивільних відносинах.

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності є
чинними безстроково, якщо інше не встановлено законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом
строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

3. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути
припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим
законом чи договором.

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної
власності

1. Способи використання об'єкта права інтелектуальної
власності визначаються цим Кодексом та іншим законом.

2. Особа, яка має виключне право дозволяти використання
об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей
об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

3. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою
особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право
дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності,
крім випадків правомірного використання без такого дозволу,
передбачених цим Кодексом та іншим законом.

4. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання
об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені
ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього
Кодексу та іншого закону.

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності

1. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути
передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

2. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності
можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до
цього Кодексу та іншого закону.

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке
належить кільком особам

1. Право інтелектуальної власності, яке належить кільком
особам спільно, може здійснюватися за договором між ними. У разі
відсутності такого договору право інтелектуальної власності, яке
належить кільком особам, здійснюється спільно.

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
створений у зв'язку з виконанням трудового
договору

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на
об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору,
належать працівникові, який створив цей об'єкт. У випадках,
передбачених законом, окремі особисті немайнові права
інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати
юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт,
створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать
працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній
особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено
договором.

3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної
власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового
договору, можуть бути встановлені законом.

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт,
створений за замовленням

1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на
об'єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта.

У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові
права інтелектуальної власності на такий об'єкт можуть належати
замовникові.

2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт,
створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної
власності

1. Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі
невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою
відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи
договором.

Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого
права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього
Кодексу.

2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може
постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню
права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів,
імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права
інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або
введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної
власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які
використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням
права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких
матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість
відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права
інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається
відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин,
що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про
порушення права інтелектуальної власності та зміст судового
рішення щодо такого порушення.

{ Стаття 432 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1111-V
(
1111-16 ) від 31.05.2007 }



Глава 36
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ,
ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)

Стаття 433. Об'єкти авторського права

1. Об'єктами авторського права є твори, а саме:

1) літературні та художні твори, зокрема:

романи, поеми, статті та інші письмові твори;

лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,
хореографічні, інші сценічні твори;

музичні твори (з текстом або без тексту);

аудіовізуальні твори;

твори живопису, архітектури, скульптури та графіки;

фотографічні твори;

твори ужиткового мистецтва;

ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що
стосуються географії, топографії, архітектури або науки;

переклади, адаптації, аранжування та інші переробки
літературних або художніх творів;

збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх
складових частин є результатом інтелектуальної діяльності;

2) комп'ютерні програми;

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або
упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної
діяльності;

4) інші твори.

2. Твори є об'єктами авторського права без виконання
будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності,
призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

3. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи
діяльності або математичні концепції як такі.

4. Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

5. Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу
охороняються як такі. Ця охорона не поширюється на дані або
матеріал як такі та не зачіпає авторське право на дані або
матеріал, що є складовими компіляції.

Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права

1. Не є об'єктами авторського права:

1) акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також
їх офіційні переклади;

2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо,
затверджені органами державної влади;

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають
характер звичайної прес-інформації;

4) інші твори, встановлені законом.

Стаття 435. Суб'єкти авторського права

1. Первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За
відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа,
зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику
твору (презумпція авторства).

2. Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та
юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору
або закону.

Стаття 436. Співавторство

1. Авторське право на твір, створений у співавторстві,
належить співавторам спільно, незалежно від того, становить такий
твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких
може мати ще й самостійне значення. Частина твору, створеного у
співавторстві, визнається такою, що має самостійне значення, якщо
вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору.

2. Кожен із співавторів зберігає своє авторське право на
створену ним частину твору, яка має самостійне значення.

3. Відносини між співавторами можуть бути визначені
договором. У разі відсутності такого договору авторське право на
твір здійснюється всіма співавторами спільно.

Стаття 437. Виникнення авторського права

1. Авторське право виникає з моменту створення твору.

2. Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої
права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Стаття 438. Особисті немайнові права автора

1. Автору твору належать особисті немайнові права,
встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право:

1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням
твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з
використанням твору;

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору;

4) на недоторканність твору.

Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору

1. Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню,
спотворенню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню
на твір, що може зашкодити честі та репутації автора, а також
супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, передмовами,
післямовами, коментарями тощо.

2. У разі смерті автора недоторканність твору охороняється
особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого
уповноваження недоторканність твору охороняється спадкоємцями
автора, а також іншими заінтересованими особами.

Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір

1. Майновими правами інтелектуальної власності на твір є:

1) право на використання твору;

2) виключне право дозволяти використання твору;

3) право перешкоджати неправомірному використанню твору, в
тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.

2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не
встановлено договором чи законом.

Стаття 441. Використання твору

1. Використанням твору є його:

1) опублікування (випуск у світ);

2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;

3) переклад;

4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни;

5) включення складовою частиною до збірників, баз даних,
антологій, енциклопедій тощо;

6) публічне виконання;

7) продаж, передання в найм (оренду) тощо;

8) імпорт його примірників, примірників його перекладів,
переробок тощо.

2. Використанням твору є також інші дії, встановлені законом.

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)

1. Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він
будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому
числі виданий, публічно виконаний, публічно показаний, переданий
по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних
електронних системах інформації.

2. Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права
людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди
громадському порядку, здоров'ю та моральності населення.

3. Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора,
крім випадків, встановлених цим Кодексом та іншим законом.

4. У разі смерті автора його правонаступники мають право на
опублікування твору, якщо це не суперечить волі автора.

Стаття 443. Використання твору за згодою автора

1. Використання твору здійснюється лише за згодою автора,
крім випадків правомірного використання твору без такої згоди,
встановлених цим Кодексом та іншим законом.

Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без
згоди автора

1. Твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та
безоплатно використаний будь-якою особою:

1) як цитата з правомірно опублікованого твору або як
ілюстрація у виданнях, радіо- і телепередачах, фонограмах та
відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання
звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно
вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою
метою;

2) для відтворення у судовому та адміністративному
провадженні в обсязі, виправданому цією метою;

3) в інших випадках, передбачених законом.

2. Особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я
автора твору та джерело запозичення.

Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору

1. Автор має право на плату за використання його твору, якщо
інше не встановлено цим Кодексом та іншим законом.

Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної
власності на твір

1. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на
твір спливає через сімдесят років, що відліковуються з 1 січня
року, наступного за роком смерті автора чи останнього із
співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків,
передбачених законом.

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності
майнових прав інтелектуальної власності на твір

1. Після закінчення строку чинності майнових прав
інтелектуальної власності на твір він може вільно та безоплатно
використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими
законом.

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу
твору

1. Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у
розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу
художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору,
наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена
сума сплачується продавцем оригіналу твору.

2. Право, встановлене частиною першою цієї статті, переходить
до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє
до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності
на твір, установленого статтею 446 цього Кодексу.

  1   2   3   4

Схожі:

ДВОСТОРОННЯ УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
Четверта Хвиля” (надалі іменується МГОУ “Четверта Хвиля”), в особі представника керівника Української світової інформаційної мережі...
ДВОСТОРОННЯ УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
Міжнародна громадська організація українців “Четверта Хвиля” (надалі іменується МГОУ “Четверта Хвиля”), в особі представника керівника...
КНИГА ЧЕТВЕРТА
Право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт
Книга перша Книга друга
В змінених формах тіла. О боги,- бо ж од вас переміни,- 3] Задум співця надихніть: відтоді, коли світ народився
Книга дзеркало життя. Книгу прочитав на крилах політав. Хто вчиться...
Мета: Ознайомити з поняттями «каталог», «картотека». Розширити світогляд учнів. Стимулювати пізнавальну активність. Виховувати любов...
Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній,...
Книга рекомендована до видання вченою радою Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол №11...
Книга призначена науковцям, викладачам, аспірантам і студентам філологічних...
...
Книга про Гайдамаччину ХХ століття
Книга є збіркою радіопередач авторського циклу Романа Коваля “Отамани Гайдамацького краю”, який в 2000 – 2001 роках прозвучав на...
Книга перша. Фарисеї за роботою
Наводиться чимало маловідомих або і зовсім невідомих фактів щодо майже половини народних депутатів України від БЮТ та вождів цієї...
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка