ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 301.97 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка3/3
Дата22.02.2016
Розмір301.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3Змістові модулі навчальної дисципліни

Денна форма навчання
Змістовий модуль 1. Вступ до фізики. Механіка
Лекційний модуль

 1. Вступ до фізики. Поняття про механіку.

 2. Кінематика матеріальної точки.

 3. Динаміка матеріальної точки.

 4. Механіка твердого тіла.

 5. Закони збереження.

 6. Механічні коливання і хвилі.


Практичний модуль

 1. Кінематика матеріальної точки.

 2. Динаміка матеріальної точки.

 3. Механіка твердого тіла.

 4. Закони збереження.


Лабораторний модуль

 1. Елементи теорії похибок вимірювання. Вимірювання густини речовини твердого тіла правильної геометричної форми.

 2. Дослідження рівномірного та рівноприскореного рухів тіла за допомогою приладу Атвуда.

 3. Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.

 4. Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника.


Модуль самостійної роботи

 1. Рух тіл кинутого під кутом до горизонту.

 2. Гравітаційне поле. Напруженість і потенціал гравітаційного поля.

 3. Неінерціальні системи відліку і сили інерції.

 4. Вага тіла. Невагомість.

 5. Гіроскопічний ефект та його застосування.

 6. Зв’язок законів збереження з властивостями простору та часу.

 7. Космічні швидкості.

 8. Диференціальне рівняння власних коливань та аналіз його розв’язку.

 9. Диференціальне рівняння затухаючих коливань та аналіз його розв'язку.

 10. Диференціальне рівняння вимушених коливань та аналіз його розв'язку.

 11. Когерентні хвилі. Інтерференція хвиль.

 12. Основи СТВ. Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца.

 13. Відносність відстаней, проміжків часу, одночасності. Релятивістський закон перетворення швидкостей.

 14. Маса, імпульс, енергія в СТВ. Взаємозв’язок маси, енергії та імпульсу. Основний закон релятивістської динаміки.

 15. Експериментальне підтвердження законів релятивістської динаміки.

 16. Закони збереження в СТВ.


Підсумкова тека

 1. Фізичні диктанти на практичних заняттях.

 2. Захист лабораторних робіт на лабораторних заняттях.

 3. Домашня контрольна робота.


Змістовий модуль 2. Молекулярна фізика та термодинаміка
Лекційний модуль

 1. Вступ до молекулярної фізики та термодинаміки. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини.

 2. Перший закон термодинаміки.

 3. Другий закон термодинаміки.

 4. Властивості рідин та твердих тіл.

 5. Фазові переходи.


Практичний модуль

 1. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини.

 2. Перший закон термодинаміки.

 3. Другий закон термодинаміки.

 4. Властивості рідин та твердих тіл.


Лабораторний модуль

 1. Визначення питомої теплоємності твердого тіла.

 2. Визначення відносної вологості повітря психрометром.

 3. Визначення коефіцієнту поверхневого натягу рідини методом відриву кільця.

 4. Визначення коефіцієнта лінійного розширення твердого тіла.


Модуль самостійної роботи

 1. Основні величини статистичної фізики: імовірність, густина імовірності, середнє вибіркове, середнє квадратичне, функція розподілу, флуктуації.

 2. Основні поняття термодинаміки: термодинамічна система, термодинамічні параметри, термодинамічна рівновага.

 3. Елементи теорії флуктуацій. Броунівський рух.

 4. Статистика систем, що складається з однакових мікрочастинок. Поняття про статистичний розподіл. Функція розподілу молекул.

 5. Розподіл швидкостей молекул за Максвелом. Експериментальні методи визначення швидкостей молекул. Дослід Штерна.

 6. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. Розподіл Максвела-Больцмана.

 7. Графічне зображення ізопроцесів у газах.

 8. Різні формулювання другого начала термодинаміка та їх еквівалентність.

 9. Число зіткнень молекул, середня довжина вільного пробігу, середній ефективний переріз, час релаксації.

 10. Дифузія, внутрішнє тертя і теплопровідність у газах.

 11. Робота при адіабатному та політропнопу процесах.

 12. Зростання ентропії ізольованої системи. Критика ідеалістичних висновків про "теплову смерть" Всесвіту.

 13. Рівняння Ван-дер-Ваальса та його аналіз. Експериментальні ізотерми реального газу.

 14. Критичний стан. Критичні параметри.

 15. Фізичні основи та сучасні способи зрідження газів і одержання низьких температур.

 16. Насичена та не насичена водяна пара. Вологість повітря.


Підсумкова тека

 1. Фізичні диктанти на практичних заняттях.

 2. Захист лабораторних робіт на лабораторних заняттях.

 3. Домашня контрольна робота.

 4. Залік.


Заочна форма навчання
Лекційний модуль

  1. Кінематика та динаміка матеріальної точки.

  2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Основи термодинаміки.


Практичний модуль

 1. Кінематика та динаміка матеріальної точки.

 2. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини. Основи термодинаміки.


Модуль самостійної роботи

 1. Вступ до фізики. Поняття про механіку.

 2. Кінематика матеріальної точки.

 3. Динаміка матеріальної точки.

 4. Механіка твердого тіла.

 5. Закони збереження.

 6. Механічні коливання.

 7. Механічні хвилі.

 8. Спеціальна теорія відносності.

 9. Вступ до молекулярної фізики та термодинаміки.

 10. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини.

 11. Основи статистичної фізики.

 12. Явища переносу.

 13. Перший закон термодинаміки.

 14. Другий закон термодинаміки.

 15. Властивості реальних газів, рідин та твердих тіл.

 16. Фазові переходи.


Підсумкова тека

 1. Домашня контрольна робота.

 2. Залік.


Методи навчання

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань тощо).
Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Використовуються такі методи контролю: усний, письмовий, практичний, тестовий.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Критерії оцінювання відповіді на запитання


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Відповідь правильна, повна, містить розгорнуту аргументацію

Добре (4)

82 – 89

B

Відповідь правильна, повна, але містить не розгорнуту аргументацію

74 – 81

C

Відповідь в цілому правильна, але містить неточності, не повна

Задовільно (3)

64 – 73

D

Відповідь в цілому правильна, але містить грубі помилки, повна

60 – 63

E

Відповідь в цілому правильна, але містить грубі помилки, не повна

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Відповідь в цілому не правильна, але студент намагається відповісти повністю на питання

1 – 34

F

Відповідь в цілому не правильна, студент демонструє повне не знання матеріалу


Критерії оцінювання розв’язання задачі


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Задача розв’язана правильно з дотриманням всіх етапів розв’язування задач, наявне пояснення до задачі

Добре (4)

82 – 89

B

Задача розв’язана правильно з дотриманням всіх етапів розв’язування задач, але пояснення не достатнє

74 – 81

C

Задача в цілому розв’язана правильно, але є неточності, дотримані не всі етапи розв’язування задач

Задовільно (3)

64 – 73

D

Задача в цілому розв’язана правильно, але є грубі помилки, дотримані всі етапи розв’язування задач

60 – 63

E

Задача в цілому розв’язана правильно, але є грубі помилки, дотримані не всі етапи розв’язування задач

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Задача в цілому розв’язана не правильно, але студент намагається дотриматись всіх етапів розв’язування задач

1 – 34

F

Задача в цілому розв’язана не правильно, студент демонструє повне не знання матеріалу


Критерії оцінювання виконання лабораторної роботи


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Робота виконана правильно з дотриманням всіх етапів виконання лабораторних робіт, студент може сформулювати розгорнутий висновок, дати відповіді на всі контрольні запитання

Добре (4)

82 – 89

B

Робота виконана правильно з дотриманням всіх етапів виконання лабораторних робіт, але студент може дати відповіді лише на певні питання.

74 – 81

C

Робота в цілому виконана правильно, але є неточності по роботі, студент може дати відповіді лише на деякі питання

Задовільно (3)

64 – 73

D

Робота в цілому виконана правильно, але є грубі помилки, дотримані всі етапи виконання лабораторних робіт

60 – 63

E

Робота в цілому виконана правильно, але є грубі помилки, дотримані не всі етапи виконання лабораторних робіт

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Робота в цілому виконана не правильно, але студент намагається дотриматись всіх етапів виконання лабораторних робіт

1 – 34

F

Робота в цілому виконана не правильно, студент демонструє повне не знання матеріалу


Рекомендована література
Основна

 1. Кучерук І. М. Загальний курс фізики: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка/ Кучерук І. М. – К.: Техніка, 2006. – 532 c.

 2. Бабенко М. О., Коробова І. В. Лабораторні роботи з механіки: Практичний посібник для студентів напрямів підготовки «Фізика*», «Математика*» денної, заочної та екстернатної форм навчання. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 2013. – 84 с.

 3. Загальний курс фізики: Зб. задач / За заг. ред. І. П. Гаркуші. – К.: Техніка, 2004. – 560 с.


Допоміжна

 1. Бушок Г.Ф., Венгер Е. Курс фізики: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Вища школа, 2002. – 375 c.

 2. Загальна фізика: Лабораторний практикум/ За заг. ред. І.Т.Горбачука. – К.: Вища школа, 1992. – 509 с.

 3. Савельев И. К. Курс общей физики. Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. – М.: Наука, 1970. – 517 с.

 4. Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 560 с.

 5. Трофимова Т. И., Павлова З. Г. Сборник задач по общему курсу физики с решениями: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1999. – 591 с.

 6. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Наука, 1985. – 384 c.

 7. Все решения к «Сборнику задач по общему курсу физики» В.С. Волькенштейн. В 2 кн. – М.: Олипм, 1999. – 432 с.


Інформаційні ресурси


 1. Кафедра фізики та методики її навчання ХДУ. Загальна фізика (Математика) - URL.: http://physics.kspu.edu/subjects/physics_mathematics/ .

 2. Открытая Физика 2.6. Часть I. - URL.: http://physics.ru/modulescfde.html .

 3. CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants. – URL.: http://physics.nist.gov/cuu/Constants .1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка