ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 309.22 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка3/3
Дата22.02.2016
Розмір309.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3


Змістовні модулі навчальної дисципліни
І. Змістовий модуль

Тема: Основні поняття та елементи кристалічного стану речовини
Лекційні модулі:

1. Предмет фізики твердого тіла. Становлення і розвиток фізики твердого тіла.

2. Агрегатні стани речовини. Конденсований стан. Дальній та ближчий порядок. Аморфні і кристалічні тіла. Метастабільний стан.

3. Природа міжатомарних і міжмолекулярних зв’язків. Хімічний зв'язок. Валентність.

4.Кристалічний стан та його опис. Елементарна комірка. Решітки Браве. Індекси спрямованості та площин у кристалі. Визначення структури кристалів.

5. Динаміка решітки. Тепловий рух у кристалі. Пружні коливання. Пружність. Квантування енергії коливань решітки. Квазічастинки-фонони. Енергія фононів. Наближення Ейнштейна. Наближення Дебая.

6. Будова реальних кристалів. Дефекти кристалічної решітки.

7. Теплоємність кристалів. Класична теорія теплоємності твердих тіл. Поняття про квантову теорію теплоємності. Закон квадратів Ейнштейна. Закон кубів Дебая. Теплове розширення. Теплопровідність.

8. Елементи зонної теорії. Модель вільних електронів. Квантова теорія вільних електронів. Рівень Фермі. Модель Кроніга-Пенні. Теорія Блоха. Розширення енергетичних рівнів. Зонна теорія металів, напівпровідників, ізоляторів.
Практичні модулі:

 1. Структура кристалічної решітки

 2. Механічні властивості твердих тіл

 3. Теплові властивості твердих тіл

 4. Зонна теорія твердих тіл


Лабораторні роботи:

 1. Дослідження кристалів за допомогою металографічного мікроскопу

 2. Вивчення типу кристалічної решітки за допомогою рентгенограми.

 3. Вивчення плавлення аморфної речовини.

 4. Вивчення метастабільних станів речовини.


Модулі самостійної роботи:

 1. Дифракція на ідеальній кристалічній гратці.

 2. Обернений простір, обернена гратка. Зони Брілюена.

 3. Фотопровідність напівпровідників. Екситони. Метастабільний стан.

4. Кристалічний стан речовини, його особливості (ближній, дальній порядок).

5. Обчислення періодів повторюваності кристалічних решіток.

6. Розрахунки числа Авагадро з метою встановлення ідеальності кристалічної решітки речовини.

7. Розрахунки кількості вакансій по Френзелю, по Шотке.
Підсумкова тека:

 1. Усно під час практичних занять.

 2. Письмово: реферати на тему “Кристалічний стан речовини”.


ІІ. Змістовий модуль

Тема: Матеріали фізики твердого тіла, їх властивості.
Лекційні модулі:

 1. Метали. Характерні ознаки металічного стану. Електропровідність металів та їх залежність від температури. Робота виходу електрона з металу.

 2. Напівпровідники. Характерні ознаки напівпровідникового стану. Власна провідність, залежність її від температури. Домішкова провідність: донорна та акцепторна провідність. P-n перехід і його властивості. Контактні явища в напавпровідниках.

 3. Діелектрики. Характерні ознаки діелектричного стану. Типи діелектриків. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектрика. Сегнетоелектрики. П’єзо електрики. Електрети.

 4. Магнітні властивості речовини. Класифікація магнетиків. Діа-та парамагнетизм. Феромагнетизм. Домени Антиферомагнетики. Ферити.

 5. Високотемпературна надпровідність. Теорія БКШ.

Лабораторні роботи:

1.Дослідження електричних властивостей металів.

2.Дослідження електричних властивостей напівпровідників.

3.Дослідження магнітних властивостей твердих тіл.

4.Дослідження надпровідності.
Модулі самостійної роботи:

 1. Гіромагнітні явища. Гіромагнітне відношення.

 2. Квазічастинки – магноми. Спінові хвилі.

 3. Різновидність квантових оптичних генераторів.

 4. “Розігрівання” плазми. Критерій Лоуссена

5. Характерні ознаки металів, діелектриків, напівпровідників.

6. Поляризація діелектриків.

7. Доменна структура феромагнетиків, антиферомагнетиків.

8. Метастабільні стани.

9. Розпізнавання плазми (холодної, гарячої).
Підсумкова тека:

 1. Усно під час практичних занять.

 2. Письмово: реферати з проблеми фізики твердого тіла.Перелік літератури
Основна література


 1. Одінцов В.В. фізика твердого тіла. –Херсон:ПП Вишемирський В.С., 2013.-148с.

 2. Задачи по физике твердого тела/Под ред..Г.Дж.Годсмида.- М.: Наука, 1976. -432с.

 3. Курик М.В., Цмонь В.М. Фізика твердого тіла. – Київ.: Вища школа. – 1985. – 247 с.

 4. Белявский С.М. Руководство к решению задач по сопротивлению материалов. –М.:Высшая школа, 1967.-381с.

 5. Бушмаков Б.Н., Хромов Ю.А. Физика твёрдого тела. – М.: Высшая школа. – 1971. – 224 с.

 6. Киттель Ч. Введение в физику твёрдого тела. – М.: Физмат. – 1975. – 400 с.

 7. Мазуренко Д.М., Альперин М.М. Задачі і вправи з теоретичної фізики. – Київ.: Вища школа. – 1978.

 8. Серова В.Г., Янкина А.А. Сборник задач по теоретической физике. – М.: Просвещение. – 1988. – 256 с.

 9. Сборник задач по общему курсу физики.Ч.3.Атомная и ядерная физика.Строение вещества/Под ред.В.А. Овчинника. –М.:МФТИ,2001.-432с.

Додаткова літератрура

 1. Уєрт Ч., Том сон Р. Физика твёрдого тела. – М.: Мир. – 1969. – 560 с.

 2. Вейсс Р. Физика твёрдого тела. – М.: Атом-издат. – 1968. – 456 с.

 3. Жданов Г.С. Физика твёрдого тела. – М.: Изд-во московского университета. – 1962. – 500 с.

 4. Радченко І.В. Молекулярна фізика. – Харків: Видавництво харківського університету. – 1959. – 536 с.Методи навчання:

 1. Пояснювально-ілюстративний.

 2. Евристичний.

 3. Проблемного навчання.

 4. Дослідницький.


Методи контролю:

 1. Індивідуальна робота

 2. Самостійні роботи

 3. Контрольні роботи

 4. Співбесіди з творчих робіт і рефератів

 5. Співбесіди на лабораторних роботах з готовності до них і наслідків виконання

 6. Консультації

 7. Заліки

 8. ЕкзамениКритерії оцінювання відповідей


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Відповідь правильна, повна, містить розгорнуту аргументацію

Добре (4)


82 – 89

B

Відповідь правильна, повна, але містить не розгорнуту аргументацію

74 – 81

C

Відповідь в цілому правильна, але містить неточності, не повна

Задовільно (3)

64 – 73

D

Відповідь в цілому правильна, але містить грубі помилки, повна

60 – 63

E

Відповідь в цілому правильна, але містить грубі помилки, не повна

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Відповідь в цілому не правильна, але студент намагається відповісти повністю на питання

1 – 34

F

Відповідь в цілому не правильна, студент демонструє повне не знання матеріалуКритерії оцінювання розв’язання задачі


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Задача розв’язана правильно з дотриманням всіх етапів розв’язування задач, наявне пояснення до задачі

Добре (4)


82 – 89

B

Задача розв’язана правильно з дотриманням всіх етапів розв’язування задач, але пояснення не достатнє

74 – 81

C

Задача в цілому розв’язана правильно, але є неточності, дотримані не всі етапи розв’язування задач

Задовільно (3)

64 – 73

D

Задача в цілому розв’язана правильно, але є грубі помилки, дотримані всі етапи розв’язування задач

60 – 63

E

Задача в цілому розв’язана правильно, але є грубі помилки, дотримані не всі етапи розв’язування задач

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Задача в цілому розв’язана не правильно, але студент намагається дотриматись всіх етапів розв’язування задач

1 – 34

F

Задача в цілому розв’язана не правильно, студент демонструє повне не знання матеріалу


Критерії оцінювання лабораторної роботи


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Робота виконана правильно з дотриманням всіх етапів виконання лабораторних робіт, студент може сформулювати розгорнутий висновок, дати відповіді на всі контрольні запитання

Добре (4)


82 – 89

B

Робота виконана правильно з дотриманням всіх етапів виконання лабораторних робіт, але студент може дати відповіді лише на певні питання.

74 – 81

C

Робота виконана правильно з дотриманням всіх етапів виконання лабораторних робіт, але є неточності по роботі, студент може дати відповіді лише на деякі питання

Задовільно (3)

64 – 73

D

Дотримано всі етапи виконання лабораторних робіт, робота виконана частково правильно, є помилки

60 – 63

E

Дотримано не всі етапи виконання лабораторних робіт, робота виконана частково правильно, є помилки

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Робота в цілому виконана не правильно, але студент намагається виконати роботу

1 – 34

F

Робота в цілому виконана не правильно, студент демонструє повне незнання матеріалу

Критерії оцінювання самостійної роботи


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Студент виконав усі види запланованих самостійних робіт, вчасно за графіком звітував про результати виконаної роботи, самостійно виконував пропоновані завдання, має системні знання з цих тем , може чітко відповісти на питання викладача, вільно володіє понятійним апаратом предмету, знає основні проблеми курсу, його мету та завдання.

Вміє застосовувати здобуті знання на практиці.

Вільно володіє формулами, законами, поняттями з предмета.

Добре (4)


82 – 89

B

Студент виконав усі види запланованих самостійних робіт, вчасно за графіком звітував про результати виконаної роботи, самостійно виконував пропоновані завдання, має системні знання з тем, вільно володіє понятійним апаратом предмету, знає основні проблеми курсу, його мету та завдання.

Вміє застосовувати здобуті знання на практиці.

Може вести з викладачем діалог, у якому не завжди поводить себе впевнено.

74 – 81

C

Студент виконав усі види запланованих самостійних робіт, звітував про результати виконаної роботи з порушенням графіка, самостійно виконував пропоновані завдання, має знання з тем, володіє понятійним апаратом предмету, знає основні проблеми курсу, його мету та завдання. Вміє застосовувати здобуті знання на практиці. Допускає неточності у формулюванні. Може вести з викладачем діалог, у якому не завжди поводить себе впевнено.

Задовільно (3)

64 – 73

D

Студент виконав усі види запланованих самостійних робіт, звітував про результати виконаної роботи з грубим порушенням графіка, пропоновані завдання не розробляв самостійно а відшукав у методичній літературі. Знання з курсу «Фізика твердого тіла» мають безсистемний характер. Чітке визначення матеріалу заміняє на побутові уявлення. Має прогалини у засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу.

60 – 63

E

Студент виконав 80% усіх видів запланованих самостійних робіт, звітував про результати виконаної роботи з грубим порушенням графіка, пропоновані завдання не розробляв самостійно а відшукав у методичній літературі. Знання з курсу «Фізика твердого тіла» мають безсистемний характер. Студент розуміє окремі фрагменти курсу, може відтворити матеріал, але припускає помилки. Не володіє технікою фізичного експерименту. Допускає помилки під час розв’язування фізичних задач.

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Студент виконав менше половини усіх видів запланованих самостійних робіт, своєчасно не звітував про результати виконаної роботи. Має фрагментарні знання з курсу. Не володіє термінологією. Понятійний апарат не сформований. Не вміє логічно викласти матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.

1 – 34

F

Студент повністю не виконав програми самостійної роботи. Не прагнув виправити своє положення. Не реагував на зауваження викладача. Не володіє термінологією розділу курсу «Фізика твердого тіла».


Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені


Оцінка за національною

шкалою

Сума балів за 100-бальною системою

Оцінка

ECTS

Критерії оцінювання

Відмінно (5)

90 – 100

А

Студент має глибокі, міцні і системні знання з усього теоретичного курсу, може чітко сформулювати усі правила і закони, вільно володіє понятійним апаратом предмету, знає основні проблеми курсу, його мету та завдання. Вміє застосовувати здобуті знання на практиці. Не допускає усних і писемних помилок. Знає формули і закони, володіє матеріалом, може вести з викладачам дискусію, розв’язувати задачі, вміє проводити фізичні експерименти.

Добре (4)


82 – 89

B

Студент має ґрунтовні і глибокі знання з розділу фізики, може їх застосовувати до розв’язання фахових ситуацій, може чітко сформулювати усі правила і закони, вільно володіє понятійним апаратом предмету. Вміє застосовувати здобуті знання на практиці. Не допускає усних і писемних помилок. Володіє матеріалом, може вести з викладачем діалог, у якому не завжди поводить себе впевнено.

74 – 81

C

Студент знає програмний матеріал з розділу фізики повністю, має практичні навички у побудові логіки викладу матеріалу, дотримується логічної послідовності дій проведенні аналізу задачі, викладенні матеріалу, але не вміє самостійно мислити, вийти за межі теми, курсу. Допускає неточності у формулюванні законів. Може вести з викладачем діалог, у якому не завжди поводить себе впевнено.

Задовільно (3)

64 – 73

D

Студент знає основні теми і поняття курсу фізики «Фізика твердого тіла», має уявлення про структуру розділів, опорні знання, міжпредметні зв’язки, може зробити методичний аналіз теми. Знання мають безсистемний характер. Чітке визначення матеріалу заміняє на побутові уявлення. Має прогалини у засвоєнні теоретичного і практичного матеріалу.

60 – 63

E

Студент розуміє окремі фрагменти курсу фізики «Фізика твердого тіла», може відтворити матеріал, але припускає помилки, не вміє застосувати математичний апарат до виведення формул. Не володіє досконало технікою фізичного експерименту. Допускає помилки під час розв’язування фізичних задач.

Незадовільно (2)

35 – 59

FX

Студент має фрагментарні знання з курсу фізики «Фізика твердого тіла». Не володіє термінологією; не володіє поняттями: промінь, точкове джерело, не володіє теоріями про природу світла, не розуміє що таке фотон. Не вміє логічно викласти матеріал. Практичні навички на рівні розпізнавання.

1 – 34

F

Студент повністю не знає програми курсу. Не працював в аудиторії самостійно або з допомогою викладача.1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка