№ уроку в темі


Скачати 180.97 Kb.
Назва№ уроку в темі
Дата12.11.2013
Розмір180.97 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Календарно-тематичне планування з фізики

10 клас

(2 год. на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр - 38 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника Фізика. 10 клас: Підручник/ В.Г.Бар’яхтар Ф.Я. Божинова. – Х.:Видавництво «Ранок», 2010. – 256 с., Фізика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. —К.: Освіта, 2010. —303 с.: іл.,

І семестр

№ уроку

№ уроку в темі

Зміст уроку

Основні цілі уроку

Домашнє завдання

МЕХАНІКА

Вступ (2год.)

1

1

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини. Методи наукового пізнання.

Формування знань учнів про фізичну науку як основну науку про природу, показ її ролі у життєдіяльності людини, з’ясування сутності методів наукового пізнання.

§ 1,2

2

2

Вимірювання. Оцінки похибок вимірювання.

Пояснити учням типи похибок, види вимірювань та округлення результатів, що використовуються під час експериментальних досліджень.

§ 3,4

Розділ 1. Кінематика (10год.)

3

1

Механічний рух і його види. Основна задача механіки. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Відносність механічного руху.

Ознайомлення учнів із поняттям механіки як розділу фізики, основною задачею механіки та її розв’язанням; формування в учнів основних понять кінематики: механічного руху та його видів; матеріальної точки як фізичної ідеалізації. Формування знань про тіло відліку та систему відліку, траєкторію руху та класифікацію рухів залежно від траєкторії, шлях і переміщення, відносність механічного руху.

§ 5,6

4

2

Рівномірний прямолінійний рух. Графіки руху.

Формування знань про прямолінійний рух, розв’язання основної задачі механіки для рівномірного прямолінійного руху. Розгляд графіків залежності швидкості, координат прямолінійного руху від часу.

§7

5

3

Швидкість. Закон додавання швидкостей.

Формування знань учнів про швидкість як фізичну величину, класичний закон додавання швидкостей.

§ 8

6

4

Рівноприскорений рух. Швидкість тіла. Прискорення.

Ознайомлення учнів із поняттям нерівномірного руху та його характеристиками: прискоренням, середньою й миттєвою швидкостями, рівняннями шляху та координатами.

§9,10

7

5

Переміщення під час рівноприскореного руху.

Ознайомлення учнів із рівняннями шляху та координатами, графіками, які описують даний вид руху.

§11

8

6

Лабораторна робота №1 Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі

Закріплення в учнів знань про рівноприскорений рух та удосконалення ними засвоєних раніше знань шляхом проведення досліду з визначення прискорення тіла, яке рухається прискорено.

§

9

7

Вільне падіння.

Ознайомлення учнів з поняттям вільного падіння та фізичною сталою – прискорення вільного падіння.

§12

10

8

Рівномірний рух по колу. Період обертання і обертова частота. Лінійна й кутова швидкість.

Формування знань про особливий вид криволінійного руху – рух по колу та його характеристики: період і частоту обертання, лінійну та кутову швидкість, доцентрове прискорення.

§13,14

11

9

Узагальнюючий урок.

Систематизація знань учнів з теми; продовження формування в учнів навичок і вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

12

10

Тематичне оцінювання №1

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Розділ 2.Динаміка. (20год.)

13

1

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Ознайомлення учнів із поняттями динаміки як розділу фізики, взаємодії як невід’ємної частини матерії; розкриття поняття сили як міри взаємодії; з’ясування видів сил, які розглядаються в механіці. Ознайомлення учнів із вимірюванням сил за допомогою динамометра, із правилами додавання сил і визначення їх рівнодійної, якщо сили діють вздовж однієї прямої та під кутом одна до одної.

§16

14

2

Лабораторна робота №2 Вимірювання сил

Закріпити знання учнів про сили та способи їх додавання та удосконалити засвоєні раніше знання шляхом проведення учнями досліду по вимірюванню сил.

§

15

3

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція.

Ознайомлення учнів з біографією І.Ньютона, його внеском у фізичну науку; формування знань про явище інерції та інерціальні системи відліку; усвідомлення змісту першого закону динаміки Ньютона.

§15

16

4

Другий закон Ньютона. Інертність. Маса.

Формування понять інертності й маси як міри інертності тіла; усвідомлення учнями змісту другого закону динаміки Ньютона.

§17,18

17

5

Третій закон Ньютона.

Усвідомлення учнями змісту третього закону Ньютона, значення законів динаміки для розуміння механічних процесів, систематизація знань про закони динаміки та межі їх застосування.

§19

18

6

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.

Усвідомлення учнями поняття гравітаційної взаємодії, змісту закону всесвітнього тяжіння, фізичного змісту гравітаційної сталої.

§20

19

7

Сила тяжіння. Вага і невагомість.

Формування в учнів поняття сили тяжіння і ваги як фізичних величин, усвідомлення понять невагомості й перевантаження.

§21,26

20

8

Розв’язування задач.

Систематизація знань про силу тяжіння і вагу як фізичної величини, про поняття перевантаження та невагомості; обчислення ваги у стані спокою і при рівноприскореному русі вгору і вниз; продовження формування навичок і вмінь учнів розв’язувати типові фізичні задачі.

§

21

9

Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.

Ознайомлення учнів із поняттям штучного супутника Землі, космічних швидкостей та їх змісту; формування вміння розраховувати першу космічну швидкість; розглядання історію космонавтики, її наукового і практичного значень

§23

22

10

Рух тіла під дією кількох сил.

Систематизація й узагальнення знань про закони руху, сили в механіці, способи розв’язування задач з динаміки; формування вмінням класифікувати задачі на рух тіла під дією декількох сил.

§28

23

11

Розв’язування задач.

Продовження формування навичок і вмінь учнів розв’язувати задачі з динаміки, вивчаючи рух тіла під дією декількох сил і застосовуючи набуті теоретичні знання.

§

24

12

Тематичне оцінювання №2

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
25

13

Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл.

Ознайомлення учнів із поняттям статики як розділу фізики; формування знань про умови рівноваги та види рівноваги тіл, які знаходяться на поверхні та які мають вісь обертання.

§29,30

26

14

Лабораторна робота №3 Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил

Закріплення знань про умови рівноваги тіла; з’ясування умов, за яких тіло, що має вісь обертання, перебуває в стані рівноваги під дією кількох сил.

§

27

15

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Формування знань учнів про фізичні величини – імпульс тіла, та імпульс сили та зв’язок між ними; усвідомлення закону збереження імпульсу; формування знань про реактивний рух.

§31,32

28

16

Розв’язування задач.

Систематизація знань про імпульс тіла, реактивний рух та закон збереження імпульсу; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§29

17

Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія.

Формування в учнів поняття енергії як кількісної міри руху, механічної роботи як фізичної величини; пояснення зв’язку роботи й енергії на прикладі кінетичної енергії тіла.

§33,34

30

18

Потенціальна енергія. Закон збереження енергії.

Формування в учнів поняття потенціальної енергії; показ зв’язку між роботою та потенціальною енергією; усвідомлення учнями фундаментального закону фізики – закону збереження й перетворення енергії.

§35,36

31

19

Розв’язування задач.

Систематизація знань про роботу, енергію тіла, закон збереження енергії; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

32

20

Тематичне оцінювання №3

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Календарно-тематичне планування з фізики

10 клас

(1 год. на тиждень, усього 70 год., І семестр – 32 год., ІІ семестр - 38 год.)
ІІ семестр


Розділ 3. Релятивістська механіка. (4год.)

33

21

Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі.

Усвідомлення учнями причин створення теорії відносності, пояснення її змісту, постулатів спеціальної теорії відносності Ейнштейна; розуміння закону додавання швидкостей у релятивістській механіці.

§46,47

34

22

Відносність і одночасність подій. Закон взаємозв’язку маси й енергії.

Формування знань учнів про наслідки з постулатів теорії відносності Ейнштейна: принцип відносності і одночасності подій, відносність відстаней і залежність маси від швидкості руху; усвідомлення учнями класичного закону взаємозв’язку маси й енергії тіла.

§48

35

23

Розв’язування задач.

Систематизація знань з теми; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

36

24

Розв’язування задач.

Систематизація знань з теми; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл. (18год.)

37

1

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідне обґрунтування.

Ознайомлення учнів із поняттям молекулярної фізики як розділу фізичної науки; із молекулярно-кінетичною теорією речовини, її основними положеннями та її дослідним обґрунтуванням на прикладі дифузії й броунівського руху.

§40-42

38

2

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.

Формування знань про відносну атомну та молекулярну масу, молярну масу, сталу Авогадро та її фізичний зміст, про способи обчислення маси молекул та кількості молекул, які містяться в певному об’ємі речовини.

§43

39

3

Розв’язування задач.

Систематизація знань про масу та розміри атомів і молекул, кількість речовини; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

40

4

Ідеальний газ. Температура.

Формування знань про фізичну модель – ідеальний газ, її переваги, про температуру, як один з термодинамічних параметрів, основні температурні шкали Кельвіна і Цельсія та зв’язок між ними, про вимірювання температури за допомогою термометрів.

§44,45

41

5

Основне рівняння МКТ.

Ознайомлення учнів із поняттям тиску газу; з’ясування зв’язку тиску газу з іншими параметрами, зв’язку між основними термодинамічними параметрами на прикладі рівняння стану ідеального газу.

§44

42

6

Ізопроцеси. Газові закони.

Ознайомлення учнів з поняттям ізопроцесів та газових законів, характеристикою ізопроцесів та їх графічним поданням.

§46

43

7

Лабораторна робота №4 Дослідження ізотермічного процесу. Дослідне підтвердження закону Бойля – Маріотта.

Закріплення в учнів знань про ізопроцеси та удосконалення засвоєних знань шляхом проведення дослідження зміни об’єму певної маси газу із зміною тиску за сталої температури та встановлення співвідношення між ними.

§

44

8

Розв’язування задач.

Систематизація знань про ізопроцеси та газові закони; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

45

9

Розв’язування задач.

Систематизація знань про ізопроцеси та газові закони; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

46

10

Тематичне оцінювання №4

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
47

11

Пароутворення і конденсація.

Ознайомлення учнів з фізичними явищами: пароутворенням і конденсацією та видами пароутворення – випаровуванням і кипінням, поняттями насиченої і ненасиченої пари.

§47,48

48

12

Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

Формування знань про парціальний тиск, абсолютну та відносну вологість повітря та методи вимірювання вологості за допомогою гігрометрів та психрометра.

§49

49

13

Лабораторна робота №5* Вимірювання відносної вологості повітря Розв’язування задач.

Закріплення в учнів знань про вологість повітря; удосконалення засвоєних знань шляхом проведення досліду з визначення вологості повітря.

§

50

14

Властивості поверхні рідини. Поверхневий натяг рідини.

Формування знань про властивості поверхневого шару рідини, силу поверхневого натягу та поверхневий натяг рідин.

§50

51

15

Змочування. Капілярні явища.

Ознайомлення учнів з фізичними явищами: змочуванням та незмочуванням, капілярними явищами.

§51

52

16

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.

Формування знань про кристалічні і аморфні тіла та їх властивості, типи кристалів, механічні властивості твердих тіл.

§52-54

53

17

Рідкі кристали. Полімери.

Ознайомлення учнів із фізичними властивостями рідких кристалів та полімерів.

§55,56

54

18

Тематичне оцінювання №5

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
Розділ 2.Основи термодинаміки. (6 год.)

55

1

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії.

Формування знань учнів про внутрішню енергію та способи її зміни, поняття теплопередачі та її видів, кількості теплоти.

§57,58

56

2

Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки.

Формування знань про роботу ідеального газу, поняття адіабатного процесу; ознайомлення з першим законом термодинаміки та його застосуванням для різних ізопроцесів.

§59,60

57

3

Розв’язування задач.

Систематизація знань про внутрішню енергію та способи її зміни, перший закон термодинаміки та застосування його до ізопроцесів; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

58

4

Теплові машини. Холодильні машини.

Формування знань про теплові і холодильні машини та їхню будову, про фізичні процеси, що описують їх роботу, основні види.

§61

59

5

Розв’язування задач.

Систематизація знань про теплові та холодильні машини, фізичні процеси, що описують їх роботу; продовження формування в учнів навичок та вмінь розв’язувати типові фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

§

60

6

Тематичне оцінювання №6

Оцінювання знань і вмінь учнів з даної теми; виявлення прогалин у знаннях учнів для подальшого їх усунення.
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ. (5 год.)

61

1

Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.

Закріплення в учнів знань про рух тіла під дією сили тяжіння та удосконалення набутих знань шляхом проведення досліду з дослідження характеристик даного руху.

§

62

2

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

Закріплення в учнів знань про рух тіла з урахуванням закону збереження енергії та удосконалення засвоєних знань шляхом проведення досліду з дослідження характеристик даного руху.

§

63

3

Вивчення одного з ізопроцесів.

Закріплення в учнів знань про ізопроцеси та удосконалення засвоєних знань шляхом проведення досліду з дослідження характеристик даного руху.

§

64

4

Вивчення коефіцієнта поверхневого натягу.

Закріплення в учнів знань про особливі властивості поверхневого шару рідини, силу поверхневого натягу і коефіцієнт поверхневого натягу і удосконалення засвоєних раніше знань шляхом проведення досліду з дослідження характеристик даного руху.

§

65

5

Визначення модуля пружності.

Закріплення в учнів знань про пружні деформації, силу пружності та удосконалення засвоєних знань шляхом проведення досліду з дослідження характеристик даного руху.

§

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ

66

1

Сучасні погляди на простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

Ознайомлення учнів з розвитком поглядів на простір і час, які складалися у 19 ст., показати зв’язок класичного і релятивістської механіки.

§

РЕЗЕРВ

67-70

4


Схожі:

Уроку
Назва роботи: Розробка уроків по темі «Формули скороченого множення. Різниця квадратів. Квадрат двочлена»
Уроку
Мета. 1 Узагальнити та систематизувати знання учнів по темі; показати на прикладах різноманітність задач, що зводяться до розв’язування...
№ уроку в темі
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
Конспект уроку в 9 класі по темі: Біосоціальна основа створення сім*ї
Розвивати: пізнавальний інтерес, інтелектуальні здібності, логічне мислення, увагу
№ уроку в темі
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 8 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
Урок № Тема уроку
...
Уроку
Узагальнити та систематизувати знання, уміння і навички учнів по темі «Ірраціональні рівняння». Розвити навички самоконтролю, логічного...
Урок № Тема уроку
Обладнання: кабінет комп’ютерних технологій, ПК, учительська презентація по темі «Значення художньої культури арабо-мусульманського...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Курс 2013 рік Тематична атестація №1
Тема уроку: Тематична атестація по темі програми: Механічна первинна обробка овочів та кулінарне використання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка