№ уроку в темі


Скачати 148.8 Kb.
Назва№ уроку в темі
Дата07.11.2013
Розмір148.8 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Туризм > Урок
Календарно-тематичне планування з фізики

8 клас

(2 год. на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр - 38 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 8 клас: Підручник/ Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х.:Видавництво «Ранок», 2008. – 256 с.»

І семестр

№ уроку

№ уроку в темі

Зміст уроку

Основні цілі уроку

Домашнє завдання

Розділ 1. Механічний рух (12год.)

1

1

Механічний рух.

Узагальнити знання учнів про механічний рух; звернути увагу на відносність руху. Розкрити поняття «система відліку».

§ 1

2

2

Швидкість руху.

Ввести поняття рівномірного руху; дати поняття швидкості рівномірного прямолінійного руху й одиниць швидкості.

§ 2

3

3

Середня швидкість нерівномірного руху.

Ввести поняття нерівномірного руху; дати поняття середньої швидкості.


§3


4

4

Графіки руху тіла.

Навчити учнів будувати й читати графіки залежності швидкості й пройденого шляху від часу.

§4


5

5

Лабораторна робота №1* Вимірювання швидкості тіла

Навчити визначати швидкість тіла в процесі рівномірного руху й середню швидкість у процесі рівномірного руху,будувати графіки руху.

§

6

6

Обертальний рух тіла.

Познайомити учнів з одним із найпоширеніших рухів у природі – обертальним рухом.

§ 5

7

7

Лабораторна робота №2 Вимірювання частоти обертання тіла

Виміряти частоту обертання колеса.

§

8

8

Коливальний рух.

Познайомити учнів з одним із найпоширеніших рухів у природі – коливальним рухом.

§ 6

9

9

Лабораторна робота №3 Вивчення коливань маятника

Навчити визначати амплітуду, період і частоту коливань нитяного маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань нитяного маятника не залежать від його амплітуди й маси тягарця, але залежать від довжини нитки.

§

10

10

Звук

Познайомити учнів із звуковими явищами; дати учням поняття про звукові хвилі.

§7

11

11

Характеристики звуку. Інфразвук і ультразвук. Лабораторна робота №4 *Вивчення характеристик звуку

Вивчити характеристики звуку: гучність, висоту й тембр. Познайомити учнів з інфразвуком і ультразвуком.

§8

12

12

Тематичне оцінювання №1

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
Розділ 2.Взаємодія тіл (20 год.)

13

1

Взаємодія тіл. Інерція.

Пояснити учням, що причиною зміни швидкості будь-якого тіла є його взаємодія з іншими тілами.

§9

14

2

Маса як міра інертності тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил.

Ввести поняття маси тіла як міри інертних властивостей. Увести поняття сили як кількісної характеристики взаємодії тіл. Навчити учнів графічно зображувати сили й знаходити рівнодійну кількох сил.

§10,11

15

3

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.

Познайомити учнів з поняттями «сила тяжіння» і «вага тіла». Показати,що сила тяжіння й вага тіла мають різне походження.

§ 12

16

4

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.

Вести поняття сили пружності, з’ясувати залежність сили пружності від деформації.

§ 13

17

5

Лабораторні роботи №5,6 Конструювання динамометра Вимірювання ваги динамометром

Навчити градуювати пружину із заданою ціною поділки; вимірювати вагу тіла за допомогою виготовленого динамометра.

§

18

6

Тертя. Сила тертя.

З’ясувати природу сили тертя; розглянути способи зменшення й збільшення сили тертя.

§14

19

7

Лабораторна робота №7 Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання

Виміряти коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву.

§

20

8

Момент сили. Умова рівноваги важеля.

Познайомити учнів з різними видами простих механізмів. З’ясувати умову рівноваги важеля.

§15

21

9

Лабораторна робота №8 Вивчення умов рівноваги важеля

Перевірити на досліді умови рівноваги важеля.

§

22

10

Блоки

Познайомити учнів із застосуванням правила моментів для блоків як різновидів важеля.

§16

23

11

Тематичне оцінювання №2

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
24

12

Тиск і сила тиску

Сформувати знання учнів про тиск як фізичну величину, з’ясувати залежність тиску від сили тиску й площі опори.

§17

25

13

Тиск газів і рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск рідини.

Пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

§18,19

26

14

Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри.

Сформулювати поняття про атмосферний тиск і пояснити його існування на підставі молекулярно-кінетичних уявлень.

§20

27

15

Сполучені посудини. Манометри.

Установити закономірність розподілу рідин у сполучних посудинах. Дати учням знання про будову і принцип дії рідинного й металевого манометрів.

§21

28

16

Гідравлічні машини. Насоси.

Познайомити із принципом роботи гідравлічних машин.

§22

29

17

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

З’ясувати причини виникнення виштовхувальної сили у рідинах і газах і пояснити природу її походження.

§23

30

18

Лабораторна робота №9* Вимірювання маси тіла гідростатичним зважуванням

Вимірювання масу тіла методом гідростатичного зважування.

§

31

19

Умови плавання тіл. Судноплавство та повітроплавання.

Дати учням знання про умову плавання тіл; установити співвідношення між густиною тіла й рідини, необхідне для забезпечення умови плавання тіл.

§24,25

32

20

Тематичне оцінювання №3

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.

Календарно-тематичне планування з фізики

8 клас

(1 год. на тиждень, усього 70 год., І семестр – 32 год., ІІ семестр - 38 год.)
ІІ семестр

уроку

уроку в темі

Тема уроку

Основні цілі уроку

Домашнє завдання

Розділ 3. Робота і енергія (10 год.)

33

1

Механічна робота.

Сформувати поняття роботи й одиниць її виміру; навчити учнів розраховувати механічну роботу.

§ 26

34

2

Потужність.

Сформувати в учнів поняття потужності як фізичної величини, що характеризує швидкість виконання роботи.

§ 27

35

3

Енергія. Потенціальна енергія тіла.

З’ясувати фізичний зміст поняття енергії; сформувати поняття потенціальної енергії.

§ 28

36

4

Кінетична енергія.

Сформувати в учнів поняття кінетичної енергії.

§ 29

37

5

Закон збереження енергії.

Розкрити суть закону збереження енергії в механічних процесах.

§30

38

6

Прості механізми. «Золоте правило» механіки.

Переконати учнів, що жодний простий механізм не дає виграшу в роботі.

§ 31

39

7

Коефіцієнт корисної дії механізмів.

Сформулювати поняття ККД простих механізмів і з’ясувати шляхи його підвищення.

§32

40

8

Лабораторна робота №10 Визначення ККД похилої площини

Навчитися визначати ККД похилої площини, переконатися в справедливості «золотого правила» механіки.

§

41

9

Розв’язування задач.

З’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач.

§

42

10

Тематичне оцінювання №4

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
Розділ 4.Кількість теплоти. Теплові машини (20 год.)

43

1

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання. Лабораторна робота №11 *Вимірювання температури за допомогою різних термометрів

Спираючись на життєвий досвід учнів, показати, що одним із параметрів теплового стану є температура, що визначає напрямок перебігу теплових процесів. Навчити вимірювати температуру тіла за допомогою різних термометрів.

§33

44

2

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.

Увести поняття внутрішньої енергії тіла як суми кінетичної енергії руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії. Познайомити учнів із двома способами зміни внутрішньої енергії.

§ 34,35

45

3

Теплопровідність.

Познайомити учнів з теплопровідністю, що є одним із видів теплообміну. Показати застосування явища теплопровідності в природі й у житті людини.

§36

46

4

Конвекція. Випромінювання.

Познайомити учнів з конвекцією, що являє собою один із способів передачі енергії в рідинах і газах. Показати значення конвекції в житті людини. Установити особливість процесу випромінювання і його врахування у побуті й техніці.

§37,38

47

5

Питома теплоємність речовини.

Дати учням знання про питому теплоємність речовини, навчити розраховувати кількість теплоти в теплових процесах.

§39

48

6

Рівняння теплового балансу.

Дати учням знання про питому теплоємність речовини, навчити розраховувати кількість теплоти в теплових процесах.

§40

49

7

Лабораторна робота №12 Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури

Перевірити на досліді справедливість рівняння теплового балансу у випадку змішування води різної температури.

§

50

8

Лабораторна робота №13 Визначення питомої теплоємності речовини

Визначити питому теплоємність речовини калориметричним способом.

§

51

9

Енергія палива.

Дати учням поняття про енергію палива; пояснити їм фізичну суть питомої теплоти згоряння палива.

§41

52

10

Лабораторна робота №14 *Визначення коефіцієнта корисної дії нагрівника

Визначити коефіцієнт корисної дії нагрівника

§

53

11

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Познайомити учнів з поняттям ККД нагрівника; указати шляхи підвищення ККД сучасних нагрівників.

§42

54

12

Деякі види теплових двигунів.

Розглянути застосування закону збереження й перетворення енергії в теплових двигунах. Пояснити учням будову і принцип роботи парової турбіни.

§43

55

13

Розв’язування задач.

З’ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв’язання конкретних задач.

§

56

14

Тематичне оцінювання №5

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
57

15

Плавлення й кристалізація твердих тіл.

Навчити розуміти суть теплових процесів – плавлення й кристалізації, переконати їх у сталості температури при плавленні й кристалізації речовини.

§44

58

16

Питома теплота плавлення.

Сформувати навички розв’язання задач на рівняння теплового балансу при плавленні й кристалізації тіл.

§45

59

17

Пароутворення й конденсація.

Дати учням знання про особливості фізичних процесів переходу речовини з рідкого в газоподібний стан і навпаки.

§46

60

18

Кипіння. Питома теплота пароутворення.

Познайомити учнів з явищем кипіння і пояснити цей процес на підставі молекулярно-кінетичної теорії.

§47

61

19

Графіки кипіння, випаровування й конденсації.

Поглибити розуміння учнями процесів випаровування й конденсації на основі вчення про молекулярну будову речовини.

§

62

20

Тематичне оцінювання №6

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
63,64

1,2

Узагальнюючі заняття.65,66

3,4

Екскурсії67,68

5,6

Резерв69,70

7,8

РезервСхожі:

Уроку
Назва роботи: Розробка уроків по темі «Формули скороченого множення. Різниця квадратів. Квадрат двочлена»
Уроку
Мета. 1 Узагальнити та систематизувати знання учнів по темі; показати на прикладах різноманітність задач, що зводяться до розв’язування...
№ уроку в темі
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
Конспект уроку в 9 класі по темі: Біосоціальна основа створення сім*ї
Розвивати: пізнавальний інтерес, інтелектуальні здібності, логічне мислення, увагу
Урок № Тема уроку
...
Уроку
Узагальнити та систематизувати знання, уміння і навички учнів по темі «Ірраціональні рівняння». Розвити навички самоконтролю, логічного...
Урок № Тема уроку
Обладнання: кабінет комп’ютерних технологій, ПК, учительська презентація по темі «Значення художньої культури арабо-мусульманського...
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Курс 2013 рік Тематична атестація №1
Тема уроку: Тематична атестація по темі програми: Механічна первинна обробка овочів та кулінарне використання
Уроку в темі Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів
Виховна – виховати прагнення до самостійного вирішення поставлених завдань; реалізовувати комплексний підхід до виховання; підвищувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка