ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Скачати 84.59 Kb.
НазваТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Дата21.12.2013
Розмір84.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Астрономія > Документиуроку

п/прозділу

§

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУДАТА


Демонстрації


ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ


1

І

ПРЕДМЕТ АСТРО­НОМІЇ, її РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУ­СПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ

Астрономія - фундаментальна наука, яка вивчає об'єкти Все­світу та Всесвіт у цілому. Іс­торія розвитку астрономії. Га­лузі астрономії. Зв'язок астро­номії з іншими науками. Астро­номія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономі­чні знання як явище культури
 1. Портрети видатних астроно­мів.

 2. Зображення об'єктів дослі­дження в астрономії.
Учень (учениця):

називає: сучасні галузі астрономії; причини, що обумовили й стиму­лювали зародження й розвиток астрономії; імена видатних астро­номів (Птолемей, Коперник, Галі-лей, Кеплер, Габбл та ін.); наводить приклади: з історії роз­витку астрономії в Україні; зв'язку астрономії з іншими науками; об'єктів Всесвіту; використання астрономічних знань в життєдія­льності людини; характеризує: астрономію як спостережну науку, астрономічні знання, як чинник культури; описує: головні віхи розвитку астрономії;

пояснює: значення астрономії у формуванні світогляду людини; формулює: визначення астрономії як науки;

обґрунтовує: практичне значення астрономії;

виносить судження: про хибність та ненауковість астрології.


2

3
4

ІІ

ОСНОВИ ПРАК­ТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

Небесні світила й небесна сфера. Сузір'я.

Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення часу.

Типи календарів. Небесні коор­динати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Практична робота № 1 а) Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небес­ній сфері за допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса).

б) Екваторіальні системи не­бесних координат. Картазоряного неба.

в) Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба.
 1. Телурій.

 2. Глобус зоряного неба.

Учень (учениця):

називає: характерні сузір'я зоря­ного неба; точки й лінії небесної сфери; одиниці вимірювання від­станей в астрономії; небесні коор­динати;

наводить приклади: небесних сві­тил; походження назв сузір'їв; розрізняє: місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів, пояснює: причини видимих рухів світил по небесній сфері; позна­чення зір відповідно до їхніх ви­димих зоряних величин; принцип визначення відстаней до небес­них світил; визначення тривало­сті доби та календарного року за астрономічними спостереженнями; поділ планет Сонячної системи на нижні та верхні; формулює: закони Кеплера; спостерігає: зміну вигляду зоря­ного неба впродовж року; користується: рухомою картою зоряного неба;

орієнтується: на місцевості за Сонцем і Полярною зорею; показує: характерні сузір'я; най­яскравіші зорі неба (Сіріус, Вега, Спіка, Арктур).


5

ІІІ

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧ­НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Випромінювання небесних тіл. Методи астрономічних спосте­режень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобуду-ванні досягнень техніки і тех­нологій. Сучасні наземні й кос­мічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.
 1. Труба Галілея (оптичний телескоп).

 2. Зображення (фотографії) та схеми сучасних наземних і
  космічних телескопів.

 3. Фотографії астрономічних
  обсерваторій (серед них українських)

Учень (учениця):

називає: діапазони випромінюван­ня небесних тіл; приймачі випро­мінювання; астрономічні обсерва­торії України та світу; наводить приклади: наземних та космічних телескопів; розрізняє: різні діапазони електро­магнітного спектра; характеризує: застосування в телескопобудуванні досягнень техніки й технологій;

пояснює: принцип дії оптичного телескопа та радіотелескопа; особ­ливості реєстрації випромінюван­ня небесних світил; обґрунтовує: важливість спостере­жень у всьому діапазоні електро­магнітного спектра; дотримується правил: спостере­ження небесних об'єктів за допомоги шкільного телескопа.


6
7
8

ІV

СОНЯЧНА СИСТЕМА

Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники.

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, карликові планети.

Малі тіла Сонячної системи - астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формуван­ня нашої планетної системи.

Тематичне оцінювання №1

 1. Схема Сонячної системи.

 2. Фотографії планет, їхніх супутників, малих планет,
  комет.
Учень (учениця):

називає: планети Сонячної систе­ми та порядок їх розміщення від­носно Сонця; малі тіла Сонячної системи;

наводить приклади: дослідження тіл Сонячної системи за допомо­гою космічних апаратів; розрізняє: планети земної групи, планети-гіганти, карликові планети;

характеризує: Землю як планету Сонячної системи; описує: природу планет і малих тіл Сонячної системи; процес форму­вання Сонячної системи; пояснює: причини парникового ефекту, причини виникнення при­пливів і відпливів; суть астероїдної небезпеки для Землі; обґрунтовує: значення вивчення планет для природничих, наук.


9

V

СОНЦЕ -НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної акти­вності та їх вплив на Землю.
 1. Фотографії Сонця в різних
  діапазонах хвиль.

 2. Фотографії активних утво­рень на диску Сонця.

 3. Графіки чисел Вольфа.
Учень (учениця):

називає: фізичні умови на Сонці; наводить приклади: впливу соняч­ної активності на життя і здоров'я людей та біосферу Землі загалом; характеризує: "спокійне" й "актив­не" Сонце;

описує: головні фізичні характери­стики Сонця; джерела енергії Сон­ця; прояви сонячної активності (плями, протуберанці, спалахи); пояснює: будову Сонця; цикліч­ність сонячної активності; дотримується правил: спостере­ження Сонця.


10
11

VI

ЗОРІ. ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР

Зорі та їх класифікація. По­двійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір.

Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

1. Порівняння розмірів різних типів зір.

2. Схеми еволюції зір.


Учень (учениця):

називає: методи, за допомоги яких визначають відстані до зір; основні фізичні характеристики зір; наводить приклади: різних типів зір;

характеризує: Сонце як зорю; природу нейтронної зорі; природу чорної діри;

описує: спектральну класифікацію зір; еволюцію зір; пояснює: різницю між типами зір; залежність кольору зорі від її тем­ператури; природу нових та над­нових зір;

порівнює: фізичні характеристики планетних систем інших зір.


12

VII

НАША ГАЛАКТИКА

Молочний Шлях. Будова Галак­тики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Під­системи Галактики та її спі­ральна структура.


 1. Зображення (фотографії)
  зоряних скупчень і туманно­стей.

 2. Схема будови Галактики.

Учень (учениця):

називає: складові частини будови галактики;

наводить приклади: зоряних скуп­чень; туманностей; розрізняє: зорі, зоряні скупчення й асоціації, туманності, міжзоряне середовище;

характеризує: місце Сонячної системи в Галактиці; пояснює: причину існування Мо­лочного Шляху на зоряному небі Землі.


13

14
15

VIII

БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

Світ галактик. Квазари.

Проб­леми космології. Історія роз­витку уявлень про Всесвіт.

Походження й розвиток Всесвіту.

Зображення(фотографії) різних типів галактик.


Учень (учениця):

називає: найближчі до Землі галактики;

наводить приклади: спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху; характеризує: природу галактик і квазарів;

описує: методи вимірювання від­станей до галактик; класифікацію галактик за Е. Габблом; велико­масштабну структуру Всесвіту; загальноприйняті моделі (сценарії) його походження й розвитку; пояснює: природу активності ядер галактик; суть закону Габбла; при­роду реліктового випромінювання.


16

17

IX

ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання іс­нування інших всесвітів.

Тематичне оцінювання №2

Зображення послань землян до представників позаземних цивілізацій (радіопослання, космічні зонди "Вояджери").

Учень (учениця):

наводить приклади: пошуку жит­тя на інших планетах Сонячної системи; міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Все­світі;

характеризує: зв'язок між основ­ними фундаментальними констан­тами й життям; гіпотезу про існу­вання інших Всесвітів; описує: імовірність існування жит­тя на інших планетах; пояснює: антропний принцип; виносить судження: щодо особли­востей, що роблять Землю унікаль­ною планетою Сонячної системи; щодо існування позаземного життя у Всесвіті; щодо унікальності нашого Всесвіту.


Схожі:

ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія...
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Поступальний рух. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Види рухів. Рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний і нерівномірний рух
ТЕМА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Фізика-наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища. Механічні, теплові, електричні,...
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності
ПРОГРАМА З ЕТИКИ 6 КЛАС (34 години, 1 година на тиждень, із них 3...
Добродії і злодії. Доброчинство. Для чого людині та суспільству етикет? Етикетні правила, які я знаю та користуюся ними. Уміння бути...
Уроку (зміст навчального матеріалу)
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові...
Випадкові, вірогідні та неможливі події
Зміст навчального матеріалу для 6 класу містить перелік питань, які належить вивчити, а саме: «Випадкова подія. Імовірність випадкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка