«Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів на уроках біології»


Скачати 103.69 Kb.
Назва«Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів на уроках біології»
Дата19.03.2013
Розмір103.69 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Адреси передового педагогічного досвіду:


  1. Криворучко Мар’яна Володимирівна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Смілянського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів №15 Смілянської міської ради, заслужений вчитель України. Педагогічний стаж – 11 років.

Науково-методична проблема: «Формування інтелектуальних вмінь та навичок учнів на уроках біології». Методологічною основою педагогічного досвіду є дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених В.О. Сухомлинського, В.П. Беспалько, Б. Блума, К. Роджерса. У їхніх наукових працях розглянуто питання щодо розвитку інтелекту й здібностей дітей, саморозвитку особистості, шляхи підвищення ефективності навчання з використанням сучасних технічних засобів.

Актуальність теми дослідження полягає: у формуванні інтелектуальних вмінь дитини згідно з її природними задатками, у відповідності до її інтересів, вікових, психофізіологічних особливостей, що сприятимуть самоусвідомленню дитиною мотивів своєї навчальної діяльності, розумінню власних пізнавальних інтересів. Для цього вчителю потрібно було виявити вікові особливості розвитку інтелектуальних вмінь, сформулювати рекомендації щодо формування розумових операцій для учнів різних вікових категорій.

Основна ідея дослідження – інтелектуальні операції в учнів різних вікових категорій формуються поетапно шляхом використання відповідних педагогічних методів і прийомів. Інноваційна значущість дослідження полягає в інтегрованості психологічного, педагогічного та біологічного підходів до вивчення проблеми формування інтелектуальних вмінь.

Мета дослідження: виявити вікові особливості розвитку інтелектуальних вмінь.

Теоретичною базою для формування інтелектуальних вмінь в учнів стала таксономія когнітивних цілей Б. Блума (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). Використання цієї чіткої, впорядкованої системи навчання показало свою ефективність на практиці, так як вчитель знаючи цілі і критерії навчання інтелектуальним вмінням може вдало впорядкувати їх (визначити першочергові, базові, перспективні), пояснити учням орієнтири в спільній роботі та чітко сформулювати який продукт є кінцевим результатом навчання.

Практичне значення полягає у можливості використання досвіду при викладанні інших навчальних предметів інваріантної складової.

Досвід роботи вчителя підтверджує залежність між рівнем засвоєння інтелектуальних операцій і домінуванням певної півкулі головного мозку, яка описується в науковій літературі ще з початку ХIХ століття.

Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що систематичне використання інноваційних освітніх технологій суттєво впливає на якість навчання, зокрема, на підвищення мотивації, активізації пізнавальної діяльності та самостійної роботи учнів; дає можливості створити комфортне середовище на уроці завдяки демократичному стилю спілкування між вчителем та учнями, який побудований на основі партнерства, взаємоповаги, взаєморозуміння та захоплення спільною інтелектуальною діяльністю.

У педагогічній діяльності вчитель практикує різні типи уроків із застосуванням комп’ютерних та мультимедійних технологій навчання зокрема, мультимедійні програми, електронні підручники, медіатеки, тестуючі програми, електронні засоби навчального призначення. З метою інтенсифікації навчального процесу вчитель ефективно використовує сучасні технічні засоби навчання – комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивну дошку, тобто створює інформаційно-комунікаційний освітній простір.

Мар’яна Володимирівна постійно займається науково-дослідницькою роботою і вміє зацікавити нею вихованців. Навчає їх вибирати тему дослідження, складати план та здійснювати його експериментальну частину, представляти результати роботи у вигляді доповіді та мультимедійної презентації.

У своїй роботі вчитель використовує проблемно-пошукові, дослідницькі, інтерактивні методи та прийоми навчання, сприяючи розвитку логічного мислення учнів. Проводить ділові та рольові ігри, експерименти з комп’ютерними моделями. Уроки Мар’яни Володимирівни відзначаються високим інтелектуальним рівнем, що досягається шляхом створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, використання задач-дилем та асоціацій, логічних вправ. Розвитку творчого потенціалу учнів сприяє розробка презентацій до навчальних проектів.

Педагогічна майстерність вчителя проявляється в умінні пов’язувати викладання біології з життям, застосовувати оптимальні форми і методи організації навчальної діяльності учнів. У своїй практичній діяльності Мар’яна Володимирівна активно впроваджує інноваційні технології навчання, власні педагогічні доробки. ЇЇ учні володіють інтелектуальними вміннями та навичками щодо здійснення логічних операцій, прийомів критичного та креативного мислення, розв’язування пізнавальних, розрахункових, творчих, винахідницьких задач. Уроки вчителя із застосуванням педагогічних програмних засобів мають високий рівень підготовки.

Вчитель будує свою професійну діяльність таким чином, щоб її вихованці не лише отримували глибокі і системні знання з предмета, а й стали розвиненими особистостями, здатними творчо й критично мислити, інтерпретувати здобуті знання у різних ситуаціях та застосовувати їх у реальному житті, вміти швидко орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі.

Логічним продовженням урочної навчально-пізнавальної діяльності школярів є позакласна робота з біології. Учні Мар’яни Володимирівни – активні учасники біологічних, екологічних олімпіад, конкурсів та інтелектуальних турнірів. З 2002 року вчитель очолює шкільний екологічний центр «Бумеранг», який об’єднує учнів 7-11 класів. За час існування центру її учні неодноразово ставали переможцями обласних конкурсів «Мій рідний край – моя Земля», «Вчимося заповідати», «Галерея кімнатних рослин».

Результатом наполегливої праці Мар’яни Володимирівни є перемоги її учнів у олімпіадах і конкурсах-захистах учнівських науково-дослідницьких робіт МАН. Упродовж останніх 5 років четверо її учнів стали переможцями II та III етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, Інтернет-олімпіад (2009-2011 рр.), 1 учениця – переможець II етапу конкурсу-захисту МАН (2007). Шість учнів стали переможцями Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсів, зокрема, I місце у Всеукраїнському конкурсі зоологів і тваринників (2011 р.).

Вчитель постійно удосконалює свій фаховий рівень та педагогічну майстерність щодо методики викладання біології. Мар’яна Володимирівна – переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2012» в номінації «Біологія», лауреат премії імені О.А. Захаренка.

Власний досвід роботи Мар’яна Володимирівна висвітлює у Всеукраїнських (видавництва «Основа»та «Шкільний світ»), регіональних фахових виданнях, на обласних виставках педагогічних інновацій. Має більше 20 публікацій.

Криворучко Мар’яна Володимирівна володіє великим творчим потенціалом, високою працездатністю. Саме ці якості дають їй можливість згуртовувати навколо себе вчителів-однодумців, які націлені на творчу науково-педагогічну роботу.

Вчитель ознайомлює з власним досвідом на курсах підвищення курсів вчителів біології, всеукраїнських науково-практичних конференціях, засіданнях обласних та районних (міських) методичних об’єднань вчителів біології.

  1. Вихватень Наталія Михайлівна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Лисянської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Лисянської районної ради, вчитель –методист. Педагогічний стаж – 18 років.

Проблема досвіду: «Застосування інноваційних технологій у формуванні творчої особистості учня на уроках біології».

Актуальність проблеми: Застосування інноваційних технологій на уроках біології та у позаурочній діяльності суттєво розширює можливості творчості як вчителя, так і учнів, підвищує інтерес до предмета, стимулює до освоєння учнями новітніх досягнень. Однак, на цей час цілісні дослідження використання інноваційних технологій на формування творчої особистості учня під час навчання біології недостатньо вивчені і тому дана проблема досить актуальна.

Мета дослідження полягала у вивченні і систематизації різноманітних сучасних методів інноваційного навчання на уроках біології; визначенні ролі новітніх засобів навчання у курсі біології; виявленні особливостей впливу інноваційних технологій на рівень знань з біології учнів 7-10-х класів; формуванні творчої особистості учнів на уроках біології; дослідженні різних аспектів впливу інноваційних технологій на активне сприйняття та рівень засвоєння навчального матеріалу з біології.

Основна ідея дослідження: через вплив інноваційних технологій навчання сформувати творчу особистість з яскравими індивідуальними можливостями, яка вміє навчатися, працювати, жити в гармонії з собою, з людьми, зі світом.

Інноваційна значущість: інноваційні технології навчання сприяють розвитку творчого мислення, соціальних, розумових та комунікативних навичок.

Практична значущість досвіду полягає в тому, що його можна використовувати при викладанні базових дисциплін для учнів з різними можливостями:

  • навчання навчатися полягає у вмінні оволодівати найрізноманітнішою інформацією;

  • навчання працювати – формує здатність оволодівати професійними навичками, вмінню знаходити вихід у непередбачуваних ситуаціях;

  • навчання співіснувати – розвиток таланту, який дозволяє налагоджувати соціальні, дружні стосунки;

  • навчання жити – формує цілісний світогляд, щоб вміти усвідомлювати особистий сенс життя.

Впровадження інноваційних технологій позитивно впливає на рівень знань учнів з біології. Педагогічним кредо вчителя є вислів: «Творчу особистість може сформувати тільки інша творча особистість». Тому Наталія Михайлівна у своїй діяльності використовує авторську поезію та поезію класиків, уривки з різних літературних творів. Дотримуючись принципів особистісно орієнтованої педагогіки, у роботі з учнями вчитель сповідує відкритість власним думкам, переживанням, довіру як вираження внутрішньо-особистісної впевненості в можливостях і здібностях своїх учнів.

Під час вивчення різних розділів шкільного курсу «Біологія» вчитель великого значення надає тим засобам навчання, які найкраще пробуджують інтерес, спостережливість, емоційні переживання та почуття, що є необхідними для формування здатності естетично сприймати і оцінювати явища дійсності.

Одним із засобів пізнавального інтересу, що впливають на емоційну сферу творчої особистості учня є використання епіграфів, власних поетичних рядків, віршів відомих поетів-класиків, які не залишають учнів байдужими і сприяють їхньому інтелектуальному та емоційному розвитку.

Наталія Михайлівна глибоко переконана в тому, що сучасний урок – це далеко не одноманітна та стала структурно-змістова схема. Це, в першу чергу, дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, вимір його інтелектуального скарбу, показник його наукового світогляду, ерудиції. Для вчителя урок – це такий урок, який проводиться не для учнів, а разом з ними. Основою його є співпраця вчителя й учнів у визначенні мети та завдань та результатів навчання.

Особливої уваги вчитель приділяє мотивації навчальної діяльності учнів. Так, наприклад, при вивченні теми: «Елементний склад організмів» для того, щоб зацікавити навчальним матеріалом використовує поезію С. Єсеніна: «Мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость? Знать только ивовая медь нам в сентябре с тобой осталась». Прослухавши поезію, учні виділяють з тексту назву хімічного елементу і разом із вчителем визначають тему уроку, на якому будуть вивчати хімічні елементи живих організмів. Перед вивченням теми «Нуклеотиди, будова і роль в клітині» вчитель зачитує рядки власної поезії: «Нуклеотид-азотисті основи, пентози і фосфатна кислота. Гліколіз-розщеплена глюкоза, РНК та ДНК». Учні самостійно визначають тему, що вивчатиметься. На етапі вивчення нового матеріалу вчитель часто організовує роботу у творчих групах. Наприклад, група фізиків і ліриків. До групи фізиків потрапляють учні з логічним мисленням, до групи ліриків – з креативним мисленням.

На уроках вчитель системно використовує інтерактивні методи і прийоми навчання. Так, робота в парах, групах, обговорення проблеми в загальному колі дає можливість вчителю залучити до роботи учнів з різними розумовими можливостями. Найчастіше Наталія Михайлівна використовує такі методичні прийоми, як «Гроно», «Діаграма Вена» сенкан, які розвивають творчі здібності в учнів різних розумових задатків. Так, «Гронування» спонукає учнів вільно та відкрито думати на певну тему, воно спрямоване, передусім на стимулювання мислення про зв’язки між окремими поняттями. Це різновид письмової роботи, що може стати потужним інструментом для залучення до процесу письма тих учнів, які не хочуть писати. Гронування – це стратегія, що допомагає тому, хто пише, краще розуміти себе, свої знання, переконання.

Для розвитку порівняльного і аналітичного мислення вчитель використовує діаграму Вена. Порівнюючи два об’єкти, учні малюють два кола: вільний простір – ознаки відмінності, спільний простір – ознаки схожості.

Найяскравішим прийомом розвитку творчого мислення учнів є застосування прийому сенкан. Вчитель, спочатку пропонує свій варіант сенкану на певну тему, а потім пропонує скласти вірш групі, парі учнів. Так, кожен із пари має час (3-5 хв.) для того, щоб скласти вірш. Потім вони об’єднують зусилля, вибираючи з двох віршів кращий, і складають один спільний вірш. Це спонукає їх до обговорення і підштовхує їх до подальших розміркувань та критичного аналізу теми.

Окрім інтерактивної технології навчання Наталія Михайлівна широко застосовує інформаційно-комунікаційні технології навчання. Так, завдяки використанню комп’ютерів та мультимедія: кліпів, відеороликів вчитель має можливість опрацювати разом з учнями великий обсяг навчальної інформації.

Використання вчителем мультимедійних технологій на уроках дає низку переваг: учнями краще сприймається матеріал; зростає зацікавленість; відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей, скорочення видів робіт, що стомлюють учня; використовуються різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) для забезпечення мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки учня та створення умов для самостійної роботи.

Вчитель використовує електронні засоби навчального призначення, що забезпечує комп’ютерну підтримку предмета. Іншим напрямом використання комп’ютерних технологій є конструювання уроку біології, що супроводжується використанням віртуальних практичних та лабораторних робіт.

Таким чином, проведення уроків з комплексним використанням традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких і міцних знань, а й розвиває інтелектуальні та творчі здібності учнів.

Вміле використання інноваційних технологій вчителем спонукає її учнів до самостійного творчого мислення, активного засвоєння нових знань та застосування їх у практиці. Крім того, застосування інноваційних технологій навчання сприяє підвищенню рівня навчально-виховного процесу в цілому. Вони дають досить широкі перспективи, що сприяють формуванню особистості – суб’єкта діяльності і соціальних стосунків.

Логічним продовженням урочної навчально-пізнавальної діяльності учнів є позаурочна робота. Учні Наталії Михайлівни – активні учасники біологічних олімпіад, екологічних конкурсів та інтелектуальних турнірів. Упродовж останніх шести років шість учнів були переможцями II та III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, п’ятеро учнів – були переможцями I та II етапів конкурсу – захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН.

Наталія Михайлівна пропагує власні творчі доробки у фаховій пресі, які надруковані у видавничій групі «Основа» (Харків) та регіональному виданні «Педагогічний вісник».

Вчитель постійно займається самоосвітою, працює над вдосконаленням методики викладання біології та власним професійним розвитком.

Вихватень Наталія Михайлівна – лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2012» у номінації «Біологія».

Схожі:

Досвіду: «Навчально-дослідницька робота учнів на уроках біології...
Громова Тетяна Василівна, вчитель біології Черкаської спеціалізованої школи №33 ім. Василя Симоненка Черкаської міської ради
10. Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики....
Формування понять, вмінь та навичок. Формування понять інформатики. Особливості методики введення нових понять інформатики. Формування...
Методи оцінки знань умінь і навичок учнів на уроках біології
Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів є важливим структурним компонентом процесу навчання та відповідно до принципів систематичності,...
Використання інтерактивних методів навчання на уроках хімії та
Проблема над якою працюю: Розширення пізнавальної компетентності учнів на уроках хімії та формування навичок навчальної діяльності...
Уроку
Дидактична мета: познайомити учнів з поняттям множини та операціями над множинами, формування вмінь та навичок учнів при рішенні...
«ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ»
Проектні технології та їх використання під час вивчення матеріалу з курсу біології
Створення звітів та корегування їх властивостей в режимі конструктора....
Формування вмінь та навичок створення звітів та елементів керування звітів в режимі конструктора. Закріплення вмінь та навичок використання...
Тема. Комплексне використання форм, запитів та звітів для автоматизації...
Формування вмінь та навичок комплексного використання форм, запитів та звітів. Закріплення вмінь та навичок створення вільних форм,...
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ...
Ріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему...
Тема. Створення звичайних, підпорядкованих та пов'язаних форм за...
Формування вмінь та навичок створення форм за допомогою майстра для коригування та аналізу даних. Закріплення вмінь використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка