ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"


Скачати 61.88 Kb.
НазваВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"
Дата20.05.2013
Розмір61.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
УДК ...
Ю.А. Шумилов, Б.В. Клименко
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
В ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Текст анотації українською мовою, до 5 рядків (для громадян України).
Текст анотації російською мовою, до 5 рядків.


ВСТУП

З метою максимального наближення до вимог Міждержавного стандарту ГОСТ 7.5-98 декілька змінюється видавниче оформлення статей в журналі "Електротехніка і Електромеханіка".

У журналі публікуються результати досліджень і огляди в області електричних машин і апаратів, сильних магнітних полів, електричних станцій, електричного транспорту і теоретичної електротехніки, що не публікувалися раніше, методичні матеріали по напрямах підготовки "Електротехніка і електротехнології" і "Електромеханіка", а також інформаційні матеріали за профілем журналу.

Пакет документів, який прямує в редакцію повинен містити наступні складові.

1) У друкарському вигляді:

– стаття або інформаційний матеріал (1 прим.) на листах паперу формату А4 щільністю 80 – 90  г/м2, надруковані на лазерному принтері з роздільною здатністю не менше 300 dpi;

– акт експертизи з печаткою (для громадян України). Офіційний лист з проханням опублікувати статтю (для громадян зарубіжних країн);

– рецензія (підписується доктором наук і засвідчується печаткою);

– копія документа про оплату за публікацію.

2) У електронному варіанті:

– стаття або інформаційний матеріал, виконаний відповідно до даних вимог (без колонтитулів і нумерації сторінок);

– анотація англійською мовою (автори, назва статті, анотація, ключові слова);

– відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові повністю, дата народження, назва організації, посада, поштова адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, факс, e-mail).

Анотація і відомості про авторів оформляються у вигляді окремого документа Microsoft Word з довільним форматуванням.

Оригінал статті або інформаційних матеріалів готується тільки з використанням редактора Microsoft Word однією з трьох мов: українською, російською або англійською.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Всі розділи статті, підготовленої в редакторі Microsoft Word 97 – 2003, повинні мати поля: ліворуч, праворуч, зверху – по 2 см, знизу – 2,5 см. Заповнення останньої сторінки повинне бути не менше 80%.

Видавниче оформлення статті містить такі елементи:

– код УДК (10 pt вирівнювання ліворуч);

– список авторів (ініціали, прізвище(а), 10 pt вирівнювання ліворуч);

– назва статті (Times New Roman 12 pt, жирний, вирівнювання ліворуч, заголовні букви, перенесення слів не допускається);

  • анотації статті на українській (обов'язково тільки для громадян України) і російській мовах, об'ємом до 5 рядків кожна, оформляються шрифтом Times New Roman 9 pt, жирний, курсив;

  • основний текст статті;

  • список літератури;

  • дата надходження рукопису в редакцію;

  • додаткові відомості про авторів.

Елементи статті розділяються інтервалами в один рядок 10 pt.
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Стаття повинна бути структурованою згідно з вимогами постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Текст розміщується в двох колонках, відстань між якими 0,5 см. Абзацні відступи – 0,75 см. Текст набирається шрифтом Times New Roman 10 pt з одиночним міжрядковим інтервалом. Допускається розділення тексту на розділи. Назва розділу оформляється заголовними буквами і центрується, нумерація – не обов'язкова (розділи ВСТУП, ВИСНОВКИ, а також СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ не нумеруються). Перед назвою розділу вставляється один порожній рядок.

Рисунки і таблиці допускається розміщувати
в одній колонці. Назви рисунків і таблиць (9 pt) розташовуються по центру.

Таблиця 1

Розміри полів тексту статті

Поле ліворуч

20 мм

Поле праворуч

20 мм

Поле зверху

20 мм

Поле знизу

25 мм


Рисунки оформляються як окремі об'єкти, виконуються в редакторі формул Microsoft Word або вставляються в текст статті у форматі bmp або jpg.

Розташування рисунка поверх тексту і застосування альбомної орієнтації не допускається.


Рис.1. Функциональна схема пристрою

Математичні формули створюються у вигляді окремих об'єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation, розташовуються по центру і нумеруються в межах статті, номер притиснутий до правої сторони колонки. За формулою повинен слідувати розділовий знак, а якщо формула містить пояснення, то воно починається з нового абзацу із слова "де" без відступу

(1)

де – ; – .

Настройки редактора формул для меню "Розміри" і "Стиль" символів представлено нижче:Символи кирилиці у формулах повинні бути виконані в стилі "Текст".

Щоб уникнути різного роду накладень символів у формулах не рекомендується застосовувати символ ділення /, букву а також змінювати розмір об'єкту формули. Крім того, бажано використовувати символ множення у вигляді крапки.

Великі вирази і рівняння необхідно записувати в декілька рядків. (2)

Символи у формулах і в тексті статті повинні мати однакові зображення. Об'єкти Microsoft Equation в тексті статті розташовувати небажано.

Список літератури розміщується після основного тексту. Розмір шрифту – 9 pt. Після відступу одного порожнього рядка (10 pt) від основного тексту по центру колонки розташовують слова СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Нумерація джерел – в порядку посилань по тексту або в алфавітному порядку, після номера ставиться крапка.
ВИВОДИ

Якщо Ви робите посилання на формули, рисунки, таблиці або літературу, необхідно використовувати наступні позначення: (1), (1) і (2), (1) – (4); рис. 1, рис. 1,а, рис. 1 і 2; табл. 1, табл. 1 і 2; [1], [1 – 3, 5].
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. P.B. Johns, "A symmetrical condensed node for the TLM method", IEEE Trans. Microware Theory Tech., vol. MTT-35, Apr. 1997, гг. 370-377.

2. Шимони К. Теоретическая электротехника. – М.: Мир, 1964. – 272 с.

3. Лавров В.Я. Численно-аналитический метод расчета помехонесущих магнитных полей // Техн. электродинамика. – 1983. – № 61. – С. 18-21.

4.  Пат. 14813 А Украина. МКИ G 01 R 33/24. Способ определения остаточной и индуктируемой составляющих компонента магнитной индукции статического внешнего магнитного поля ферромагнитного изделия / А.В.  Ерисов, В.С.  Лупиков, В.Ю.  Розов и ін. – №95125251; Заявлено 12.12.95; Опубл. 30.06.97. Бюл. №3. – 6 с.

5. Минкевич  А.В. Физическое пространство — время и релятивистская космология // Тез. докл. 10-й Росссийск. Гравитац. конф. "Теоретические и экспериментальные проблемы общей теории относительности и гравитации" (г.  Владимир, 20-27 июня 1999 г.). – М.: РГО, 1999. – С. 84.

Після списку літератури, через інтервал в один рядок розміром 10 pt указують дату надходження статті в редакцію журналу (розмір 9 pt, курсив, розташування по правому краю). Наприклад:

Поступила 20.05.13В кінці статті приводять додаткові дані про авторів статті, наприклад:
Шумилов Юрій Андрійович, д.т.н, проф.

Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут"

кафедра електромеханіки,
Україна, 03056, Київ, пр. Перемоги, 37

тел. (044) 241 76 38, e-mail: yuriy2007@voliacable.com

Клименко Борис Володимирович, д.т.н, проф.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", кафедра "Електричні апарати"

тел. (057) 707-62-81, e-mail: kbv@kpi.kharkov.ua
Недотримання авторами приведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.


Матеріали приймаються за адресою:

Кафедра "Електричні апарати", НТУ "ХПІ", вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна
Електронні варіанти матеріалів по E-mail: eie@kpi.kharkov.ua
Довідки за телефонами: (057) 707-62-81 Клименко Борис Володимирович, Злуніцина Наталія Ростиславівна

Схожі:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЖУРНАЛІ...
Електротехніка і електротехнології" та "Електромеханіка", а також інформаційні матеріали за профілем журналу
Вимоги до оформлення матеріалів конференції
ЗИМОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ВИДАТНИМ ВЧЕНИМ В ГАЛУЗІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ
Додаток Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання
Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською мовою й оформлені таким чином
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Вимоги до оформлення тез
Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки слід указати П.І. Б., науковий ступінь і вчене звання автора, місце роботи
Варіанту № студента за списком в журналі групи НЕОБДХІДНО: Надати...
Карбукова місцевий суд скасував своє рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, повторно розглянув справу по суті і постановив...
Схема оформлення статей
Національна академія оборони України, Київ (кегль – 12 пт, накреслення – курсив)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій»,ДСТУ ГОСТ 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Реферат (при необхідності)
Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) України та вимоги щодо оформлення звітів у сфері науки та техніки, які висуваються Державним стандартом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка