ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ


Скачати 99.19 Kb.
НазваДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
Дата19.03.2013
Розмір99.19 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Фізика > Диплом
Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

нафти і газу

Кафедра______________________________________

______________________________________
УДК__________________
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема_____________________________________________

назва згідно з наказом ректора

________________________________________________
Спеціальність____________________________________

код і назва спеціальності

________________________________________________
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
___________________________

(позначення)
Консультанти Студент

з економічних питань _________________________________

____________________________ (шифр (підпис) (дата) (розшифрування

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування групи) підпису)

підпису)

Керівник проекту

з охорони праці __________________________________

____________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифрування

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування підпису)

підпису) Допускається до захисту

Керівник курсового проекту

__________________________________

з_________________________ (посада) (підпис) (дата) (розшифрування

__________________________ підпису)

(посада) (підпис) (дата) (розшифрування

підпису)

_____

(рік)

Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

Факультет______________________Кафедра______________________

Спеціальність________________________________________________

____________________________________________________________
ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ)
Студенту________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1 Тема проекту (роботи)___________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

затверджена наказом ректора університету від „___”__________20___р. №__________

2 Терміни здачі студентом закінченого проекту (роботи)_______________

3 Вихідні дані до проекту (роботи)__________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
4 Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
6 Консультанти з проекту (роботи), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання прийняв


7 Дата видачі завдання __________________

Керівник ____________ ____________________

(підпис) (розшифрування підпису)

Завдання прийняв до виконання ____________ ___________________

(підпис) (розшифрування підпису)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Номер і назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання

етапів проекту (роботи)

Примітка

Студент-дипломник __________ _________________________

(підпис) (розшифрування підпису)

Керівник проекту __________ _________________________

(підпис) (розшифрування підпису)
Реферат
Реферат призначений для ознайомлення з дипломним проектом і повинен містити коротку характеристику виконаної в дипломному проекті роботи.

Реферат має бути розміщений в ПЗ після завдання на проект і виконаний на сторінці аркуша формату А4 без рамки та основного напису.

Реферат повинен містити:

  • відомості про обсяг ПЗ, кількість ілюстрацій, таблиць, кількість джерел згідно з переліком посилань, додатків;

  • текст реферату;

  • перелік ключових слів.

Реферат належить виконувати обсягом не більше 500 слів, і бажано щоб уміщувався на одній сторінці формату А 4.

Бібліографічна довідка
Бібліографічна довідка подається у ПЗ після додатків на окремому аркуші.

Бібліографічна довідка повинна включати:

— назву теми проекту;

— обсяг ПЗ в аркушах;

— перелік креслень графічної частини з вказанням шифрів аркушів.

У кінці потрібно проставити дату закінчення виконання проекту і

підпис студента.
Список використаної літератури
Перелік джерел, на які є посилання в ПЗ, наводять у кінці тексту пояснювальної записки на окремому аркуші. У відповідних місцях ПЗ мають бути посилання на джерела інформації.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку джерел інформації повинні відповідати номерам посилань у тексті ПЗ.

Відомості про джерело інформації потрібно подавати у відповідності до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1.

Приклади оформлення бібліографічного опису:

– книги

один автор:

Болотіна Н.Б. Трудове право України: навч. посіб./ Н.Б. Болотіна. – К.: Знання, 2008. — 352 с.

два автори:

Дерех З.Д. Експрес-курс з правил дорожнього руху/ З.Д. Дерех, О.Є.Заворницький.– К.: Арій, 2008. – 216 с.

три автори:

Витязь О.Ю. Динаміка ріжужого типу в прцесі буріння/ О.Ю. Витязь. О.Т. Драганчук, В.І. Векерик; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ: факел, 2007. – 213 с.

чотири автори:

Проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств/ В.Л. Юшко, М.В. Бурмістр, С.М. Русанін, С.Г. Птіцин; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2008. – 511 с.
п’ять авторів і більше авторів:

Математичні методи в нафтогазовій геології: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О.Є. Лозинський, В.О. Лозинський, Б.Й. Маєвський [та ін.]; Івано-Франків. нац. ун-т нафти і газу, – Івано-Франківськ: Факел ІФТУНГ, 2008. – 275 с.
без автора:

Українська література (до ХХ століття): конспект лекцій, тест. завдання, цитати /[упоряд. В.Г. Квітко]. – К.: Слово, 2008. – 303 с.
багатотомний документ:

Костін М.О. Теоретичні основи електротехніки: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]: у 3 т. / М.О. Костін, О.Г. Шейкіна; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акд. В.Лазаряна. – Дніпропетровськ: Дніпропетров. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акд. В.Лазаряна, 2006 –.

т.1. – 2006.- 333 с.: іл., табл.

т.2. – 2007.- 273 с.: іл., табл.
матеріали конференцій і з’їздів:

Методи і засоби інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., Черкаси, 24-25 квіт. 2008 р. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 104 с.
предпринти:

Панасюк М.І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами/ Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. – Чорнобиль: Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006– 7 с. (Предпринт/ НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1).
словники:

Леонова Н.В. Русско-английский словарь: для менеджеров гостинич. бизнеса/ М.В. Леонова. – Севастополь: РИБЭСТ, 2008. – 281 с.

депоновані праці:

Кононов Ю.С. Геология и мировоззрение/ Ю.С. Кононов.- Саратов, 2008.- 281 с.

атласи:

Курда Х. Атлас ботаніки/ Х.Курда: [пер. з ісп. В.Й. Шовкун].- Х.: Ранок, 2005.- 96 с.
законодавчі та нормативні документи:

Кодекс законів про працю України6 за станом на 22 квіт. 2008 р. /Верховна Рада України.- Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2008.- 75 с. – (Бібліотека офіційних видань
стандарти:

Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці(ISO 7005-1: 1992, IDT) ДСТУ ISO 7005-1:2005. [чинний від 2008- 01-01].- К.: Держспоживстандарт України, 2008. VІІ, 83 с.
дисертації:

Пилипів Л.Д. Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу її на реологічні властивості: дис. …канд. техн. наук: 20.03.07/ Пилипів Любомир Дмитрович. – Івано-Франківськ, 2007. – 205 с.
бібліографічні покажчики:

Олесь Гончар. Твори і публікації українською мовою, 1993-2007: до 90-річчя від дня народж.: матеріали до бібліографії/ М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України; [уклад.: В.М. Лой та ін].- НПБУ, 2008.- 95 с.
автореферати дисертацій:

Воєвідко І.В. Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин: автореф. дис. на здобуття д-ра техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" /Воєвідко Ігор Володимирович; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 30 с.
авторські свідоцтва:

А.с. 1007970 СССР, МКИ В 25 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов/ В.С. Ваулин, В.Т. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83. Бюл. № 12.
патенти:

Пат. 21887888 Российская Федерация, МКИ Н 04 УВ 1/38. Приемопередаточное и патентообладатень Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опуб. 20.08.02. Бюл. № 23 (ІІ ч.).- 3с.: ил.
складова частина документа:

  • стаття з журналу:

Тібері М. Бідність та нерівність у період глобалізації/ Маріо Тібері// Журнал європ. економіки. – 2007. – т.6. №4. – с. 372-404.

  • стаття з газети:

Рудницький Л. Слово, що серце стискає: [образ Годомору в укр л-рі]// Леонід Рудницький // Уряд. кур’єр . – 2008. – 13 черв. (№108). – с. 18

  • частина книги, збірника:

Крижанівський Є.І. Аналіз методів прогнозування ресурсу бурильних труб та їх з’єднань/ Є.І. Крижанівський, Б.В. Копей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: держ. міжвід. наук. – техн. зб./ Івано-Франк. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1996. – с. 3 – 30. – (Серія "Нафтогазопромислове обладнання"; вип. 33)
рецензії:

Воронова Л. Відверта розповідь про професійне відвернення буремних потрясінь у фінансовій системі України/ Лідія Воронова, Трохим Ковальчук// Банк. справа. – 2008. - №5. – с. 90-94. – Рец. на кн.: Банківська таємниця часів помаранчевої революції/ А. Яценюк. – К.: НВП – Полыграф- сервыс, 2008. – 270 с.
електронні ресурси:

Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ мед. вузів І-ІІІ рівнів акркредитації/ Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min/700 МВ. – Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 200, XP; MS Word 97-2000/ - Назва з контейнера

Схожі:

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ ТЕМА: «Реконструкція малярної дільниці АТП на 155 вантажних автомобілів»
Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту, що намічається до експлуатації
Виконання певних дій у певній послідовності, проміжного контролю...
Будь-який проект передбачає унікальність свого результату,якщо цей результат уже досягається іншими, такий проект не варто навіть...
Комплекс №49 „Надія” Проект, спрямований на розвиток і реалізацію...
Проект, спрямований на розвиток і реалізацію творчого потенціалу учнів у сфері дослідницької діяльності
Конкурс «Марафон-проект» Проект у номінації «Духовність народжується від духовності»
Дмитро Павличко – один із провідних сучасних українських поетів. Відтоді, як з’явилася перша його збірка поезій «Любов і ненависть»...
Проект PR -Відділу Студентської Ради НТУУ «КПІ»
Школа Ораторського Мистецтва – це проект PR-Відділу Студентської Ради НТУУ «КПІ», покликаний створити необхідні умови для студентів...
Проект Ліги старшокласників «Сім духовних святинь малої Батьківщини»
Батьківщини (надалі – проект) здійснюється під керівництвом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації спільно з обласним...
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Екологічний проект Проект розробила...
Теоретичні знання, отримані на уроках, повинні стати базою для самостійної оцінки, для проведення власних досліджень, спостережень,...
М. Харків 12 січня 2006 року Були присутні: 7 чол. Голова зборів: Шапаренко С. О. Порядок денний
Шлях у майбутнє", яка виконувалася громадською організацією ІСАР "Єднання" за фінансування Фонду Ч. С. Мотта (США) та фонду ДОЕН...
ДПТНЗ «Житомирський професійний технологічний ліцей» Проект Автор...
Улюблений колір відображається при виборі гардеробу, оформленні інтер’єру квартири. Я люблю білий колір, він мені приносить радість,...
Інвестиційний проект Щорічний фестиваль «Весілля Нестора Махна і...
Щорічний фестиваль «Весілля Нестора Махна і Галини Кузьменко» (проект Антошика М. М., Помічнянського міського голови)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка