План семінарського заняття по спеціальній фізичній підготовці з начальницьким складом ПДПЧ-36 та Жовтневого РВ


Скачати 140.79 Kb.
НазваПлан семінарського заняття по спеціальній фізичній підготовці з начальницьким складом ПДПЧ-36 та Жовтневого РВ
Дата27.03.2013
Розмір140.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Жовтневого РВ УМНС України

в Миколаївській області

майор сл.ц.з.

О.І.Остафій
“ ” листопада 2011 року

План семінарського заняття

по спеціальній фізичній підготовці

з начальницьким складом ПДПЧ-36 та Жовтневого РВ

Тема 7.2.2.: Правила і прийоми роботи в протигазах на чистому повітрі та в задимленому приміщенні. Проведення перевірок. Розрахунок повітря.

Навчальна мета: вдосконалити знання начальницьким та особовим складом.

Час: 1 година.

Місце проведення: учбовий клас.

Матеріальне забезпечення: плакати, АСП-2.

Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена

Наказ МВС України № 657 вiд 02.12.94р. Наказ № 840


Порядок проведення занять.

1. Організаційний момент 3 хв.:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети занять, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань 7 хв.:

- перевірка засвоєння раніше пройденного матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми 20 хв.
Питання які вивчаються:

1. Вступ.

2. Улаштування АСП-2.

  1. Правила користування апаратом АСП-2.

  2. Правила безпеки праці.

  3. Види та порядок проведення перевірок.

  4. Можливі несправності апаратів АСП-2, їх причини та усунення.
Питання та його короткій зміст

Методичні вказівки


Апарат застосовується:

-в газорятiвнiй службi;

-в пожежнiй охоронi при гасiннi пожеж задимлених примiщеннях ;

-на флотi як газозахисний апарат, а також для виконання пiдводних робiт;

Робота АСП-2 основана на принципi пульсуючої подачi повiтря для дихання /тiльки на вдох/ по вiдкритiй схемi з видохом у вiдкрите середовище.

Улаштування АСП-2

Апарат АСП-2 складається:

-двох балонiв з стисненим повiтрям

-з'єднувального колектора

-зарядного штуцера з заглушкою

-запiрного вентиля з вмикачем резерва

-фiксатора вмикача резерва

-манометра з запобiжним клапаном

-легеневого автомата з повiтряподаючим шлангом

-шлем-маски

-верхнього та нижнього хомутiв

-захищаючих дуг

-плечеві та пояснi ременi

-амортизатори

БАЛОНИ- призначенi для зберiгання запасу повiтря.

Об'єм - 4л.

Робочий тиск - 200 атм. Довжина - 560 мм. Пробний тиск - 300 атм.

Дiаметр- 108 атм.

Маса - 4.4 кг

Запiрний вентиль з вмикачем резерву –при обертаннi маховичка по часовiй стрiльцi припиняється подача повiтря з балонiв.

ПРИСТРIЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ ПОВIТРЯ - призначений для оповiщення працюючого в апаратi про використання робочого запасу повiтря i про необхiднiсть виходу з непридатного для дихання середовища.

Принцип його роботи при вiдкритому запiрному вентилi стиснене повiтря поступає на манометр i пiд золотник, долаючи зусилля пружини вiдсуває його вiд сiдла, пiсля чого повiтря по каналам в корпусi.

Поступає в редуктор i далi в легеневий автомат .Коли тиск в балонi впаде до 30 атм., воно вже буде не в змозi долати зусилля пружини золотника, внаслiдок чого подача повiтря зменшиться i працюючий в апаратi буде вiдчувати швидконаростаючий опiр на вдиху. Вiдчувши збiльшення опору на вдиху необхiдно повернути рукоятку включення резерву повiтря з положення "Р" в положення "О" /вiдкрито/. При цьому золотник вiдсувається вiд сiдла i вiдкриває вiльний доступ повiтря до редуктора. Опiр вдиху стає нормальним, але сам факт включення резервного запасу повiтря є сигналом про вихiд з непридатного для дихання середовища.

ЗАРЯДНИЙ ШТУЦЕР - призначений для заповнення балонiв стисненим повiтрям

КОЛЕКТОР - з'єднує два балони в загальний об'єм.

РЕДУКТОР - для зниження змiнного високого /первинного/ тиску в балонах в дiапазонi вiд 200 до 10 атм.до постiйного низького /вторинного/ тиску 4,5-5 атм. В апаратi використовується мембранний редуктор зворотньої дiї /з тиском повiтря на клапан/.

ЗАПОБIЖНИЙ КЛАПАН - спрацьовує при тиску в камерi редуктора вiд 9 до 11 атм. /технiчний опис/, по Настановi ГДЗС: 8-11 атм.

ЛЕГЕНЕВИЙ АВТОМАТ - призначений для подачi повiтря для дихання i приводиться в дiю легенями чоловiка. При проведенні вдиху в корпусi легеневого автомата створюється розрiдження, пiд дiєю якого мембрана прогинається в середину корпуса, надавлює на рушій, в наслiдок чого клапан перекошується i в зазор мiж клапаном i сiдлом поступає повiтря. При проведенні вдиху мембрана вертається в попереднє положення, перестає тиснути на важiль i подача повiтря припиняється. Повiтря, що видихається виходить через клапан видоху в атмосферу.

МАНОМЕТР - для контролю за витратами повiтря.

АМОРТИЗАТОРИ - захищають людину вiд безпосереднього контакту з балонами, якi охолоджуються пiд час роботи.

Правила роботи в апаратах.

1. Перед використанням апарату рукоятка включення резерву обов'язково встановлюється в положеннi "Р".

2. Заглушка зарядного штуцера повинна бути закрита.

3. Перед кожним включенням проводити "Бойову перевiрку"

4. При появi опору при вдоху включати резерв повiтря переводом рукоятки з положенням "Р" в положеннi "О", резерв повiтря 6-7 хв.

5. Постановка в бойовий розрахунок -тиск не менше 180 атм.,. Примiщення для зберiгання апаратiв повиннi бути сухими з температурою вiд -10 град. до +50 град.

7. Балони з простроченим термiном випробовування використовувати категорично забороняється.

8. Забороняється робити пiдтяжку з'єднань пiд високим тиском.

9. Оберiгати апарати вiд ударiв i ушкоджень.

10. Тиск 200 атм. вiдноситься до Т=+20 град. /при Т=0 град. Тиск дорiвнює 187 атм./ зменшується тиск на 13 атм.

11. Балон наповнюється чистим, не маючим шкiдливих сумiшей атмосферним повiтрям.

12. Безпека при виконаннi робiт в непридатному для диханнi середовищi забезпечується виконанням “Технiчного опису i iнструкцiї по експлуатацiї АСП-2", " Настанови по ГДЗС пожежної охорони "Наказ МВС України №657 вiд 02.12.94 р.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ РОБИТИ В АСП-2 ВСIМ СПIВРОБIТНИКАМ ПРИЙНЯТИМ НА СЛУЖБУ В ПОЖЕЖНУ ОХОРОНУ БЕЗ ДОДАТКОВОГО МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ.
Розрахунок часу роботи в АСП-2

tраб. = Pраб. / 5;

tожид. = ( Рбал. - 30 ) / 5;

tраб. = Pраб. / 5;
Розрахунок тиску повiтря на зворотнiй шлях:

Рраб. = Рбал. - Рпути - ( Робр. + 30 );

Рвих. = Рпути + Ррез.
Р вих – контрольний тиск, при якому необхiдно виходити на чисте повiтря /атм./

Р бал – тиск в балонах при входi в задимлену зону з урахуванням резерву повiтря /атм./

Р пути - тиск повiтря в час прибуття до мiсця роботи /атм./

Р рез. – резервний тиск повiтря в балонах на непередбаченi обставини /атм/.
Правила безпеки праці при роботi в iзолюючих протигазах.

При заступленi на чергування протигази газодимозахисникiв (в тому числi i резервнi) чергового караулу, повиннi мати балони пiд тиском не меньше 180 атмосфер. Час роботи ланки в непридатному для дихання середовищi визначаеться по протигазу з найменьшим показником тиску в балонах, або по найменьшому часу захисноi дii. При проведеннi розвiдки пожежi, в непридатному для дихання середовищi, ланка ГДЗС повинна складатися iз трьох чоловiк, включаючи командира ланки.

В метрополiтенах, або подiбних йому пiдземних спорудах, розвiдку необхiдно проводити ланкою iз п"яти чоловiк. При роботi в iзолюючих протигазах виконувати вимоги викладенi в Настановi по ГДЗС:

рухатись, як правило, вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами, до виявлення осередку пожежi;

по ходу руху слiдкувати за поведiнкою несучих конструкцiй, можливiстю швидкого розповсюдження вогню i своi спостереження доповiдати старшому ланки;

вiдкривати дверi з обережнiстю, захищаючись вiд можливого викиду вогню i гарячих газiв;

входити в примiщення де розмiщенi установки пiд високою напругою апарати судини пiд високим тиском, або находяться вибуховi, отруйнi речовини, тiльки по узгодженню адмiнiстрацiею об"екту;

забороняеться входити з вiдкритим вогнем в примiщення де зберiгаються ЛЗР, ГР;

Заходи безпеки особового складу ГДЗС при пересуваннi в протигазах.

Для забезпечення контролю за роботою ланки ГДЗС в мiсцi входу в непридатне для дихання середовище виставляеться пост безпеки. На посту безпеки необхiдно вести звiт роботи ланки: тиск повiтря в балонах, час включення, передача ланкою (ланцi) iнформацii i розпорядження.

При входi в задимлене примiщення ланка ГДЗС повинна мати:

- iзолюючи апарати (одного типу);

- засоби зв"язку (переговорний засiб, переноснi радiостанцii);

- засоби освiтлення (лiхтарi);

- засоби рятування i саморятування;

- iнструмент для вiдкриття дверей i вскриття конструкцiй;

При пересуваннi в задимленiй зонi необхiдно знати мiсце розташування посту безпеки, слiдкувати один за одним, вивчати i слiдкувати за навколиньою обстановкою (поведiкою несучих конструкцiй, можливiсть розповсюдження вогню), запам’ятовувати пройдений шлях, бути уважним до рiзних сигналiв. Ланка ГДЗС в задимленiй зонi повинна пересуватися найкоротшим шляхом. Якщо план приміщення не знайомий, то потрiбно рухатися вздовж капiтальних стiн, або стiн з вiкнами по правiй (лiвiй) сторонi. При пересуваннi по маршам сходинкових клiтин необхiдно притримуватись капiтальних стiн, при цьому газодимозахисники дотримуються один одного, або утримуються за рукавну лiнiю.

Рухатися i працювати необхiдно всiм разом, постiйно пiдтримувати один з одним зв’язок, довiдуватися про самопочуття i про стан апаратiв, звертати особливу увагу на кiлькiсть кисню (повiтря).

До мiсця пожежi газодимозахисники пересуваються в колону по одному, ведучим є командир ланки, а замикаючим найбiльш досвiдчений пожежний. При поверненнi цим же шляхом, ведучим стає пожежний (якому командир ланки передає груповий лiхтар i полегшений лом), а командир ланки рухається замикаючим.

Для зручностi запам’ятовування пройденого шляху необхiдно фiксувати, якщо рухалися до мiсця роботи, доторкувалися стiн правою рукою, то при поверненнi повиннi дотримуватись лiвою рукою.

При роботi з стволом з задимленому примiщеннi потрiбно дотримуватись обережностi при виборi направлення струменi i ii компактностi. В примiщеннi де проходить довготривале горiння сильно нагрiваються стiни, стеля i негорючi предмети. Вода при попаданнi на розiгрiтi предмети швидко випаровується, пар миттево заповнює примiщення, може визвати опiки частин тiла газодимозахисника i рiзко затруднює видимiсть. Крiм того, при необережностi керування струменем в диму, водою можна попасти на електромережi, або пристроi, якi знаходяться пiд струмом, збити струменем розмiщенi на полицях, лабораторнi пляшки з кiслотами та iншими iдкими речовинами, що може призвести до небезпечних випадкiв.
Види перевiрок .

Для контролю за справнiстю роботи протигаза встановленi слiдуючi види перевiрок:

-БОЙОВА ПЕРЕВIРКА

-ПЕРЕВIРКА №1

-ПЕРЕВIРКА №2

-ПЕРЕВIРКА №3

БОЙОВА ПЕРЕВIРКА

Проводиться перед кожним включенням в апарат по командi!:-" Протигази перевiрити”

Виконується в слiдуючiй послiдовностi:

-перевiрка тиску повiтря ,резерву i тиску резерву повiтря /рукоятка включення резерву повiтря обов'язково встановлюється в положеннi "Р"/. Надiти протигаз ,закрiпити поясний пасок, вийняти з сумки

маску, розгорнути i перевiрити її зовнiшнiй вигляд;

-перевiрка герметичностi протигаза на розрiдженнi

-перевiрка роботи легеневого автомата

-перевiрка роботи клапана вдиху

-пiсля перевiрки доповiсти :"Петров до включення готовий ,тиск 186 атм." i пiсля команди :"В апарати включись"- включитись апарат.

ПЕРЕВIРКА №1

Проводиться особою за якою закрiплений апарат , перед заступанням на чергування. Контроль за якiстю i правильнiстю перевiрки покладається на начальника караулу, або заміщаючи його особу.

-перевiрка справності своєї маски, пiсля чергування приєднується до протигаза;

-пiдгонка поясiв, ременiв, надiйнiсть з'єднання всiх частин протигаза, виявлення механiчних ушкоджень.

-перевiрка герметичностi протигаза на розрiдження

-перевiрка роботи легеневого автомата i клапана видоху

-тиск повітря в балонах, справнiсть вмикач резерву повiтря, тиск резерву повiтря /пiсля перевiрки рукоятка включення резерву повiтря в положеннi "Р".

-перевiрка герметичностi системи високого тиску /якщо на протязi 1 хв. тиск по манометру залишається незмiнним протигаз рахується герметичним /,пiсля чого повiтряна система протигаза звiльняється вiд надлишкового тиску шляхом натиску на кнопку легеневого автомату та переводу рукоятки включення резерву в положеннi "О", стрiлка манометра повинна стати на вiдмiтку "Нуль", пiсля чого рукоятка в положення "Р".

-результати перевiрки №1 апаратiв заносяться в книгу служби /журнал перевiрок №1/

Якщо при перевiрцi №1 будуть знайденi несправностi ,якi не можуть бути усуненi перевiряючим, апарат направляється на базу ГДЗС, а газодимозахиснику видається резервний апарат .
ПЕРЕВIРКА №2

Проводиться один раз в мiсяць , пiсля роботи ,пiсля перезарядки , дезинфекцiї, перевiрки №3 при гасiннi пожеж повторне включення в апарат дозволяється без перевiрки №2.

-чистка протигаза

-зовнiшнiй огляд протигаза

-перевiрка справності та регулювання редуктора /мiж редуктором i шлангом легеневого автомата встановлюється манометр з трiйником тиск по манометру 4,5-5 атм./

-перевiрка справності та регулювання запобiжного клапана редуктора /8-11 атм./

-перевiрка справностi легеневого автомата в зборi з маскою /перевiрочний диск з зажимом/. При надлишковому тиску 100 мм.вод.ст., при розрiдженнi 100 мм.вод.ст.,- падiння не бiльше 3 мм.вод.ст.

-перевiрка справностi легеневого автомата i клапана видоху /легеневий автомат спрацьовує при 30 мм.вод.ст., клапан видоху не бiльше як при 40 мм.вод.ст./

-перевiрка герметичностi системи подачi повiтря пiд тиском /за одну хв. тиск по манометру не зменшується то система герметична/.

-перевiрка тиску повiтря в балонах i справностi включення резерву повiтря. При цьому, якщо тиск в балонах менше допустимого, вони повиннi бути дозарядженнi.

-результати перевірки записуються в журнал перевiрок №2.Якщо при перевiрцi будуть виявленi несправностi , якi не можуть бути усуненi перевiряючим, апарат здається на базу ГДЗС для ремонту, а газодимозахиснику видається резервний апарат.
ПЕРЕВIРКА №3

Проводиться майстром бази ГДЗС один раз в рiк, а також при повнiй дезинфекцiї всiх вузлiв та деталей.

Дати під запис, при викладенні матеріалу використовувати плакати, привести приклади

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ АПАРАТА, ПРИЧИНИ І СПОСІБ ЇХНІЙ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ

ПРИЧИНА

СПОСІБ УСУНЕННЯ

1. Запірний вентиль пропускає повітря в закритому стані.

Несправна вставка клапанна

Зашливовати вставку клапанна дрібною шкуркою або замінити.

2. Витік повітря через сальнікову прокладку запірного вентиля або ввім. «Р».

Спрацювалася сальнікова прокладка

Замінити сальнікову прокладку.

3. При знятій заглушці зарядного штуцера витік повітря через зворотний клапан.

Спрацювалася вставка клапанна.

Є забоіни на крайці сідла.

Зашливовати вставку дрібною шкуркою або замінити.

Притерти крайку сідла або замінити сідло.

4. При знятій заглушці зарядного штуцера витік повітря через різьблення сідла.

Спрацювалося кільце, що ущільнює.

Слабко затягнута заглушка.

Спрацювалася прокладка.

Замінити кільце, що ущільнює.

Затягти заглушку.

Відрегулювати.

5. Витік повітря під заглушку зарядного штуцера.

Слабко затягнута заглушка.

Спрацювалася прокладка.

Затягти заглушку.

Замінити прокладку.

6. Спрацьовує захисний клапан редуктора.

Неправильно відрегульований захисний клапан.

Високий вторинний тиск.

Відрегулювати.

Відрегулювати редуктор

  1. Редукційний клапан не герметичний.


Несправна вставка клапанна.

Забоіни на крайці сідла сопла.

Зашливовати вставку дрібною шкуркою або замінити.

Зашливовати сідло дрібною шкуркою або замінити.

8. Пропуcк повітря в місці ущільнення сопла в корпусі.

Спрацювалася кільцева гумова прокладка.

Вивернути сопло і замінити гумову прокладку.

9. Пропуск повітря в місці з'єднання повітряного шланга до редуктора.

Спрацювалося гумове кільце, що ущільнює.

Замінити кільце, що ущільнює.

10.Клапан легеневого автомата пропускає повітря.

Засмічення клапанна.

Розібрати клапан і прочистити.

11. Не герметичність видихального клапанна лицьової частини або легеневого автомата.

Улучення сторонніх часток під клапан.

Негідний клапан.

Промити клапан чистою водою.

Замінити клапан.

12. Великий опір на вдиху.

Не цілком відкритий запірний вентиль.

Низький вторинний тиск.

Засмічено фільтр редуктора.

Відчинити вентиль до відмови.

Відрегулювати редуктор.

Очистити або замінити фільтр.

13. Великий опір на видиху.

Слипання клапанна лицьової частини або приліпання клапанна до сідла легеневого автомата.

Промити клапан і просушити.

14. Поява свисту в результаті автоколебаній.

Спрацювалося кільце на опорі.


Замінити кільце.4.Закріплення вивченного матеріалу 10 хвил.
Питання для закріплення:

1. Улаштування АСП-2.

  1. Правила користування апаратом АСП-2.

  2. Правила безпеки праці.

  3. Види та порядок проведення перевірок.

5. Можливі несправності апаратів АСП-2, їх причини та усунення.
5.Підбиття підсумків 5 хвил.

- вказати на питання, які вимагають підвищенної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Начальник ПДПЧ-36 смт.Воскресенське

Жовтневого району УМНС України

в Миколаївськійц області

капітан сл.ц.з. В.В. Ніколайчук

« 05 » жовтня 2011 року

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з тактичної підготовки з начальницьким...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ №2 : Гасіння пожеж на об’єктах елеваторно-складского господарства, млинових і комбікормових підприємствах
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення практичного заняття по медичній підготовці...
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Учбова: Тренувати начальницький склад діям при наданні першої долікарняної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по медичній підготовці з начальницьким складом Жовтневого РВ
ТЕМА 4 Травматичний і опіковий шок. Основні правила надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Навчальна мета: Довести вимоги Положення про територіальний устрій до особового складу
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття по медичній підготовці з особовим...
ТЕМА №4 «Медичне оснащення аварійно-рятувального, пожежно-рятувального підрозділу»
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з начальницьким...
ТЕМА №2 Тактика ведення бойових дій підрозділів на об'єктах з наявністю радіоактивних речовин (гасіння пожеж та ліквідація наслідків...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по рятувальній підготовці з особовим...
ТЕМА №6: Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по безпеці праці з начальницьким...
Тема №4 2 «Травматизм та професійні захворювання. Заходи щодо їх запобігання. Порядок проведення розслідування нещасних випадків...
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення заняття по психологічній підготовці...
Тема : Психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях різного характеру. Моделі поведінки начальницького складу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка