ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Скачати 174.41 Kb.
НазваПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Дата26.03.2013
Розмір174.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Застосування методу проектів на уроках фізики

Учитель вищої категорії Шполянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей».Шполянської районної ради

Слюсар Ольга Василівна

2011 рік

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ
Шляхи розвитку освіти в Україні на найближчі роки та на перспективу, що визначені в Державній національній програмі “Освіта”, передбачають її грунтовне реформування в напрямку впровадження в освітню практику особистісного орієнтованого підходу який би перетворював навчально-виховний процес в плані створення соціально-психологічних і педагогічних умов для фізичного, соціального, інтелектуального, духовного і культурного розвитку учня.

Розв’язати цю проблему можна за умови, якщо навчально-виховний процес в школі буде направлено на розвиток пізнавальної активності школярів, їх самостійності, творчих можливостей тощо.

Слід відзначити, що пізнавальна активність школярів є складовою мотиваційного компоненту навчання та однією з головних умов розумового розвитку дітей, тому що інтелектуальна сфера дитини успішно розвивається лише за умови присутності і розвитку пізнавальних потреб. Важливо враховувати в ході навчально-виховного процесу власну активність дитини, і стимулювати її розвиток.

Без активності школярів середніх класів у навчально-виховному процесі не може бути успішним засвоєння знань, не може бути повноцінним виховання. Тому актуальною залишається проблема оптимізації уроку посилення його пізнавального і виховного потенціалу, проблема стимулювання навчально-пізнавальної активності і самостійності учнів в навчально-виховному процесі.

Без відповідного рівня пізнавальної активності школярів у навчально-виховному процесі не може бути належним засвоєння ними знань, умінь та навичок інтелектуальної пізнавальної діяльності, не може бути повноцінним соціальне, духовне та культурне становлення особистості. З цього приводу актуальною залишається проблема стимулювання пізнавальної активності і самостійності учня під час навчання, що може знайти своє розв’язання за умови наукової розробки і застосування педагогічних інноваційних технологій в школі як під час уроків, так і в позаурочний час

В сучасній загальноосвітній школі знайшли широке використання ідеї проектного навчання, що виникли в Росії практично паралельно з розробками американських педагогів на початку ХХ сторіччя.

Метод проектів доцільно застосовувати для розв’язання деякої проблеми, яка вимагає інтегрування різноманітних методів, засобів навчання та поєднання знань та вмінь із різних навчальних предметів.
Вимоги до використання методу проектів

Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різ­них групах; розвивають дослідницькі вміння та аналі­тичне мислення. Виконання проекту передбачає зв'язок з реальним життям, незвичайність форми і само­стійність виготовлення, створення матеріалів, що по суті є різними формами документування: анотація, рецензія, анкета, таблиця, опис, фото-, аудіо- або відеозвіт, колаж, комікс, сценарій, щоденник, журнал, довідник, резюме, каталог, брошура, альбом, словник, стаття, стінгазета, виставка. Матеріал може подаватися в різних формах: дискусія, демонстру­вання, обговорення, повідомлен­ня, доповідь, конференція, репортаж, презентація.

Під час використання проектного методу всі учас­ники навчально-виховного процесу розв'язують цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Це сприяє розвитку пізнавальних навичок учнів, формуванню вміння самостійно кон­струювати свої знання, орієнтуватися в інформацій­ному просторі тощо.

Таким чином, основними вимогами до використан­ня методу проектів є: наявність значущої у дослідниць­кому, творчому плані проблеми (завдання), розв'язання якої потребує інтегрованих знань, дослідницького по­шуку; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структурування змісто­вої частини проекту (із зазначенням поетапних резуль­татів); використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження; обговорення способів оформлення кін­цевих результатів (презентації, захисту, творчих звітів); збір, систематизація та аналіз отриманих даних; підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація; ви­сновки, висунення нових проблем дослідження.
Загальні поради до структури проекту

 1. Вибір теми проекту, його типу, кількості учас­ників.

 2. Обмірковування вчителем можливих варіантів про­блем, які важливо дослідити в рамках наміченої темати­ки. Самі ж проблеми впроваджуються учнями з подачі вчителя (навідні запитання, ситуації), можлива «мозкова атака» з наступним колективним обговоренням.

 3. Розподіл завдань по групах, обговорення мож­ливих методів дослідження, пошук інформації, твор­чих рішень.

 4. Самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповими дослідженнями, твор­чими завданнями.

 5. Обговорення отриманих даних у групах (на уро­ках чи на заняттях у наукових спілках, у груповій ро­боті в бібліотеці).

 6. Захист проектів.

 7. Колективне обговорення, експертиза, результати зовнішнього оцінювання, висновки.


Етапи роботи над проектом

I  етап

Вибір напряму і формування назви проекту: уза­гальнена назва проблеми, визначення кола питань; ви­ділення загального напряму або пріоритетних (окре­мих) напрямів, оформлених у підпроекти.

Визначають напрям і формують назву проекту всі члени колективу — і педагоги, й учні.
II  етап Розділи проекту.

 1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму (чому саме цей).

 2. Мета і завдання проекту:

 1. довготривалі:

  • створення чогось нового (за структурою, підхо­дами, концепцією навчально-виховного процесу);

  • нові технології, методики;

  • можлива розробка дослідження за проектом;

  • визначення очікуваних результатів;

  • планування «продукту» в результаті виконання програми (посібника, сценарію, технології, плану, но­вої програми);

 1. короткотривалі — визначення конкретної мети, завдань на певний період.

 1. Визначення етапів реалізації проекту:

  • зазначаються терміни початку і закінчення проекту;

  • закінчення проекту визначається етапністю його реалізації;

  • зазначаються часові інтервали кожного етапу: запису проекту, І етапу, II етапу тощо.

 2. Механізм реалізації проекту.

Пояснення: «Як? Яким чином? За допомогою яких засобів буде реалі­зовано проект?» Плани апробації конкретних справ, заходів згідно з визначеними етапами.

 1. Обов'язки та відповідальність учасників реалі­зації проекту:

 1. хто відповідає за проект?

 2. хто і за що відповідає всередині проекту?

 3. хто допомагає в реалізації проекту?

 1. Очікувані результати: які конкретні результати очікуєте одержати на кожному етапі і після завершен­ня проекту?

 2. Оцінка й самооцінка проекту: коли та з якою періодичністю буде оцінюватися виконання проекту (один, два, три, чотири рази на рік); хто візьме участь в оцінюванні — самі учасники, експерти, управлінські структури; які форми контролю (самоконтролю) й оці­нювання (самооцінювання); у якій формі буде подано інформацію про хід проекту (звіт, конкретні матеріали, сценарії, розробки, нові проекти тощо)?

III  етап Презентація.

Вона може бути представлена:

   • у вигляді постера (плаката), на якому автори в оригінальній формі подають добірки матеріалів;

   • у формі щоденника, буклета, міні-підручника;

   • як усна презентація, що поєднується з оформ­ленням постера.

IV  етап Підсумки

Цей етап охоплює дискусії, обговорення резуль­татів проекту після його захисту, поради та комента­рі вчителя, груповий аналіз роботи та самоконтроль учасників.
Для успішного виконання проекту велике значен­ня має рівень виявлення особистої відповідальності окремими його учасниками. Практика використан­ня проектів показує, що чим вищий рівень особистої відповідальності учасників, тим вища якість кінцево­го підсумкового продукту. За самоорганізації роботи в групі найбільш відповідальні завдання доручаються тим учням, які мають найбільш розвинене почуття відповідальності.

Розглянемо проект “Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля”. Мета проекту: активізувати пізнавальну та експериментальну діяльність учнів Питання на які повинні відповісти учні в результаті проектної діяльності: експериментально визначити, як тиск поширюється у рідинах та газах, експериментально дослідити закон Паскаля. Створити презентацію проекту. Учні 8 класу вивчають факультативний курс інформатики, який передбачає вивчення комп’ютерних презентацій, які створюються за допомогою програми «Power Point». Таким чином ставиться проблемна ситуація, яка передбачає виникнення постійного інтересу до теми, що вивчається. Учні зацікавлюються цим і починають шукати можливості відповісти на це питання. Пізнавальна діяльність учнів при роботі за цим проектом, є навчальною, бо проект діє в рамках уроків фізики та інформатики. Результатами діяльності учнів є створена презентація та демонстрація її. Така постановка питання спонукає до діяльності, а саме до вивчення теорії з теми “тиск”, перегляд додаткової літератури з фізики, вміння застосововувати набуті знання з інформатики, для створення презентації.
Проект “Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля”.

Тема: Передача тиску рідинами і газами. Закон Паскаля.

Мета: Дати нові знання. Формування основних фізичних понять «маса», «густина», «сила», «тиск». Розширити політехнічний кругозір учнів , показати зв’язок теорії з практикою. Сформувати вміння спостерігати та аналізувати фізичні явища. Дати уявлення про проектну діяльність і розробити елементарний проект по даній проблемі.

ЗАВДАННЯ:

 • Розвивати інтерес до  предмета, виробляти навички самостійної роботи, пошукової  діяльності, дослідницької роботи і роботи з додатковою літературою.

 • Розвивати логічне мислення, вміння узагальнювати, співставляти і застосовувати одержані знання на практиці.

Обладнання: ППЗ 7-9 «Бібліотека електронних наочностей «Фізика» 7-9 клас» Київ 2004р.

ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ: Проект у вигляді презентації.

Етапи  уроку.

І. Підготовчий етап

Мета: Організувати самостійну роботу учнів дослідницького характеру. Поділ класу на групи

Завдання: Виробляти навички самостійної, пошукової  діяльності, дослідницької роботи і роботи з додатковою  літературою, вміння застосововувати набуті знання з інформатики, для створення презентації.

Засоби і методи

Консультація:

Теми повідомлень:

 • Одна і та сама речовина в різних агрегатних станах має різні фізичні властивості.

 • Які особливості будови в газоподібних речовин.

 • Фізична речовина тиск.

 • Фізичні величини потрібні для обчислення тиску.

 • Одиниці вимірювання тиску.

ІІ. Організаційний етап

Мета: Дати уявлення про проектну діяльність, спостереження та аналіз фізичних явищ. Організувати самостійну роботу учнів у групах.

Завдання: Развивати уміння узагальнювати, співставляти і застосовувати отримані знання на практиці.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Мета: Дати нові знання. Сформувати основні фізичні поняття «маса», «густина», «сила», «тиск», показати зв’язок теорії з практикою. Сформувати вміння спостерігати та аналізувати фізичні явища.

Завдання: Уміння узагальнювати, співставляти, застосовувати отримані знання для створення презентації.

Демонстрація 1. Під дзвін повітряного насоса поміщають злегка надуту кульку. Повітря з-під дзвона починають викачувати, кулька при цьому поступово роздувається, набуваючи кулястої форми.

Питання: - Чому роздувається кулька?

 • Про що свідчить куляста форма?

Висновок: Учні роблять самостійно. (Газ тисне на стінки посудини однаково в усіх напрямках)

Демонстрація 2. На горлечко пляшки надівають гумову кульку. Пляшку обережно опускають у посудину з гарячою водою. Кулька роздувається.

Демонстрація 3. Циліндр із гумовим дном з’єднують шлангом зі скляною кулею. Кулю з повітрям нагрівають. Гумове дно роздувається.

Питання: Як можна пояснити цей факт, отриманий дослідним шляхом?

Висновок:При збільшенні температури тиск газу збільшується.

Демонстрація 4. Скляна трубка з поршнем з’єднана з циліндром, що має гумове дно. Коли поршень всувається, гумове дно роздувається. Коли поршень висувається, відбувається зворотне – дно вдавлюється у циліндр.

Питання: Як пояснити спостережуване явище?

Висновок: При зменшенні об’єму тиск газу збільшується, при зменшенні об’єму – зменшується.

Демонстрація 5: «Кулю Паскаля» заповнюють білим порошком. Поршень всовують у циліндр, збільшуючи тиск газу в ньому. Струминка повітря разом із частинками порошку виходить через отвори в кулі в усіх напрямках. Дослід повторюють, заповнюючи кулю і циліндр водою, спостерігаючи при цьому струмені, що б’ють із усіх отворів.

Висновок: Учні формулюють закон Паскаля- тиск, що діє на рідину, або газ передається без зміни в кожну точку рідини або газу.
ІV. Закріплення матеріалу

 • Якщо із дрібнокаліберної гвинтівки вистрілити у варене яйце, у ньому утвориться отвір. Якщо ж куля потрапляє у сире яйце – воно розлітається вщент. Як це можна пояснити?

 • Відповідно до якого фізичного закону відбувається видавлювання зубної пасти з тюбика?

 • Де в природі й техніці цей закон знаходить своє практичне застосування?

 1. Домашнє завдання: § 18 вправа 18 (1,3)Проект «Закон Архімеда»

Тема: Закон Архімеда

Мета: Дати нові знання. Формування основних фізичних понять «маса», «густина», «виштовхувальної сили». Розширити політехнічний кругозір учнів, показати зв’язок теорії з практикою. Сформувати вміння спостерігати та аналізувати фізичні явища. Дати уявлення про проектну діяльність і розробити елементарний проект по даній проблемі.

 1. Підготовчий етап

 2. Організаційний етап

 3. Вивчення нового матеріалу

Подивимося на екран.

У посудину з водою помістимо тіло циліндричної форми. Рідина давить на тіло, занурене в неї.

При зануренні тіла в рідину на тіло з усіх боків діє гідростатичний тиск. Сила, діюча на бічні грані тіла по парно рівні, і тільки стискає його. Сили діючі на верхні і нижні грані не рівні. На верхню грань давить сила F1 заввишки h1, на нижню грань F2 заввишки h2. за законом Паскаля тиск на всі боки однаково. На нижню грань від низу до верху діє сила F2, оскільки h2 > h1, то F2> F1.

Тобто переважає сила тиску спрямована вгору. Силу, що виштовхує тіло з рідини називають Архімедовою силою, що виштовхує або, на честь давньогрецького ученого Архімеда, який уперше вказав на її існування і розрахував її значення.

Куди ж спрямована виштовхуюча сила?

Легко здогадатися, що сила спрямована вертикально вгору. На тіло, занурене в рідину, діє дві сили. Сила тяжіння спрямована вниз і сила Архімеда (виштовхувальна сила) спрямована вгору. Тіло висить усередині рідини, тому ці дві сили урівноважують один одного (вони рівні).

Як знайти виштовхуючу силу?

З ваги тіла в повітрі відняти вагу тіла в рідині.

Р=100Н Р1=63Н Fа=100Н-63Н=37Н

Сила Архімеда рівна 37Н

Давайте з'ясуємо, від чого залежить сила Архімеда?

Експериментальна робота.

Кожна дослідницька група, проведе роботу, по залежності сили Архімеда від:

 1. Маси, густини вантажу?

 2. Об'єму тіла?

 3. густини рідини?

 4. Глибини занурення?

В ході експерименту з'ясуємо, від чого ж залежить і від чого не залежить сила Архімеда.

Короткий звіт груп про результати дослідження оформляється у вигляді таблиці.

План:

 1. Визначте вагу даного вам тіла в повітрі: Р.

 2. Визначте вагу цього тіла у воді: Р1.

 3. З ваги тіла в повітрі відняти вагу тіла у воді: Fa = Р-Р1

Завдання 1 групи. Перевірка залежності Fа від маси і густини тіла.

Устаткування: посудина з водою, динамометр, алюмінієвий і залізний циліндри, нитка.

Визначте архімедову силу, яка діє на перше і друге тіла. Зробіть висновок про залежність архімедової сили від густини тіла.

№ групи

Фізичне тіло

(густина тіла)

P

Н

P1

Н

Fa=P - P1

Н

Висновок

1

алюміній

ρ=

залізо

ρ=


Завдання 2 групи. Перевірка залежності Fа від об'єму тіла.

Устаткування: посудина з водою, тіла різного об'єму з пластиліну, динамометр, нитка.

Визначте архімедову силу, яка діє на кожне з тіл. Порівняти ці сили. Зробіть висновок про залежність (незалежность) архімедової сили від об'єму тіла.

№ групи

Об'єм тіла

P

Н

P1

Н

Fa=P - P1

Н

Висновок

2

V1
V2


V3


Завдання 3 групи. Перевірка залежності Fа від густини рідини.

Устаткування: динамометр, нитка, посудини з водою, гасом, алюмінієвий циліндр.

Визначте архімедову силу, яка діє на тіло у воді, гасі. Чим відрізняються ці рідини?

Що можна сказати про архімедову силу, яка діє на тіло в різних рідинах?

Встановіть залежність архімедової сили від густини рідини.групи

Густина рідини

P

Н

P1

Н

Fa=P - P1

Н

Висновок

3

вода

ρ1=
гас

ρ2=


Завдання 4 групи. Перевірка залежності Fа від глибини занурення тіла.

Устаткування: мензурка з водою, алюмінієвий циліндр, динамометр, нитка.

Визначити архімедову силу, яка діє на тіло на глибині h1 і на глибині h2, більшій чим h1.

Зробіть висновок залежності (незалежності) архімедової сили від глибини занурення тіла.

№ групи

Глибина занурення

P

Н

P1

Н

Fa=P - P1

Н

Висновок

4

h1=
h2=


Після отримання результатів кожна група звітує про свою роботу і повідомляє свої висновки. Висновки записуються в зошиті, а учителем на дошці у вигляді таблиці.

Сила Архімеда Fа

залежить від

не залежить від

- об'єму зануреної частини тіла;

- щільність рідини

- глибини занурення тіла;

- щільність і маси тіла;

Таким чином ми з'ясували, що виштовхувальна сила залежить від об'єму тіла і від густини рідини.

Фізкультхвилинка.

Виштовхуючу силу можна розрахувати, визначимо її на досліді.

Експеримент: відерце Архімеда.

До динамометра підвішуємо відерце і вантаж. Розтягування динамометра відмітимо на штативі - вага вантажу в повітрі.

Опустимо вантаж у відпливну посудину з водою наповнений до рівня відливної трубки. Занурюємо цілком.

При цьому частина рідини, об'єм якої дорівнює об'єму тіла, виливається в склянку з відливної посудини. Пружина скорочується. Діє сила Архімеда. Вага в рідині зменшується. У відерце виливаємо воду із склянки. Покажчик пружини повернеться до свого початкового положення.Архімедова сила дорівнює вазі рідини в об'ємі тіла Fa=Pр

Висновок: сила, що виштовхує цілком занурене в рідину тіло, дорівнює вазі рідини в об'ємі цього тіла.

Учитель. Виведемо формулу для розрахунку сили Архімеда.

Виведення формули виштовхуючої сили.

Учитель теоретично виводить на дошці формулу виштовхуючої сили і звертає увагу учнів на фізичні величини, що входять в неї, діти відмічають повну відповідність теоретичних викладень з результатами тільки що проведених експериментів.

Fa = Pрід = mрід · g

Виразив масу рідини через густину і об'єм тіла, рівний об'єму рідини

mр=Vт

Fа= Vп.т.· g

 1. Закріплення

1. Шматочок металу, підвішений на нитці і опущений у воду. Порівняйте за величиною виштовхуючі сили в усіх цих випадках. (слайд) Однаково.

2. На яку з опущених у воду куль діє найменша виштовхуюча сила? Чому? (слайд) На маленький.
№3. До чашок вагів підвішені дві кульки: сталевий і алюмінієвий. Чи порушиться рівновага вагів якщо кульки занурити у воду? (слайд)
4. До коромисла вагів підвішені дві однакові сталеві кульки. Чи порушиться рівновага, якщо кульки опустити в рідину? (слайд)
№5. У одну з посудин опущені однакові кульки, налита вода, в іншій олія. Визначте за свідченнями динамометрів, в якій посудині олія. (слайд)

Висновок: Ми разом пройшли важкий шлях від гіпотез, припущень, до достовірно наукової теорії і «перевідкрили» вже відомий закон Архімеда. Усі цілі нашого дослідження досягнуті.

 1. Підсумок уроку.

Що ви дізналися про силу Архімеда?

    1. На які тіла діє архімедова сила?

    2. У якому напрямі діє архімедова сила?

    3. Яке позначення архімедової сили?

    4. Поясніть походження назви цієї сили.

А тепер спробуємо відповісти на веселі питання Григорія Остера з його книги «Фізика» :

    1. літні греки розповідають, що Архімед мав жахливу силу. Навіть стоячи до пояса у воді, він легко піднімав однією лівою рукою масу в 1000 кг. Правда, тільки до пояса, вище піднімати відмовлявся. Чи можуть бути правдою ці небилиці.

    2. Чому в недосоленому супі обскубана курка тоне, а в пересоленому рятується уплав?
 1. Домашня робота: §48, 49, впр.19(2), 24(3).

Схожі:

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Ю. В. Лєснікова, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності,...
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників...
Добровольська Людмила Насибівна, методист лабораторії дошкільної та початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної...
Нормативні документи
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
Завідувач лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського...
...
√ У районі працює 3529 педагогічних працівників
До нового навчального року оздоровлено 119 освітян та 193 дитини працівників освіти району
Методист лабораторії розвитку освіти і педагогічних інновацій Черкаського...
Т. П. Момоток, методист лабораторії розвитку освіти і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Зовнішнє незалежне оцінювання і моніторинг якості освіти
Тевлін Б. Л. – заступник директора Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників з науково-видавничої...
Завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського...
Н. М. Гладка, завідувач лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка