АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗВІТ


Скачати 43.44 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЗВІТ
Дата30.04.2013
Розмір43.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест»)

за 2011 рік

Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23.12.2010 року, дійсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» від імені якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Український капітал» на підставі Договору №21072011 про управління активами закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 21.07.2011р., за 2011 рік.

Основні відомості про ПАТ «ЗНВКІФ «Машбудінвест»

Повна назва фонду - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест»; Код ЄДРПОУ 36641770; Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування - №1413 від 16.03.2010р.; Місцезнаходження - 49000, Дніпропетровськ, вул.. Щепкіна, буд. 53.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» станом на 31.12.2011 року, які складають повний комплект фінансової звітності: форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2011 р., форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2011 р., форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2011 р., форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2011 р.

Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності в Публічному акціонерному товаристві «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» достовірно відображають фінансовий стан фонду і відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, згідно концептуальної основи фінансової звітності, яка визначається Національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та прийнятої облікової політики фонду. Бухгалтерський облік фонду комп'ютеризований, та ведеться за допомогою програми «1-С: Бухгалтерія».

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подає фінансову інформацію про фонд. Дані окремих форм фінансової звітності відповідають одна одній, показники статей бухгалтерського балансу фонда станом на 31.12.2011 р. відповідають даним синтетичного обліку. Фінансова звітність складається своєчасно.

Показники фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та повноти показників фінансової звітності станом на 31.12.2011 р.

Умовно-позитивна думка: отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої думки, за винятком питання, щодо отримання аудитором не в повному обсязі підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов’язань, відображених на балансі фонду станом на 31.12.2011 року.

Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, Аудитор вважає, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан фонду на 31 грудня 2011р. та її фінансові результати за 2011 рік відповідно до установлених вимог чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики.

Статутний капітал сформований згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» у сумі 250 790 тис. грн. та відповідає регламенту і проспекту емісії.

Ввласний капітал Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Машбудінвест» станом на 31.12.2011 р. складає 1210тис. грн. Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку в Україні.

Оцінка вартості чистих активів фонду здійснюється у відповідності «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)», затвердженим рішенням ДКЦПФР №201 від 02.07.02р.

Вартість чистих активів фонду станом на 31.12.2011 р. становить 1210 тис. грн.

Довідка про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» за 2011рік:

Загальний (коефіцієнт покриття) коефіцієнт ліквідності=18,54; Коефіцієнт поточної ліквідності=18,54; Коефіцієнт абсолютної ліквідності=1,43; Чистий оборотний капітал. тис грн.= 1210; Коефіцієнт платоспроможності (автономії)= 0,95; Коефіцієнт фінансування=0,06; Коефіцієнт рентабельності активів=0,002.

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Машбудінвест» на 31 грудня 2011р. платоспроможне та ліквідне.

Генеральний директор

ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року,

дійсне до 23.12.2015 р

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000265, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2007 р., дійсне до 23.12.2015р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2012р. …………………………..
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«Факторингова компанія «Елегант Інвест», яка включає баланс станом на 31. 12. 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка