ГРУДНЯ 201


Скачати 422.54 Kb.
НазваГРУДНЯ 201
Сторінка1/4
Дата22.02.2016
Розмір422.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р.

(в тисячах українських гривень)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» (надалі – «Товариство») зареєстровано згідно рішення засідання Спостережної ради ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 21 квітня 2011-го року


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА»

Код за ЄДРПОУ

37687800

Місцезнаходження

04073, Київ, проспект Московський, буд. № 6. Тел. № 044 468 27 72

Реквізити

Розрахунковий рахунок № 26506001020862, ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", МФО 300506

Дата державної реєстрації

21.04.2011 року

Дата та номер останньої реєстраційної дії

Затверджено загальними зборами учасників Товариства, протокол №27/2012 від 19 жовтня 2012,

Державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства проведена 24 жовтня 2012 року Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією

Номер запису 10691050003027407

Свідоцтво про реєстрацію фін. установи

Серії ФК № 292 видане Держфінпослуг України за рішенням від 16.06.2011 № 363.

Реєстраційний номер 13102632.

Основні види

діяльності за КВЕДом

- 64.19 – Інші види грошового посередництва


Ліцензії

Ліцензія Держфінпослуг України серія АГ №579723 від 22.07.2011 на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами.Строк дії Ліцензії до 14.07.2014р.

Середня кількість працівників.

11

Наявність відокрем лених підрозділів

відсутні


Станом на 31.12.2014 Статут Товариства сплачений повністю і складає 8 000 000,00 грн.:

Учасники

Вклад учасника, тис. грн.

Частка в статутному капіталі, %

юридична особа – резидент

ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

8 000,00


100,00

Всього:

8 000,00

100,00

Основна діяльність Товариства полягає прийманні готівки для подальшого їх переказу за допомогою платіжних пристроїв.
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Ідентифікація та основа підготовки фінансового звіту. Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативним актам, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та чинних міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

1) Компанія продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.

2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.

3) Ознаки знецінення не фінансових активів відсутні.

4) Строки корисного використання довгострокових не фінансових активів обґрунтовані;

5) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою

6) Компанією оцінено, що поточних активах та зобов’язаннях відшкодування/погашення відбудеться не більш ніж протягом календарного року;

7) Компанією оцінено, що договори, за якими вона виступає орендарем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

Використання оцінок та припущень - При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

З метою формування показників фінансової звітності Товариства встановлено кордон суттєвості 5 відсотків від результату поточного року.

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Початок та припинення визнання фінансових інструментів чітко регламентуються МСФЗ.

Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю, при цьому, фінансові інструменти, крім таких що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди.

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

• фінансовий актив;

• інвестиції, утримувані до погашення;

• дебіторська заборгованість;

• грошові кошти та їх еквіваленти.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошовими коштами та їх еквівалентами в Товаристві вважають грошові кошти на поточних рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі, грошові документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України - гривні.

Курсові різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в якому вони виникають.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.
Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до вимог МСБО 16 “Основні засоби”.

Основні засоби Товариства обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів.

Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.

Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо оцінити або сума її неістотна, ліквідаційна вартість не визначається.

Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів визначається керівництвом Товариства. За результатами щорічної інвентаризації основних засобів строк їх корисного використання може переглядатись.

Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з врахуванням строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати періоду по мірі їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

На дату звітності для оцінки основних засобів використовували історичну собівартість.

У випадку наявності факторів знецінення активів, відображати основні засоби за мінусом збитку від знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 “Нематеріальні активи”.

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від Товариства) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Нематеріальні активи оцінюються за історичною собівартістю, яка включає вартість придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного строку їх експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів.

На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням можливого знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.

Запаси
Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин: первісною вартістю або вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків. Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

Дебіторська заборгованість
Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операції, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.

Станом на кожну звітну дату товариство оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася.

До об’єктивних свідчень зменшення корисності товариство відносить:

- порушення контракту, зокрема, прострочення платежу більше ніж на 90 днів;

- стає відомо, що проти дебітора може бути розпочато справу про банкрутство або процедуру досудової санації, або прийнято рішення про ліквідацію.

Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування.

Резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості товариства.

Для визначення резерву під знецінення дебіторської заборгованості товариство формує групи дебіторів з подібними характеристиками та термінами прострочення. Резерв визнається в процентах до балансової вартості дебіторської заборгованості на дату розрахунку.

Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визначених в МСБО 17 “Оренда”. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Визнання доходів і витрат
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Облік витрат на позики

Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до витрат на позики згідно МСБО 23. Витрати на позики (проценти і інші витрати, понесені в зв’язку з залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони виникли, з відображенням у фінансовій звітності.
Зобов’язання і резерви.
Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”.

Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).

Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днів.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.

Забезпечення на виплату щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов’язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої заробітної плати за останні 12 місяців.

Непередбачені зобов’язання не відображаються в балансі.

Резерви визнаються тоді, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов’язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов’язань можна достовірно оцінити.

Винагорода працівникам.
Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 “Виплати працівникам”.

Зарплата, внески до Державного пенсійного фонду і фонди соціального страхування відносно співробітників товариства, щорічні відпускні і лікарняні, преміальні нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівникам товариства. Товариство не здійснює виплати працівникам по закінченні трудової діяльності.

Пенсії та інші винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності.
Згідно із вимогами законодавства України державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту.


Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 “Податки на прибуток”.

Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми поточного і відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що наявність майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.

Власний капітал.
Власний капітал складається із статутного капіталу, та нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Статутний капітал товариства формується у відповідності до Статуту за рахунок грошових внесків учасників. Товариство було створене в 2011 році, та не має підстав застосовувати МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається Статутом Товариства.

Прибуток, фонди, дивіденди.
Згідно Статуту товариства, прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається Статутом Товариства. Дивіденди відображаються в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що оголошені після звітного періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, відображається в примітці «Події після закінчення звітного періоду».

Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій. Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Операції із пов’язаними сторонами.

У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» компанія розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між компанією та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторін компанія відносить: юридичних осіб, які контролюють компанію (наприклад, материнська компанія); юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність компанії, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу компанії); юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником; фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії.

В ході своєї звичайної діяльності компанія здійснює операції з пов’язаними особами. У відповідності до МСБО 39, фінансові інструменти повинні спочатку відображатись за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку для таких операцій для того, щоб визначити, чи проводились операції за ринковими або неринковими процентними ставками, використовуються професійні судження. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.
Опис сегменту.

Згідно з МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти", операційний сегмент - це компонент Компанії, який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати, операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності (директором) для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності; та про який доступна дискретна фінансова інформація

Виключним видом діяльності є надання фінансових послуг. Що й є основним операційним сегментом.
  1   2   3   4

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
О. Я. Біляніна, завідувач науково-методичним центром природничо-математичних дисциплін ІППОЧО
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з геометрії (академічний рівень) на 201...
Систематизувати та узагальнити матеріал курсу планіметрії за темою «Трикутники і коло»
Результати роботи вчителів м/о фізичної культури з обдарованими дітьми у 201 1 – 201 2 н р
Результати роботи вчителів м/о фізичної культури з обдарованими дітьми у 2011 – 2012 н р
СПИСОК студентів прийнятих в НТУ «ХПІ» в 201 2 році які не стоять...

ЗАКОН УКРАЇНИ
ВР, від 24 березня 1998 року N 208/98-ВР, від 6 жовтня 1998 року N 163-XIV, від 20 листопада 1998 року N 277-XIV, від 1 грудня 1998...
1 грудня за старим, а 14 грудня за новим стилем 1893 року в селі...
Поїдка до села, аби «вивчати новий кардинальний процес соціалістичного будівництва – голод!» 
Лекція 12
Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. №527, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 грудня 1998 р за...
Монографії (з 2008 р.)
Бистрова О. О. Слово – образ – символ в художньому тексті: (моногр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 201...
Примiтки до фiнансової звiтностi за 201 3
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (далi по тексту – Товариство) зареєстровано як юридична особа Шевченківською районною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка