Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «МК ЛОМБАРД ШПЕНЮК, ШЕЛАЄВА» (надалі по тексту «Установа».)


Скачати 198.55 Kb.
НазваПовна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «МК ЛОМБАРД ШПЕНЮК, ШЕЛАЄВА» (надалі по тексту «Установа».)
Дата22.02.2016
Розмір198.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


ПРИМІТКИ ДО ПЕРШОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2014 РІК

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «МК ЛОМБАРД ШПЕНЮК, ШЕЛАЄВА»1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повна назва: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «МК ЛОМБАРД ШПЕНЮК, ШЕЛАЄВА» (надалі по тексту - «Установа».)

код за ЄДРПОУ: 33806889.


Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, б. 110А.
Повне товариство «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва» зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, номер запису про заміну свідоцтва 1 224 102 0000 018162, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 049366 від 01.09.2008, переоформлене з А00 № 415821 від 17.10.2005р.

Повне товариство «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва» пройшло реєстрацію змін до установчих документів:

Засновницький договір Повного товариства «МК Ломбард Моцар,Корж» (нова редакція), затверджений зборами його учасників, протокол № 5 від 02.02.2006р., дата реєстрації змін до установчих документів від 04.02.2006р.

Слід відмітити, що Повне товариство «МК Ломбард Моцар, Корж» змінило свою назву згідно протоколу № 8 від 23.05.2008р. учасників зборів на ПТ «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва». Дата реєстрації змін до установчих документів від 29.05.2008р. (зміна найменування), номер запису 12241050005018162.

Засновницький договір в новій редакції зареєстрований 01.09.2008р., номер запису 12241070009018162.

Основні види діяльності: інші види кредитування .

Банківські реквізити: МФО 305889, ПАТ «Земельний капітал» р/р 2600600101780.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, реєстраційний номер 15101730 , серія і номер: ЛД № 329 від 14.03.2006р., номер рішення про видачу свідоцтва 5485 від 14.03.2006р.

Відокремлені підрозділи, які працювали у 2014 році:

Відокремлені підрозділи, які працювали у 2013 році:

  • м. Дніпропетровськ, вул. Семафорна, 2;

  • м. Дніпропетровськ, вул.. Боброва ,3);

  • м. Дніпропетровськ, Березинська, 23-а;

  • м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,4;

  • м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 14;

  • м. Дніпропетровськ, вул. Новокримська, 3-а.


Метою діяльності Установи є отримання прибутку.
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність Установи підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Дата переходу Установи на МСФЗ - 01 січня 2013 року.

Основи складання звітності.

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за справедливою вартістю у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» («МСБО 39»).

Функціональна валюта та валюта подання звітності.

Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України (гривні), яка є грошовою одиницею України, функціональною валютою Установи і валютою представлення звітності. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового знаку.
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.

Застосування припущення безперервності діяльності.

Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності.

Фінансові активи Установа класифікував згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які визначалися за чотирма категоріями фінансових інструментів:

1) позики та дебіторська заборгованість;

2) фінансові активи, утримувані до погашення;

3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (прибутки або збитки);

4) фінансові активи, доступні для продажу.
3.1.Доходи і витрати

Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Установи визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Дохід визнається, тільки коли є ймовірність надходження до Установи економічних вигід, пов’язаних з операцією. Але в разі виникнення невизначеності щодо можливості отримання суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає існувати ймовірність відшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.

Основною вимогою до фінансової звітності Установи щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів.

Установа визнає в якості процентних доходів винагороди, що є невід'ємною частиною ефективного доходу з фінансового інструмента.
Установа визнає дохід на такій основі:

відсотки із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, наведеного в МСБО 39.

Визначення витрат включає в себе збитки, а також витрати, які виникають в ході звичайної діяльності Установи:

а) витрати, які виникають в ході звичайної діяльності Установи, включають, наприклад, заробітну плату та амортизацію. Зазвичай вони мають форму вибуття чи зменшення активів, таких як грошові кошти та їх еквіваленти;

б) збитки - це інші статті, які відповідають визначенню витрат та можуть виникнути в ході звичайної діяльності Установи. Коли збитки визнаються у звіті про сукупний дохід, вони зазвичай відображаються окремо, тому що їх корисно знати під час прийняття економічних рішень.
3.2 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок.

3.3 Необоротні активи та грошові кошти

Необоротні активи, які були у власності на звітну дату Установа класифікувала за наступними категоріями: нематеріальні активи та основні засоби. Всі зазначені активи використовувалися для звичайної господарської діяльності.

До основних засобів Установи відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік.

Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.

Грошові кошти Установи зберігаються на поточних банківських рахунках. Облік грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.
3.4 Дебіторська заборгованість та аванси

Дебіторська заборгованість визнається Компанією в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. Установа згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум.
3.5 Сплачений капітал.

Згідно з законодавства України статутний капітал Установи повинен бути сплачений грошовими коштами у повному обсязі. Грошові кошти вносяться засновниками ( учасниками) товариства на банківські рахунки .
3.6 Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
3.7 Резерви майбутніх витрат і платежів

Резерви за зобов'язаннями та платежами Установа не нараховувала у зв’язку з відсутністю необхідності.
3.8 Витрати на персонал Установи та відповідні відрахування

Заробітна плата, єдиний соціальний внесок, щорічні відпускні виплати та виплати за лікарняними листками, преміальні і не грошові пільги нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками. Установа не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, зобов’язань з виплати пенсій або аналогічних виплат.
3.9 Звітність за сегментами

Діяльність Установи у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті.

4. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Установа використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань, що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження. При визначенні суми резервів Установа враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків та існуючі суми невиплачених відшкодувань.
5. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні засоби

Станом на 31.12.2014р. основні засоби були відображені Установою за залишковою вартістю, основні засоби були повністю амортизовані і їх залишкова вартість відображена у звітності у нульовому значенні

Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2014р. «Нематеріальні активи» відсутні

Запаси

Станом на 31.12.2014р. запаси складають 6 тис.грн.

Дебіторська заборгованість

Найменування показника

На 31.12.2013 (тис.грн.)

На 31.12.2014 (тис.грн.)

МСФЗ

МСФЗ

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

11

-

Дебіторська заборгованість за надання кредитів

223

212

Інша поточна дебіторська заборгованість

-

-

Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, що визначається як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звітному періоді Товариство не нарахувало резерв сумнівних боргів.

Грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти включали кошти в банках на поточних рахунках і в касі та станом на 31.12.2014р. складали 162 тис. грн.

Кредиторська заборгованість


На дату складання звітності Установа має поточну кредиторську заборгованість за роботи, послуги у розмірі 14 тис. грн., за розрахунками з бюджетом (податок на прибуток) - у розмірі 5 тис. грн. Також поточну кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування та оплати праці – 1 тис. грн. та 4 тис. грн. відповідно.

Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи


Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Події, що потребують коригування активів та зобов’язань Установи внаслідок виникнення умовних зобов’язань та умовних активів, відсутні.

Звіт про фінансовий стан
станом на 31.12.2014 року за результатами аудиту


(в тисячах гривень)

Повне товариство «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва»
31 грудня 2014р.

31 грудня 2013р.

31 грудня 2012р.

АКТИВИ


Необоротні активи


основні засоби

-

-

-

Всього необоротні активи

-

-

-

Оборотні активи


запаси

6

5

5

грошові кошти та їх еквіваленти

162

130

99

Дебіторська заборгованість

212

234

253

Всього оборотні активи

380

369

357

Всього активи

380

369

357

Зобов'язання

14

10

19

зобов'язання з інших податків та зборів

10

22

18

Всього зобов'язання

24

32

37

Капітал


статутний капітал

200

200

200

резервний капітал

13

12

12

нерозподілений прибуток (збиток)

143

125

108

Всього капітал

356

337

320

Всього капітал та зобов'язання

380

369

357
Звіт про прибутки та збитки та інший сукупий дохід за рік, що закінчився 31.12.2014 року за результатами аудиту

(в тисячах гривень)
2014р

2013р

Виручка

145

157

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

-

(1)

Валовий прибуток/(збиток)

145

156

Адміністративні витрати

(79)

(89)

Інші операційні доходи / (витрати), нетто

(41)

(45)

Операційний прибуток/(збиток)

25

22

Фінансові доходи/(витрати), нетто

-

-

Інші доходи/(витрати), нетто

(1)

-

Прибуток/(збиток) до оподатковування

24

22

Витрати з податку на прибуток

(5)

(5)

Чистий прибуток/(збиток)

19

17


Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумі 19 тис. грн., з якого 1 тис.грн. була відрахована до резервного капіталу.
Адміністративні та інші операційні витрати

До адміністративних та інших операційних витрат відносяться всі витрати, які не залежать від обсягу реалізованих послуг, наданих Компанією за період. Розкриття інформації у тисячах гривень:

№ п/п

Найменування статті

2014 рік

(тис. грн.)

2013 рік

(тис. грн.)

1

Витрати на оплату праці

58

61

2

Відрахування на соціальні заходи

21

22

3

Амортизація

-

10

4

Інші операційні витрати

41

89

5

Матеріальні витрати

-

-

6

Разом витрат

120

182Звіт про рух грошових коштів


Звіт про рух грошових коштів, відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та не операційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів» немає.


Звіт про зміни в капіталі


Зареєстрований капітал Установи - це складений капітал, який на звітну дату складає двісті тисяч гривень ( 200 000 грн. 00 коп.).

Нерозподілений прибуток Установи на звітну дату складає 143 тис. грн.

Резервний капітал складає 13 тис.грн.

Неоплачений капітал - на звітну дату неоплаченого капіталу немає.


Установа вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, наведеного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Установа аналізує наявну суму власного капіталу.

Звіт про зміни в капіталі
за рік , що закінчився 31.12.2014 року за результатами аудиту


(в тисячах гривень)
Статутний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Усього капітал

31.12.2012

200

12

108

320

Усього сукупний дохід за рік

-

-

17

17

Відрахування до резервного капіталу

-

-

-

-

31.12.2013

200

12

125

337

Усього сукупний дохід за рік

-

-

19

19

Відрахування до резервного капіталу

-

1

(1)

-

Зменшення статутного капіталу

-

-

-

-

31.12.2014

200

13

143

356Розкриття інформації щодо операцій зі зв'язаними сторонами


Зв’язаними особами для Установи є: засновники та учасники товариства; посадові особи Установи.

п/п

П.І.Б. пов’язаної особи

Частка засновника (учасника) Установи в сплаченому капіталі

Вид пов’язаної особи

Посада

1

Шелаєва Світлана Олександрівна

50%

засновник

директор

-

посадова особа
2

Шпенюк Євгенія Вікторівна

50%

засновник

-

3

Александрова Валентина Федорівна
посадова особа

Головний бухгалтер

Протягом звітного періоду управлінському персоналу Установи нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Установи, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
6. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати (31 грудня 2014 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники фінансової звітності Установи та вимагали би розкриття інформації в примітках до цієї фінансової звітності.
Директор Шелаєва С.О.
Головний бухгалтер Александрова В.Ф.

Схожі:

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва», фінансовий звіт якого...
Повне товариство «Ломбард «ЕКЮ»

31 Підприємство Повне товариство «Милосердов Є. В., Милосердова Л. В. Ломбард «Гарант»

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Підприємство Повне товариство «Милосердов Є. В., Милосердова Л. В. Ломбард «Гарант»
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «Орнамент Соколова Новохатько» (далі – Товариство), (ідентифікаційний код 32410593)
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка