Аналіз майнового стану підприємства


Скачати 63.87 Kb.
НазваАналіз майнового стану підприємства
Дата17.03.2013
Розмір63.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Аналіз майнового стану підприємства
В ході проведення аналізу майнового стану підприємства були вивчені та детально проаналізовані показники, що характеризують структуру активів, співвідношення коштів між сферою виробництва та сферою обігу, якісну характеристику основних засобів, ефективність управління активами та інш.

Вищезазначені показники, що дають комплексну оцінку майнового стану розраховані та представлені в Таблиці «Аналіз майнового стану підприємства».

Розглядаючи в динаміці показники, узагальнені в таблиці, можна відмітити, що загальна вартість майна підприємства і його боргових прав зменшилася за звітний період на 1 203 тис. грн., або на 2,95%.

Необоротні активи протягом звітного періоду за абсолютною сумою зменшилися на 1 565 тис. грн., або на 3,89%. Таке значне зниження обумовлене зменшенням на кінець звітного періоду балансової вартості основних засобів на 1 739 тис. грн. або 4,51%, що в основному сталося завдяки збільшенню амортизаційних відрахувань основних засобів на 3 594 тис. грн. або 15,61%. Така ситуація, а саме різка зміна суми зносу може свідчити про вибуття основних засобів по причині або повного їх зносу або продажу (передачі безоплатно) та списанню з балансу підприємства. Дослідження основних засобів за аналітичними рахунками дозволить дати об’єктивну та конкретну оцінку такої зміни.

Різких змін зазнала також стаття балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість». На кінець року сума довгострокової дебіторської заборгованості скоротилася на 39 тис. грн. або 34,21%., що може свідчити про те, що (або):

- довгострокова заборгованість за фінансову оренду активів визнана поточною заборгованістю;

- заборгованість за оренду списана внаслідок надзвичайних обставин;

- визнання боргу за векселем безнадійним боргом та інш. (якщо зазначені операції мали місце в діяльності підприємства).

Аналіз впливу за рахунок яких факторів змінюється сума статей балансу проводиться у розрізі окремих субрахунків та аналітичних рахунків на основі використання первинної бухгалтерської документації.
За звітний період оборотні активи зросли на 368 тис. грн., або на 69,83%. Таке збільшення може говорити про розширення виробництва. Однак, з урахуванням зменшення сум за статтями агрегованого балансу «Дебіторська заборгованість» та «Грошові засоби та їх еквіваленти» така зміна може бути результатом уповільнення оборотності оборотних засобів, що визвало об’єктивну необхідність у зростанні потреби в збільшенні їх маси, що є вже негативною тенденцією.

У зв’язку з цим необхідно прослідкувати зміни окремих статей оборотних активів підприємства.

Як видно з таблиці, на початок періоду найбільший внесок у формування оборотних активів підприємства внесли виробничі запаси (41,75%) та дебіторська заборгованість (51,61%). На кінець звітного періоду виробничі запаси зросли на 430 тис. грн. або на 195,45%, а дебіторська заборгованість скоротилася на 37 тис. грн. або на 13,60%, при цьому грошові засоби також скоротилися на 25 тис. грн. (71,43%). Така ситуація є негативною, адже скорочення дебіторської заборгованості при одночасному скороченні грошових засобів та різкому зростанні виробничих запасів може свідчити про списання сум безнадійної дебіторської заборгованості, або якщо взяти до уваги одночасне зниження як дебіторської, так і кредиторської заборгованості, то можна припустити, що відбулося взаємне погашення обох заборгованостей (тільки за умови, якщо один й той самий контрагент є дебітором і кредитором одночасно).

З метою нормального ходу виробництва й збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Нагромадження великих запасів свідчить про спад активності підприємства, уповільненні оборотності оборотного капіталу. У той же час недостатність запасів також негативно впливає на фінансовий стан підприємства, тому що скорочується виробництво продукції, зменшується сума прибутку. Іншими словами, будь-яке зростання вартості запасів повинне супроводжуватися таким же (або більшим) зростанням оборотності оборотного капіталу.

Для визначення наскільки оправдане таке збільшення виробничих запасів за звітний період, потрібно порівняти темпи росту виробничих запасів з темпами росту обсягу виробництва або виторгу від реалізації продукції: якщо темп росту виробничих запасів незначно перевищує темп росту обсягу виробництва, то така зміна свідчить про нормальне функціонування підприємства. Збільшення вартості запасів має позитивний характер лише в тому випадку, якщо не відбулося зниження оборотності запасів. У противному випадку це - негативна зміна. Використовуючи дані балансу та звіту про фінансові результати, темп росту виробничих запасів становить 195,45% при темпі росту прибутку від операційної діяльності 16,43%, що є індикатором загрози нормальному функціонуванню підприємства.

Для більш детального вивчення ситуації на підприємстві доцільно провести аналіз ефективності управління активами, що досягається за рахунок обчислення коефіцієнтів оборотності активів.

Коефіцієнти оборотності обраховуються в кількості разів, зростання є позитивною тенденцією.

Розрахунок коефіцієнтів оборотності наведений в таблиці в розділі 6 «Аналіз ефективності управління активами». Як видно, в ході аналізу коефіцієнтів оборотності можна зробити певні висновки:

Зменшення коефіцієнта оборотності усіх активів (Коа) на кінець звітного періоду на 8,25% є негативною рисою, адже він характеризує скільки отримано чистого доходу на одиницю коштів, інвестованих в активи.

Зменшення коефіцієнта оборотності постійних активів (Копа) на кінець року на 7,35% говорить про неефективність використання основних фондів, тобто на 1 грн. витрат з використання фондів припадає лише 0,47 грн. чистого доходу.

На кінець року відбулося незначне зростання коефіцієнта оборотності робочого капіталу (Корк) на 1,55%, що означає збільшення частки чистого доходу, що припадає на одиницю робочого капіталу, тобто сформованого за рахунок власних коштів.

Зменшення коефіцієнта оборотності оборотних активів (КоОба) на 46,54% свідчить про спад активності підприємства, уповільненні оборотності оборотного капіталу.

Збільшення періоду, протягом якого оборотні активи трансформуються в кошти на 87,04% на кінець року є негативною тенденцією для підприємства, тобто на кінець року тривалість одного обороту оборотних активів зросла на 8 днів, що при одночасному скороченні надходження коштів в касу та на поточний рахунок, а також не погашення дебіторської заборгованості, може бути значною загрозою платоспроможності підприємства.

Також відбувається зростання періоду, протягом якого запаси трансформуються в кошти. На кінець періоду тривалість одного обороту запасів (Тз) збільшилася на 9 днів або на 231,81%.

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості (Тдз) скоротилася на 2,97%, що є досить незначною зміною.

Середній період сплати підприємством кредиторської заборгованості зменшився на 4,11%, тобто тривалість одного обороту кредиторської заборгованості скоротилась на кінець року на 14 днів, що є позитивною рисою.

Усі показники оборотності короткострокових активів та пасивів замикає показник тривалості фінансового циклу.

Фінансовий цикл — починається з моменту оплати постачальникам визначених матеріалів (погашення кредиторської заборгованості), закінчується в момент одержання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості).

З таблиці видно, що тривалість фінансового циклу підприємства скоротилася на кінець року на 1,53%. Однак, це незначна зміна при такому тривалому циклі в майже 352 дні. Чим вище значення фінансового циклу, тим більше потреба підприємства в грошових коштах для придбання оборотних засобів. Така ситуація потребує негайного втручання з боку керівників підприємства та вимагає перегляд фінансової політики, а також вдосконалення механізму управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Більш наглядно зміну проаналізованих основних показників можна представити у вигляді діаграми.

Рисунок 1 – Динаміка показників тривалості оборотів активів, дн.
Аналізуючи майнове положення підприємства, необхідно також оцінити стан основних засобів, що використовуються, тобто провести якісну характеристику основних засобів. Для цього в таблиці розраховуємо наступні показники: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, фондомісткість, фондовіддача, індекс постійного активу.

На кінець періоду коефіцієнт зносу (показує інтенсивність накопичення коштів для оновлення основного капіталу) збільшився на 12,23% та є в межах норми 0,42 (рекомендоване значення менш 0,5).

Частка необоротних активів (у тому числі основних засобів) у власних джерелах на кінець року скоротилася на 11,16% та становить 1,72.

Аналіз коефіцієнтів структури активів дозволяє визначити рівень виробничого потенціалу, а також порівняти оборотні та необоротні активи у структурі.

Отже, на кінець року коефіцієнт постійності (відношення необоротних активів до всіх активів) становить 0,98, тобто характеризує високий виробничий потенціал підприємства, що не потребує здійснення додаткових капітальних інвестицій.

Як видно з таблиці на кінець року частка необоротних активів в активах підприємства становить 97,71%, що свідчить про «надважку» структуру активів, підприємство має значні накладні витрати та високу чутливість до зміни виручки.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведене, можна сказати що за період дослідження відбувся значний спад активності підприємства, уповільнення оборотності оборотного капіталу, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, зменшується сума прибутку. Така ситуація потребує негайного втручання з боку керівників підприємства та вимагає перегляд фінансової політики, а також вдосконалення механізму управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Схожі:

Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Анализ майнового стану підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості
Тема: Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Мета: з’ясувати прийоми короткострокового прогнозу фінансового стану та визначення стійкого фінансового становища чи банкрутства...
План Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського...
Фінансово-господарський стан, експертна діагностика, стратегічна діагностика, оперативна діагностика, метод аналогій, ризик, аналіз...
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Державна соціальна допомога призначена для підтримки най-нужденніших верств населення та залежить від майнового стану та середньомісячного...
1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:...
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Зміст, структура та види майнового страхування
До майнового страхування відносять: страхування засобів повітряного, наземного та водного транспорту, страхування вантажів, інших...
Кафедра фінансів МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Макроекономічний аналіз”, оволодіти теорією і практикою проведення аналізу на макрорівні, що дасть змогу проводити аналіз національної...
Ліквідність активів підприємства
Для оцінки фінансового стану підприємства за його балансом аналізують наступні показники (Ліквідність)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка