АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності


Скачати 156.81 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності
Дата21.06.2013
Розмір156.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Ідентифікаційний код 38278138

Запис в ЄДР № 14801020000053325 від 18.0.2012 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4532 від 27.09.2012 р.

Адреса: 61121,м.Харків,пр.Тракторобудівників,б.130,кв.205

Р/р № 26005310094201 ФАБ «Південний», м. Харків

МФО 350761

Тел/факс 057-700-33-40

Идентификационный код 38278138

Запись в ЕГР № 14801020000053325 от 18.0.2012 г.

Свидетельство о внесении в Реестр субъектов аудиторской деятельности № 4532 от 27.09.2012 г.

Адрес:61121,г.Харьков,пр.Тракторостроителей,д.130,кв.205

Р/сч № 26005310094201 ФАБ «Південний», г. Харьков

МФО 350761

Тел/факс 057-700-33-40

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СТРІЛЕЦЬ» КОЗИРЄВ І КОМПАНІЯ»Висновок (звіт) призначено для засновників Повного товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія» з метою надання його до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 1. Основні відомості про аудитора


Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Даниленко і партнери», що є суб’єктом аудиторської діяльності згідно із Свідоцтвом про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4532 від 27.09.2012 р., знаходиться за адресою м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.130, кв.205, тел.700-33-40, ел. адреса danilenko_audit@mail.ru підготовлено аудиторський висновок (звіт) про стан річної фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія» на 31.12.2012 р.

Перевірку фінансової звітності провів та Звіт (висновок) склав аудитор Могильова Ірина Анатоліївна, що має:

 • Сертифікат аудитора серії «А» № 005548 від 28.07.2003 р.;

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які мають право проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001699 від 06.04.2010 р.,

та працює на умовах трудового договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Даниленко і партнери».

Висновок надано 28.03.2013 р.


 1. Основні відомості про ЛомбардПовне товариство «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія», (далі за текстом – Ломбард), код ЄДРПОУ 37190272, місцезнаходження: 61105, м. Харків, Комінтернівський р-н, пр. Гагаріна, б.181-а, зареєстровано 28.07.2010 р.Основні види діяльності Ломбарду:


 • 64.92 Інші види кредитування;

 • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

 • 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.


Чисельність працівників станом на 31.12.2012 р. складає 11 (Одинадцять) осіб.

Станом на 31.12.2012 р. відокремлених підрозділів Ломбард не має.

Ліцензій на окремі види діяльності у перевіряємому періоді Ломбард не придбавав.


 1. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту


Аудиторський висновок підготовлено на підставі Договору № 12-А від 06.03.2013 р. згідно з Законом України від 22.04.1993 р. № 3125-XII «Про аудиторську діяльність» з урахуванням змін та доповнень, Міжнародними стандартами аудита.

Аудиторською перевіркою охоплено період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Аудит проведено в термін з 06.03.2013 р. по 28.03.2013 р.
Ціль аудиту – спланувати і провести аудиторську перевірку з метою придбання достатніх підстав для висловлення думки аудитора, щодо стану фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія» на 31.12.2012 р. 1. Опис перевіреної фінансової інформації.


Фінансова звітність, надана для аудиторської перевірки складається з:

Форми № 1 «Баланс станом на 31 грудня 2012 року»;

Форми № 2 «Звіт про фінансові результати за 2012 рік»;

Форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік»;

Форми № 4 «Звіт про власний капітал за 2012 рік»;

Форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

Форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності».

Інша інформація, яка міститься у документах, що формують фінансову звітність була перевірена аудитором методом вибіркової документальної перевірки та методом порівняння та зіставлення форм звітності з даними аналітичних відомостей та первинних облікових документів. 1. Відповідальність управлінського персоналу та аудитора.


Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо наданої фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія» станом на 31.12.2012 р. на основі результатів аудиторської перевірки.

Управлінський персонал Ломбарду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю (аудиту) стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам господарських операцій. 1. Обсяг аудиторської перевірки.


Аудиторська перевірка здійснювалась за принципами Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА № 700, 720, 3000, з урахуванням вимог Розпорядження ДКРРФПУ № 5224 від 29.12.2005 р. «Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік».

Міжнародні стандарти аудиту зобов’язують аудитора планувати та проводити аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню ступень впевненості в тому, що фінансова звітність не містить істотних перекручувань.

Аудиторська перевірка проводилася із застосуванням методу тестування та аналізу доказів, які підтверджують суми фінансової звітності та розкриті в ній відомості.

Аудитором були застосовані методи дослідження принципів бухгалтерського обліку, які застосовує керівництво Ломбарду, істотних облікових оцінок, а також оцінку загального подання фінансової звітності.

В ході перевірки придбані необхідні докази для обґрунтування показників фінансової звітності, а також зроблена оцінка відповідності принципів обліку Ломбарду концептуальним вимогам Національних стандартів бухгалтерського обліку. 1. Висновок аудитора.


Аудитор вважає, що в ході проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.

На думку аудитора вважається можливим зробити висновок, що фінансова звітність Повного товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія» станом на 31.12.2012 р. складена згідно з визначеною концепцією її складання, відповідає вимогам чинного законодавства та справедливо і достовірно відображає інформацію про фінансовий стан Ломбарду.


 1. Розкриття інформації щодо показників фінансової звітності.


Облікова політика Ломбарду базується на принципах Національних стандартів бухгалтерського обліку, які не суперечать принципам Міжнародних стандартів, та затверджена наказом № 1 від 01.01.2012 р.

Відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту № 720 «Інша інформація в документах, які містять перевірену фінансову звітність», аудитором зроблено висновки щодо окремих компонентів фінансового звіту, а саме:
8.1. Необоротні активи.

Вартість необоротних активів становить по залишковій вартості:

Тис. грн.

Види необоротних активів

На 31.12.11 р.

На 31.12.12 р.

Нематеріальні активи

16

12

Основні засоби

60

39

Незавершені капітальні інвестиції

-

12


8.1.1. Основні засоби та малоцінні необоротні активи.

Критерії визнання та достовірність оцінки основних засобів відповідає обліковій політиці підприємства та нормам П(С)БО № 7 «Основні засоби».

Надходження, ремонт та модернізація основних засобів відповідає чинному законодавству.

Нарахування амортизації основних засобів здійснювалось шляхом зменшення первісної вартості прямолінійним методом, що відповідає обліковій політиці Ломбарду.

На підприємстві забезпечено незмінність обраного метода амортизації основних засобів протягом перевіряємого періоду.

Визнання та оцінка малоцінних необоротних активів відповідає визнаним обліковою політикою вартісним критеріям (2500,00 грн.) і терміну використання.
8.1.2. Нематеріальні активи.

Критерії визнання та достовірність оцінки нематеріальних активів відповідає обліковій політиці підприємства та нормам П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи».

До складу нематеріальних активів віднесені права на користування комп’ютерними програмами бухгалтерського обліку, інформаційного забезпечення.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалось шляхом зменшення первісної вартості прямолінійним методом, в залежності від строку корисного використання кожного об’єкту індивідуально, що відповідає обліковій політиці Ломбарду.
8.1.3. Незавершені капітальні інвестиції.

До складу незавершених капітальних інвестицій віднесено придбані, але не введені в експлуатацію об’єкти основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, що відповідає методиці обліку таких об’єктів згідно із нормами національних стандартів бухгалтерського обліку.


8.2. Оборотні активи.

Вартість оборотних активів становить:

Тис. грн.

Види оборотних активів

На 31.12.11 р.

На 31.12.12 р.

Виробничі запаси

10

11

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

9

4

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів

56

72

Інша поточна дебіторська заборгованість

571

734

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

306

255


8.2.1. Запаси.

Порядок визнання та первісна оцінка придбаних запасів відповідає нормам П(С)БО № 9 «Запаси».

Оцінка запасів на дату балансу здійснювалась по вартості придбання. Вибуття запасів обліковувалося з застосуванням методу ідентифікованої собівартості.

Облік запасів здійснюється в кількісно-вартісному вираженні.
8.2.2. Дебіторська заборгованість.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає нормам П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість». Простроченої дебіторської заборгованості у ході перевірки не виявлено.

Ломбард не застосовував методи визначення величини резерву сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість має поточний характер, імовірність її одержання реальна.
8.2.3. Грошові кошти.

Ломбард використовує безготівкові розрахунки з постачальниками, та іншими кредиторами та бюджетом. Фінансові кредити під заставу майна фізичних осіб надавалися готівковими коштами.

Ломбард дотримується вимог чинного законодавства, що до порядку ведення касових операцій та обігу грошових коштів в Україні.  1. Витрати майбутніх періодів.

Облік витрат майбутніх періодів відповідає принципам їх визнання в бухгалтерському обліку. У складі таких витрат, які дорівнюють 1 тис. грн., Ломбард обліковує витрати, пов'язані з передплатою за абонентське обслуговування інформаційних систем.
8.4. Зобов’язання.
Розмір зобов’язань Ломбарду за перевіряємий період становить:

Тис. грн.

Види зобов’язань

На 31.12.11 р.

На 31.12.12 р.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

128

-

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

-

1

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування

-

2

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці

-

6

Інші поточні зобов’язання

-

1


Визнання, облік та оцінка поточних зобов’язань відповідають нормам П(С)БО № 11 «Зобов’язання».

Поточні зобов’язання відображаються в балансі Ломбарду за сумою погашення.

Заборгованість перед бюджетними платежами має поточний характер. На дату складення Звіту заборгованість була сплачена у встановлені законом терміни.

Заборгованість зі страхування та оплати праці має поточний характер. На початку нового фінансового року вона була усунена.

Інші поточні зобов’язання складаються з сум заборгованості перед підзвітними особами.

8.5. Власний капітал.

Розмір власного капіталу Ломбарду за перевіряємий період становить:

Тис. грн.

Види власного капіталу

На 31.12.11 р.

На 31.12.12 р.

Статутний капітал

900

1500

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1

80

Неоплачений капітал

-

(450)Статутний (складений) капітал Ломбарду складає 1500 тис. грн. Збільшення статутного капіталу відбулося шляхом додаткових внесків учасників Ломбарду, на підставі Додаткового договору до Засновницького договору про створення і діяльність Повного Товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія», зареєстрованого 21.03.2012 р. № запису 14801050008047353.


Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачено не повністю, заборгованість учасників за неоплаченим капіталом складає 450 тис. грн.

Порядок ведення аналітичного обліку стосовно рахунку 40 «Статутний капітал» відповідає вимогам чинного законодавства та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Склад власників часток у Статутному капіталі становить: фізичні особи – 2.

Аудитор підтверджує правильність розрахунку прибутку підприємства.

Розрахункова вартість чистих активів Ломбарду складає 1130 тис. грн.

8.6. Доходи.

Аналізуючи облік доходів від діяльності Ломбарду, аудитор зробив висновок, що методика їх розподілу відповідає нормам П(С)БО № 15 «Дохід».

Структура доходів Ломбарду складає:

Тис. грн.

Види доходів

На 31.12.11 р.

На 31.12.12 р.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

573

1396

Інші вирахування з доходу

(14)

(297)

Інші операційні доходи

3

5


Вказані доходи відображалися на підставі первинних документів і є доходами від фінансової діяльності Ломбарду, доходами від реалізації заставленого майна та доходами від нарахованих відсотків на залишок грошових коштів на поточному банківському рахунку.

Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерським обліком та фінансовою звітністю аудитором не встановлено.

8.7. Витрати.

Аналізуючи облік витрат, аудитор зробив висновок, що склад витрат, методика їх розподілу відповідає нормам П(С)БО № 16 «Витрати».

Структура витрат Ломбарду складає:

Тис. грн.

Види витрат

На 31.12.11 р.

На 31.12.12 р.

Адміністративні витрати

501

989

Витрати на збут

21

5

Інші операційні витрати

3

7


Бухгалтерський облік витрат Ломбарду здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

Регістрами бухгалтерського обліку витрат Ломбарду є журнали-ордери, відомості обліку за окремими субрахунками витрат з використанням 8-го класу рахунків. Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерським обліком та фінансовою звітністю аудитором не встановлено.

8.8. Фінансові результати.

Облік, правильність класифікації та оцінка доходу на підприємстві в цілому відповідає нормам П(С)БО № 15 «Дохід».

Облік, правильність класифікації та оцінка витрат на підприємстві в цілому відповідає нормам П(С)БО № 16 «Витрати».

Величина балансового прибутку від діяльності підприємства за 2012 рік розрахована згідно з нормами П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», збільшилася у порівнянні із 2011 роком на 79 тис. грн., та складає 80 тис. грн.

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Ломбарду, а також розкриває інформацію про них.

Методи визначення оподатковуваного прибутку відповідно до податкового обліку співпадають з методами, що регулюються нормами Податкового кодексу України.

8.9.Стан бухгалтерського обліку та звітності.
Принципи та методи відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій відповідають чинному законодавству та національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Складання фінансової звітності в Ломбарді здійснюється своєчасно та в повному обсязі. Достовірність облікових та фактичних показників підтверджується обов’язковою щорічною інвентаризацією.

Фінансова звітність Ломбарду відповідає нормам П(С)БО № 1 та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Показники фінансової звітності Повного товариства «Ломбард «Стрілець» Козирєв і компанія» підтверджуються первинними документами, показники окремих форм звітності відповідають один одному.

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» аудитором визнано, що діюча система провадження бухгалтерського обліку на підприємстві в цілому задовольняє нормам чинного законодавства з організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
9. Особлива інформація.
Особливою інформацією є інформація, визначена для розкриття у п.2.1.10 Розпорядження ДКРРФПУ № 5224 від 29.12.2005 р.

В ході перевірки аудитор дослідив відповідність розміру і структури власного капіталу та інших показників і нормативів вимогам, встановленим Розпорядженням ДККРРФПУ від 05.12.2003 р. № 152 «Про затвердження Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній».

Аудитор підтверджує, що:

 1. Ломбард зареєстровано як фінансову установу, (Свідоцтво ДКРРФПУ серія ЛД № 505 від 18.11.2010 р., рег.номер 15102551, код фінансової установи – 15).

 2. В установчих документах Ломбарду визначена діяльність з надання певних видів фінансових послуг як виключна діяльність з урахуванням вимог законодавства, у тому числі щодо можливості суміщення окремих видів фінансових послуг.

 3. Ломбард має внутрішні правила з надання фінансових послуг, затверджені Наказом № 01п/2010 від 01.10.2010 р., та примірний договір із клієнтами, затверджений керівником Ломбарду, які відповідають вимогам законодавства.

 4. Ломбард має систему бухгалтерського обліку та звітності, що відповідає вимогам законодавства і передбачає облік операцій з надання фінансових послуг. Ломбард має в наявності кваліфіковані кадри, що можуть безпосередньо здійснювати діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини.

 5. Ломбард має в наявності технічні умови, необхідні для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме: орендовані приміщення, комунікаційні засоби (телефон, факс, ел. пошта), відповідну комп'ютерну техніку, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання інформації у форматі, установленому Розпорядженням ДККРРФПУ від 07.05.2004 р. № 531 «Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами».

 6. Ломбард має Положення про проведення внутрішнього аудиту (контролю), затверджене Зборами учасників (Протокол від 31.10.2012 р.).


Аудитор підтверджує відповідність керівника і головного бухгалтера Ломбарду «Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ», затвердженим розпорядженням ДККРРФП України від 13.07.2004 р. № 1590, (Свідоцтво керівника № 130431 від 24.12.2009 р. та № 131324 від 05.10.2012 р., Свідоцтво головного бухгалтера № 130454 від 24.12.2009 р. та № 078 від 29.09.2012 р.).

Аудитор підтверджує, що Ломбард виконує вимоги п.п.2.1.11 Розпорядження ДККРРФП № 3981 від 26.04.2005 р. «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» в частині формування власного капіталу у розмірі не менше 200 тис. грн.

Аудитор повідомляє, що страховий фонд у 2012 році не формувався, тому що виходячи із норм резервування по категоріях ризику, визначених та розрахованих згідно із Розпорядженням ДКРРФПУ від 01.03.2011 р. № 111, кредитні операції Ломбарду класифікуються як перша категорія ризику з нормою резервування 0%, (правила формування страхового резерву затверджені наказом № 54-1 від 01.04.2011 р., щомісячні розрахунки (довідки) про формування страхового резерву в наявності).

Аудитор підтверджує, що Ломбард виконує вимоги Постанови КМУ від 25.08.2010 р. № 747 щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках і надано для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.


28.03.2013 р.


Директор ТОВ «Фірма «Даниленко і партнери»: ___________________ Даниленко І.В.

аудитор: ___________________ Могильова І.А.
(м. Харків, пр. Тракторобудівників, б.130, кв.205).
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2995 від 26. 09. 2002 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
За наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної спілки „ХОТЕЙ” за 2012 рік
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з...
Перевірка проведена згідно договору на проведення аудиту від 18 березня 2013 року № -18/03-13
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка