МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Сторінка1/5
Дата21.04.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Методичні вказівки

для виконання контрольних робіт

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

для студентів очної та заочної форм навчання

базового напряму 6.030508 “Фінанси та кредит”

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № ___ від _____ 2012 р.

Львів-2012

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів очної форм навчання базового напряму "Економіка та підприємництво" спеціальності 6.030508 “Фінанси та кредит”/ Укл.: ст. викл. Турко В. В. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. - 24 с.

Рекомендовано методичною комісією базового напряму 6.030508 “Фінанси та кредит”/ Інституту економіки і менеджменту (протокол № ____ від ____ ____________ 2012 р.).

Відповідальний за випуск:
1. МЕТА І ЗМІСТ РОБОТИ

Метою виконання контрольної роботи є закріплення і поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентами у процесі вивчення окремих тем дисципліни «Фінансовий аналіз». Написання контрольної роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з довідковою літературою, статистичними даними та іншими інформаційними джерелами; глибше вивчити особливості функціонування підприємства та його окремих ланок; набути навичок аналізу відкритої фінансової інформації про підприємство, проведення критичного аналізу, формулювання висновків.

Змістом роботи є дослідження та фінансовий аналіз діяльності підприємств.

2. ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до варіанту (варіанти розподіляються аналогічно як для лабораторних робіт) студент проводить аналіз фінансового стану підприємства протягом останніх трьох років. Для аналізу студенту необхідні статистичні форми звітності «Баланс» (форма №1), «Звіт про фінансові результати» (форма №2), «Звіт про рух грошових коштів» (форма №3) та дані про ринкову ціну акцій підприємства за останніх три роки (2009р., 2010р. та 2011р.), відповідно усі показники розраховуються за три роки [1], [2].

Робота виконується в такій послідовності:

1. Спочатку наводиться загальна інформація про підприємство (історія, вид діяльності, продукція, ринки збуту і т.п.)

2. Розраховуються показники динаміки (показники для горизонтального аналізу) (ланцюгові для непарних варіантів і базисні для парних варіантів) усієї фінансової звітності і даних про ринкову вартість акцій. Вхідні дані і результати розрахунку оформляється у вигляді табл. 1.

Ланцюгова зміна (ріст, зменшення) (абсолютне відхилення) показника розраховується за наступною формулою:

(1)

де і – номер поточного періоду.

Ланцюговий ріст показує на скільки змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком.

Таблиця 1

Динаміка показників ____ (відповідно Балансу чи Звіту про фінансові результати) за 2009-2011рр.

Показники

Значення, тис. грн.

Ланцюговий (базисний) ріст, тис. грн.

Ланцюговий (базисний) темп росту, %

Ланцюговий (базисний) темп приросту, %

2009р

2010р

2011р

2010р

2011р

2010р

2011р

2010р

2011р

Показник 1
Показник 2


Ланцюговий темп росту (спадання, зміни) показника (%):

(2)

Ланцюговий темп росту показує скільки відсотків становить показник в порівнянні з попереднім роком.

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) показника (%) розраховується за наступною формулою:

(3)

Ланцюговий темп приросту (відносне відхилення) показує на скільки відсотків змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з попереднім роком.

Базисна зміна (ріст, зменшення) показника розраховується:

(4)

Базисний ріст показує на скільки змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з базисним роком.

Базисний темп росту (спадання, зміни) показника (%) розраховується за наступною формулою:

(5)

Базисний темп росту показує скільки відсотків становить показник в порівнянні з базисним роком.

Базисний темп приросту (спадання) показника (%) розраховується за наступною формулою:

(6)

Базисний темп приросту (спадання) показує на скільки відсотків змінюється (зростає/спадає) показник в порівнянні з базовим роком.

3. Розраховуються показники структури (показники для вертикального аналізу) Балансу та Елементів операційних витрат (2-й розділ Звіту про фінансові результати), та розраховується їх зміна (ланцюгова для непарних варіантів і базисна для парних варіантів), результат оформляється у вигляді табл. 2. Табл. 2 та 1 можна об’єднати в одну таблицю.

Таблиця 2

Структура показників ____ (відповідно Балансу чи Елементів операційних витрат) за 2009-2011 рр.

Показники

Значення, тис. грн.

Структура, %

Зміни в структурі, п.п.

2009р

2010р

2011р

2009р

2010р

2011р

2010р

2011р

Показник 1

Показник 24. Розраховуються показники прибутковості підприємства: Cash-flow, нетто Cash-flow, та 11 показників рентабельності відповідно до конспекту.

5. Розраховуються показники, що характеризують стан використання майна підприємства (відповідно до конспекту).

6. Розрахунок показників ділової активності підприємства (відповідно до конспекту).

7. Розрахунок абсолютних та відносних показників фінансової стійкості (відповідно до конспекту).

8. Розрахунок абсолютних та відносних показників ліквідності (відповідно до конспекту).

9. Розрахунок показників які характеризують вартість підприємства (відповідно до конспекту).

10. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості та кредитоспроможності підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства (відповідно до конспекту).

Розрахунок показників (пункти 4-10) проводиться за три роки. При цьому наводяться формули для розрахунку (в тому числі з номерами рядків фінансової звітності), та напрямки позитивних змін для даного показника. Сам розрахунок наводити не обов’язково. Результати розрахунку оформляються у вигляді табл. А.1. (додаток А).

11. Порівняльний аналіз показників діяльності підприємства з аналогічними показниками інших підприємств цієї ж галузі (не менше 2х підприємств). При цьому аналізують не менше 10 показників - це можуть бути як абсолютні так і відносні показники, при чому з них не менше 2-х показників ринкової вартості підприємства (мультиплікаторів). Усі ці показники відображаються в окремій таблиці.

При виконанні цього пункту рекомендується обмінюватися показниками з іншими студентами в яких, відповідно до варіанту, підприємства цієї ж галузі (для цього пропонується писати на форумі віртуального середовища у відповідному розділі). Галузеву приналежність підприємств можна визначити за кодом КВЕД та видом економічної діяльності, які вказані у заголовку фінансових звітів. Також, для швидшого знаходження підприємств які належать до певної галузі, можна подивитись інформацію на сайті ПФТС [4], де у біржовому списку вказується галузева приналежність підприємства. Якщо студент не може знайти підприємств з потрібної галузі, тоді можна скористатися загальними галузевими показниками, з сайту Державного комітету статистики [5], або з статистичних щорічників.

12. Провести аналіз розрахованих показників - текст обсягом не більше 3-х друкованих сторінок (шрифт Times New Roman 14-го розміру, полуторний інтервал). При аналізі необхідно виділити як основні тенденції, так і особливості в показниках фінансового стану чи їх зміні. Аналіз повинен бути стислим, проте максимально і доступно розкривати фінансовий стан підприємства та перспективи його подальшої діяльності, в тому числі в порівнянні з конкурентами.

Джерела інформації про підприємства:

1. smida.gov.ua (На даному сайті може не бути усіх необхідних даних, але на ньому зручна система пошуку з якої можна перейти на наступний сайт. Зареєструватись на сайті можна самостійно або ввійти під логіном dani_kr пароль danidljakr).

2. stockmarket.gov.ua (Даний сайт вимагає реєстрації – зареєструватись можна самостійно або ввійти під логіном dani_kr пароль danidljakr. Далі для пошуку необхідно перейти на вкладку «Регулярна інформація» і у формах пошуку ввести «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента»).

3. http://www.ux.ua Сайт Української біржі (На даному сайті міститься інформація про вартість акцій емітента: в меню зліва «Фондовий ринок» → «Цінні папери» → тоді в таблиці зверху «Акції» → вибираємо підприємство відповідно до варіанту, тиснемо на тікер (код латинськими буквами) → в таблиці зверху «результати торгів» → вибрати ціну акцій найближчу до звітних дат (складання звітності)).

4. http://pfts.com/uk (На даному сайті міститься інформація про вартість акцій емітента. На вкладці «Біржовий список» потрібно подивитись «Тікер» який відповідає підприємству заданому в завданні, а потім на вкладці «Підсумки торгів» за тікером, знайти ринкову ціну акцій (прийняти що нею є ціна close). Якщо в останній день не відбувалось торгів з акціями підприємства заданого варіантом, тоді необхідно переглянути дані за попередні дні.)

5. http://www.ukrstat.gov.ua/Сайт держкомстату

Розподіл варіантів

Таблиця 3.Код

Назва

ЄДРПОУ

1

MGZC

Марганецький ГЗК, ПАТ

00190911

2

KRGM

Криворізький завод гірничого машинобудування, ВАТ

00211174

3

ZFER

Запорізький завод феросплавів, ПАТ

00186542

4

SMASH

Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе, ПАТ

05747991

5

DMZK

Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну, ПАТ

05393062

6

YASK

Ясинівський коксохімічний завод, ПАТ

00191035

7

DMPZ

Донецький металопрокатний завод, ПАТ

05838512

8

ZPRK

Запорізький рибокомбінат, ПАТ

00476642

9

MZKK

Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, ПАТ

00951770

10

KVZR

Квазар, ПАТ

14314038

11

ROSA

Росава, ВАТ

00152269

12

LAKMA

Лакма, ПАТ

00204625

13

KSTZ

Київський санітарно-технічний завод, ПАТ

01412450

14

KGGZ

Кіровоградгаз, ВАТ

03365222

15

ALKZ

Алчевський коксохімічний завод, ПАТ 

00190816

16

STIR

Концерн Стирол, ПАТ

05761614

17

LSHP

Трест Луганськшахтопроходка, ПАТ

00181668

18

GLNG

Концерн Галнафтогаз, ПАТ

31729918

19

ODEN

Одесаобленерго, ВАТ

00131713

20

POON

Полтаваобленерго, ПАТ

00131819

21

PGOK

Полтавський ГЗК, ВАТ

00191282

22

LTPL

Луганськтепловоз, ПАТ

05763797

23

THPR

Завод Технопривод, ПАТ

32200047

24

LUAZ

АК Богдан Моторс, АТ

05808592

25

RVZP

Рівневетзоопромпостач, ПАТ

00727222

26

VRHP

Вирівське хлібоприймальне підприємство, ПАТ

05387446

27

SFER

Стахановський завод феросплавів, ПАТ

00186513

28

TOEN

Тернопільобленерго, ВАТ

00130725

29

GPOD

Готель Поділля, ПАТ

21327550

30

HLPR

Концерн Хлібпром, ПАТ

05511001

31

AZOT

Азот, ВАТ

00203826

32

UNAF

Укрнафта, ПАТ

00135390

33

CHEON

Чернігівобленерго, ПАТ

22815333

34

PANK

Пантек, ПАТ

32073263

35

TATM

Турбоатом, ВАТ

05762269

36

EXPN

Експо нафта продукт, ПАТ

35637061

37

CRGR

Креатив Груп, ПАТ

34374903

38

NFER

Нікопольський завод феросплавів, ПАТ

00186520

39

KRAZ

АвтоКрАЗ, ПАТ

05808735

40

DRRZ

Донецький рудоремонтний завод, ПАТ

33012950

41

HEMO

Гемопласт, ВАТ

00480922

42

BZBK

Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій, ПАТ

00130659

43

ONPZ

Лукойл-Одеський НПЗ, ПАТ

00152282

44

DNVM

Дніпровагонмаш, ПАТ

05669819

45

VORN

ШФ Воронін, ПАТ

00309252

46

CGOK

ЦГЗК, ПАТ

00190977

47

ZHMZ

Житомирський маслозавод, ПАТ

00182863

48

NKMZ

Новокраматорський машинобудівний завод, ПАТ

05763599

49

SGOK

Північний ГЗК, ПАТ

00191023

50

DZKZ

Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод, ПАТ

05393085

51

DMZP

Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського, ПАТ

05393056

52

SUBA

Євраз Суха Балка, ПАТ

00191329

53

BKOK

Євраз Баглійкокс, ПАТ

05393079

54

NVTR

Iнтерпайп Новомосковський трубний завод, ВАТ

05393139

55

DVRB

Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів, ПАТ

00554514

56

AGDM

Аграрний дім, ПАТ

03749336

57

KMGP

Київміськголовпостач, ПАТ

04542755

58

NITR

ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ВАТ

05393116

59

SHKD

ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу, ПАТ

05508186

60

GFARM

Галичфарм, АТВТ

05800293

61

SLAV

ПБК Славутич, ПАТ

00377511

62

SZVI

Слов'янський завод високовольтних ізоляторів, ПАТ

00214652

63

UGRA

Український графіт, ПАТ

00196204

64

AVTO

Українська автомобільна корпорація, ПАТ

03121566

65

DTRZ

Дніпропетровський трубний завод, ПАТ

05393122

66

ZPVT

Запоріжвогнетрив, ПАТ

00191885

67

UROS

Цукровий союз Укррос, ПАТ

34876145

68

KNST

Криворізький турбінний завод Констар, ПАТ

13461621

69

ZPST

Запоріжсталь, ВАТ

00191230

70

KIEN

Київенерго, ПАТ

00131305

71

DMKD

Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського, ПАТ 

05393043

72

KKOL

Кременчуцький колісний завод, ПАТ

00231610

73

MTBD

Мостобуд, ПАТ

01386326

74

ENUG

ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля, ПАТ

00169845

75

KRDM

Кременчуцький завод дорожніх машин, ПАТ

05762565

76

TRGT

Трест-Житлобуд-1, ПAT

01270285

77

KVBZ

Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ

05763814

78

ZZMK

Запорізький завод металевих конструкцій, ПАТ

05402588

79

DGRM

Донецькгірмаш, ПАТ

05763702

80

HOEN

ЕК Херсонобленерго, ПАТ

05396638

81

ALMK

Алчевський металургійний комбінат, ПАТ

05441447

82

KORV

Коровай, ПАТ

00381350

83

KRHLB

Кримхліб, ПАТ

00381580

84

AZGM

Азовзагальмаш, ВАТ

13504334

85

DRMZ

Дружківський машинобудівний завод, ПАТ

00165669

86

KMED

Київмедпрепарат, ВАТ

0480862

87

SMEN

ЕК Севастопільенерго, ПАТ

5471081

88

KIUZ

Київський ювелірний завод, ПАТ

00227229

89

HMBZ

Харківський машинобудівний завод Світло шахтаря, ПАТ

00165712

90

ENMA

Енергомашспецсталь, ПАТ

00210602

91

ZHEN

ЕК Житомиробленерго, ПАТ

22048622

92

DKOK

Донецьккокс, ПАТ

00191112

93

DZMK

Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна, ПАТ

01412851

94

MLIB

Млибор, ПАТ

14226133

95

DOMZ

Донецький металургiйний завод, ПАТ

00191164

96

KION

Кіровоградобленерго, ПАТ

23226362

97

VOEN

Волиньобленерго, ПАТ

00131512

98

MZVM

Маріупольський завод важкого машинобудування, ПАТ

20355550

99

CEEN

Центренерго, ПАТ

22927045

100

ZAEN

ДТЕК Західенерго, ПАТ

23269555

101

ENMZ

Єнакієвський металургійний завод, ПАТ

00191193

102

HMON

Хмельницькобленерго, ПАТ

22767506

103

DNEN

Дніпроенерго, ПАТ

00130872

104

DOEN

Донбасенерго, ПАТ

23343582

105

KREN

ДТЕК Крименерго, ПАТ

00131400

106

PLKZ

Полтавський комбікормовий завод, ПАТ

00952189

107

ZOEN

Закарпаттяобленерго, ПАТ

00131529

108

MOEN

Миколаївобленерго, ПАТ

23399393

109

HRTR

Харцизький трубний завод, ПАТ

00191135

110

DNON

ДТЕК Дніпрообленерго, ПАТ

23359034

111

YAGT

Яготинське, ПАТ

00385840

112

SELM

НВП Смілянський електромеханічний завод, ПАТ

30147563

113

ZAON

Запоріжжяобленерго, ВАТ

00130926

114

KIGA

Київоблгаз, ПАТ

20578072

115

PHMSH

Полтавхіммаш, ПАТ

00217449

116

KSOD

Кримський содовий завод, ПАТ

05444546

117

VIEN

Вінницяобленерго, ПАТ

00130694

118

HGAZ

Хмельницькгаз,ПАТ

05395598

119

HAON

Харківобленерго, АК

00131954

120

DOGZ

Донецькоблгаз, ПAT

03361075

121

DAKOR

Дакор Вест, ПАТ

03118357

122

ZACO

Запоріжкокс, ПАТ

00191224

123

CHEN

Чернівціобленерго, ПАТ

00130760

124

DOON

ДТЕК Донецькобленерго, ПАТ

00131268

125

ZALK

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат, ПАТ

00194122

126

GDGZ

Гадячгаз, ПАТ

05524660

127

YALN

ГК Ялта-Інтурист, ПАТ

02573711

128

ZHGZ

Житомиргаз, ПАТ

03344071

129

SNEM

Сумський завод Насосенергомаш, АТ

05785448

130

KRGZ

Кременчукгаз, ПАТ

03351734

131

SUNI

САН ІнБев Україна, ПАТ

30965655

132

PREN

Прикарпаттяобленерго, ПАТ

00131564

133

MGRA

Маркограф, ПАТ

05394618

134

MMKI

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, ПАТ

00191129

135

KFTP

Слов'янські шпалери КФТП, ПАТ

00278876

136

LVON

Львівобленерго, ПАТ

00131587

137

SHCHZ

Шахтоуправління Покровське, ПАТ

13498562

138

KIOL

Кіровоградолія, ПАТ

00373869

139

DNSS

Дніпроспецсталь, ПАТ

00186536

140

TODK

Тодак, ПАТ

14307340

141

CHON

Черкасиобленерго, ПАТ

22800735

142

PBED

Победа, ПАТ

00413073

143

FARM

Фармак, ПАТ

00481198

144

ETEH

Енергетичні технології, ПАТ

30223172

145

DNAZ

Дніпроазот, ПАТ

05761620

146

KMOL

Ковельмолоко, ПАТ

00444636

147

HRGZ

Херсонгаз, ПАТ

3355353

148

UNIST

ШП Юність, ПАТ

00309246

149

GRIU

Гранітна індустрія України, ПАТ

33638482

150

NORD

НОРД, ПАТ

13533086

151

SVGZ

Стахановський вагонобудівний завод, ВАТ

00210890

152

ZATR

Запоріжтрасформатор, ПАТ

00213428

153

POBL

Полтавський Облагропостач, ПАТ

00913686

154

SZLV

Суднобудівний завод Залів, АТ

14307251

155

AVTR

Виробниче Об'єднання Автотранспортник, ПАТ

20572715

156

DSTR

Дніпропетровський стрілочний завод, ПАТ

14367980

157

KVKF

Київська кондитерська фабрика Рошен, ПАТ

0382125

158

KRKF

Кременчуцька кондитерська фабрика Рошен, ПАТ

00382191

159

UOPB

Укроптбакалія, ПАТ

1553439

160

MRKF

Маріупольська кондитерська фабрика Рошен, ПАТ

00382059

161

BROM

Бром, ПАТ

5444552

162

KVPR

ПBП Кривбасвибухпром, ПАТ

00190934

163

KVTZ

Кіндратівський вогнетривкий завод, ПАТ

00191767

164

VKND

Вінницька кондитерська фабрика, ПАТ

00382013

165

HARP

Харківський підшипниковий завод, АТ

5808853

166

KPUK

Укропткульттовари, ПАТ

01553054

167

BEML

Бершадьмолоко, ПАТ

00418018

168

LGTB

Львівгуртбакалія, ПАТ

01553327

169

RAZT

Рівнеазот, ПАТ

05607824

170

UMGK

Виробниче об'єднання Укрміжгоспкомбікорм, ПАТ

32072081

  1   2   3   4   5

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка