ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ


Скачати 260.15 Kb.
НазваОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сторінка1/2
Дата17.05.2013
Розмір260.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2


О.І. Воробйова,

к.е.н., доцент, Національна академія природоохоронного та

курортного будівництва
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті здійснена оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств. Виявлено найсуттєвіші проблеми фінансового забезпечення їх інвестиційної діяльності. Сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств.
В статье осуществлена оценка финансового обеспечения инвестиционной деятельности малых предприятий. Установлены|выявляет| самые существенные проблемы финансового обеспечения их инвестиционной деятельности. Сформулированы рекомендации по|касательно| повышению эффективности финансового обеспечения инвестиционной деятельности малых предприятий.
The estimation of the financial providing of investment activity of small enterprises is carried out in the article. The most substantial problems of the financial providing of investment activity of small enterprises are established. Formulated recommendation on the increase of efficiency of the financial providing of investment activity of small enterprises.
Постановка проблеми.

Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів малого підприємництва має велике значення для розробки методичних та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестування в країні, оновлення основних виробничих активів, зростання ролі малого підприємництва в економіці України. Оцінка рівня фінансового забезпечення інвестиційної діяльності дуже важлива для суб'єктів малого підприємництва, які мають обмежені можливості щодо залучення фінансових ресурсів для здійснення інвестування, що не дозволяє збільшити їх економічний потенціал щодо господарської діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. У наукових дослідженнях українських вчених перш за все приділялась увага до питань інвестиційної діяльності малих підприємств. Зокрема можливо виділити наступних дослідників: Бездітко Ю.М. [1], Буряк Л.Д. [2], Варналій З.С. [3], Ткачук О.М. [4], Усенко С.В. [5] та інші. Питання фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств досліджували наступні вчені: Аніщенко І.В. [6], Бак Р.О. [7], Чесноков В.Л. [8], Яковлєв С. [9] та інші. Зазначені автори здійснили відповідний крок в розробку методичних та практичних аспектів фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств. Проте сучасний етап розвитку країни вимагає нових досліджень фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств в умовах нестабільності та постійних змін в соціально-економічному середовищі.

Мета статті полягає в оцінці та визначенні рекомендацій щодо підвищення фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств.

Викладання основного матеріалу

Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств перш за все пов'язана з дослідженням загальних обсягів інвестицій, які були вкладені за останні роки в суб'єкти малого підприємництва (рис. 1).

Р
исунок 1. Динаміка валових капітальних інвестицій в суб'єкти малого бізнесу України в 2006-2010 рр. [10]
За даними Державного комітету статистики України валові капітальні інвестиції малих підприємств України у 2006 році складали 30892,4 млн. грн., або 21,7% загального обсягу валових капітальних інвестицій всіх підприємств країни.

У 2007 році тенденція до зростання валових капітальних інвестицій малих підприємств продовжувалась і досягала суми 45361,0 млн. грн., або 22,1% загального обсягу валових капітальних інвестицій всіх підприємств.

У 2008 році валові капітальні інвестиції в малі підприємства складали 53217,3 млн. грн., що фактично було максимальним значенням за період, що досліджується. При цьому вже у 2008 році питома вага валових капітальних інвестицій малих підприємств, від загального обсягу капітальних інвестицій за всіма підприємствами зменшилась у порівнянні з 2007 роком і склала 21,6%.

Фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. негативно вплинула на обсяги інвестицій в малі підприємства. Так, у 2009 р. сума валових капітальних інвестицій малих підприємств зменшилась до 34051,5 млн. грн., або 19,7% від загального обсягу за всіма підприємствами України. У 2010 році валові капітальні інвестиції малих підприємств зменшились до 26408,7 млн. грн., що склало всього 17,4% від загальної суми за всіма підприємствами країни.

Отже, фінансово-економічна криза сформувала негативну тенденцію до скорочення обсягів валових капітальних інвестицій малих підприємств, яку до теперішнього часу не вдалось подолати.

За останні чотири роки склалась наступна структура валових капітальних інвестицій малих підприємств України (табл. 1).

Таблиця 1. Обсяг та структура валових капітальних інвестицій малих підприємств України за 2007 – 2010 рр., млн. грн.

Показники

2007

2008

2009

2010

сума

%

сума

%

сума

%

сума

%

Валові інвестиції, всього

45361,0

100,0

53217,3

100,0

34051,5

100,0

26408,7

100,0

Валові інвестиції у матеріальні активи, у т.ч.

44401,3

97,9

52561,9

98,8

33415,2

98,1

26038,9

98,6

на будівництво, включаючи реконструкцію, добудову тощо

24543,3

54,1

28535,8

53,6

17845,2

52,4

14576,4

55,2

на придбання раніше створених основних засобів

6089,2

13,4

6157,1

11,6

4607,8

13,5

2389,9

9,0

на придбання нових основних засобів

13768,8

30,4

17869,0

33,6

10962,2

32,2

9072,6

34,4

Валові інвестиції у нематеріальні активи

959,7

2,1

655,4

1,2

636,3

1,9

369,7

1,4

Складено за даними [10]

Структура валових капітальних інвестицій малих підприємств характеризується постійними коливаннями, що вказує на значні проблеми суб'єктів малого підприємництва при здійсненні інвестиційної діяльності. При цьому коливання структури валових капітальних інвестицій відбувається на фоні постійного зменшення сум в матеріальні та нематеріальні активи.

Показники валових капітальних інвестицій на одне мале підприємство України свідчать про те, що на загальнодержавному рівні, до 2010 року, їх динаміка була стабільніша (табл. 2).

Таблиця 2. Валові капітальні інвестиції в розрахунку на одне мале підприємство за 2007 – 2010 рр.Показники

2007

2008

2009

2010

сума

у % до попер.

року

сума

у % до попер.

року

сума

у % до попер.

року

сума

у % до попер.

року

Валові капітальні інвестиції, млн. грн.

45361,0

146,8

53217,3

117,3

34051,5

64,0

26408,7

77,6

Кількість малих підприємств

354509

104,9

333883

94,2

346077

103,7

297730

86,0

На одне мале підприємство, тис. грн.

128,0

138,4

159,4

115,2

98,4

85,4

88,7

90,1

Складено за даними [10]

Тенденція, що склалась на загальнодержавному рівні за останні два роки свідчить про помітне зменшення не лише кількості малих підприємств, а й валових капітальних інвестицій на одне підприємство. Така тенденція не може влаштовувати не самих підприємців, не державу. Зменшення валових капітальних інвестицій на одне підприємство серйозніша проблема сучасного етапу розвитку малого бізнесу в країні. Без вирішення цієї проблеми не можливо зростання ролі малого підприємництва в економіці України, підвищення ефективності господарювання малих підприємств.

Обсяги валових капітальних інвестицій малих підприємств України суттєво відрізняється за формами власності (табл. 3).

Основна сума валових капітальних інвестицій в Україні припадає саме на суб'єкти малого бізнесу приватної форми власності. За період з 2008-2010 років їх питома вага в загальній сумі валових капітальних інвестицій зростала з 94,0% до 96,7%. На малих підприємствах іншої форми власності валові капітальні інвестиції складали всього 6% у 2008 році, і 3,3% у 2010 році. Зазначені дані свідчать, що малі підприємства приватної форми власності складають основу малого бізнесу в Україні, якому потрібні значні обсяги інвестицій.

Причини незадовільного стану інвестиційної діяльності малих підприємств полягають у наступному:

По-перше, на інвестиційну діяльність суб'єктів малого підприємництва суттєво вплинула фінансово-економічна криза 2008-2010 рр., яка значно зменшила можливості малого бізнесу залучати власні та позикові джерела для фінансування інвестиційної діяльності.

Таблиця 3. Валові капітальні інвестиції малих підприємств України за формами власності за 2008 – 2010 рр., млн. грн.


Показники


Рік

Всього

у т.ч.

сума

%

Приватна власність

%

Державна власність

%

Комунальна власність

%

Валові капітальні інвестиції, всього

2008

53217,3

100

50024,3

94,0

638,6

1,2

2554,4

4,8

2009

34051,5

100

32859,7

96,5

442,9

1,3

748,9

2,2

2010

26408,7

100

25537,2

96,7

369,7

1,4

501,8

1,9

Валові капітальні інвестиції у матеріальні активи, у т.ч.

2008

52561,9

100

49460,7

94,1

578,4

1,1

2522,8

4,8

2009

33415,2

100

32212,2

96,4

434,1

1,3

768,9

2,3

2010

26038,9

100

25127,8

96,5

390,1

1,5

521,0

2,0

на будівництво, включаючи реконструкцію

2008

28535,8

100

26566,8

93,1

542,8

1,9

1426,2

5,0

2009

17845,2

100

16899,4

94,7

392,6

2,2

553,2

3,1

2010

12576,4

100

11985,3

95,3

326,8

2,6

264,3

2,1

на придбання раніше створених основних засобів

2008

6157,1

100

5683,0

92,3

12,3

0,2

461,8

7,5

2009

4607,8

100

4543,2

98,6

13,8

0,3

50,8

1,1

2010

5389,9

100

5238,8

97,2

16,1

0,3

135,0

2,5

на придбання нових основних засобів

2008

17869,0

100

17243,5

96,5

142,9

0,8

482,6

2,7

2009

10962,2

100

10710,0

97,7

65,7

0,6

186,5

1,7

2010

8072,6

100

7903,0

97,9

56,5

0,7

113,1

1,4

Валові капітальні інвестиції у нематеріальні активи

2008

655,4

100

562,9

85,9

86,5

13,2

6,0

0,9

2009

636,3

100

629,3

98,9

1,9

0,3

5,1

0,8

2010

369,7

100

368,6

99,7

0,4

0,1

0,7

0,2

Складено за даними [10]
По-друге, практично в усіх регіонах України суб'єкти малого бізнесу обмежені щодо доступу до основних джерел фінансових ресурсів, які можливо використовувати для фінансування інвестиційної діяльності.

По-третє, в більшості регіонів країни недостатньо розвинута інфраструктура підтримки інвестиційної діяльності суб'єктів малого підприємництва, зокрема фінансові, інвестиційні, лізингові компанії, комерційні банки, що орієнтуються на кредитування малого бізнесу, страхові компанії, консалтингові фірми тощо.

По-четверте, неналежним чином організована підтримка малого бізнесу з боку регіональних та місцевих органів влади, відсутні комплексні підходи та програми стимулювання інвестиційної діяльності малих підприємств.

По-п'яте, постійні зміни, щодо стратегії та тактики розвитку країни не стимулюють ефективну інвестиційну діяльність малих підприємств, зміни векторів розвитку, реформування різних секторів економіки негативно впливають на можливості малого бізнесу, якому постійні зміни суттєво заважають організовувати інвестиційну діяльність через додаткові витрати, що не можуть собі дозволити більшість підприємств малого бізнесу.

Вагоме місце в підвищенні рівня інвестиційної діяльності малих підприємств займає фінансове забезпечення цією діяльності. Для визначення перспектив підвищення ефективності фінансового забезпечення інвестиційної діяльності необхідно здійснити відповідну оцінку такого процесу.

Виходячи з того, що фінансове забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств здійснюється за рахунок або власних коштів (прибутків), або коштів власників підприємств, або кредитних ресурсів, дослідимо, які можливості мають сучасні малі підприємства для фінансування інвестиційної діяльності при використанні власних, залучених та запозичених коштів.

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств за рахунок власних коштів здійснюється перш за все шляхом використання чистого прибутку від фінансово-господарської діяльності. Водночас необхідно зазначити, що статистичні дані свідчать, про збитковість більшої частини малих підприємств (табл. 4).

Наведені показники формування фінансових результатів малих підприємств свідчать: по-перше, що у 2010 році загалом малі підприємства одержали прибуток до оподаткування; по-друге, малі підприємства найважливіших видів економічної діяльності – промисловості, будівництва, операцій з нерухомим майном та орендою були збитковими; по-третє, хоча 58,6% малих підприємств забезпечили формування позитивного фінансового результату, однак 41,4% малих підприємств була збитковою, що підтверджує думку про незадовільний стан фінансового контрою як з боку власників таких підприємств, так і збоку держави.

Зменшення збиткових підприємств можливо не лише за рахунок покращення умов господарювання для малого бізнесу, а й шляхом встановлення норм державного регулювання, спрямованих на більш відповідальне відношення власників та керівництва малих підприємств за результати своєї діяльності. Тобто, якщо малі підприємства не будуть одержувати позитивні фінансові результати, то орган місцевої влади, який зареєстрував таке підприємство повинен припинити його діяльність. Збиткові підприємства – це нонсенс для ринкового господарства. При цьому збитковість підприємства не заважає йому функціонувати багато років.

Таблиця 4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств України за основними видами економічної діяльності за 2009 – 2010 рр. *


Види економічної діяльності

2009

2010

Фінансовий результат

(сальдо),

млн. грн.

підприємства, які

одержали прибуток

Фінансовий результат

(сальдо),

млн. грн.

Підприємства, які одержали прибуток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовій результат, млн. грн.

у % до загальної кількості підприємств

фінансовій результат, млн. грн.

Всього

-21209,9

60,1

32952,8

1448,8

58,6

49319,0

сільське господарство

568,6

67,9

2792,7

3046,2

66,4

4739,9

промисловість

-1631,8

60,5

2227,2

-1694,0

58,7

2889,3

будівництво

-1846,1

57,4

3955,9

-2756,8

56,1

2146,5

торгівля, ремонт автомобілів побутових виробів

-6648,7

63,7

7204,5

6177,4

62,0

19839,5

діяльність готелів та ресторанів

-430,8

59,9

161,1

-403,5

56,8

196,9

діяльність транспорту та зв'язку

-724,3

57,3

1119,6

-610,2

56,1

1158,6

фінансова діяльність

4424,7

60,4

7994,9

8245,1

58,0

11038,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжинірінг

-14162,7

55,2

7139,3

-9816,6

54,4

6831,0

освіта

7,5

66,6

38,2

13,2

63,8

56,6

охорона здоров'я

-160,8

62,7

74,0

-167,7

60,5

108,4

надання комунальних послуг

-600,1

58,2

233,0

-835,5

55,5

300,0

* Складено за даними [10]
Наведені дані також свідчать не про відсутність прибутку як такого у частині малих підприємств, а про то, що вони здійснюють фінансування інвестицій за рахунок коштів, яки отримані від основної операційної діяльності, тобто від господарського обороту. В цьому випадку основним джерелом виступає не чистий прибуток, а виручка від реалізації продукції, товарів та послуг. Після здійснення таким чином господарських операцій, зокрема і операцій з фінансування інвестицій малі підприємства стають збитковими та постійно підкреслюють, що вони не мають коштів для інвестування. Проте реалії розвитку абсолютної більшості малих підприємств, які стабільно функціонують в Україні вже багато років, при їх стабільність збитковості свідчать, що валові активи цих суб'єктів малого бізнесу постійно зростають. Отже, виникає питання, за рахунок чого зростає малий бізнес? Зростання малих підприємств не можливо пояснити лише вкладанням коштів власників, бо власники малих підприємств є найчастіше керівниками малих суб'єктів підприємництва. Неможливо це пояснити і використанням позик і кредитів банків та інших фінансово-кредитних установ внаслідок незначної частки кредитів, які використовує малий бізнес в Україні.

Таким чином, складається враження, що, з одного боку, малі підприємства збиткові і не мають можливостей до свого розвитку, тобто здійснення інвестиційної діяльності, а, з іншого боку – більша частина малих підприємств стабільно функціонує і не ліквідується через неможливість свого розвитку.

Звідси, можливо зробити три основні припущення, які не мають статистичного підтвердження: по-перше, основним внутрішнім джерелом малих підприємств виступає не прибуток, а виручка від реалізації продукції, товарів та послуг, тобто інвестиційні витрати приховуються малими підприємствами під видом здійснення операцій з оборотними активами; по-друге, фінансово-господарська діяльність малих підприємств найчастіше пов'язана з тіньовим сектором, що дає змогу таким підприємствам формувати чистий прибуток, однак не відображати його у квартальній та річній звітності. Таким підхід дає можливість стабільно бути збитковим, а активи будуть зростати за рахунок постійної участі власників у фінансовому забезпеченні господарської діяльності, у т.ч. і в інвестуванні економічного розвитку. Це можливо внаслідок того, що тіньовий прибуток завжди розподіляється між власниками та не відображається у поточній чи річній звітності; по-третє, тіньові схеми здійснення фінансово-господарських операцій дають змогу малим підприємствам залучати до участі у фінансуванні господарської діяльності різні фінансово-кредитні установи, які свідомо чи несвідомо допомагають малим підприємствам легалізувати прибуток одержаний через тіньові схеми.

Таким чином, випливає головний висновок, що фінансове забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств здійснюється в основному за рахунок створеного, але не відображеного у звітності чистого прибутку. А тому збитковість малих підприємств є результат небажання останніх платити податки до бюджетів країни.

Це положення знаходить своє повне підтвердження, якщо подивитися на джерела фінансування інвестицій, які наводить Держкомстат України (рис. 2).

Р
исунок 2. Питома вага джерел фінансування інвестиційної діяльності малих підприємств України (складено за даними [10])
На протязі 2007 – 2010 рр. основними джерелами фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств були власні кошти, тобто кошти, які одержали малі підприємства від господарської діяльності. Це особливо помітно, якщо порівняти дані про рівень фінансового результату до оподаткування у 2009 році і частку власних джерел фінансування інвестицій у тому же році. Як бачимо у 2009 році в сукупності малі підприємства України одержали загальний збиток на 21209,9 млн. грн. Водночас у 2009 році малі підприємства найбільше за чотири останні роки використали власні кошти. Таким чином, є всі підстави стверджувати, що помітна частка малих підприємства країни приховує свої фінансові результати у звітності, а потім їх використовує для зростання своєї матеріально-технічної бази.

Іншим джерелом фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств є залучені кошти власників та інвесторів. Проте вітчизняна статистика не дає можливості визначити частку інвестицій, яку профінансували власники малих підприємств. Із рис. 2 можливо побачити, що іноземні інвестори фінансували інвестиції малих підприємств всього від 2,3 до 4,5% від загальної суми інвестицій за окремими роками. На нашу думку, фактична участь власників в діяльності малих підприємств може бути значно більшою, особливо в тому випадку, коли малі підприємства не можуть залучити додаткові фінансові ресурси за рахунок позикових коштів.

Основними позичальниками фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності суб'єктів малого бізнесу є кредитні установи, зокрема банківські інститути. Однак банки не дуже бажають кредитувати малий бізнес внаслідок таких обставин:

 1. малі підприємства не мають достатнього обсягу надійних застав;

 2. малі підприємства не завжди мають добрий фінансовий стан;

 3. кредитування малого бізнесу частіше пов'язане із зростанням кредитних ризиків;

 4. інвестиційні кредити для малого бізнесу не завжди вигідні самим банкам;

 5. період функціонування малих підприємств може бути меншим аніж термін, на який частіше вигідно банкам надавати інвестиційні кредити.

Для вирішення завдань щодо інвестиційної активності малих підприємств необхідно здійснити наступні заходи:

 • визначити можливі переваги малого бізнесу в кожному регіоні з метою залучення вітчизняних та іноземних інвесторів для вкладання капіталу в розвиток матеріальної бази малого підприємництва;

 • визначити джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств, які за вартістю, можливістю залучення, обсягом та мобільністю відповідають потребам та вимогам суб'єктам малого підприємництва;

 • визначити умови створення фінансових фондів, які будуть фінансово забезпечувати інвестиційну діяльність малих підприємств, гарантувати надання кредитів і залучення інвестицій в малий бізнес;

 • визначити фінансові стимули для розвитку малого бізнесу з урахуванням досвіду розвинутих країн світу, власних напрацювань в Україні;

 • розробити найбільш привабливі схеми взаємодії малого і великого бізнесу з метою використання фінансових можливостей крупних акціонерних компаній, корпорацій тощо, що часто-густо використовується в країнах із розвинутими ринковими механізмами;

 • забезпечити умови для виведення з «тіні» чистого прибутку малих підприємств за рахунок оптимального оподаткування та зменшення корупційного впливу з боку контролюючих органів на місцях;

 • у державних програмах щодо підвищення занятості населення передбачити фінансові ресурси для розвитку малого бізнесу, у т.ч. зменшення оподаткування, надання прямих фінансових дотацій, якщо малі підприємства збільшують чисельність працевлаштованих робітників на нових чи оновлених інвестиційних об'єктах.
  1   2

Схожі:

Аналіз діяльності малих підприємств м. Бердянська за 2011 рік
За підсумками 2011 року в м. Бердянську на 10 тис осіб наявного населення припало 46 малих підприємств
Є актуальною через недостатню повноту дослідження її аспектів з боку...
Нвестиційної привабливості підприємств будівельної галузі. Визначена система основних чинників та запропоновані показники, які характеризують...
Іноземні інвестиції як чинник економічного розвитку в Україні Анотація
Україну. Аналізуються шляхи покращення інвестиційної діяльності в Україні. Досліджується роль іноземних інвестицій у системі фінансового...
Тема Сутність і основи організації фінансів підприємств
Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,...
ПОЛОЖЕНН Я про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради
Відділ підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, є правонаступником всіх прав та обов’язків відділу фінансового...
РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Нікополя малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, (далі Порядок) розроблений з урахуванням Порядку розміщення...
Правила розміщення стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних...
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009р. №982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження...
Методика інспектування та ревізії Методика державного фінансового...
Методикою ДФК є сукупність методів (прийомів) контролю, яка дає змогу всебічно і об’єктивно дослідити господарські і фінансові операції...
  Взаємодіючи з усіма інститутами фінансового права особливості механізму...
Норми податкового права зумовлені публічною, тобто загально визначальною для країни діяльністю — діяльністю щодо справляння податкових...
1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу
Дана спеціальність передбачає вивчення процесів формування і виконання бюджетів різного рівня, механізму управління державним боргом,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка