III. Капітальні інвестиції


Скачати 237.68 Kb.
НазваIII. Капітальні інвестиції
Дата06.05.2013
Розмір237.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

0

0

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

0

0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

0

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

3

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

0

3
З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

0

7000

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

0

7000
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

7000

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0


V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

0

0

Реалізація інших оборотних активів

460

0

0

Штрафи, пені, неустойки

470

0

0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

0

0

Інші операційні доходи і витрати

490

4

13

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

0

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

0

Інші доходи і витрати

630

0

0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0


VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0

Поточний рахунок у банку

650

6

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

0

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

6
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0


VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Викорис-тано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відраху-вання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0
760

0

0

0

0

0

0

0
770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

0

0

0

0

0

0

0

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0


VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

0

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

0

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

0

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

4

0

0

Незавершене виробництво

890

0

0

0

Готова продукція

900

0

0

0

Товари

910

0

0

0

Разом

920

4

0

0

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"


З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

8

8

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

0

0

0

0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0


X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0


XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120

0

валова замовникам

1130

0

з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

6

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

0

на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

0

на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

6

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

6

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу – усього

1250

0

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

0

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

4

Нараховано за звітний рік

1300

2

Використано за рік - усього

1310

0

в тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

0

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

0

з них машини та обладнання

1313

0

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0
1316

0
1317

0


Керівник Корольов О.М.

Головний бухгалтер Пашковська М.В.

Схожі:

III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

1 Індуковані інвестиції – це інвестиції, які
Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом на нафтових розробках в Росії, є складовою
ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» Власникам акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»...
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
VI -III тис до н е. Неоліт. IV-III тис до н е. Енеоліт. IV- III тис до н е. Трипільська культура
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
VI -III тис до н е. Неоліт. IV-III тис до н е. Енеоліт. IV- III тис до н е. Трипільська культура
Близько 1 млн років тому Поява найдавнішої людини сучасного типу на нинішній території України
Виклад основного матеріалу дослідження
Постановка проблеми. Інвестиції – це широка категорія, що охоплює багато аспектів підприємницької діяльності. Для суб’єкта господарювання...
Денна II III 18 18 III Маріуполь 2004р
Робоча програма складена на основі типової програми для студентів немовних спеціальностей
Капітальні витрати на поліпшення земель

Закон N 2051-III 2051-14
Про приєднання до Конвенції із заявами та застереженнями див. Закон N 2051-III ( 2051-14 ) від 19. 10. 2000 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка