1 Індуковані інвестиції – це інвестиції, які


Скачати 72.22 Kb.
Назва1 Індуковані інвестиції – це інвестиції, які
Дата21.03.2013
Розмір72.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1)Індуковані інвестиції – це інвестиції, які:

=залежать від динаміки національного доходу і є його функцією

2)Інновації призвели до скорочення робітників, зайнятих ручною працею. Безробіття, яке виникло внаслідок цього, відноситься до\:{

=структурного

3)Інфляція попиту виникає в умовах, коли\:{

=Зростання сукупного попиту випереджає зростання сукупної пропозиції

4)Агрегат М1, крім коштів агрегату М0, містить\:{

=вклади до запитання фізичних і юридичних осіб

5) Активи комерційного банку А це\:{

=Готівкові гроші, резерви, кредити, інвестиції та цінні папери

6)Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок\:{

=всі відповіді правильні

7)В умовах інфляційного розриву\:{

=фактичний ВВП перевищує потенційний ВВП

8)Відкрита національна економіка перебуває у стані рівноваги, коли\:{

=сума інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень, чистих податків та імпорту

9)Валові інвестиції\:{

=є сумою амортизації та чистих інвестиції

10)Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні\:{

=ВВП за методом витрат

11)Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні\:{

=ВВП за методом витрат

12)Валовий національний дохід (ВНД) В це\:{

=Сума внутрішніх і зовнішніх первинних доходів

13) Визначте, що з нижченаведеного включається до ВВП\:{

=оплата послуг юриста

14)Гранична схильність до заощадження визначається як\:{

=Відношення приросту заощадження до приросту доходу після оподаткування

15)Гранична схильність до заощадження показує\:{

=на яку величину зміниться обсяг запланованих заощаджень при зміні використовуваного доходу на одиницю

16)Гранична схильність до споживання показує\:{

=на скільки зміниться обсяг споживання при зміні використовуваного доходу на одиницю

17)Дезінфляція – це\:{

=сповільнення темпів інфляції

18)Державний борг Д це сума попередніх\:{

=Бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків

19)Дефляція– це\:{

=падіння загального рівня цін

20)Дивіденди враховуються при розрахунку\:{

=ВВП за методом видатків

21)Для збільшення грошового пропонування центральний банк повинен\:{

=знизити резервну норму

22)До інвестицій не відноситься\:{

=покупка родиною нового будинку

23)До інструментів фіскальної політики відносяться\:{

=зміна державних видатків та ставок оподаткування

24)До методологічних принципів СНР належить таке положення\:{

=Видатки на виробництво ВВП дорівнюють доходу від його реалізації

25)До нецінових чинників сукупної пропозиції належать\:{

=Зміна цін на ресурси (ресурсових цін)

26)До секторів СНР належать\:{

=Фінансові установи

27)До цінових чинників сукупного попиту належать\:{

=Ефект відсоткової ставки

28)Домашні господарства і підприємства взаємодіють між собою за допомогою ринків\:{

=Ресурсів і товарів

29)Доходи громадянина України, який працює за вахтовим методом на нафтових розробках в Росії, є складовою:

=ВНП України та ВВП Росії

30)Емісія готівкових грошей – це\:{

=Випуск національним банком в обіг грошей у готівковій і безготівковій формах

31)За яких умов виникає інфляція попиту, коли\:{

=Зростання сукупного попиту випереджає зростання сукупної пропозиції

32)За яких умов виникає безробіття?{

=На ринку праці попит на робочу силу менший від пропозиції

33)Закон грошового обігу визначає{

=величину грошової маси

34)Заходом стимулювальної фіскальної політики є\:{

=новий випуск державних облігацій для фінансування додаткових державних видатків

35)Зміни в економіці, які графічно зобразити як рух вправо уздовж горизонтальної ділянки кейнсіанської кривої сукупної пропозиції. супроводжуються\:{

=Підвищенням обсягу виробництва

36)Зміни у потенційному рівні ВВП можуть бути спричинені\:{

=змінами технологій

37)Коли економічні інтереси стають могутньою рушійною силою соціально-економічного прогресу?{

=Коли має місце оптимальне поєднання приватних, колективних та суспільних інтересів

38)Крива Лаффера показує взаємозв’язок між\:{

=податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету

39)Крива Лаффера показує, що\:{

=усі відповіді неправильні

40)Крива Лоренця відображає\:{

=фактичний розподіл доходів

41)Крива Філіпса показує взаємозв’язок між\:{

=Інфляцією попиту і безробіттям

42)Курс української гривні буде вищий, якщо\:{

=купівельна спроможність гривні збільшиться

43)Між граничною схильністю до споживання і граничною схильністю до заощадження існує наступний зв’язок\:{

=всі відповіді правильні

44)Мультиплікатор інвестицій визначається як відношення\:{

=зміни обсягу ВВП до зміни обсягу інвестицій

45)На відміну від політики “дорогих грошей”, яку держава звичайно проводить в умовах інфляції, політика “дешевих грошей” передбачає\:{

=підвищення резервної норми

46)На обсяг якого з елементів ВВП найбільше впливає зміна відсоткової ставки?{

=Інвестиції

47)Національний доход – це\:{

=сума доходів всіх економічних агентів (домогосподарств, фірм, держави)

48)Обсяг інвестиційного попиту визначається\:{

=всі відповіді правильні

49)Об’єкти макроекономічного аналізу характеризують\:{

=Агреговані величини

50)Об’єктом макроекономіки є\:{

=Економічна система

51)Однією з реальних проблем державного боргу є\:{

=Відплив частини національного продукту за межи країни

52)Основним методом макроекономіки є \:{

=моделювання

53)Основним методом макроекономічних досліджень є\:{

=Моделювання

54)Підвищення податків – це найкращий спосіб фінансування державних видатків, коли\:{

=в економіці спостерігається високий рівень інфляції

55)Податок на додану вартість - це приклад\:{

=непрямого податку

56)Позитивна макроекономіка відрізняється від нормативної тим, що\:{

=перша вивчає фактичний стан економіки, а друга надає рекомендації щодо шляхів вирішення макроекономічних проблем}

57)Попит на гроші як активи залежить від\:{

=Відсоткової ставки комерційних банків

58)Потенційний обсяг реального ВВП може зростати за умови\:{

=впровадження у виробництво нових, більш ефективних технологій

59)Предметом макроекономіки є\:{

=Механізми функціонування економіки

60)Предметом макроекономіки є\:{

=Механізми функціонування економіки

61)При обчисленні ВВП за доходом не враховують\:{

=пенсію слідчого карного розшуку

62)Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квоти та інші торгові бар’єри необхідні для\:{

=всі відповіді вірні

63)Простий мультиплікатор визначається за формулою\:{

=1/1-MPC

64)Рівновага в економіці досягається, якщо\:{

=Інвестиції дорівнюють заощадженням

65)Різниця між номінальною процентною ставкою і реальною процентною ставкою\:{

=інфляція

66)Рецесійний розрив в економіці виникає внаслідок\:{

=недостатності сукупного попиту

67)Середня схильність до споживання визначається як\:{

=Відношення споживання до доходу після оподаткування

68)Стимулювальна фіскальна політика передбачає\:{

=збільшення урядових видатків

69)Стримувальна монетарна політика “дорогих грошей” передбачає\:{

=підвищення норми обов’язкових резервів

70)Стримувальна фіскальна політика передбачає\:{

=скорочення урядових видатків

71)Суб’єктами змішаної економіки є\:{

=Домогосподарства, підприємства, держава

72)Сукупна пропозиція – це\:::Сукупна пропозиція – це\:{

=Обсяг реального ВВП, який економіка пропонує до продажу з метою отримання прибутку

73)Сукупний попит – це\:{

=Обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб’єкти мають бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб

74)Трансфертні платежі – це\:{

=виплати, не пов’язані зі створенням ВВП, які мають перерозподільчий характер

75)У випадку, коли доходи державного бюджету перевищують видатки, говорять про\:{

=профіцитний бюджет

76)У період депресії найбільше скорочується\:{

=Обсяг виробництва

77)У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію\:{

=Постачають ресурси

78)У системі національних рахунків не зараховують до інвестицій\:{

=інвестиції у житлове будівництво

79)Урядова політика в області видатків і оподаткування називається\:{

=фіскальною політикою

80)Чим вищою є гранична схильність до споживання, тим\:{

=більшою буде величина мультиплікатора

81)Що з наведеного є прикладом структурного безробіття?{

=сталевар, якого замінює робот

82)Що з наведеного відноситься до „ін’єкцій“ потоку „доходи – видатки“\:{

=інвестиції

83)Що представляє собою оборот зовнішньої торгівлі?{

=суму експорту та імпорту

84)Які з наведених нижче заходів не можна віднести до заходів фіскальної політики ?{

=операції національного банку з облігаціями державної внутрішньої позики

85)Яке із наведених положень найповніше розкриває сутність соціальної політики держави?{

=Соціальна політика – це комплекс соціально-економічних заходів держави і місцевих органів влади, спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, захист доходів, приватної власності

86)Яке з наступних тверджень є нормативним?{

=рівень безробіття потрібно знизити

87)Який мультиплікатор показує, у скільки разів зміниться обсяг грошової маси в разі зміни грошової бази{

=грошовий мультиплікатор

88)Який мультиплікатор показує, у скільки разів комерційні банки збільшують розмір грошової маси в обігу{

=депозитний мультиплікатор

89)Який сектор не належить до макроекономічних суб’єктів{

=Сільськогосподарський сектор

90)Якщо інфляція витрат супроводжується падінням обсягів виробництва, то це явище називається\:{

=Стагфляція

91)Якщо в економіці спостерігається нерівновага, то заощадження дорівнюють\:{

=Фактичним інвестиціям

92)Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним видаткам, то\:{

=всі відповіді правильні;

93)Якщо валютні запаси країни недостатні, то вона звертається до МВФ, щоб той\:{

=надав їй кредит в іноземній валюті

94)Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то виникає безробіття\:{

=Фрикційне

95)Якщо обсяг національного виробництва перевищує заплановані видатки, то\:{

=запаси фірм зростають, а рівень доходу скорочується

96)Якщо споживчі видатки зростають, коли виробництво знаходиться на межі виробничих можливостей, то слід очікувати будь-якої події за винятком\:{

=зниження рівня цін

97)Якщо уряд має намір підвищити реальний випуск, він може скоротити\:{

=податки

98)Якщо фактичний рівноважний ВВП перевищує потенційний ВВП, це означає, що в економіці\:{

=існує інфляційний розрив

99)Що з наведеного не відноситься до „вилучень“ з потоку „доходи – видатки“\:{

=інвестиції

Схожі:

ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» Власникам акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»...
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Виклад основного матеріалу дослідження
Постановка проблеми. Інвестиції – це широка категорія, що охоплює багато аспектів підприємницької діяльності. Для суб’єкта господарювання...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ...
...
III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

III. Капітальні інвестиції

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка