ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» Власникам акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Аудиторський висновок


Скачати 379.37 Kb.
НазваТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» Власникам акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» Аудиторський висновок
Сторінка1/4
Дата21.02.2016
Розмір379.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку
Директору

ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС»
Власникам акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»


Аудиторський висновок

(ЗВІТ незалежних аудиторів)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
станом на 31 грудня 2013 року 1. Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»
  1. Основні відомості про ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Повна назва Товариства

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»


Код ЄДПРОУ


35508835


Місцезнаходження


04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської /вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16

Серія, номер виписки з Єдиного свідоцтва про державного реєстраціюу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та номер запису та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію виписки з Єдиного державного реєстру

Серія АВ № 678062 від 21.05.2013 р.

Номер запису в ЄДРПОУ про проведення державної реєстрації 1 068 102 0000 021326 від 08.11.2007

Місце проведення державної реєстрації

Шевченківська районна у м. Києві Державна адміністрація


Банківські рахунки


 1. 1) № 2650901032664 в АТ «БМ БАНК», м. Київ, МФО 380913 – в укр. грн.

 2. 2) №2650330110383 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м. Київ, МФО 300498


Тип, вид та клас

інвестиційного фонду


Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд у формі акціонерного товариства

Свідоцтво ДКЦПФР

про внесення в реєстр ЄДРІСІ та дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

№ 878-1 від 20.05.11 р.

Реєстраційний код ЄДРІСІ 132878

Дата внесення: 17 грудня 2007 р.


Види діяльності згідно Довідки Головного управління статистики у м. Києві серія АА № 765224 від 13 грудня 2012 р.


64.20 Діяльність холдингових компаній

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.92 Інші види кредитування

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах

або товарах

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім

страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення


Предмет та мета діяльності


Отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду


Свідоцтво ДКЦПФР


Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів № 1215 від 26.12.2007 р.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» створене на підставі рішення загальних зборів акціонерів (засновників) від 17.05.13 р. (Ппротокол № 2).
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні рахунки в національній валюті та іноземній валютах, круглу печатку з назвою Товариства, а також інші атрибути відповідно до чинного законодавства України.
Товариство здійснюєвав свою діяльність на підставі:


 • Статуту в новій редакції, затвердженого ій Загальними зборами Акціонерів (Ппротокол №2 від 17 травня 2013 року) та зареєстрованогоій Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 21.05.13 року за № 1 074 105 0011 039520;

 • Регламенту в новій редакції, затвердженогоій Загальними зборами Акціонерів (Ппротокол №2 від 17 травня 2013 року) та зареєстрованій зареєстрованого ДКЦПФР 01.07.13 р.;

 • Проспекту емісії акцій в новій редакції, затвердженогоій Загальними зборами АкціонерівРішенням Наглядової ради (Ппротокол №5 від 17 травня 2013 року) та зареєстрованогоій ДКЦПФР 01.07.13 р.,.


Згідно наданих документів в Статутному капіталі Товариства частки державного майнао не має.

З 17.05.13 р. управління активами Фонду здійснюється ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (далі – Компанія), код ЄДРПОУ 35197650, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 185486 від 19.03.2013р. на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), строк дії: 19.03.2013р., - необмежений, на підставі Договору № 2/12-04-11/КІФ від 17.05.2013р.  1. Основні відомості про КомпАНІЮ

Повна Компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СИСТЕМА ПЛЮС»

Код ЄДПРОУ

35197650

Види діяльності, згідно Довідки Головного управління статистики у м. Києві

617107 від 04.10.12 р.

64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім страхування та

пенсійного забезпечення)

66.12 – Посередництво за договорами по цінних паперах або

товарах

66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових

послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.30 – Управління фондами

Місцезнаходження

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської /вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16, тел. (044) 239-25-28
  1. Перелік перевірених фінансових звітів Товариства, що додаються до цього Звіту:
 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) за формою № 1 станом на 31 грудня 2013 року

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2 за 2013 рік

 • Звіт про рух грошових коштів за формою № 3 за 2013 рік

 • Звіт про власний капітал за формою № 4 за 2013 рік

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік


Концептуальною основою при складанні фінансових звітів Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV із змінами та доповненнями (надалі – Закон № 996), а також відповідні Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші нормативні документи та інші нормативні документи, в тому числі Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 362 від 07.07.2005 р.
Фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності (КІМСФЗ) та згідно з Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 р. підприємство самостійно визначає облікову політику.
Інформаційною базою для ознайомлення зі змістом облікової політики Товариства є Наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику № 1/1120103 від 03.01.2012 р.
Облікова політика Товариства в цілому відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, Міжнародним стандартам фінансового обліку, іншим нормативним актам.

Відповідальні за фінансово-господарську діяльність:


 • Директор ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» Масленніков В’ячеслав Вікторович – з 01.02.2012 р. (Ппротокол позачергових Загальних Зборів Учасників № 13 від 27.12.2012 р. та Ннаказ № 121201/К від 01.02.2012 р.) по теперішній час.
 • Головний бухгалтер ТОВ «КУА «СИСТЕМА ПЛЮС» Сарган Олена Петрівна – з 04.05. травня 2012 р. (Ннаказ № 13/К від 04.05.2012 р.), по теперішній час.  1. Відповідальність керівництва за фінансову звітність


Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що діяли станом на звітну дату та прийнятою облікової політики в межах обсягу інформації, що має подаватись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року №1343, із змінами та доповненнями.
Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функціонування системи внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок або шахрайства, вибір та застосування належної облікової політики; здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.  1. Відповідальність аудитора


Аудитор відповідає за надання висновку щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 991 від 11.06.2013р.  1. Обсяг та процедури аудиторської перевірки


Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум та пояснень у фінансовій звітності. Обрані процедури залежать від професійного судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок помилок або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних та існуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Обсяг аудиторської перевірки не був обмежений.
Аудит проведений відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних cтандартівстандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року. Ці стандарти зобов'язують планувати й виконувати аудит з метою одержання обґрунтованої впевненості, що фінансові звіти не містять істотних перекручувань.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудит також включає оцінку застосовуваних принципів бухгалтерського обліку й істотних попередніх оцінок, виконаних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.
Аудит фінансової звітності Товариства за період 01.01.2013 р. – 31.12.2013 р. проведений вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві викривлення (помилки).
В ході аудиту не проводився заглиблений аналіз якості ведення податкового обліку, що не виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевіркою.
При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:


Можливі значення базового показника,

в тис. грн.

Рівень (межа, границя) суттєвості,

у %

Межа

суттєвої помилки,

в тис. грн.

0 – 25

5

0 – 1,25

25 – 50

4,67

1,17 – 2,34

50 – 100

4,37

2,19 – 4,37

100 – 500

3,07

3,07 – 15,35

500 – 2 000

3,77

18,85 – 75,4

2 000 – 5 000

2,27

45,4 – 113,5

5 000 – 10 000

2,17

108,5 – 217

10 000 – 100 000 й вище

1,0

100 – 1000 й вище


Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності – валюта балансу Товариства станом на 31.12.2013 р.
Отже, станом на 31.12.2013 р. валюта балансу Товариства становила 678 003 тис. грн., відповідно – рівень (межа, границя) суттєвості визначена на рівні 6 780 тис. грн. Це означає, що всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 6 780 тис. грн. і вище розглядались як суттєві.

З урахуванням рівня суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує ймовірність того, що будь-які істотні помилки можуть залишитись не знайденими.

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах ПАТ «ЗНВ КІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», що були надані аудитору керівниками та працівниками Компанії та Товариства, яка вважається надійною та достовірною.
Бухгалтерський облік Товариства в цілому відповідає вимогам вищезазначених нормативних актів. Всі активи і пасиви Товариства обліковані і відображені у фінансовій звітності. Статті балансу відповідають плану рахунків бухгалтерського обліку та даним синтетичного обліку. За 2013 рік дані синтетичного обліку відповідають даним звітних форм.
Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є незалежними та достатніми і надають підстави для висловлення професійної думки.

Підстави для висловлення умовно–позитивної думки:
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слід врахувати можливість існування невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора, а саме:
вибірковий характер перевірки та факт неучасті аудитора в інвентаризації активів та розрахунків у зв’язку з тим, що аудит був призначений після 31.12.20132 р.;


Отже, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином на підставі МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».


виСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДУМКИ


 • Концептуальна основа при складанні фінансових звітів Товариства – Закон України «„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV із змінами та доповненнями, а також відповідні Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші нормативні акти України
 • На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які б могли бути необхідними в разі наявності факторів впливу на фінансову звітність, про які йдеться у попередньому параграфі, інформація у фінансових звітах достовірно відображає фінансовий стан ПУБЛІЧНОГОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на 31.12.2013 року та його фінансові результати на зазначену дату.


  1   2   3   4

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ». Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «КУА...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26 Р/р 26008000096295 в ПАТ Укрсоцбанка ЄДРПОУ 23288311 тел.(факс)(0612)224-24-27
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю КУА «ГЕРЦ», фінансова звітність якого перевіряється і може бути використаний для подання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка