“Київський політехнічний інститут”


Назва“Київський політехнічний інститут”
Сторінка1/23
Дата02.04.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут”


Положення

про організацію навчального
процесу в НТУУ “КПІ”


Ухвалено

Вченою радою НТУУ “КПІ”

Протокол № 9 від 02.07.2004 р.
Київ

«Політехніка»

2004

Положення про організацію навчального процесу в НТУУ “КПІ” / Уклад.: Г.Б. Варламов, В.П. Головенкін, В.І. Тимофєєв, В.І. Шеховцов. За заг. ред. Ю.І. Якименко – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – 72 с.

Навчальне видання


положення

про організацію навчального
процесу в НТУУ “КПІ”За загальною

редакцією Якименка Юрія Івановича, чл.-кор. НАНУ, докт. техн. наук, проф.

Укладачі: Варламов Геннадій Борисович, канд. техн. наук, доц.

Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.

Тимофєєв Володимир Іванович, канд. техн. наук, доц.

Шеховцов Володимир Ілліч, канд. техн. наук, проф.
Відповідальний

за випуск Шеховцов Володимир Ілліч, канд. техн. наук, проф.
Рецензенти: Вульпе Олександр Аполлонович, канд. техн. наук, доц.

Карачун Володимир Володимирович, докт. техн. наук, проф.


Підп. до друку Формат 60841/16 . Папір офс. Спосіб друку – ризографія.
Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Зам. № Наклад 300 пр.

Інформаційно-видавничий центр “Видавництво «Політехніка»” НТУУ “КПІ”

Свідоцтво про держреєстрацію ДК № 211 від 09.10.2000

03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корп. 15

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

2. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ 4

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ 8

4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 9

4.1. Графік навчального процесу 9

4.2. Програми підготовки 10

4.3. Навчальні плани 14

4.4. Розклад занять 16

5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ 16

6. МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 23

7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКА
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 28

7.1. Види та рівні контролю 28

7.2. Семестровий контроль 30

7.3. Державна атестація 36

8. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 41

8.1. Особливості організації навчального процесу
з підготовки магістрів 41

8.2. Особливості організації навчального процесу
за формами навчання без відриву від виробництва 45

8.3. Особливості організації навчального процесу екстернів 47

9. АКАДЕМІЧНІ ПРАВила студентів 50

9.1. Права студентів 50

9.2. Обов’язки студентів 51

9.3. Права та обов’язки старости академічної групи 52

9.4. Прийом студентів на навчання 54

9.5. Переведення на наступний курс і відрахування студентів 56

9.6. Переведення і поновлення студентів 58

9.7. Академічна мобільність студентів та друга освіта 60

10. ПрАВА ТА ОБов’язки викладачІв 62

10.1. Права викладачів 63

10.2. Обов’язки викладачів 63

11. ПрАВА ТА ОБов’язки КУРАТОРА 63

11.1. Обов’язки куратора 64

11.2. Права куратора 64

12. ПЛАНУВАНЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ВИКЛАДАЧІВ 65

13. Умови фінансування навчального процесу 67

Додаток А 70

Додаток Б 72

Додаток В 74

Додаток Г 76

Додаток Д 771. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення навчального процесу в НТУУ “КПІ” відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Положення розроблено на підставі:

 • Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”;

 • Указів Президента від 16.06.95 p. №451/95, від 27.01.99 р. №70/99, від 28.01.2000 р. №109/2000, від 01.08.2000 р. №943/2000 “Положення про національний заклад (установу) України”.

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 05.09.1996 p. №1074 “Положення про державний вищий заклад освіти”;

 • від 20.01.1997 p. №38 (№1264 від 14.11.97 р., №547 від 06.04.99 р.) “Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”;

 • від 07.08.1998 р. №1247 “Про розроблення державних стандартів вищої освіти”;

 • від 09.09.2001 p. №978 “Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей”;

 • від 29.11.2001 р. №1614 “Положення про інспекцію навчальних закладів”;

 • від 29.09.2003 р. №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”.

 • Наказів Міністра освіти і науки України:

 • від 02.06.1993 p. №161 “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”;

 • від 08.12.1995 p. №340 (від 03.01.96 р. №1/1026) “Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України”;

 • від 06.06.1996 р. №191/153 “Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти”;

 • від 07.08.2002 p. №450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”;

 • від 15.07.1996 p. №245 “Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”;

 • від 31.07.1998 р. №285 “Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”.

 • Статуту НТУУ “КПІ”.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КИЇВ НТУУ "КПІ" 1997 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
Місце проведення: Конгрес-Холл «Київський», НТУУ «Київський політехнічний інститут»
...
Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Завдання Довести тотожності теорії множин за допомогою алгебраїчних перетворень
«Харківський політехнічний інститут» Програма
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
“Харківський політехнічний інститут”
Факультет військової підготовки Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (історична довідка)
Секція 1 Роль політики в розробці та запровадженні інноваційних моделей розвитку
...
Протокол засідання жюрі конкурсу “Вчитель-новатор”
Навчально-науковий конкурс „Ін-ститут прикладного системного аналізу” в структурі Національного технічного університету України „Київський...
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Конкурс відкритий для всіх проектів, які торкаються водної тематики....
України, за співпраці з хіміко-технологічним факультетом НТУУ «Київський політехнічний інститут», Українським водним товариством...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Принцип nullum crimen sine lege та інститут аналогії в кримінальному праві країн – порівняльна характеристика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка