Перелік питань, які виносяться на іспит ФІЛОСОФІЯ


Скачати 47.98 Kb.
НазваПерелік питань, які виносяться на іспит ФІЛОСОФІЯ
Дата20.03.2013
Розмір47.98 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Перелік питань, які виносяться на іспит
ФІЛОСОФІЯ


 1. Філософське мислення та його специфіка.

 2. Своєрідність предмету філософії.

 3. Будова системи філософського знання.

 4. Співвідношення філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів.

 5. Діалектика як загальнотеоретичний метод філософського пізнання, її форми та альтернативи.

 6. Основні функції філософії.

 7. Категорії філософії як роди буття, форми діяльності та мислення.

 8. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорій.

 9. Відношення «людина -- світ» як основоположна проблема світогляду.

 10. Світогляд як духовно-практичний спосіб освоєння світу.

 11. Структура світогляду.

 12. Історичні типи світогляду.

 13. Онтологія та її фундаментальні проблеми.

 14. Основні рівні буття.

 15. Філософський зміст категорії матерія.

 16. Рух як спосіб простір і час як форми існування матерії.

 17. Визначальні категоріальні характеристики світу.

 18. Поняття природи.

 19. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість».

 20. Основні форми діяльності людини.

 21. Проблема сенсу життя людини.

 22. Свідомість як найвища форма відображення.

 23. Поняття і форми суспільної свідомості.

 24. Гносеологія.

 25. Проблема істини в теорії пізнання.

 26. Поняття методології.

 27. Мова як засіб комунікації та пізнання.

 28. Мова і мислення.

 29. Основні характеристики суспільства.

 30. Нація як соціальний феномен.

 31. Ідеологія та утопія як форми організації соціуму.

 32. Рушійні сили соціального прогресу.

 33. Духовність та ї призначення.

 34. Гуманізм філософії.

 35. Проблема виникнення філософії.

 36. Антична філософія. Досократівський період.

 37. Антична філософія. Класичний період.

 38. Антична філософія. Елліністично-римський період.

39. Основні ідеї та принципи середньовічної філософії.

40. Основні етапи розвитку середньовічної філософії.

41.Людина і суспільство у філософській думці Відродження.

42. Бог і природа у філософській думці Відродження.

43.Філософія Реформації і ї історичне значення.

44. Емпіричний напрям у філософії Нового часу.

45. Раціоналістичний напрям у філософії Нового часу.

46. Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини XVIII ст..

47. Класична філософія І.Канта.

48. Філософська система Г.Гегеля.

49. Особливості філософії марксизму.

50. Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки.

51. Філософська система Г.С.Сковороди.

52. Філософія в українській діаспорі.

53. Особливості сучасної світової філософії.

54. Позитивізм та його різновиди.

55. Екзистенціальна філософія.

56. Антропологічний напрямок сучасної філософії.

57. Психоаналіз.

58. «Філософія життя».

59. Ситуація постмодерну у філософії.

60. Наука і наукове пізнання.

61. Основні філософські підходи до сутності людини.

62. Сучасне інформаційне суспільство.

63. Біологічне і соціальне в людині.

64. Практика як специфічний спосіб ставлення людини до світу і основа її життєдіяльності.

65. Закони діалектики: сутність, значення.

66. Основні філософські підходи до вирішення проблеми походження людини.

67. Суспільство як предмет філософського мислення.

68. Філософське розуміння сенсу життя людини.

69.Філософія Платона.

70.Філософія Арістотеля.

71. Сучасне розуміння діалектики: суть, принципи, форми.

72. Філософія Стародавнього Риму.

73. Філософія Стародавньої Греції.

74. Основні ідеї неотомізму.

75. Герменевтика.

76. Поняття ідеології, її роль у суспільстві.

77. Особистість як продукт культурного розвитку.

78. Проблема істини у філософії.

79. Основні методи наукового пізнання.

80. Українська філософія як культурно-історичний феномен.


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО


 1. Сутність і складові частини релігії.

 2. Функції релігії.

 3. Предмет релігієзнавства.

 4. Структура релігієзнавства.

 5. Історичний розвиток релігієзнавства.

 6. Основні теорії походження релігії.

 7. Особливості ранніх форм релігії.

 8. Основні первісні вірування та культи ( фетишизм, тотемізм, анімізм, магія).

 9. Особливості етнічних і регіональних релігій.

 10. Соціально-економічні, політичні, культурні умови формування ісламу.

 11. Індуїзм.

 12. Свобода совісті та толерантність.

 13. Іудаїзм.

 14. Православ’я: віровчення та культ.

 15. Католицизм: віровчення та культ.

 16. Загальна характеристика християнського віровчення.

17.Основні положення буддійського віровчення.

18. Протестантизм: історія та доктрина.

19. Віровчення та культ ісламу.

20. Релігія давніх греків і римлян.

21. Історія і сучасний стан релігійних вірувань і конфесій в Україні.

22. Конституція й Законодавство України про свободу совісті.

23. Даосизм.

24. Конфуціанство.

25. Синтоїзм.

26. Іудаїзм.

27. Сикхізм.

28. Джайнізм.

29. Індуїзм.

30. Зороастризм.
ЛОГІКА


 1. Логіка як наука: визначення, предмет, значення.

 2. Коротка історія логіки.

 3. Характеристика правильного мислення.

 4. Відносини між поняттями.

 5. Судження як форма мислення: визначення, значення.

 6. Класифікація суджень.

 7. Відношення між судженнями.

 8. Умовивід як форма мислення: сутність, структура.

 9. Дедуктивні умовиводи: загальна характеристика.

 10. Простий категоричний силогізм: сутність, структура.

 11. Простий категоричний силогізм: загальні правила.

 12. Закони логіки: сутність, класифікація, значення.

 13. Доведення як логічна дія: визначення, загальна характеристика, структура, значення.

 14. Сутність і значення формально-логічних законів.

 15. Поняття як форма мислення: сутність, структура, значення.

 16. Класифікація понять.

 17. Основні логічні операції з поняттями.

 18. Суперечка як логічна дія. Наукова суперечка.

 19. Правила і помилки в доведенні.

 20. «Логічний квадрат» та його застосування.

Схожі:

Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни

Перелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики і методи їх використання
4 курс Економіч ф. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, які виносяться на модульну контрольну роботу

Контрольні питання, які виносяться на іспит

Питання які виносяться на іспит
Зміна фази хвилі при її розповсюдженні. Фазова затримка, що вноситься тонким оптичним елементом
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ з історії Стародавнього Сходу
Утворення об’єднаної Давньоєгипетської держави, формування в ній централізованої деспотії
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН З ДИСЦИПЛІНИ «ХАРЧОВА ХІМІЯ»
Назвати основні класи неорганічних сполук та записати їх формули. Напишіть рівняння реакції взаємодії Купрум (ІІ) оксиду і нітратної...
Перелік екзаменаційних питань на 1-й іспит з курсу "фінансове право"
Співвідношення суб'єктів фінансового права та суб'єктів фінансових правовідносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка