Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра українознавства


НазваМіністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра українознавства
Сторінка1/4
Дата22.04.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра українознавства

08781


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни «Українська мова» для студентів напряму підготовки - 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання

Рекомендовано методичною комісією з напряму підготовки - 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» Протокол № 5 від 03.02.09
Рівне  2009

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова» для студентів напряму - 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання / М.М. Дзюба.  Рівне, 2009.  39с.
Упорядник  М.М. Дзюба, старший викладач кафедри українознавства

Відповідальний за випуск  Л.Д. Малевич, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства
ЗМІСТ

Практичне заняття 1. Українська мова – національна мова українського

народу................................................................................3

Практичне заняття 2. Мовне законодавство в Україні.....................................7

Практичне заняття 3. Стилі української літературної мови в професійному

спілкуванні.........................................................................9

Практичне заняття 4. Норми української літературної мови в професійному

спілкуванні. Орфоепічні та акцентуаційні типи норм..12

Практичне заняття 5. Лексичні норми у професійному спілкуванні............15

Практичне заняття 6. Морфологічні норми у професійному спілкуванні....18

Практичне заняття 7. Синтаксичні та стилістичні норми у професійному

спілкуванні....................................................................21

Практичне заняття 8. Мовні засоби писемного ділового спілкування.........24

Практичне заняття 9. Культура усного професійного мовлення...................26

Практичне заняття 10. Теорія і практика публічного мовлення....................28

Практичне заняття 11. Лексика і фразеологія української мови у

професійному спілкуванні.............................................29

Практичне заняття 12. Термінологія у професійному спілкуванні...............31

Практичне заняття 13. Культура наукової мови.............................................34

Практичне заняття 14. Проблеми науково-технічного перекладу................36

Практичне заняття 15. Українська лексикографія..........................................37

Основна література..........................................................................................38

Допоміжна література......................................................................................38

© Дзюба М.М., 2009

© Національний університет водного

господарства та природокористування, 2009
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Українська мова – національна мова українського народу

Запитання і завдання

1. Що таке мова? Які головні компоненти мови ви можете назвати?

2. Поясніть взаємозв’язок мови та психіки. Як соціальні та суспільно-політичні події впливають на мову та психіку людей впродовж останнього десятиліття?

3. Які функції виконує мова? Дайте коротку характеристику кожній із них.

4. Прочитайте подані вислови відомих людей про мову, розкрийте їхній зміст. Пригадайте і запишіть ті, що відомі вам.

За станом мови можна встановити стан культури.

Мова – це свідомість (В. фон Гумбольдт).

Добре говорити – значить просто добре думати (Е. Ренат).

Мова – оселя буття духу. В оселі мови живе людина (М.Гайдеґер).

Межі моєї мови - межі мого світу (Л. Вітгенштейн).

Усі основні мови можна вивчити за шість років, свою ж рідну треба вчити ціле життя (Вольтер).

Мова долає своїх суперниць не завдяки якимось своїм внутрішнім якостям, а тому, що її носії є більш войовничими, фанатичними, культурними, підприємливими (А.Мартіне).

Ми, звичайно, не уявляємо собі, наскільки кожен із нас відповідальний за те, якою буде мова майбутнього, хай у безкінечно малій дозі (Ю.Шевельов).

Скалічена мова отуплює, оглупляє людину, зводить її мислення до примітива. Бо мова – це лад мислення, це віконця, через які людина бачить світ (В.Сухомлинський).

5. З’ясуйте місце української мови серед мов світу.

6. Коли виникла українська мова? Який із поглядів на походження української мови ви поділяєте?

7. Поясніть, що таке резюме. Які відомості обов’язково повинні бути в цьому документі?

8. Проаналізуйте подані зразки резюме.

Зразок 1:

РЕЗЮМЕ

вул. Р.Шухевича, 2, кв.21, тел. 62-34-56

м. Рівне, 33016 e-mail:vlad @ i.ua
ВЛАДИСЛАВ КАРПЕНКО

Мета: заміщення вакантної посади комерційного директора.

Освіта: 19952000 рр.  Рівненський державний технічний університет, факультет менеджменту, спеціальність “Управління персоналом та економіка праці”.

Досвід роботи: 2005 р.  дотепер  заступник керівника рекламного віддділу ПП “Рівне-книга”;

2000 2004 рр.  провідний спеціаліст відділу реклами ПП “Рівне-книга”.

Особисті відомості: українець, 1977 року народження, неодружений.

Додаткова інформація: досконало знаю державну мову, вільно володію англійською, російською мовами, польською – на розмовному рівні; маю навички роботи з комп’ютером – Word, Excel, NC, HTML; є права водія категорії В і С.

Маю досвід громадсько-політичної роботи в громадських організаціях, організаторські здібності. Комунікабельний.

При потребі подам рекомендації.
Зразок 2:

РЕЗЮМЕ
Ім'я, по батькові, прізвище: Степан Васильович Сташенко

Дата й місце народження: 22 грудня 1979 року, с. Будераж Здолбунівського району Рівненської області.

Родинний стан: одружений, маю доньку.

Домашня адреса: пр.Миру, 49, кв. 17, м. Рівне, 33000.

Телефон: (0362) 28 22 99; e-mail: v.stashenko@ krok.net

Мета: здобуття посади керівника фірми „КОМП”.

Освіта: 19962001 рр.  Рівненський державний технічний університет (здобув спеціальність магістра прикладної математики); 2001-2003 рр. Рівненський ІПО (навчання за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”).

Досвід роботи: серпень 2003 року  серпень 2004 року  програміст ТОВ “Мрія”;

вересень 2004 року  грудень 2006 року  керівник відділу реалізації, сервіс-інженер (за сумісництвом) ТОВ “Мрія”;

січень 2007 року – дотепер - веб-дизайнер, адміністратор мережі, сервіс-інженер фірми „Крок” (здобув великий досвід роботи з обладнанням РС сумісних комп’ютерів, розробляв та супроводжував сайт компанії, займався настроюванням локальної мережі).

Знання мов: досконало володію українською та російською мовами, добре – англійською, задовільно - польською.

Додаткові відомості: маю добрі аналітичні здібності й навички, легко оволодіваю новими знаннями.

У разі потреби можу подати рекомендації.
25 вересня 2009 року (підпис)

Мовний тренінг

1. Знайдіть оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади за вашим фахом. Складіть ваше резюме або резюме вигаданої особи, яка претендує на цю посаду.

2. Вивчіть алгоритмічний припис до складання плану друкованого джерела наукової інформації. Користуючись ним, складіть питальний план до тексту1.

Алгоритмічний припис до складання плану друкованого джерела наукової інформації

1. Прочитайте заголовок і спрогнозуйте за ним проблему (проблеми) тексту.

2. Перевірте свій прогноз: переглядаючи текст, спробуйте зрозуміти його основні проблеми. Акцентуйте увагу на початковій і фінальній частинах абзаців та інформації, поданій курсивом.

Пам’ятайте! Початок і кінець абзаців у науковому тексті – це найбільш інформативні місця, інші речення тільки розкривають, деталізують, обґрунтовують, конкретизують головну думку або є сполучними елементами.

3. Читайте уважно весь текст, працюючи над кожним абзацом і визначаючи опорні (ключові) слова, словосполучення та речення, тобто ті, що містять основну інформацію.

4. Прочитайте текст швидко ще раз і розподіліть його на структурно-змістові частини (фрагменти).

Пам’ятайте! Структурно-змістова частина може бути еквівалентною абзацу, кільком абзацам, частині абзацу, конкретному реченню.

5. Вилучіть головну інформацію з кожного фрагмента тексту.

6. Сформулюйте запитання до головної інформації кожного фрагмента тексту.

7. Занотуйте запитання, які виявляють проблематику тексту, за тим порядком, який відповідає логіці тексту (перевіривши, чи пов’язане кожне наступне запитання з попереднім), - і ви матимете питальний план тексту.

8. Сформулюйте відповіді на всі запитання плану – і ви матимете варіант тезового плану тексту.

Пам’ятайте! Тези – це не план і не сам виклад тексту, а його стисло сформульовані положення, твердження, ідеї; зв’язок між тезами – лише логічний. Складаючи тези, орієнтуйтеся лише на те, що тезовий план найчастіше містить 5-6 тез: 1 – вступна теза; 2-4(5) – основний тезовий зміст джерела; 5(6) – заключна теза.

9. Трансформуйте двоскладні (є склад підмета і склад присудка) речення тезового плану в односкладні номінативні (є склад підмета) – і ви матимете номінативний план тексту.

Пам’ятайте! У номінативних (називних) реченнях головний член може бути виражено іменником або субстантивованою частиною мови (прикметником, дієприкметником) тільки у формі називного відмінка.

10. Відредагуйте номінативний план. Перевірте:

а) чи всі пункти плану є рівнозначними за обсягом думки?

б) чи всі головні проблеми тексту джерела відбито у плані?

в) чи відповідає логіка плану логіці тексту джерела?
Текст 1. Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю

Формування мовно-професійної компетентності фахівців будь-якого профілю при їх підготовці в неспеціальних вищих навчальних закладах України й визначення термінології в цьому процесі становить одну з важливих проблем сучасної професійної освіти.

Це зумовлене кількома чинниками: по-перше, значно підвищеними вимогами до якісної підготовки спеціалістів різного профілю у наш час; по-друге, ринковими умовами в Україні, які поставили перед вищою школою конкретне завдання - дати усім сферам діяльності українського суспільства фахівців нової генерації: висококваліфікованих, мовно компетентних у своїй професійній діяльності, конкурентно здатних, з глибокими знаннями української мови, необхідної для задоволення професійних потреб, і, по-третє, необхідністю забезпечити майбутнім фахівцям належну культуру загальновживаної та професійної мов і досконале володіння своєю термінологією.

Проблема професійного спрямування навчального процесу при вивченні мови в неспеціальних вищих навчальних закладах не нова. Лінгводидакти давно звернули увагу на необхідність наблизити викладання мови в цих закладах до професійних потреб тих, хто її вивчає.

Питання фахової мови, яке безпосередньо пов’язане з викладанням мовознавчих дисциплін у неспеціальних вищих навчальних закладах, останнім часом викликають значний інтерес у мовознавців різних країн світу, зокрема Росії, Польщі, Естонії, Німеччини та ін.

Відомо, що термінологічна лексика посідає важливе місце в словниковому складі української літературної мови. Термінологічна лексика є тим своєрідним барометром, який визначає й рівень професійної освіти, оскільки багата й розгалужена термінологія є одним із важливих показників рівня професійної освіти в державі.

Визначення ролі термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців будь-якої галузі знань є центральною проблемою в сучасній професійній освіті. Це поставило перед науковцями і викладачами різних навчальних, у тому числі й фахових, дисциплін вищої школи цілий ряд проблем, що стосуються нормалізації й кодифікації української національної термінології, визначення джерел, з яких вона поповнюється, функціонування термінів, вибору найбільш відповідного з-поміж тих, що вживаються у мові тощо.

Усе вищезазначене безпосередньо стосується до формування мовно-професійної компетентності в майбутніх фахівців з економіки. У процесі роботи з економічною термінологією на заняттях з української мови студент повинен ознайомитися з тими процесами й змінами, які відбуваються в національній термінології під впливом лінгвістичних й екстралінгвальних чинників.

Така робота вчить студентів свідомо ставитися до кожного терміна, правильно використовувати його в мовному вжитку, зокрема при вивченні фахових дисциплін. Саме з опанування економічної термінології й починається професійна освіта майбутнього економіста (За Я.Януш).

4. Прочитайте текст. Поясніть вживання великої й малої літери у словах відповідно до правил орфографії. Випишіть з тексту вашого майбутнього фаху слова з цією орфограмою.

Достеменно відомо, що Україна – батьківщина шістьох нобелівських лауреатів. Серед них – Саймон Кузнець, родом з Харкова, який був удостоєний премії Нобеля з економіки (1971 рік) “за емпірично обґрунтоване тлумачення економічного зростання, що привело до нового й глибшого розуміння як економічної і соціальної структури, так і процесу розвитку” (А.Шкляр, А.Шпиталь).

Теми рефератів і повідомлень

 • Українська мова на лінгвістичній карті світу.

 • Мова менеджменту і національний характер.

 • Українська мова у світі бізнесу.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. Мовне законодавство в Україні

Запитання і завдання

1. З’ясуйте правовий статус української мови. Які документи визначають мовні відносини в Україні?

2. Що означають терміни “державна мова”, “офіційна мова”? Прокоментуйте історію української мови як державної.

3. У чому полягає державотворча роль мови?

4. Що ви знаєте про досвід країн Європи у розв’язанні мовних проблем?

5. Підготуйтеся до участі у дискусії на тему: „Ратифікація Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: моє бачення проблеми”.

6. Як ви розумієте поняття „взаємодія мов”? Розкажіть про взаємодію мов в Україні. Наведіть приклади.

7. Що таке лінгвоцид? Які форми лінгвоциду застосовували щодо української мови?

8. Що таке престиж мови? Якою ви бачите перспективу розвитку української мови? Обґрунтуйте.

9. Як ви можете пояснити зміст вислову М.Грушевського про те, що питання української мови завжди було питанням політичним?

10. Поясніть, що таке автобіографія. Чим цей документ відрізняється від резюме? Коли виникає потреба у складанні цих документів?

Мовний тренінг

1. Прочитайте поданий зразок документа. Напишіть автобіографію і поясніть вимоги до її тексту.

Автобіографія

Я, Панченко Тарас Андрійович, народився 3 листопада 1980 року в

м. Рівному.

У 1987 році пішов до першого класу середньої школи №2 міста Рівного. Після закінчення 9 класів вступив до Рівненського обласного ліцею-інтернату, який закінчив у 1997 році. Протягом 1992-1997 років навчався в музичній школі №1 з класу акордеона. Під час навчання в ліцеї відвідував секцію з настільного тенісу.

1997 року вступив до Української державної академії водного господарства на факультет менеджменту. У 2002 році закінчив із відзнакою повний курс згаданого навчального закладу за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”.

З вересня 2002 року до жовтня 2005 працював заступником директора ТОВ “Обрій” (м.Рівне). З листопада 2005 року очолюю ПП „Горизонт” (м.Київ).

Неодружений.

Батько  Панченко Андрій Павлович, 1953 року народження, головний інженер ВАТ “Рівне-ліс ”.

Мати  Панченко Ольга Іванівна, 1957 року народження, бухгалтер ПП “Укркнига ”.

Ні я, ні мої рідні засудженими та під слідством не були.

Паспортні дані: серія СР №546378, виданий УМВС у Рівненській області 28.09.99.

Мешкаю за адресою: вул. О.Теліги, 6, кв. 30, Київ, 01050.

18 вересня 2009 рік

2. Пригадайте алгоритмічний припис до складання плану друкованого джерела наукової інформації. Користуючись ним, складіть тезовий та номінативний план до тексту 1 (див. практичне заняття 1).

3. Поясніть вислів „Кожна держава має своє мовне обличчя”. Побудуйте письмове повідомлення на тему „Мовне обличчя України”.

4. Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

Справоведення, видатки, макросередовище, безкошторисний, позабюджетний, безмитний, пайовик.

5. З’ясуйте відмінність у значенні слів, складіть з ними речення.

Особа – особистість; відлік - відрахування; відпустка - відпуск.

6. Прочитайте текст. Випишіть із нього словами числівники разом з іменниками (де це можливо). Поясніть вимову та написання числівників, узгодження їх з іменниками.

Україна не моноетнічна, а багатонаціональна держава. У ній проживають представники близько 110 національностей. Основу населення становлять українці. Вони переважають в усіх областях республіки, за винятком Криму (росіяни становлять тут 67%). За переписом 2001 року (див. Національний склад населення України. – К.: Міністерство статистики, 2001), у складі населення України – 47,7 млн. чол. – українці становлять 77,8%). Найбільшу діаспору мають росіяни – 17,3%. Склад інших національностей розподіляється так: білоруси – 400 тис.; молдовани – 300 тис.; болгари – 250 тис.; поляки – 250 тис.; татари – 88 тис.; вірмени – 54 тис.; цигани – 48 тис.; кримські татари – 47 тис.; німці - 43,8 тис.; азербайжанці – 37 тис.; гагаузи – 32 тис.; узбеки – 20,3 тис.; чуваші – 20 тис.

7. Повторіть правила вживання апострофа.

Теми рефератів і повідомлень

 • Українська мова: її стан і статус в Україні та поза її межами.

 • Закон про мови в Україні: концепція закону, втілення його в життя.

 • Реклама і мовна картина світу.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. Стилі української літературної мови в професійному спілкуванні

Запитання і завдання

1. Дайте визначення поняття „мовний стиль”. Класифікуйте стилі української літературної мови.

2. Що таке мова професійного спілкування? Назвіть функції фахової мови.

3. Схарактеризуйте особливості офіційно-ділового стилю.

4. Назвіть різновиди офіційно-ділового стилю. Яка сфера їх використання?

5. Розкрийте мовні і жанрові особливості наукового стилю. Що і чому зумовлює специфіку наукової мови?

6. Що таке оголошення? Які різновиди оголошень ви знаєте? Назвіть вимоги до написання організаційних оголошень.

7. Проаналізуйте подані зразки оголошень:

Зразок 1

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ НУВГП!

9 листопада 2009 року о 10 годині в методичному кабінеті кафедри українознавства (ауд. 774) відбудеться І етап Всеукраїнського конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика.

Запрошуємо цінителів українського слова продемонструвати свою мовну вправність!

Оргкомітет

Зразок 2

ОГОЛОШЕННЯ

12 грудня 2009 року о 12 годині відбудеться засідання кафедри українознавства.

Порядок денний:

1. Звіти викладачів про наукову роботу за 2008 рік.

2. Обговорення статті аспіранта Антоненка В.С. (рецензенти – доценти Пивоварчук Н.Л., Мельничук Л.М.).
Завкафедри українознавства проф. Коваль Д.Л.
Мовний тренінг

1. Напишіть оголошення про проведення Дня студента на вашому факультеті, організаторами якого є ваша група.

2. Доберіть і запишіть зразки текстів різних стилів. Аргументуйте свій вибір.

3. Проаналізуйте самостійно дібраний науково-навчальний текст за ступенем уживаності іменників та дієслів. Сформулюйте аргументований висновок у науковому стилі (письмово).

4. З’ясуйте, який іменник та чому переважає в науковому стилі. Проілюструйте свою відповідь переконливими прикладами.

5. Поділіть стилістично марковані слова та словосполучення на групи: а) публіцистична лексика; б) наукова лексика; в) ділова лексика.

Контракт, сутужний, розпорядження, валовий, норов, сторона, дистриб’ютор, уповноважений, тямущий, довідка, норматив, комісія, видатний, наказ, дивіденди, постановити, завод-постачальник, вельмишановний, невмирущий, утвердження, рівняни, ухвалити, підприємництво, трудитися, просвітник, управлінці, податкові пільги, насичувати ринок, тарифікація, громадськість, директива, заходи, персона нон-ґрата, акредитація, функція, заслухати, осердя, плюралізм, життєдайний, показники конкурентності, компенсація, шаленство, відшкодовувати, жевріти, реквізити, комерційна таємниця, згода сторін, гостра зацікавленість, наріжний камінь, дифузія, наказ, довкілля, осяйний, постановити, завод-постачальник, вельмишановний, інтеграл, невмирущий, утвердження, антиоксидант, вегетаріанець, деривація, авангард, інваріант, ратифікація.

6. Визначте стильове забарвлення поданих слів і висловів. Уведіть їх у речення.

Ми хочемо... і наша фірма має намір...; давайте укладемо бартерну угоду... і ми пропонуємо укласти бартерну угоду; давайте обговоримо... і фірма готова обговорити; прийміть мене заступником директора відділу... і прошу призначити мене на посаду...; керувати... і здійснювати керівництво; комітет підприємців сподівається ... і комітет висловлює сподівання.

7. Вивчіть схему лінгвостилістичного аналізу тексту:

а) характер мовлення – зображувальне або відтворюване мовлення;

б) засоби й способи вираження оцінного в мовленні – мовлення об’єктивне, мовлення позитивної чи несхвальної оцінки, фамільярне чи гумористичне мовлення;

в) колорит мовлення – нейтральний, знижений чи піднесений;

г) організацію мовлення – природне мовлення і зумисне, штучно організоване мовлення;

д) комунікативні властивості мовлення – різноманітне/одноманітне, точне/неточне, динамічне/сповільнене, лаконічне/розгорнуте.

8. Прочитайте текст 2 і проаналізуйте за наведеною вище схемою.

Текст 2. Живучи постійно серед маленьких дітей, яким було дозволено працювати, як кожному заманеться, я часто була вражена незвичайними метаморфозами, які відбувалися то з однією, то з іншою дитиною: незібрана, несконцентрована дитина, неспроможна ні на чому зупинитися через деякий час ставала вдумливим, зосередженим працівником, який прагне кожну справу довести до кінця; похмура і плаксива дитина ставала спокійною і усміхненою і т.д. Є невтомні трудівники, постійні, які довго вправляються на одному і тому ж матеріалі, є такі, що кидаються від однієї справи до іншої; є уважні спостерігачі за чужою роботою, є флегматики, які спокійно сидять і нічого не роблять; є метушливі базіки, які заважають собі й іншим; є дівчатка з надзвичайно яскраво вираженими здібностями, які збирають навколо себе малюків і навчають їх то того, то іншого, поки ті не почнуть заперечувати проти цього навчання і не забажають рішуче вивільнитися від своїх опікунів (За М. Монтессорі).

8. Ще раз прочитайте текст 2 і дайте за його зразком детальну характеристику колективу, у якому ви довго перебували, а тому знаєте його добре. Поясніть особливості синтаксичної організації складеного вами тексту.

9. Спробуйте скласти перелік правил для чемного, ввічливого електронного листування („Етикет електронних листів”). Запропонуйте також правила спілкування в інтернеті і правила стилістичного оформлення електронних листів.

10. Повторіть правила вживання апострофа.

Теми рефератів і повідомлень

 • Стандартні вислови як явище писемного ділового мовлення.

 • Функції фахової мови.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. Норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Орфоепічні та акцентуаційні типи норм

Запитання і завдання

1. Що таке літературна мова? Назвіть ознаки літературної мови.

2. Які періоди пройшла у своєму розвитку українська літературна мова? Пригадайте найвизначніші пам’ятки кожного періоду.

3. Розкрийте сутність поняття “норма літературної мови”.

4. Назвіть типи мовних норм. Заповніть таблицю.
пор.

Тип мовних норм

Регулюють правильність

Приклади

1

Орфографічні


написання слів

Президент України, хобі, денний

5. Схарактеризуйте особливості наголосу в українській мові. Що впливає на появу акцентуаційних помилок? Заповніть таблицю за зразком:

Основні чинники, що зумовлюють акцентуаційні помилки

Ненормативне наголошування

Нормативне наголошування

1. Вплив діалектного мовлення

ходжу, буде, мого, твого

ходжу, буде, мого, твого

6. Які орфоепічні норми ви знаєте?

7. У чому зміст понять „культура мови” та „культура мовлення”? Яке суспільне значення вони мають?

8. Схарактеризуйте рівні культури мови.

9. Коли пишеться повідомлення? Назвіть реквізити цього документа.

10. Поясніть, у чому відмінність між повідомленням та запрошенням.

Мовний тренінг

1. Проаналізуйте наведені тексти повідомлення та запрошення, укажіть на недоліки, подайте правильні варіанти тексту.

ЗАПРОШЕННЯ

Валентина Арсентівна!

Вам необхідно прибути у ВАТ „Реклама” для презентації нових асортиментів товару вашої фірми.

Директор (підпис) Сосюк С.
Начальнику ЖЕК „Перспетивне”

Стасюку П.Р.

Повідомлення

20 вересня 2009 року в 10 год. на засіданні міськвиконкому буде розглядатися питання про підготовку до зими.

Ваша присутність обов’язкова.

Керуючий відділом комунгосподарств (підпис) О.О. Васечко

2. Напишіть офіційне запрошення на урочистий вечір (рекламний показ товарів).

3. З поданих нижче варіантів слововживання у текстах документів виберіть правильні, аргументуйте свій вибір.

Схвалити заходи - ухвалити заходи – прийняти заходи, міжнародне становище – міжнародне положення, піднімати питання – ставити питання – порушувати питання, житель квартири – мешканець квартири, підбивати баланс – підводити баланс – підраховувати баланс, особовий склад підрозділу – особистий склад підрозділу, тактовна поведінка з підлеглими – тактична поведінка з підлеглими, незважаючи на складне фінансове становище – не дивлячись на складне фінансове становище, звідси випливають такі висновки - звідси випливають слідуючі висновки - звідси витікають такі висновки - звідси випливають наступні висновки, потрібні добавочні капітальні вкладення - потрібні додаткові капітальні вкладення, торкатися цієї проблеми - торкатися до цієї проблеми.

4. Вивчіть алгоритмічний припис до конспектування друкованого джерела наукової інформації.

Алгоритмічний припис до конспектування друкованого джерела наукової інформації

1. З’ясуйте для себе загальну мету конспектування, а саме: який конспект цього разу вам потрібний – стислий чи докладний (розгорнутий, деталізований).

Пам’ятайте! Стислий конспект передає в узагальненому вигляді найсуттєвішу інформацію тексту, а докладний (розгорнутий) конспект включає також відомості, які конкретизують, мотивують, деталізують основні положення тексту у вигляді доведень, пояснень, аргументів, ілюстрацій тощо.

2. Пригадайте, як ви починали роботу над складанням плану. Ці ж дії допоможуть вам зрозуміти основний зміст тексту і становитимуть підготовчий етап для складання конспекту.

3. Складіть і запишіть план-програму розроблюваного конспекту.

4. Відберіть інформацію, звернувши увагу на зазначену курсивом.

5. Здійсніть, опрацьовуючи відібрану інформацію, її комплексну компресію, паралельно використовуючи для цього різноманітні прийоми концентрації змісту і мовних засобів тексту:

- визначте і розмежуйте в обраний спосіб ту інформацію, яку передаватимете дослівними формулюваннями з тексту, й ту, що трансформуєте у скорочений варіант;

- об’єднайте прості речення у складні;

- коректно спростіть складні (довгі) конструкції;

- вилучіть з речень дієприкметникові й дієприслівникові звороти;

- вилучіть речення з надлишковою інформацією, а також побіжні висловлювання та міркування;

- передайте інформацію (де це є можливим і доцільним) у вигляді таблиць, схем, графіків тощо.

6. Логічно об’єднавши відібраний і трансформований матеріал, запишіть його і переконайтесь, що підготували саме конспект.

Примітка. Доцільно скористатися загальноприйнятим скороченим засобом слів.

7. Зазначте в конспекті основну, найважливішу та найціннішу інформацію, використовуючи такі прийоми: підкреслювання, позначки на берегах тощо.

Пам’ятайте! При конспектуванні доцільно використовувати достатні береги в зошиті для фіксації власної думки з приводу прочитаного, певних міркувань, запитань тощо.

5. Складіть стислий конспект самостійно обраного наукового тексту. З’ясуйте, які кроки процесу конспектування вам найважче долати і чому, а що в першоджерелі суттєво допомагає вам у конспектуванні.

6. Поясніть відмінність конспекту джерела наукової інформації від плану.

7. Зі словника термінів вашого фаху випишіть слова з дублетним наголосом і слова, наголос в яких є смислорозрізнювальним, поясніть значення цих слів.

8. Вимовте наведені слова з правильним наголосом. Якщо можливі два наголоси, поясніть їх функції.

Навчання, запитання, видання, прошу, вершковий, років, каталог, орган, типовий, хаос, індустрія, опріч, порядковий, позначка, черговий, який-небудь, корисний, живемо, перепустка, абияк, ознака, вимога, обіцянка, зовсім, сум’яття, витрати, підтвердити, кавовий.

9. Поясніть значення слів, позначте наголос.

Феномен, генеза, експерт, компроміс, форзац, догмат, факсиміле, симетрія, моніторинг.

10. З’ясуйте відмінність у значенні слів, складіть з ними речення.

Ви'года - виго'да, те'рен – тере'н.

11. Повторіть правила подовження подвоєння приголосних і букв. Випишіть зі словника вашого майбутнього фаху терміни з цією орфограмою. Поясніть написання.

Теми рефератів і повідомлень

 • Інтонаційні засоби виразності усного ділового мовлення.

 • Невербальні засоби ділової комунікації.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. Лексичні норми у професійному спілкуванні

Запитання і завдання

1. Схарактеризуйте особливості лексичних норм сучасної української мови. Що є причиною їх порушення у фаховому мовленні?

2. На основі наведених слів та словосполучень (див. довідку), у яких порушено лексичні норми, заповніть таблицю за схемою:

Основні чинники, що зумовлюють лексичні помилки

Неправильно

Правильно

1. Двомовна практика

поштовий ящик

поштова скринька

Довідка

Екстраординарний прикрий казус, помпезна й пишна презентація, вірна відповідь, підписка на газети, слідує висновок, круглодобово, білет на поїзд, збірка державних документів, старий приятель, співставляти, багаточисельний, співпадати, слідуючий, учбовий, на протязі року, приймати міри, приймати участь, приймати до уваги, рахувати помилкою, по крайній мірі, заключення, неділю тому назад, надрукувати 1000 екземплярів.

3. Що таке характеристика? Назвіть основні реквізити характеристики.

Мовний тренінг

1. Проаналізуйте поданий зразок документа. Напишіть характеристику на студента вашої групи або вашого товариша (подруги).

ХАРАКТЕРИСТИКА

Хоменко Валентини Семенівни,

1959 року народження, українки,

освіта вища, керівника відділу

збуту продукції Рівненської

кондитерської фабрики

Хоменко Валентина Семенівна працює на посаді завідувача відділу збуту продукції з 2000 року після закінчення Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю „Управління персоналом та економіка праці”.

За час роботи на фабриці Хоменко В.С. виявила себе сумлінним, ініціативним працівником, який постійно працює над підвищенням свого фахового рівня.

Хоменко В.С. користується повагою й авторитетом серед співробітників.

12.11.09

Директор Рівненської

кондитерської фабрики (підпис) В.Р. Радченко

2. Вивчіть алгоритмічний припис до конспектування джерел наукової інформації, що сприймається на слух.

Алгоритмічний припис до конспектування джерел наукової інформації, що сприймається на слух

1. Записуючи назву теми лекції, спробуйте спрогнозувати загальну схему того, що почуєте, та уявити цю тему в колі інших проблем і питань цієї навчальної дисципліни.

2. Сприймаючи на слух наукову інформацію, намагайтеся визначити головне в ній за зміною інтонації, темпу, голосу, за паузами, які завжди передують висновкам, за риторичними і проблемними запитаннями.

3. Намагайтеся швидко знайти підмет (логічний суб’єкт) і присудок (логічний предикат) фрази; саме це допоможе вам зрозуміти її загальний смисл і структуру, навіть якщо ви не допишете якісь слова.

4. Слухаючи, здійснюйте одночасно мисленнєво-мовленнєву переробку інформації на внутрішньофразовому та міжфразовому рівнях з метою підготовки її запису:

а) на внутрішньофразовому рівні:

- слухаючи фразу, відкидати неголовне, надлишкове;

- скорочено фіксувати об’єктні та обставинні поширювачі дієслова, які легко відтворюються;

- рему (нове)записувати якнайточніше і найповніше;

- ті частини, що складають тему(відоме), записувати скорочено: іменники замінювати особовими займенниками, вживати символи, абревіатури, виключати несуттєві прикметники при іменниках та прислівники при дієсловах;

б) на міжфразовому рівні:

- співвідносити кожну рему з попереднім контекстом;

- уникати фраз, що дублюються;

- здійснювати лише можливе переконструйовування речень, обов’язково залишаючи при цьому предикати речень з головною інформацією.

5. Здійснити самоконтроль та відредагувати за його результатами зміст, структуру і мовне оформлення одержаного конспекту.

2. Складіть конспекти лекцій з опановуваних дисциплін, спираючись на модель алгоритмічного припису. Проаналізуйте, що при цьому виді конспектування для вас є найлегшим, а що найскладнішим і чому.

3. Визначте, які слова у поданих реченнях і чому вжито неправильно, замініть їх нормативними відповідниками.

1. На зустріч прийшли також бувші випускники нашого факультету. 2. На засідання зібралися усі без виключення працівники. 3. Якщо ви не можете це зробити, то ми звернемося до других добрих людей. 4. Немаловажна роль у цьому належала керуючому відділом. 5. До нього можна сміливо звертатися з любого питання і в любий час. 6. Без твоєї піддержки вона не впорається. 7. Не досить вчити правила – треба навчитися приміняти їх на практиці.

4. Прочитайте вислови. З’ясуйте причини помилок і виправте їх. Запишіть правильні варіанти.

Піднесений пафос, перспектива на майбутнє, головний лейтмотив, урочистий церемоніал, вільна вакансія, мій автопортрет, виразна експресія, вперше дебютувати, швидкий експрес, місцеві аборигени, найважливіші характерні риси, експонати виставки, передовий авангард, передові і прогресивні погляди, динаміка розвитку.

5. Виправити помилки в рекламних оголошеннях та написах у громадських місцях.

Самі сучасні меблі! Ціни приємно порадують!

При аварії витягнути шнур, видавити скло.

Житло в розстрочку. Агенство нерухомості "Ваша оселя".

Робіть оголошення, не покидаючи стін вашого дома чи офіса.

Комп'ютери! Самі низькі ціни!

Чешський кахель! Привабливі ціни!

Фірма реалізовує безалкогольні напої оптом і в вроздріб.

6. Прочитайте подані нижче відомості про виробничі стилі спілкування.

Дотримуючись норм літературної мови, побудуйте зв’язне висловлювання, у

якому чітко і переконливо аргументуйте, до яких стилів спілкування ви

прихильні, а які відкидаєте. Які нові стильові різновиди ви б запропонували?

Виробничі стилі спілкування:

- безсумнівне виконання наказу – авторитарне керівництво;

- колективне обговорення способів виконання наказу – колективна думка;

- особистий приклад виконавця-керівника – „роби, як я”, безсловесне спілкування;

- наслідування відомого методу – дія за зразком.

8. Поясніть значення слів, складіть з ними речення.

Девальвація, нонсенс, гіперінфляція, нотабене, постскриптум, дивіденди, лобі, маркетинг.

9. З’ясуйте відмінність у значенні слів, уведіть їх у речення.

Абсолютний – абсолютистський, авжеж – а вже ж, адміністративний – адміністраторський, адресат – адресант, інструктивний – інструкційний.

10. Повторіть правила чергування звуків. Випишіть зі словника вашого майбутнього фаху терміни з цією орфограмою. Поясніть написання.

Теми рефератів і повідомлень

 • Володіння лексичними нормами як важливий компонент створення власного ділового іміджу.

 • Рекламний текст: мистецтво слова.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. Морфологічні норми у професійному спілкуванні

Запитання і завдання

1. Назвіть основні морфологічні норми української літературної мови.

2. Дайте визначення заяви. Які бувають заяви?

3. Виберіть з поданих нижче правильний варіант оформлення тексту заяви. Виправте помилки.

І. Деканові факультету менеджменту

доц. Окорському В.П.

студента 1 курсу групи УПЕП – 1

Степанюк Ігоря Михайловича
  1   2   3   4

Схожі:

Особливості підсилення залізобетонних елементів полімерними композиціями
...
Україна МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ нАЦІОНАЛЬНИЙ нАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ...
Національному науково-дослідному інституті українознавства МОН України відбудеться
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Дніпропетровський...
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює теми фундаментальних дисциплін з історії, які забезпечують базовий рівень...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ...
Тестові завдання склали кандидати історичних наук Михайлуца Микола Іванович – доцент, завідувач кафедри «Українознавство» Одеського...
І ЛЮЧЕК ЮРІЙ ФЛАВІАНОВИЧ
Національний університет водного господарства та природокористування, магістр з екології. З 26. 09. по 11. 12. 2006 року – курси...
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра кореляційної оптики ЗВІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Міністерство освіти та науки України Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет...
В. П. - д-р техн наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний...
Господарське право України. Програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми напряму...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка