ТЕМА ЛЕКЦІЇ №7


Скачати 55.89 Kb.
НазваТЕМА ЛЕКЦІЇ №7
Дата07.04.2013
Розмір55.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > ДокументиТЕМА ЛЕКЦІЇ № 7:

“Майнове і особисте страхування”План

 1. Майнове страхування.

 2. Класифікація майнового страхування.

 3. Економічний зміст страхування відповідальності.

 4. Основні види страхування відповідальності.

Використана література:

 1. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К.: Знання, 2002. — 312 с..

 2. Машина Н.І. Страхування для туристичних підприємств. Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. –368 с.

 3. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

 4. Плиса В.Й. Страхування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2006. –392 с.1. Майнове страхування

Майнове страхування - галузь страхової діяльності, в якім об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України і пов'язані з володінням, використанням та розпорядженням майном. Суб’єктами майнового страхування є страховики, страхувальники та вигодонабувачі.

Економічне призначення майнового страхування полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальнику внаслідок страхового випадку із застрахованим майном. Обсяг відповідальності страховика передбачає виплату страхового відшкодування страхувальникові в разі пошкодження або знищення матеріальних цінностей, неотримання ним запланованого доходу (прибутку) внаслідок страхових випадків, обумовлених договором страхування.

Майнові інтереси юридичних осіб і громадян проявляються при крадіжці, пошкодженні, загибелі, знищенні, затопленні майна та інших негативних випадках. Звичайно, страховий захист розповсюджується тільки на ті випадки, які мали непередбачений, випадковий характер.

Конкретні страхові випадки залежать від характеру страхового ризику і зазначаються у правилах майнового страхування. У правилах страхування також встановлюється обсяг відповідальності страховика, умови відшкодування збитків, умови додаткової їх компенсації, розмір франшизи, обов'язки сторін, обставини, при яких збитки не відшкодовуються тощо.

Розмір відшкодування у майновому страхуванні залежить від системи страхового забезпечення. Основними системами страхового забезпечення:

1. Пропорційна система передбачає виплату відшкодування в тій самій пропорції щодо реального збитку в якій страхова сума за договором перебуває відносно дійсної вартості застрахованого майна.

2. Система першого ризику передбачає повне відшкодування збитків завданих застрахованому майну, але в межах страхової суми.

3. Система граничного відшкодування використовують в тих видах майнового страхування де страховик має компенсувати збитки страхувальника, які обчислюють як різницю заздалегідь обумовленою границею і фактичним рівнем доходів. Ця система поширюється на страхування втрат і простої у виробництві.
2. Класифікація майнового страхування.

Видами майнового страхування, на які видаються відповідні ліцензії, є:

1) страхування залізничного, наземного, повітряного та водного транспорту;

2) страхування вантажів і багажу;

3) страхування квартир, будинків, будівель та майна;

4) страхування кредитів;

5) страхування інвестицій;

6) страхування фінансових ризиків;

7) страхування судових витрат;

8) страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій;

9) страхування домашніх тварин;

10) страхування врожаю сільськогосподарських підприємств.
3. Економічний зміст страхування відповідальності.

Страхування відповідальності - важлива галузь страхового бізнесу в країнах з ринковою економікою, тому що в умовах жорстких законів ринкової економіки існує її економічна підстава, яка пов'язана із постійною відповідальністю громадян та юридичних осіб за свої дії.

Поняття відповідальності багатомірне, тому важливо виробити загальний критерій, що визначає ті види відповідальності, які можуть бути об'єктом страхування. У зв'язку з тим, що відповідальність нерозривно пов'язана з порушенням суб'єктивного права, в основу її класифікації можуть бути покладені права, свободи й обов'язки громадянина в тій соціально-економічній сфері, де останній функціонує.

Економічною основою страхування відповідальності є матеріальна відповідальність юридичних і фізичних осіб за наслідки своєї діяльності або бездіяльності.

Види відповідальності:

 1. цивільна виникає з прав передбачених законом або договором, які регулюють право стосунки громадян у середині соціуму;

 2. матеріальна витікає з прав порядок реалізації яких передбачений трудовими відносинами;

 3. адміністративна виникає з прав громадян і посадових осіб за здійснення ними адміністративного правопорушення;

 4. професійна пов’язана з правами реалізація яких зумовлена виконанням службових обов'язків посадовими особами.Страхування відповідальності забезпечує захист майнових прав і свободу громадян, які гарантовані нормативно-правовими актами. Так, цивільний кодекс будь-якої країни передбачає, що у відношеннях між громадянами повинна бути повна визначеність: кожен має відповідати за свій вчинок, тобто нести відповідальність. На відміну від страхування майна, де страхуванню підлягає конкретна власність громадян або власність підприємств і організацій, та особистого страхування, де страхування здійснюється на випадок настання певних подій, пов'язаних із життям і працездатністю громадян, безпосередньою метою страхування відповідальності є страховий захист як страхувальника від фінансових втрат (які він може понести в результаті пред'явлення до нього за рішенням суду позовів про відшкодування збитку, що спричинений третій стороні), так і майнових інтересів третіх осіб, оскільки у винуватця може не бути достатньо коштів, щоб оплатити збитки.

Об'єктом страхування відповідальності виступають майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі.

На відміну від майнового та особистого страхування особливістю страхової відповідальності є те, що окрім страховика і страхувальника тут завжди присутня третя особа на користь якої укладається договір. Найчастіше вона не відома. Виняток становить страхову відповідальність за виконання договірних зобов’язань. До укладення договору страхування відповідальності чітко визначені тільки страховик і страхувальник. Інакше кажучи, договір страхування відповідальності не передбачає конкретної особи, якій повинно бути виплачене страхове відшкодування. Самі ж потерпілі, їх кількість, ступінь пошкоджень, матеріальних витрат і т.ін. до настання страхового випадку невідомі. Це визначається і стає відомим тільки при настанні страхового випадку.

Поряд визначення в договорі страхової суми, яку називають лімітом відповідальності, такий що сторони за своїм розсудом, встановлюють певну суму відшкодування. Ліміт відповідальності, який може бути встановлено на один страховий випадок і на весь строк дії договору страхування. Відповідальність страховика за всіма збитками, що виникли протягом його дії, не може перевищувати визначеного сукупного ліміту за весь період страхування.

4. Основні види страхування відповідальності.

За умовами ліцензування страхової діяльності на території України до видів страхування відповідальності належать:

- страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;

- страхування цивільної відповідальності перевізника;

- страхування цивільної відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки;

- страхування професійної відповідальності;

- страхування відповідальності за невиконання обов'язків;

- страхування інших видів відповідальності (при якій об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов'язані з обов'язком останнього в порядку, встановленому цивільним законодавством, відшкодувати збиток, нанесений ним третім особам).

Види страхування які належать до цієї галузі мають галузь комплексний характер. Адже більшість полісів страхування відповідальності забезпечують одночасний страховий захист, як життя і здоров’я третьої особи, об’єкта особистого страхування, так і її майна і об’єкта майнового страхування. У цьому полягає ще одна особливість страхової відповідальності.


Схожі:

Конспект Лекції КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,...
Тема лекції: Категорійно-поняттєвий апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек
План-конспект лекції Тема: Запуск та налагоджування Internet. 
Апаратне забезпечення: Пристрій за допомогою якого будемо заходити в Інтернет (ноутбуки, КПК, мобільні телефони та ін.) та модем...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ заняття із психологічної підготовки з начальницьким...
Тема Участь психолога та керівного складу органів і підрозділів в організації психологічної підготовки особового складу
План-конспект лекції Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”
Слід зазначити, що фізичні відстані в Інтернеті не важливі. Наприклад, обмін даними відбуватиметься однаково між комп'ютерами як...
План-конспект лекції Тема: Відкриття і перегляд Web-сторінок
Термін гіпертекст було введено задовго до появи Інтернету. Аналогом гіпертексту може бути звичайна енциклопедія, її том складається...
План-конспект лекції Тема: Інтерфейс програми. Отримання та відправлення повідомлень. 
Електронна пошта ( Electronic Mail, e mail ) — мережева служба; що дозволяє користувачам обмінюватися повідомленнями або документами...
КОНСПЕКТ ЗМІСТУ ЛЕКЦІЇ Н. Е Тема: Злочини проти власності
Стаття 13 Конституції України проголошує рівність усіх суб'єктів права власності перед законом і забезпечення захисту їх прав державою....
План-конспект лекції Тема: Передача файлів за допомогою електронної пошти
Нерідко, крім повідомлення необхідно переслати, або отримати файли по електронній пошті. Розглянемо основні принципи пересилки та...
План-конспект лекції Тема: Робота з пошуковими системами Мета: Навчитись
Другий    спосіб.   Використати пошукову систему, або пошуковий сервер. Він    універсальний,    дозволяє "дістати" будь-яку потрібну...
План-конспект лекції Тема: “Історія створення Internet”
Мета: Ознайомити учнів із завданнями дисципліни, структурою курсу, основними вимогами та критеріями оцінювання рівня досягнень; сформувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка