“методи прийняття управлінських рішень” студентами спеціальностей “Менеджмент організацій” та


Назва“методи прийняття управлінських рішень” студентами спеціальностей “Менеджмент організацій” та
Сторінка1/27
Дата05.04.2013
Розмір3.88 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“методи прийняття управлінських рішень”


студентами спеціальностей

Менеджмент організацій”
та

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

РІВНЕ

Курсова робота “Методи прийняття управлінських рішень.” є важливим етапом підготовки спеціалістів з економіки та менеджменту.

В курсовій роботі студент повинен засвідчити оволодіння необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного застосування в конкретних умовах

I.Цілі та завдання курсової роботи

Метою виконання курсової роботи є ознайомлення з системною методологією та технологією вирішення складних проблем економіки і менеджменту, набуття практичних навичок обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Основні завдання:

 • розкриття суті системних методів, як методологічної основи прийняття рішень;

 • усвідомлення суті управлінських рішень, їх характеристик, методів обґрунтування та місця в структурі сучасного менеджменту;

 • засвоєння системного алгоритму, методів та процедур прийняття рішень;

 • вивчення методів аналізу, прогнозування, оптимізації та обґрунтування управлінського рішення;

 • отримання практичних навичок у застосуванні методів прийняття рішень в деяких задачах економіки і менеджменту.
II.структура курсової роботи

Курсова робота, яка подається студентом до захисту повинна містити:

 • титульний лист ;

 • завдання на курсову роботу ;

 • зміст;

 • вступ;

 • основну частину, що складається з трьох розділів;

 • висновки;

 • перелік використаної літератури та інформаційних джерел.

Зміст – це послідовність всіх розділів та підрозділів курсової роботи з зазначенням їх нумерації та номерів сторінки, яка відповідає початку розділів, (підрозділів), перелік літератури та інших інформаційних джерел.

Вступ передбачає загальну характеристику проблеми прийняття рішення, обґрунтування цілей та завдань, які переслідуються при виконанні роботи.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 1-2 сторінок машинописного тексту.

Основна частина курсової роботи складається з п‘яти розділів.

Перший розділ (обсяг якого складає 10-15 сторінок машинописного тесту) повинен розкрити теоретичну основу вирішення складних проблем та прийняття управлінських рішень в системі менеджменту.

Решта розділів є розрахунковими. В цих розділах студент має на прикладі розв‘язку практичних проблем різної природи розкрити основні формальні методи обґрунтування рішень.

Задачі прийняття рішень вирішуються за індивідуальними вихідними даними та супроводжуються необхідними висновками.

Орієнтовна структура розділів:

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

  1. Сутність управлінських рішень, їх класифікація та місце в системі менеджменту.

Цей підрозділ повинен розкрити:

 • сутність рішень взагалі та управлінських зокрема;

 • основні положення системного аналізу як методології прийняття рішень;

 • актуальність застосування наукових методів обгрунтування рішень;

 • запропоновану класифікацію управлінських рішень.

  1. Технологія обгрунтування та прийняття управлінських рішень.

У цьому розділі мають бути наведені:

 • блок-схема системного алгоритму обгрунтування рішень;

 • коротка характеристика етапів обгрунтування рішень;

 • сутність формалізації проблеми прийняття рішення;

 • визначення та характеристика понять: функція мети, обмеження, критерій ефективності, умови прийняття рішень, альтернативи;

 • Класифікація задач та методів прийняття рішення.

РОЗДІЛ 2. Однокритеріальні задачі прийняття рішень.

2.1. Прийняття рішень при очевидних альтернативах. Альтернативи інвестора.

2.2 Прийняття рішень методами теорії нелінійного математичного програмування.


   1. Вибір з використанням класичних методів оптимізації. Проблема розподілу бюджету маркетингу.

   2. Обґрунтування рішення в термінах функції Лагранжа. Розподілення витрат на рекламу.

2.3 Прийняття рішень за допомогою побудови системи переваг. Оцінка динаміки гостроти конкуренції в галузі.


2.4. Прийняття рішень мовою лінійного програмування.

2.4.1.Складання оптимального плану випуску продукції

2.4.2. Планування розміщення власних коштів банку.

2.5. Прийняття рішень методом динамічного програмування. Задача розподілення ресурсів

РОЗДІЛ 3. Прийняття рішень при наявності багатьох критеріїв.

3.1 Прийняття рішення за допомогою побудови суперкритерію методом лінійної згортки.

3.1.1. Проблема вибору засобу масової інформації для укладання рекламного контракту.

3.1.2. Оцінка привабливості ринку з точки зору стратегії диверсифікації бізнесу

3.2 Прийняття рішень за допомогою методів виділення головного критерію, послідовних поступок, отримання компромісного рішення для двох рівнозначних критеріїв. Задача еколого-економічного планування виробництва продукції.

3.3 Прийняття рішення в багатокритеріальних задачах методом аналізу ієрархій


3.3.1. Проблема розподілу власного часу студенту.

3.3.2. Проблема вибору місця розташування аеропорту.

РОЗДІЛ 4. Прийняття рішень в умовах природної невизначеності

4.1 Вибір в умовах імовірнісної інформації. Проблема вибору ефективного методу будівництва.

4.2 Вибір в умовах невизначеної інформації. Аналіз інвестиційних проектів.


РОЗДІЛ 5. Прийняття рішень в умовах поведінкової невизначеності (ігрові методи обгрунтування рішень).

5.1 Вирішення проблеми прийняття рішень у чистих стратегіях теорії ігор. Проблема вирішення конфлікту між профспілкою та адміністрацією.

5.2. Прийняття рішень змішаних стратегіях теорії ігор. Вибір передвиборчої стратегії партії.

5.3 Прийняття рішень у ситуаціях, які формалізуються грою . Вибір стратегії конкурентної боротьби на ринку.


Обсяг 2-5 розділів визначається об’ємом розрахункової частини , яка має містити необхідні розрахунки, таблиці, графіки. Всі формули, таблиці та графіки мають бути пронумеровані, графіки та таблиці - підписані.

Вихідні дані вибираються за шестизначним кодом, який задається керівником.

ВИСНОВКИ є завершальним етапом курсової роботи. Вони повинні містити стислі підсумки за результатами теоретичного та практичного аналізу проблеми прийняття рішень з коментарями результатів.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ТА ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ складається як правило в послідовності за посиланням на джерело за текстом курсової роботи, або за алфавітом. В перелік включаються тільки ті джерела, які були використані студентом в процесі виконання роботи.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Большаков А.С. Моделирование в менеджменте, М., 2000.

 2. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента. С.Пб., 2000.

 3. Исследование операций в экономике. Под ред. Н.М. Кремера, М., 1997.

 4. Карданская Н.Л. Принятие управленческого решения. М., 1999.

 5. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений, Киев, 2000.

 6. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М., 2000.

 7. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М., 1987.

 8. Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы. К., 1995.

 9. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. М., 1989.

 10. Смирнов Э.А. Розработка управленческих решений, Москва. 2000.

 11. Фатхутдинов Р.А. Розработка управленческого решения. М., 1998.

 12. Юкаева В.С. Управленческие решения. М., 1999.

2. ОДНОКРИТЕРІАЛЬНІ ЗАДАЧІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

2.1 Прийняття рішень при очевидних альтернативах
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
У задачах прийняття рішень діє ще один суттєвий вид невизначеностей
Парето альтернатив. Щоб звузити цю множину, пропонують різноманітні раціональні принципи прийняття рішень і вибору, відповідно до...
Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського
Мета курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних...
МЕНЕДЖМЕНТ
Авичок по аналізу зовнішнього середовища організації та прийняттю управлінських рішень; формування практичних навичок по ефективному...
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Прийняття управлінських рішень»

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
Донецький національний університет економіки
Змістовий модуль 1 "Засоби для підтримки прийняття управлінських рішень у сфері фінансів"
Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. 3-е изд
Оцінка ефективності управлінських рішень, створення АО, залучення кредиту, комп’ютеризації, оренди, лізингу, гудвілу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка