НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


Скачати 242.88 Kb.
НазваНАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дата25.02.2016
Розмір242.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кафедра товарознавства і торговельного підприємництва за 15 років свого існування зробила значний внесок у розвиток вітчизняної науки. Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри і посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного рівня професорсько-викладацького складу, а також у підвищенні якості підготовки студентів, формуванні в них навичок науково-дослідної роботи. Наукові пошуки професорсько-викладацького складу кафедри не припиняються ні на день, про що свідчать нові досягнення науковців.

Науковці кафедри товарознавства і торговельного підприємництва під керівництвом завідувача кафедри, д.е.н., професора В.А. Павлової плідно працюють над виконанням комплексної науково-дослідної теми «Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації теми: 0110U000147.

У рамках зазначеної теми укладено та виконано протягом 2012-2013 рр. дві госпрозрахункові теми за напрямами дослідження: «Обґрунтування вибору постачальника за експертизою якості харчових продуктів методом люмінесцентного аналізу» (ТОВ Торговельний комплекс «Метеор» та «Оцінка якості та формування асортименту споживчих товарів» (ТОВ Торговельний Дом «ВЕСТА-МАРКЕТ»). Передано у користування кафедрі прилад «Нітрат-тестер» SOEKS, люміноскоп «Філін», ваги SNUG ІІІ-300.

Необхідно зазначити, що всі науковці є дослідниками наукових шкіл, зокрема «Дослідження шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств» (Керівник – Павлова В.А.); «Інтегрована продовольча політика» (Керівник – Малигіна В.Д.). Результатом плідної роботи є якісна характеристика професорсько-викладацького складу кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, зокрема: з 8 викладачів, що працюють в університеті на постійній основі всі (100 %) мають наукові ступені.

За останні три роки науковцями кафедри товарознавства і торговельного підприємництва видано більше 10 монографій.

Результати публікаційної активності показують, що в середньому на одного штатного викладача припадає 2,88 наукові статті у фахових та закордонних виданнях (відповідає нормативному показнику 2 статті на 1 викладача). Щорічно кожен викладач кафедри бере участь у 4–5 міжнародних, всеукраїнських конференціях.

Протягом останніх років проводилася робота щодо впровадження результатів НДР в діяльність вітчизняних підприємств й компаній, що підтверджено 22 довідками та актами про впровадження.

Серед найбільш вагомих досягнень кафедри товарознавства і торговельного підприємництва на особливу увагу заслуговує отримання охоронних документів, зокрема: п’яти деклараційних патента України на корисну модель та одного патента України на промисловий зразок.

Студентська наука протягом останніх років набула нового, більш розширеного формату. Відбулося залучення студентів до виконання комплексної науково-дослідної теми, підготовка студентами наукових робіт та їх публікація (кожен студент денної форми навчання), розширення переліку наукових конкурсів, в яких студенти університету брали участь, зокрема: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність», конкурс Благодійної організації «Президентський фонд Л.Кучми «Україна»конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука, конкурс Дніпропетровської асоціації роботодавців «Інтелект. Творчість. Успіх», конкурс студентських робіт з Нобелівської тематики, Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет-олімпіада з економіки.

Все це дозволяє напряму «Товарознавство і торговельне підприємництво» займати призові місця у рейтингу напрямів підготовки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Завідувач кафедри, д.е.н., проф. В.А. Павлова


Кафедра Маркетингу
Кафедра маркетингу проводить наукову роботу за комплексною науково-дослідною темою «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження маркетингових стратегій розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації теми: 0110U000005- Керівник НДР: к.е.н., доц. Тараненко Ірина Всеволодівна.). В рамках науково-дослідної теми укладено Договори про партнерство та співробітництво з Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне», маркетинговою консалтинговою агенцією «Living&Stone», ТОВ «Фрі Трейд» (м. Дніпропетровськ) та ін. Наукові зв’язки налагоджено з Університетом Чорногорії (University of Monenegro), м. Котор, Чорногорія, Інститутом економічної політики ім. Єгора Гайдара, м. Москва, Росія, Кіпрським Інститутом маркетингу (Кіпр), Барановичським державним університетом (Республіка Беларусь).

Впродовж 1 півріччя 2013-2014 н.р. викладачі кафедри прийняли участь у підготовки 3 одноосібних та 2 колективних монографій; 6 статей у фахових виданнях України, які зареєстровані в міжнародних наукометричних базах; викладачами одержано 3 свідоцтва про авторське право та подано 4 заявки на одержання свідоцтва про авторське право.

На кафедрі маркетингу напрацьовано багатий досвід підготовки студентів для участі у наукових конференціях, конкурсах різного рівня та олімпіадах зі спеціальності.

Впродовж 1 півріччя 2013-2014 н.р. студенти приймали участь у конференціях різного рівня (з публікацією наукових робіт у збірниках тез за матеріалами конференцій), а саме: Majesty of markeing: materials of the conference for the students and junior research staff. – Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University», 2013. Дніпропетровськ, НГУ, 10-12 грудня, 2013.; I Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы учетно-аналитического процесса в управлении предпринимательской деятельностью» г. Мукачево, 28 ноября 2013; III Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 29-30 ноября 2013 года, г. Донецк; I международная заочная научно-практическая конференция «Национальная и региональная экономика, государственное и местное управление: проблемы, исследования, перспективы» 13 декабря 2013 года Минск, Беларусь; Международная научно-практическая конференция «Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества» 29-30 ноября 2013 | г. Симферополь; XXXII Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції розвитку організаційного та проектного менеджменту» 6–7 грудня 2013 року м. Львів.

У впродовж 1 півріччя 2013-2014 н.р. викладачами кафедри маркетингу було підготовлено 6 студентів для участі у Конкурсі Стипендіальної програми "Завтра.UA" Фонда Віктора Пінчука (м.Київ, осінь 2014 р.). Крім того, триває підготовка студентів для участі у конкурсах та олімпіадах на ІІ півріччя 2013-2014 н.р., а саме: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014 н. р., м. Полтава; Всеукраїнська студентська олімпіада з маркетингу, ІІ тур. Донецький університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, березень 2014 р.; Конкурс Дніпропетровської асоціації роботодавців «Інтелект. Творчість. Успіх», м. Дніпропетровськ, травень 2014 р.; Всесвітня Нобелівська студентська Інтернет-олімпіада з економіки, м. Дніпропетровськ, травень 2014 р.; Конкурс студентських робіт з Нобелівської тематики, травень 2014 р.

Завідувач кафедри, к.е.н., доц. І.В. Тараненко

Кафедра ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Випускова кафедра практичної психології протягом 2010-2015 рр. виконує комплексну кафедральну науково-дослідну роботу за темою: «Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища (спільно з кафедрою менеджменту)» (номер державної реєстрації 0110U000148).

Мету даної науково-дослідної роботи визначили як дослідження соціально-психологічних чинників конкурентного середовища, особливостей особистісних якостей та поведінки людей в умовах конкурентного середовища. Розробка заходів з психологічної підтримки та супроводу інноваційних процесів в організаціях та підприємствах. Виходячи з даної мети було сформовано наступні завдання:

 • Проведення теоретичного аналізу проблеми конкуренції в сучасному суспільстві.

 • Аналіз понять «оточуюче середовище», «життєвий простір», «конкурентний простір».

 • Розробка емпіричної моделі конкурентного середовища, що спрямована на визначення чинників поведінки людей та засобів управління в умовах конкурентного середовища.

 • Проведення емпіричних досліджень і аналіз отриманих результатів. Об’єктом дослідження стала поведінка людини в конкурентному середовищі.

За час роботи над комплексною кафедральною темою було отримано наступні результати.

 • Розроблено поняття «конкурентне середовище» та «конкурентний простір».

 • Розроблено вимоги до моделі емпіричного дослідження: наявність маркерів та ознак конкурентного середовища, конкурентне середовище та конкурентна взаємодія учасників, формування особистих конкурентних просторів учасниками групової взаємодії, ефективна робота керівника групи з узгодження конкурентних просторів учасників та отримання групового результату, можливість зафіксувати процес групової роботи для його подальшого аналізу.

 • Проведено емпіричне дослідження особливостей ставлення до конкуренції та конкурентної поведінки в сучасному суспільстві.

 • Проведено дослідження організаційної культури та соціально-психологічного клімату на підприємствах та в організаціях різних форм власності.

 • Визначено особистісні та індивідуально-психологічні чинники конкурентоспроможності.

 • На основі організаційно-діяльнісних ігор, як форми організації колективної діяльності, було розроблено експериментальну модель дослідження засобів створення конкурентного середовища та дослідження поведінки людини в умовах конкуренції.

За підсумками проведених у 2013 р. наукових досліджень отримані наступні результати:

 • Доц. Дніпровою О.А. було визначено особистісні проблеми, що виникають при аналізі існування людини в конкурентному середовищі. Зокрема, конфлікт в розумінні продуктивної та непродуктивної орієнтації та соціального характеру людини. Змістовне протистояння поняття гармонійна особистість, та конкурентоздатна особистість. Наведено перелік протиріч між особистісними та середовищними чинниками, які виникають в сучасному суспільстві. Підкреслюється загострення необхідності самовизначення людини не тільки в окремих ситуаціях та середовищах але й відносно великої кількості явищ сучасного суспільства. Ризики, що виникають в останні роки, і перед обличчям яких опинилася сучасна людина, не мають однозначного розуміння і тлумачення. Культура та власний досвід окремої людини не є вже опорою для прийняття рішення.

 • Як було встановлено Єрмолаєвою Т.В. серед психічних станів в умовах конкурентного середовища переважає зацікавленість, що проявляється через уважність, зосередженість, захопленість. Психічні стани як прояв загальної реакції на ситуацію пов’язані з попереднім станом та особистісними особливостями людини. Та існує тенденція до збільшення рівня тривожності ті фрустрованості, страху невдач. Зокрема спостерігається зростання психічного напруження в умовах конкурентного середовища. За отриманими результатами пропонується формування особистості, здатної витримувати конкурентні змагання, підвищення стресостійкості та життєстійкості загалом.

 • Кириченко В.В. Було проведено порівняльний аналіз теоретичних моделей емоційного та професійного вигорання, визначено найбільш чутливі методики дослідження даного феномену. Визначено особливості та рівень емоційного вигорання у працівників різних професій: вчителів, лікарів, працівників пенітенціарної служби, митники. В окремих випадках, наприклад у лікарів МСЕК стовідсотково спостерігається професійне вигорання різного ступеня вираженості. Працівники використовують захисні поведінкові стратегії, деякі з них позитивно впливають на формування синдрому емоційного вигорання. Таким чином, в конкурентному середовищі емоційне та професійне вигорання виникає швидше, симптоматика більш виражена, наслідки більш потужні.

 • Ніколенко А.Є. отримано особливості взаємозв’язку між рівнем конкурентоспроможності та рівнем конфліктності та насильства в сімейних парах. Жінки з більш високим рівнем конкурентоспроможності частіше стають жертвами насильства в сім’ї. з іншого боку сім’я як соціальний інститут потерпає від поширення рівня конкуренції в соціальному середовищі та розповсюдження конкурентної моделі відносин. Конкурентна модель витісняє в соціальній свідомості всі інші здебільшого більш дійові моделі та принципи взаємодії між людьми.

 • Мілушина М.В. Аналіз комунікативного простору у мовах конкуренції дозволяє констатувати, що на суб'єктів спілкування комунікативний простір впливає не лише безпосередньо, через загальну інформацію, яка утворилася в процесі обміну, але й через засоби комунікації (вербальні чи невербальні), встановлені в конкретному соціально-психологічному середовищі правила спілкування, моральні норми взаємодії, звичаї, мовленнєві ритуали тощо.

 • Лоза О.О. визначила дефініції перфекціонізму, види перфекціонізму, критерії перфекціонізму. Проведено порівняльний аналіз теоретичних моделей досліджуваного феномену. Визначено місце перфекціонізму в особистісному потенціалі конкурентоспроможності фахівця. Результати дослідження представлені в дисертаційному дослідженні на здобуття ступеня кандидата психологічних наук на подано до захисту у вчену раду.

 • Ткаченко Н.В. було визначено психолого-педагогічні методи та засоби оптимізації процесу навчання педагогічно занедбаних дітей молодшого шкільного віку в умовах конкурентного середовища. До таких груп методів належать стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної та ігрової діяльності, організація життя і діяльності дитячого колективу, спілкування і взаємодії в різних ситуаціях, психолого-педагогічний вплив і стимулювання активності дітей.

 • Биковою В.О. ретельно проаналізовано роботу центру кар’єри, визначено її психологічні та педагогічні аспекти підвищення конкурентоздатності випускників університету, майбутніх фахівців. За результатами було підготовлено дисертаційну роботу «Процес формування конкурентоздатності в умовах освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. В листопаді 2013 року відбувся успішних захист.

Результати розробок співробітників кафедри знайшли своє втілення у колективній монографії «Особистість у конкурентному середовищі»: монографія / Г.А. Пальм, Т.В. Ткач, М.В. Сурякова, В.В. Кириченко, В.О. Бикова, О.П. Іларіонова, О.О.Лоза /за заг. і наук. ред. Г.А. Пальм. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 168 с.

Викладачами кафедри (Мілушина М.О., Ткаченко Н.В., Дніпрова О.А., Кириченко В.В., Ніколенко А.Є.) було підготовлено та здано до друку 5 статей в Вісник дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія».

Викладачі кафедри прийняли участь у науково-методичному семінарі «Технології користування системою управління освітнім контентом Moodle, що відбувся 9 жовтня 2013 р.; науково-методичному семінарі «Іноваційні технології та методики навчання: створення авторських навчальних програм» 11 грудня 2013 Дніпропетровський університет ім. А Нобеля. У січні 2014 року більшість навчальних предметів викладено до системи.

Для викладачів кафедри було проведено наступні методичні семінари:

Сурякова М.В. «Розвиток кар’єрних очікувань студентів у процесі роботи куратора з студентами» (16 вересня 2013 р.).

Секрет І.В. «Дослідження проблеми етичного виховання у навчальних закладах початкового рівня освіти» (21 жовтня 2013 р.)

Лоза О.О. «Порівняння особливостей прояву перфекціонізму державних службовців в Україні та Польші» (18 листопада 2013 р.)

Дніпрова О.А. «Особливості навчального процесу при вивчені дисциплін природничого циклу» (23 грудня 2013 р.)

Мілушина М.О. «Використання системи Moodle».

Єрмолаєва Т.В. «Організація тренінгового простору в навчальному процесі» (17 лютого 2014 р.).

Всі викладачі регулярно беруть участь у засіданнях кафедри практичної психології.

Викладачі та студенти кафедри прийняли участь у семінарі (24 години), які проводили професори психології Гордон-коледжу (Хайфа, Ізраїль) у співпраці з Освітнім ресурсним центром дітей з особливими потребами Благодійного фонду «МААЛЕ» з 30.09.2013 р. по 03.10.2013 р. (сертифікат отримали Дніпрова О.А., Єрмолаєва Т.В.)

Викладачами кафедри організовано та проведено круглий стіл «Робота з дітьми, які мають особливі потреби» із участю професорів Гордон-коледжу (Хайфа, Ізраїль), організатори та працівники Освітнього ресурсного центру для дітей з особливими потребами Благодійного фонду «МААЛЕ», координатори та працівники міжнародного суспільного проекту „Кегіла”, представники благодійних та громадських організацій. До участі в круглому столі було залучено студентів кафедри та університету.

В жовтні місяці також було організовано та проведено ворк-шоп „Brain plasticity-sensory integration and motor rehabilitation for brain damage enrichment” професорів Гордон-коледжу (Хайфа, Ізраїль) із участю студентів кафедри.

Старший викладач кафедри Єрмолаєва Т.В. виступила: з доповіддю на науково-теоретичному семінарі «Про основні аспекти у роботі з попередження девіантних проявів серед учнів» заступників директорів з виховної роботи загально-освітніх навчальних закладів (160 осіб) м. Дніпропетровська «Суїцид, як внутрішній невирішенний конфлікт особистості»; лекцією для викладачів Дніпропетровського індустріального колледжу «Шляхи виходу з конфліктних ситуаій» (80 осіб).

Викладачі кафедри проводять організаційну та підготовчу роботу серед студентів та магістрів щодо участі в V Міжнародній науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Практична психологія у сучасному вимірі», що відбудеться 3 квітня 2014.

Також у звітний період викладачі приймали участь в Міжнародних та Всеукраїнських конференціях (з публікаціями):

Ткаченко Н.В. Психологізація початкової школи // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2013р.) / за заг. ред А.А. Ткача, Радєвої М.М. – Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 3013. – С. 119-122

Мілушина М.О. Психологічні аспекти комунікативних процесів Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 13-14 вересня 2013р.) / за заг. ред А.А. Ткача, М.М.Радєвої – Мелітополь: МІДМУ «КПУ», 3013. – С. 157-158

Мілушина М.О. Місце і роль комунікативного простору у процесі соціалізації студентської молоді // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, (м. Одеса, 15 жовтня 2013 р.) / гол. ред. В.В. Корнещук. – Одеса: видавець Бакаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 212-216.

Мілушина М.О. Психологічні особливості комунікативних диспозицій осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх однолітків без фізичних вад // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму: V Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 10-11 жовтня 2013 р.). – Запоріжжя: Інститут здоров’я, спорту і туризму Класичного приватного університету, 2013. – С. 117-119.

Викладачем Биковою В.О. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка захищено кандидатську дисертацію «Управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти».

Дніпровій О.А. рішенням Атестаційної колегії міністерства освіти і науки, молоді та спорту присвоєно вчене звання Доцента кафедри практичної психології ( протокол № 3\02-Д від 28 березня 2013 р.);

Викладачем Єрмолаєвою Т.В. надано два консультаційні заключення на запити адвокатів Дніпропетровської асоціації адвокатів, проведено судово-психологічну експертизу за постановою Марганецького міського суду Дніпропетровської області, надані пояснення щодо психологічних досліджень Царичанському районному суду Дніпропетровської області. Єрмолаєвій Т.В. оголошено подяку від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України «За високий професіоналізм, наполегливу працю у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для судової системи».

Секрет І.В. проходить стажування в університеті Зірва, Газиантеп (Турція).

Завідувач кафедри, д.пед.н., проф. І.В. Секрет


КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Наукова робота студентів кафедри міжнародних фінансів та банківської справи активізована та розвивається завдяки ретельному плануванню такої роботи.

Студентів напряму «Фінанси і кредит» закріплено за викладачами кафедри як науковими керівниками, тому науковою роботою охоплено всі курси, починаючи з першого.

Індивідуальні плани викладачів містять зобов’язання з підготовки певної кількості студентів до відповідних олімпіад, конкурсів, конференцій та інших наукових заходів протягом навчального року, що забезпечує рівномірне навантаження на викладачів та студентів.

Команда студентів групи БС-09 (Ланна А.А., Науменко Т.І., Трішина Т.В., Степаненко В.О.) взяла участь у Міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень «CFA Institute Research Challenge», який почався у серпні 2013 року. Це міжнародний конкурс, який проводиться CFA Institute – Chartered Financial Analyst (Всесвітня асоціація приватних аналітиків), що має на меті поглиблення знань студентів у сфері інвестиційних досліджень, консультування з провідними аналітиками світу, написання інвестиційних звітів по одній з провідних публічних компаній України та презентації отриманих результатів. Конкурс проходить у п’ять етапів та проводиться англійською мовою.

Дипломні роботи випускників кафедри (Ільченко О.І., Батуріной Ю.В., Черногор Н.О. Корж Н.М., Скряги Т.В.) направлено на Всеукраїнській конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» ОКР «Магістр» та «Спеціаліст». З них робота Ільченко О.І. посіла 3 місце, робота Батуріной Ю.В. отримала галузеву грамоту.

Кафедрою міжнародних фінансів та банківської справи організовано та проведено 3 засідання студентського наукового клубу «Financial life» з урахуванням сучасних вимог працедавців та найкращого світового досвіду викладання: 30 вересня 2013 р. на тему: «Чи потрібно управляти фінансовими ризиками?», 14 жовтня 2013 р. на тему: «Чи виконують гроші усі свої функції?», 19 грудня 2013 р. на тему: «Яким є успішний сучасний фінансист?» із залученням 11-х класів СШ № 39 м. Дніпропетровська – в інноваційному форматі з використання елементів кейс-гри, яка була присвячена пошуку основних характеристик сучасного успішного фінансиста за допомогою SWOT-аналізу.

Студентки 3 курсу беруть участь у Стипендіальній програмі «Завтра.UA»: Ситник І., Ковтуненко І., Солодка В.

Триває участь у конкурсі наукових робіт студентів з Нобелівської тематики та Всесвітньої Інтернет-олімпіади.

Пропозиції студентів-випускників спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Банківська справа» мають практичну значущість і впроваджені у діяльність підприємств та банківських установ: 100% магістерських робіт та 95% дипломних робіт спеціалістів включають практичні розробки, які вже впроваджені в діяльність багатьох суб’єктів господарювання, що доведено актами та довідками про впровадження пропозицій та рекомендацій у діяльність відповідних підприємств, установ та організацій.

Завідувач кафедри, д.е.н., проф. С.А. Кузнєцова

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Розкриваючи наукові результати, які були досягнуті при роботі над комплексною науковою кафедральною темою («Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору» (державний реєстраційний номер 0112U002287 від 06.02.12), зауважимо, що 2013 рік був надзвичайно плідним.

Перш за все, аспірантами кафедри протягом 2013 року було захищено 7 кандидатських дисертацій. На сьогодні 6 з них уже отримали диплом кандидата педагогічних наук.

По-друге, викладачами кафедри сумісно з аспірантами опубліковано 1 монографію, 70 статей у наукових виданнях, що входять до переліку ДАК України, 7 статей в спеціалізованих, професійних виданнях, збірках наукових праць міжнародних та українських, які не входять до переліку ВАК, 5 статей у зарубіжних виданнях, 6 тез доповідей за кордоном та 72 в Україні. Результати наукових досліджень використані викладачами кафедри при підготовці до видання 7 навчальних посібників.

Завідувач кафедри, д.пед.н., проф. Н.П. Волкова

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов за 13 років свого існування зробила значний внесок у розвиток вітчизняної науки. Наукова діяльність є одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри і посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного рівня професорсько-викладацького складу, а також у підвищенні якості підготовки студентів, формуванні в них навичок науково-дослідної роботи.

Науковці кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов під керівництвом завідувача кафедри, д.пед.н., професора О.Б. Тарнопольського плідно працюють над виконанням комплексної науково-дослідної теми «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (номер державної реєстрації теми: 0110U000323.

Протягом 2013 р. досягнуті такі науково-практичні результати роботи над темою: продовжуються розроблятися наукові та методичні питання впровадження програм англомовного занурення у навчанні студентів економічних напрямів підготовки та експерієнційного навчання англійської мови; наукові та суто методичні питання впровадження навчальних програм з використанням інноваційних технологій у навчанні іноземних мов; наукові та методичні питання навчання студентів за напрямом «Психологія» для професіонально-орієнтованого спілкування; наукові та методичні питань навчання студентів за напрямом «Правознавство» для професіонально-орієнтованого спілкування; наукові, методичні та суто практичні питання навчання іспанської мови як другої іноземної та як третьої іноземної на мовних факультетах; наукові, методичні та суто практичні питання навчання іспанської мови як другої іноземної з використанням інформаційних технологій. У межах нового напрямку продовжується розробка комплексу питань впровадження конструктивістського підходу до навчання англійської мови у немовних ВНЗ. За цими напрямками здійснювалися усі наукові та методичні публікації співробітників кафедри, їх виступи на наукових конференціях. Всі напрацювання за рік відразу впроваджувались у педагогічну практику кафедри.

Досягнення кафедри у науковій роботі дозволили їй успішно працювати протягом року як екзаменаційний центр Британської Ради з підготовки до прийому та прийому кембриджських міжнародних іспитів для отримання міжнародно визнаних сертифікатів з рівня володіння англійською мовою. У 2013 р. такий іспит складали при кафедрі 111 кандидатів: 30 – іспит FCE; 53 – іспит IELTS, 8 – іспит САЕ, 20 – іспит KET/PET.

Студентська наука протягом останніх років набула нового, більш розширеного формату. Відбулося залучення студентів напряму «Філологія. Прикладна лінгвістика» до виконання комплексної науково-дослідної теми, підготовка студентами тез доповідей та їх публікація (50% студентів денної форми навчання).

Завідувач кафедри, д.пед.н., проф. О.Б. Тарнопольський

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Активна та спланована наукова робота викладачів кафедри економічної кібернетики та сучасних інформаційних технологій дозволила тільки за останній навчальний рік:

 • підготувати і опублікувати 1 розділ у монографії та 5 наукових статей у закордонних виданнях, які знаходяться у міжнародній наукометричній базі даних Scopus;

 • підготувати і опублікувати 29 наукових статей у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України, 12 з яких знаходяться у міжнародних та російських наукометричних базах даних Scopus та Іndex Copernicus;

 • прийняти участь у 28 конференціях;

 • очно презентувати на англомовних закордонних міжнародних науково-практичних конференціях 4 доповіді (Міжнародна конференція Federated Conference on Computer Science and Information Systems – FedCSIS-2013 (Kraków, Poland, 8 - 11 September, 2013) - https://fedcsis.org/2013/, XIII Міжнародна конференція "State, Economy, Society", Andrzej Frycz Modrzewski Krarow University (Kraków, Poland, 9-11 June, 2013) http://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/zakonczone-konferencje/); International Conference on Business Excellence (Brasov, Romania, 17-19 October, 2013 http://bizexcellence.ro/).

 • 34 тези доповідей опублікувати у збірках матеріалів міжнародних та національних науково-практичних конференцій і виданих в Україні.

В усіх групах студентів спеціальності "Економічна кібернетика" проходить  апробацію сучасна адаптивна методологія навчання із використанням:

– новітніх інформаційних технологій тестового контролю

– та інструментів штучного інтелекту для ідентифікації показників індивідуальної інтелектуальної діяльності фахівця,

що розроблена у рамках науково-дослідницької теми:  «Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі» (номер державної реєстрації теми: 0110U000162, строк дії 02.2010-02.2015 рр).

Протягом останніх років активізувалась робота щодо впровадження результатів НДР та отримання охоронних документів.

Викладачами кафедри отриманно1 патент на винахід  та 7 патентів на корисну модель з проблем вдосконалення методології оцінки якості знань шляхом використання технології комп’ютерного тестування:

1. Холод Б.І., Тараненко Ю.К., Різун Н.О. Спосіб виміру рівня знань учнів при комп'ютерному тестуванні. Патент на винахід 97149 Україна: G06F 7/04 (2006.01); Винахідник: Холод Б.І., Тараненко Ю.К., Різун Н.О. Замовник та патентовласник: ЗАТ "Дніпропетровський університет економіки та права". – № a200912950, заявл. 14.12.2009, опубл. 10.01.2012, бюл. № 1/2012. – 11 с. 

2. Тараненко Ю.К., Різун Н.О. Спосіб виміру рівня знань учнів при комп'ютерному тестуванні. Патент на корисну модель № 51559 Україна: МПК G06F 7/00;  Замовник та патентовласник: Тараненко Ю.К., Різун Н.О. – № u200913726,  заявл. 28.12.2009, опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14, 2010. – 11 с. 

Розроблено методологію виміру ступеню стійкості знань із використанням показнику коефіцієнту кореляції між рядами фактичного та нормативного часу на виконання тестового завдання (закритого типу із одиночним та множинним вибором)

Завідувач кафедри, д.т.н., проф. Ю.К. Тараненко

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ
Кафедра міжнародного обліку і аудиту у вересні 2012 р. виступила ініціатором організації та проведення міжнародних інтернет-конференцій з актуальних питань економічного розвитку в сучасних умовах господарювання. Програма інтернет-конференцій передбачає обговорення широкого спектру питань з різних галузей економічної науки. Конференції реєструються в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), про що надається відповідне свідоцтво.

Співорганізаторами конференції стали: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Кафедра економіки промисловості та організації виробництва ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ), Кафедра управления персоналом и социологии Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия), Інститут економіки і менеджменту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ), Красноярский институт экономики Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия), Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава), НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия), Кафедра економіки промисловості Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации (г. Тула, Россия), ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия), Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ (м. Дніпропетровськ)

До складу організаційного комітету інтернет-конференції ввійшли науковці - представники ряду навчальних закладів не лише з України, а й з країн близького та далекого зарубіжжя.

У 2012 р. було проведено три таких конференції; у 2013 р. – вісім (на які було подано 847 доповідей); у січні-лютому 2014 р. проведено дві конференції (на які подано 205 доповідей від 259 учасників), серед яких 14 докторів наук, професорів; 95 кандидатів наук, доцентів; 82 аспірантів, пошукувачів та викладачів без наукових ступенів; 68 студентів.

Учасниками конференції були представники таких навчальних закладів: University of Maribor Slovenia, Львівська комерційна академія, Хозяйственная академия им. Д. А. Ценова, (г. Свиштов, Республика Болгария), Одеський національний політехнічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів), Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Київський національний торговельно-економічний університет, University of Agriculture (Plovdiv, Bulgaria), University «Aleksandër Xhuvani» (Elbasan, Albania), Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, ГНУ Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве (г. Москва), Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН (г. Апатиты, Российская Федерация), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ), Хмельницький національний університет, Сумской государственный университет, Національний авіаційний університет, Миколаївський політехнічний інститут, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Львівська комерційна академія, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск, Россия), Рязанский государственный радиотехнический университет, Українська академія банківської справи НБУ та ін.

Матеріали інтернет-конференцій розміщуються на спеціально створеному сайті conf.at.ua, друкуються у збірниках доповідей та розсилаються учасникам конференцій. Збірники матеріалів конференції зареєстровані у науково метричній базі РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

Завідувач кафедри, к.е.н., проф. П.Й. Атамас

Схожі:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА...
Турнір є командним змаганням з товарознавства і комерційної діяльності студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації
Павлова Валентина Андріївна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва
IX Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2012: Електронні...
Науково-технічна бiблiотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Інформаційний звіт про результати студентської наукової роботи кафедри...
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи»
Науково-дослідна і творча робота студентів
В 2011/2012 н р студенти під керівництвом викладачів кафедри опублікували 225 наукових робіт, із них 6 статей у фахових виданнях...
ЗВІТ про діяльність інформаційно-аналітичного відділу за 1997 2001 роки
За п’ять років існування інформаційно-аналітичний відділ виріс у своїй чисельності до 11 кваліфікованих спеціалістів, які забезпечують...
Розділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету

Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про авторське право і суміжні права", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка