Розділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету


НазваРозділ Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету
Сторінка1/5
Дата24.02.2016
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5
Затверджено

на засіданні ректорату

«26» січня 2015 р.

Президент Б.І. Холод _______

ЗВІТ

з науково-дослідної роботи

Дніпропетровського університету

імені Альфреда Нобеля

за 2014 рік

Дніпропетровськ

2014

ЗМІСТ
Стор.

Розділ 1. Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету

3

1.1. Комплексні наукові дослідження кафедр університету

3

1.2. Науково-методична база та наукові зв’язки університету

15

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ

20

2.1. Наукові кадри університету

20

2.2. Робота аспірантури та докторантури

21

2.3. Публікація результатів науково-дослідної роботи

23

2.4. Впровадження результатів НДР, міжнародна діяльність

24

2.5. Наукова, науково-методична та науково-організаційна робота

39

2.6. Студентська наука

34

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

39

Додаток А

41

Додаток Б

42

Додаток В

43

Додаток Г

44
Розділ 1. Комплексна науково-дослідна робота структурних підрозділів університету
1.1. Комплексні наукові дослідження кафедр університетуПротягом 2014 р. науково-дослідна робота у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля була адаптована до сучасних вимог освітнього ринку, відповідала потребам Дніпропетровської області та України. Згідно до нового Закону України «Про вищу освіту» освітня діяльність знаходиться у тісному зв’язку з проблематикою фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

Наукова діяльність університету спрямована на дослідження особливостей і тенденцій становлення та розвитку сучасних умов ведення бізнесу, розвитку міжнародних відносин в Україні. Одним з провідних напрямів наукової діяльності університету є вивчення соціально-психологічних і політичних проблем функціонування соціально-економічної системи України. Формуються нові підходи до управління економічними структурами різних форм власності, опрацьовуються конкретні методики і рекомендації з урахуванням загальних теоретичних і практичних питань.

Незалежними сертифікаційними установами України, Швейцарії, Німеччини та Китаю система управління якістю наукових досліджень в університеті була визнана такою, що відповідає стандартам ISO 9001-2008.

Університет включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво ВВ № 01728 від 28.11.2012 р.).

В цілому наукова робота університету здійснюється за наступною схемою: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань; упровадження результатів наукових досліджень у практику; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру; проведення комунікативних наукових заходів з науковцями та освітянами; видавнича діяльність.

Протягом 2014 року провадились наукові дослідження із 14 комплексних науково-дослідних тем, які мають державну реєстрацію і внесені в базу даних УкрІНТЕІ, за чотирма з них робота була завершена (табл. 1).

Таблиця 1

Комплексні науково-дослідні теми, які мають державну реєстрацію в УкрІнтеі

№ з/п

Назва теми

Кафедра

Державний реєстраційний номер

Науковий керівник

Терміни виконання

1

2

3

4

5

6

1

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження маркетингових стратегій розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем

Маркетингу

0110U000005

Тараненко І.В.

12.2009-12.2014 рр.

2

Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства

Інститут розвитку економіки та суспільства

0110U000324

Ткаченко В.А.

02.2010-12.2014 рр.

3

Автоматизована мережева логіко-інформаційна система корпоративного оптимально-адаптаційного управління

Економічної кібернетики

0110U000325

Косарєв В.М.

02.2010-12.2014 рр.

4

Адаптація економічної політики України до новітніх трансформацій системи світогосподарських зв’язків на мікро-, макро- та мезорівнях

Економічної теорії та міжнародної економіки

0110U000204

Задоя А.О.

02.2010-01.2015 рр.

5

Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів

Товарознавства та торговельного підприємництва

0110U000147

Павлова В.А.

02.2010-02.2015 рр.

6

Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища

Менеджменту

0110U000148

Момот В.Є.

02.2010-02.2015 рр.

7

Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Економічної кібернетики

0110U000162

Різун Н.О

02.2010-02.2015

рр.

8

Підвищення стійкості та розвиток підприємства у системі управління потоковими процесами

Економіки підприємства

0110U000202

Холод Б.І.

02.2010-02.2015 рр.

9

Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналіз аудиту ефективного розвитку підприємств

Обліку і аудиту

0110U000203

Атамас П.Й.

02.2010-02.2015 рр.

10

Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні

Права

0110U000292

Пушкіна О.В.

02.2010-02.2015 рр.

11

Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання

Прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

0110U000323

Тарнопольський О.Б.

02.2010-02.2015 рр.

12

Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки

Фінансів та банківської справи

0110U007589

Кузнецова С.А.

09.2011 – 09.2016 рр.

13

Політична стратифікація сучасного демократичного суспільства: світовий досвід та українські реалії

Гуманітарних та соціально-політичних наук

0112 U002616

Полторак В.А.

03.2012 – 03.2016 рр.

14

Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору

Загальної та соціальної педагогіки

0112 U002287

Волкова Н.П.

02.2012 – 02.2017 рр.


У 2014 році кафедра маркетингу завершила роботу над темою: «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження маркетингових стратегій розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічних систем» (керівник – Тараненко І.В., к.е.н., доц.), за результатами якої були вирішені наступні завдання:

1. Проведено аналіз науково-теоретичної та практичної бази розробки та реалізації маркетингових стратегій розвитку та конкурентоспроможності.

2. Розроблено підходи щодо маркетингового управління конкурентоспроможністю підприємств регіону в контексті пріоритетів національного розвитку.

3. Розроблено прикладні стратегії розвитку та конкурентоспроможності соціально-економічної системи України.

4. Обґрунтувано використання сучасних маркетингових інструментів у розробці нових методів управління економікою держави, регіону, підприємства, стратегій розвитку як вітчизняних підприємств, так і країни в цілому.

Значну увагу приділено інтелектуально-інноваційному потенціалу України, ролі транснаціональних корпорацій у виборі напрямів стратегічного розвитку держави, відзначена важлива роль інформації в розвитку національних економік та вплив глобалізаційних факторів. На основі аналізу інформаційного середовища, в якому діє підприємство запропоновані складові організаційно-економічного механізму формування інформаційно-комунікативних політик забезпечення стратегій управління конкурентоспроможністю підприємства. Проведене маркетингове дослідження якості життя населення та ринку освітніх послуг, що дозволило узагальнити основні проблеми регіонів, вирішення яких повинно лягти в основу стратегії розвитку соціально-економічних систем національного та регіонального рівнів. Запропоновані конкретні методологічні інструменти оцінки конкурентоспроможності підприємств, формування системи управління підприємством, вибору маркетингових стратегій розвитку в умовах розвитку глобальної економіки.

  У 2014 році закінчилась робота над темою «Автоматизована мережева логіко-інформаційна система корпоративного оптимально-адаптаційного управління» (керівник Косарев В.М., к.т.н., доц.), яка виконувалась на кафедрі економічної кібернетики та математичних методів в економіці штатними викладачами: к.т.н., доц. Косарєв В.М., к.т.н., доц. Холод О.Г., к.е.н., доц.. Барташевська Ю.М, к.т.н., доц. Різун Н.О., ст. викл. Ежунінов В.В.

  У рамках науково-дослідної роботи "Комплексна автоматизація управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі" (керівник Різун Н.О., к.т.н., доц.)на поточному етапі зроблено:

 1. Методику рейтингової контрольно-оціночної системи ВНЗ. Апробація цієї системи шляхом організації навчального процесу за профільними дисциплінами студентів II-IV курсів напряму 6.030502 – "Економічна кібернетика", дозволила отримати зниження показника розсіювання результатів тестування на 20-30%, що сприяє зростанню об'єктивності процесу оцінки рівня засвоєння матеріалу, що викладається, та в цілому – підвищенню якості підготовки студентів.

 2. Концепцію комп'ютерного моделювання процесу навчання;

 3. Методологію системного підходу до вивчення місця особи, що тестується;

 4. Систему математичних моделей і алгоритмів ідентифікації особи, що тестується, як адаптивного ПІД-регулятора в складі автоматизованої системи професійної атестації.

 5. Методологію системного підходу до використання інструментів теорії тестування і теорією автоматичного управління, що забезпечують отримання і адекватну інтерпретацію сукупності кількісних і якісних ідентифікаторів професійно-значущих індивідуальних характеристик професійної придатності фахівця.

  У звітному році також продовжувалась робота щодо вдосконалення та активного використання автоматизованої оболонки "Аналізу абсолютної успішності та якості навчання студентів", яка дозволяє проводити статистичний аналіз великих масивів інформації; моніторинг якості учбового процесу та рейтингову оцінку діяльності підрозділів, груп і якості роботи викладачів ВНЗ. Використання цієї оболонки щорічно дозволяє обґрунтувати доцільність трансформації рейтингової системи, що використовувалась в університеті до теперішнього часу.

Протягом 201 року кафедра міжнародної економіки та економічної теорії закінчила роботу над темою «Адаптація економічної політики України до новітніх трансформацій системи світогосподарських зв’язків на мікро-, макро- та мезорівнях» (керівник – Задоя А.О., д.е.н., проф.). За останній рік виконання теми видано 6 монографій (2 з них за кордоном), 4 навчальних посібників (3 англійською мовою), 36 статей у фахових виданнях (з них 10 за кордоном), 26 тез доповідей (з них 6 за кордоном). Викладачі кафедри 43 рази прийняли участь у наукових конференціях. Захищено 1 докторську дисертацію (Тараненко І.В.) та 1 кандидатську дисертацію (Воробйова К.О.); підготовлено до захисту 1 докторську (Глуха Г.Я.) та 2 кандидатських дисертації (Лимонова Е.М., Несправа Н.В.).

2014 р. був присвячений вирішенню наступних завдань:

 • Внутрішній сукупний попит та його чинники (проф. А.О.Задоя);

 • Інституційні чинники трансформацій економічних систем (проф. Кузьмінов С.В.)

 • Зростання національної економіки; індикатори, фактори, оцінювання (доц. Г.Я. Глуха);

 • Етапи розвитку та перспективи реформування світової валютної системи. (доц. С.С. Хватов);

 • Міждисциплінарний підхід в дослідженнях соціального капіталу (доц. Є.А. Дядько);

 • Циклічні коливання та кризи в економіці (доц. А.С. Магдіч);

 • Аналіз розвитку туристичного потенціалу національної економіки у межах світового господарства (доц. Намлієв Є.В.

 • Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності України (ст. викладач О.О. Алимова);

 • Регулювання діяльності ТНК: трансрівневий підхід (ст.викл. Е.М. Лимонова) Валютний курс та економічна динаміка (викладач К.О. Воробйова);

 • Політика держави у сфері інновацій (викладач Д.О. Брага).

Виконання комплексної науково-дослідної роботи у 2014 р. дозволило вирішити ряд наукових проблем та підготувало необхідне методологічне та теоретичне підґрунтя для постановки та вирішення нових завдань. Окрім вищевикладеного, важливими досягненнями звітного року у галузі наукових розробок слід вважати перемогу студентки спеціальності «Міжнародна економіка» К. Архипової (ІІІ місце) у Всесвітній нобелівській Інтернет-олімпіаді з економіки та проведення двох Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» (березень та грудень 2014 р.).

Починаючи з 2015 р. кафедра планує розпочати виконання нової комплексної науково-дослідної теми «Економіка України у нових геостратегічних реаліях: індивід, держава, суспільство». У результаті виконання нової наукової теми уже у 2015 р. очікується захист однієї докторської та однієї кандидатської дисертацій (Глуха Г.Я. та Лимонова Е.М.).

Кафедра міжнародних фінансів та банківської справи працює за комплексною науково-дослідною темою «Розвиток фінансів в умовах хаотично структурованої економіки» (керівник – Кузнецова С.А., д.е.н., доцент). 2014 р. був присвячений розвитку теоретичних, методологічних засад та розробці практичних рекомендацій з розвитку фінансової системи та банківської діяльності в умовах хаотично структурованої економіки

В умовах хаотичного структурування сучасної економіки, для якої притаманні інформатизація, нестабільність, динамічність, турбулентність, глобалізація та інтеграція, актуальною є потреба загального розвитку фінансової системи шляхом еволюції міжнародних, державних та приватних фінансів з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів.

В рамках виконання теми кафедри викладачами приділялась значна увага за наступними напрямами:

1. Обґрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки

2. Дослідженням щодо удосконалення процесу управління грошовими потоками в економіці України.

3. Дослідженням щодо управління інвестиційним кліматом в економіці України. Так, вперше було сформовано концепцію управління інвестиційним кліматом в економіці України, яка включає три компоненти (складові управління, функції управління, рівні управління) і обґрунтовує побудову системи управління інвестиційним кліматом в національній економіці за п’ятьма рівнями (інвестиційний процес, інвестиційна сфера, інвестиційна привабливість, інвестиційний пріоритет, інвестиційна політика) та ієрархією «держава – сектор економіки/регіон – підприємство» на підставі дерева цілей управління інвестиційним кліматом в національній економіці, запропонованого організаційно-економічного механізму державного регулювання інвестиційного клімату і розробленої моделі управління інвестиційним кліматом в економіці України

4. Проведення дослідження щодо узагальнення і розвиток науково-методичних основ, розробка інструментарію та практичних рекомендацій щодо створення та удосконалення механізму задоволення поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства.

5. Досліджено управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівного підприємства.

Професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних фінансів та банківської справи підготували та видали монографію «Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки» під загальним науковим керівництвом завідувача кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені А.Нобеля д.е.н., проф., Кузнецової С.А. колективом науковців, які представляють 3 ВНЗ України: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (д.е.н., проф. С.А.  Кузнецова, к.е.н., доцент В.М. Вареник, М.М. Вакулич), Харківський  національний економічний університет імені С. Кузнеця (к.е.н., доцент І.І. Нескородаєва, О.С. Лазнєва) та  Львівський національний університет імені Івана Франка (к.е.н., доцент М.О. Кохан, П.П. Дубинецька).

В США опубліковано спеціальний випуск наукового журналу “Journal of Finance and Accounting” під керівництвом д.е.н., професора Кузнецової С.А. Доктор економічних наук, професор Кузнецова С. А. за результатами 3-річної співпраці у галузі розвитку міжнародних фінансів та банківської справи з Американською Фінансовою Асоціацією (AFA) була обрана Головним редактором спеціального випуску провідного американського наукового журналу “Journal of Finance and Accounting” (USA). В даному виданні було опубліковано 4 статті викладачів кафедри.

За підсумками проведених у 2014 р. наукових досліджень за темою «Підвищення стійкості та розвиток підприємства у системі управління потоковими процесами» (керівник роботи Холод Б.І. д.е.н.,проф.) викладачами кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу отримано наступні результати:

 • Обґрунтовано необхідність звернення до системного підходу управління діяльністю підприємства (Зборовська О.М.);

 • Запропоновано алгоритм процесу формування і реалізації соціальної стратегії промислового підприємств (Дубінський С.В.);

 • Розкрито профільно-професійна освіта у регіоні біосфери: еколого-соціо-економічний континуум (В.П. Валіков, А.П. Самодрин, В.П. Бондарь, І.Г. Курінна);

 • Розкрито передумови формування акціонерного капіталу промислових підприємств (Волошко Н.О.);

 • Розглянуто особливості розвитку малого підприємництва в Україні (Курінний В.О., Курінна І.Г.);

 • Виділено деякі підходи управління інноваційною діяльністю на основі інвестиційних проектів (С.В. Грушевский, Н.И. Климович).

За 2014 рік кафедрою товарознавства і торговельного підприємництва отримані наступні результати за комплексною науково-дослідною темою «Організаційно-економічні механізми управління розвитком та конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних викликів» (керівник – Павлова В.А., д.е.н., проф.):

За підсумками проведених у 2014 р. наукових досліджень наукові або науково-технічні результати полягають у наступному:

– розроблено рекомендації щодо вибору стратегії розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств;

– проведено сегментування споживачів борошняних кондитерських виробів ПП “Бойко О.М.” для визначення асортиментного портфелю;

– отримано числові характеристики цінової еластичності попиту на кілька органічних товарів;

– надано характеристику інноваційної складової стратегічного управління підприємства;

– отримано міжнародний досвід з питань сертифікації і митного оформлення;

 • розглянуто проблеми бюджетного регулювання регіональної політики;

 • здійснено комплексне оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

 • проведено дослідження переваг споживачів майонезу, що реалізується у роздрібній торговельній мережі;

 • визначено особливості проведення судово-товарознавчої експертизи складно технічного обладнання;

 • розроблено алгоритм визначення коду за УКТ ЗЕД при проведенні судово-товарознавчої експертизи;

  • визначені вагомі аргументи щодо необхідність зменшення використання харчових добавок.

Виконання комплексної науково-дослідної роботи у 2014 р. дозволило вирішити ряд наукових проблем та підготувати необхідне методологічне та теоретичне підґрунтя для постановки і вирішення нових завдань.

Захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління за спец.25.00.04 – місцеве самоврядування Сергєєвою О.Р. «Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства».

Матеріали НДР формуються за рахунок участі у її виконанні 2 докторантів (Гармідер Л.Д. та Орлова В.М.).

Важливими досягненнями 2014 р. є публікація 2 колективних монографій, збільшення кількості опублікованих праць за кордоном, отриманих свідоцтв на реєстрацію авторського права

Кафедра міжнародного обліку і аудиту у 2014 році працювала над темою: «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємства» (керівник  Атамас П.Й., к.е.н., проф.). Науково-практичні результати роботи над темою полягають у:

 • обґрунтовано, що у бухгалтерському обліку, не дивлячись на значну кількість використовуваних показників прибутку, неможливо точно визначити його реальну суму для відносно короткого операційного періоду (кварталу, року). Зумовлено це рядом умовних уявлень, на яких будуються розрахунки витрат і фінансових результатів. Все це зумовлює практичну доцільність визначення окремої суми прибутку для конкретних цілей: оподаткування, складання фінансової звітності, аналізу і оцінки вартості підприємства та перспектив його розвитку, прийняття поточних та довгострокових управлінських рішень, що і повинно стати темою подальших досліджень за окресленою проблемою.

 • Розроблені шляхи та принципи реалізації державної політики стійкого розвитку агропромислового комплексу;

 • розроблено сучасну методологію та науково-методичних підходів до процесу створення та управління вартістю підприємств гірничо-металургійного комплексу, що дозволяє використовувати сучасні форми і методи планування та прогнозування в практичній діяльності підприємств;

 • опрацювання методологічних підходів формування фінансової звітності за міжнародними стандартами щодо обліку об'єктів інвестиційної нерухомості;

 • узагальнено трактування поняття «комп’ютерна програма» за різними законодавчими актами, досліджено методологію відображення в податковому та бухгалтерському обліках вартості ком’ютерних програм, в залежності від облікової політики підприємства та визначено основні критерії, якими необхідно користуватися під час оприбуткування ком’ютерних програм та під час відображення в обліку витрат на їх використання .

 • Надано авторське визначення таким поняттям як контроль, контроль соціально-економічного розвитку; запропоноване групування методів контролю в залежності від мети контролю; запропоновані принципи контролю, що визначають контроль як системне поняття. Визначені детермінанти соціально-економічного розвитку промислового підприємства. Проаналізовано організаційно-економічний стан машинобудівних підприємств, що підлягали дослідженню. Розроблена методика оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку промислового підприємства. Представлена удосконалена анкета визначення якості системи контролю промислового підприємства. Визначені критерії якості контролю. Розроблено матрицю залежності видів контролю від факторів ризику діяльності підприємства.

В результаті науково-дослідницьких робіт кафедрою англійської філології та перекладу у 2013 році в контексті виконання комплексної наукової теми «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (керівник  Тарнопольський О.Б., д.педагог.наук, проф.). Основними напрямками науково-дослідницької роботи кафедри англійської філології та перекладу у 2014 році було вдосконалення та підвищення рівня викладання в першу чергу дисциплін перекладацького циклу, які забезпечують фахову діяльність майбутніх перекладачів в економічному середовищі, розробка змісту та технологій викладання професійно-орієнтованих дисциплін перекладача з двох іноземних мов та перекладача – фахівця зі зв’язків з громадськістю. Традиційно здійснювалась інтеграція теоретичних та практичних знань, філологізація, гуманізація навчального процесу, поетапний контроль знань. Новими формами роботи були створення майстерні майбутнього перекладача: випуск альманаху з аспектів перекладу, виставка творчих робіт, робота в якості перекладача на конференціях та заходах (ОБСЄ), підготовка навчально-методичних матеріалів, проведення тематичних рольових ігор тощо.

Стратегічною концепцією при виконанні наукових досліджень було використання кращих наукових праць з лінгвістичної теорії та теорії і практики викладання іноземних мов і перекладу, які були виконані вітчизняними вченими, а також використання кращих зарубіжних технологій навчання з питань теорії і практики перекладу. На кафедрі розроблені єдині вимоги до заліків та іспитів. Письмовий іспит з перекладу передбачає роботу з текстом (редагування, реферування, анотації). Усний іспит включає теоретичні питання, роботу з картками, переклад з аркушу.

В результаті науково-дослідницьких робіт у 2014 н.році в контексті підготовки фахівців з перекладу розроблено:

 • основний зміст і структуру навчальних планів професійно-орієнтованих дисциплін спеціалізації перекладач з двох іноземних мов зовнышньоекономічної сфери діяльності з метою забезпечення конкурентноспроможності фахівців на ринку праці;

 • технології викладання навчальних дисциплін перекладацького циклу з увагою на майбутню професійну діяльність студентів на основі аналізу праць з теорії та практики перекладу вітчизняних та зарубіжних науковців;

 • модульну систему вправ з метою підвищення ефективності викладання технології навчання ділової англійської мови фахівців з перекладу;

 • завершене дослідження різних аспектів економічного дискурсу (фінанси, менеджмент, маркетинг, зв’язки з громадськістю) з метою складання навчальних словників і довідників на основі методу контрастивного аналізу;

 • розроблено стратегію викладання ділової іноземної (англійської) мови в руслі підготовки студентів з ДІМ за стандартами Кембріджського університету.

У полі зору наукової діяльності кафедри у 2014 році було також вивчення контрастивного аналізу британського/американського та українського ділового дискурсу. Проводились дослідження стилістичних проблем перекладу, результати яких були втілені у навчальний процес, а також використовувалися в процесі дипломних досліджень студентів. У звітному науковому році викладачами кафедри було опубліковано 1 монографію, один посібник з грифом МОН (Зірка В.В., Зінукова Н.В., Світлична О.Р.), 2 посібники, 23 статті у фахових закордонних виданнях, та фахових виданнях України, 18 тез доповідей, що здійснювались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

В рамках виконання теми «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (керівник  Тарнопольський О.Б., д.педагог.наук, проф.) у 2014 р. викладачі кафедри іноземних мов продовжували вивчення та узагальнення сучасних теоретичних науково-практичних матеріалів, націлених на підвищення ефективності навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей в умовах загальної глобалізації та активного розвитку міжкультурної комунікації.

В рамках продовження удосконалення навчального процесу за допомогою інтерактивних методів особлива увага приділялася навчанню презентацій, а саме статистичним аспектам, як невід’ємної складової навчальної та майбутньої фахової діяльності економістів різних напрямів.

Враховуючи потреби сучасного фахівця у письмовій комунікації із застосуванням іноземної мови, на кафедрі продовжувалися дослідження націлені на вдосконалення оволодіння професійно-орієнтованим та академічним писемним мовленням: уміння робити записи/вести конспекти іноземною мовою, вести ділове листування, складати анкетні та звітні матеріали, тощо

Оскільки спеціалізований переклад (переклад літератури за фахом) займає значне місце у мовній підготовці студентів немовних спеціальностей, одним з аспектів науково-методичної діяльності кафедри були саме питання навчання основам перекладу за фахом та розробці проблемних професійних завдань.

Кафедра прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов має тему, зареєстровану в УкрНТЕІ та спільну з іншими кафедрами іноземних мов університету: «Лінгвістичні аспекти іншомовної комунікації та методика їх навчання» (державний реєстраційний номер: 0110U000323). Співробітники кафедри виконують наукові роботи в рамках аспекту цієї загальної теми: «Оптимізація та інтенсифікація навчання іноземних мов дорослих». Протягом 2014 р. досягнуті такі науково-практичні результати роботи над темою: продовжуються розроблятися наукові та методичні питання впровадження програм експерієнційного навчання англійської мови; наукові та суто методичні питання впровадження навчальних програм з використанням інноваційних технологій у навчанні іноземних мов; наукові та методичні питання навчання студентів за спеціальностями «Психологія» та «Педагогіка» для професійно-орієнтованого спілкування; наукові та методичні питань навчання студентів за спеціальністю «Правознавство» для професіонально-орієнтованого спілкування; наукові, методичні та суто практичні питання навчання іспанської мови як другої іноземної та як третьої іноземної на мовних факультетах; наукові, методичні та суто практичні питання навчання іспанської мови як другої іноземної з використанням інформаційних технологій. У межах нового напрямку продовжується розробка комплексу питань впровадження конструктивістського підходу до навчання англійської мови у немовних ВНЗ. Також як напрямок досліджень запроваджена розробка оптимальної методики навчання іноземної мови дорослих поза межами вишівських мовних програм. За цими напрямками здійснювалися усі наукові та методичні публікації співробітників кафедри, їх виступи на наукових конференціях. Всі напрацювання за рік відразу впроваджувались у педагогічну практику кафедри.

Досягнення кафедри у науковій роботі дозволили їй успішно працювати протягом року як підготовчий та екзаменаційний центр з підготовки до прийому та прийому кембриджських міжнародних іспитів для отримання міжнародно визнаних сертифікатів з рівня володіння англійською мовою. У 2014 р. такий іспит складали при кафедрі 94 кандидатів: 15 – іспит FCE; 54 – іспит IELTS, 9 – іспит САЕ, 5 – іспит PET, 3 – іспит YLE Starters, 8 – іспит YLE Flyers.

У 2014 році кафедра педагогіки та психології працювала над комплексною науковою темою: «Модернізація професійно-педагогічної освіти в Україні в умовах інтеграції до світового освітнього простору» (керівник  Волкова Н.П., д.п.н., проф.). 2014 рік був присвячений дослідженню окремих аспектів конкурентного середовища, конкурентності та конкурентоспроможності в умовах сучасного суспільства. Зокрема доц. Дніпровою О.А. було проведене дослідження особистісних проблем, пов’язаних з існуванням людини у конкурентному середовищі. Дослідженню динаміки психічних станів в умовах конкуренції було присвячено роботу ст. викладача Єрмолаєвої Т.В. Розвитку конкурентоспроможності на етапі професійної підготовки студентів було присвячене дослідження доцента Бикової В.О. Викладач Лоза О.О. досліджувала місце перфекціонізму у складі особистісного потенціалу конкурентоспроможності. Дисертація пройшла передзахист та подана до спеціалізованої вченої ради.

За звітний період (2014 р.) за комплексною темою дослідження видано: 11 статей у фахових закордонних та вітчизняних виданнях, які входять у міжнародні науко метричні бази (Scopus, Copernicus, РІНЦ та інші); 8 статей у інших фахових закордонних та вітчизняних виданнях; 2 тез доповідей, опублікованих у збірках матеріалів міжнародних та національних науково-практичних конференцій і виданих в Україні; 4 методичні вказівки. Одержано Свідоцтво про право інтелектуальної власності на твір та гриф МОН України на підручник «Педагогічні справи».

Захищено 2 докторські дисертації за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Сапожников С.В., Кожушко С.П.), подано кандидатські дисертації до спеціалізованої вченої ради (Черевко С.В., Трякіна О.О.), завершується підготовка кандидатської дисертації (Наход С.А.).

Аспіранти кафедри проводять дослідження в різних напрямках наукової теми. У 2014 році видано 18 фахових статей у наукових виданнях, що входять до переліку ДАК України, 4 статті в спеціалізованих, професійних виданнях, збірках наукових праць міжнародних та українських, які не входять до переліку ДАК, 3 статті у зарубіжних виданнях, 5 тез доповідей за кордоном, 14 тез доповідей в Україні.

За підсумками 2014 року кафедра педагогіки та психології спільно з кафедрою інноваційного менеджменту та міжнародної логістики працювала над темою «Обґрунтування стратегій розвитку організацій і підприємств в умовах конкурентного середовища» (керівник – Момот В.Є., д.е.н., проф.):

- Проведений аналіз ефективності сучасних інструментів розробки стратегії.

- Проведене дослідження взаємозв’язку стратегії та життєвого циклу підприємства.

- Проведений аналіз особливостей групової стратегії підприємств у контексті проявів макроневизначеності середовища господарювання.

За підсумками 2014 року кафедра права працювала над темою «Правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні» (керівник – Пушкіна О.В., д.ю.н.). Задля досягнення мети на 2014 р. були окреслені та виконані дослідження за декількома тематичними напрямками, а саме:

 • методологія дослідження правових інститутів в теорії права (зокрема інституту прав людини, юридичної відповідальності тощо);

 • регулювання прав і обов'язків інститутів державної влади та їх спеціальних структур щодо захисту прав дітей;

 • конституційно-правові засади території, територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні: основні проблеми та шляхи вирішення;

 • захист прав особи в умовах реформування судової системи України: проблеми та шляхи їх вирішення;

 • забезпечення прав і свобод людини під час кримінального провадження;

 • правові питання захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи;

 • питання міжнародно-правової відповідальності;

 • питання співпраці України на міжнародній арені;

 • правовий аналіз забезпечення прав і свобод окремих категорій громадян в різних галузях права.

Кафедра політології, соціології та гуманітарних наук виконувала тему «Політична стратифікація сучасного демократичного суспільства: світовий досвід та українські реалії» (керівник – Полторак В.А., д.філ.наук, проф.). На протязі 2014 року – третього року роботи над комплексною кафедральною темою, з урахуванням тієї обставини, що у її виконанні приймали участь представники різних гуманітарних наук, що працюють на кафедрі – проводилося подальше уточнення основної концепції наукової теми. Було підготовлене та здійснене видання низки статей з проблеми у фахових виданнях (В.А.Полтораком, Д.В.Прошиним та іншими). Далі розкриваються основні результати, які були досягнуті викладачами кафедри в процесі роботи над кафедральною темою у 2014 році.

На протязі 2014 року В.А. Полтораком здійснювалася також теоретична та практична робота, спрямована на аналіз проблем впливу на формування та корекцію політичної стратифікації суспільства в процесі революції гідності, президентських та парламентських виборів 2014 року. З теоретичної точки зору досліджувалися процеси формування нових політичних еліт, були здійснені розробки відповідно до аналізу процесів виникнення нових регіонально-політичних угрупувань у Донецькому регіоні. Разом із студентами політологами викладач брав участь у проведенні спеціальних досліджень в процесі організації виборчих компаній. При проведенні цих досліджень, зокрема аналізувалися переваги різних прошарків населення країни відносно орієнтації на різних політиків та політичні сили, а також ставлення його до проблем європейської інтеграції та вступу України до НАТО.

На базі результатів проведених у 2014 році теоретичних та емпіричних (соціологічних у ході виборчих кампаній) досліджень були зроблені важливі теоретичні та практичні висновки, що торкаються безпосередньо проблематики кафедральної теми, а саме – стану та змін у політичній стратифікації сучасного українського суспільства. По – перше, були проаналізовані соціально – політичні наслідки Майдану та революції гідності. По – друге, були визначені реальні зміни (у тому числі поява нових соціально – політичних угруповань) в ході політичних радикальних процесів, що відбулися в Україні у 2014 році. По – трете були визначені деякі нові тенденції, що виявились в процесі переходу України до парламентсько – президентської республіки та проведення виборчих кампаній з використанням змішаної виборчої системи, формування парламентської коаліції.

Інститут розвитку економіки та суспільства, який працює у складі університету також закінчив роботу над комплексною темою «Удосконалення системи корпоративного управління промислового підприємства» під керівництвом д.е.н., професора Ткаченко В.А. Основні результати роботи полягають в наступному:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформаційний звіт про результати студентської наукової роботи кафедри...
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи»
Науково-дослідна і творча робота студентів
В 2011/2012 н р студенти під керівництвом викладачів кафедри опублікували 225 наукових робіт, із них 6 статей у фахових виданнях...
Тема. Комплексна робота “Операційна система Windows”
Створити в кореневому каталозі диску А: текстовий файл SOFT. Текст, який входить до нього, повинен бути таким: “Комплексна практична...
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни
Комплексна контрольна робота охоплює навчальний матеріал з дисципліни в обсязі 54 години
Дослідження екологічного середовища житлового приміщення
Науково-дослідна робота учнів в цьому процесі відіграє дуже важливу роль. Вона сприяє розширенню знань шляхом збору конкретної наукової...
НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА...
Наукові пошуки професорсько-викладацького складу кафедри не припиняються ні на день, про що свідчать нові досягнення науковців
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНІЙ...
Ки роботи структурних підрозділів Державної спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби МНС України (далі ДСВАРС) згідно...
Показники ефективності виконання Програми
Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів міської ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка