ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 416.05 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка1/3
Дата22.02.2016
Розмір416.05 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3
Мiнiстерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”
кафедра № 604 “Фінанси і аудит”

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з науково-

педагогічної роботи

______________ В.М. Павленко

“____” ______________ 2014 р.

Фахове вступне випробування ЗА спеціальністЮ:

7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»
Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво»
Напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит»

Програму розроблено і затверджено на кафедрі фінансів і аудиту,

протокол № 5 від “ 23 січня 2014 р.
Завідуючий кафедрою професор В.П. Божко

Декан факультету № 6 професор М.О. Латкін

Харків 2014 рік

Вступ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» складається з п’яти дисциплін:

– "Бюджетна система",

– "Фінансовий аналіз",

– "Податкова система",

– "Місцеві фінанси",

– "Страхові послуги".

Згідно п. 7.7.1 Правил прийому до ХАІ у 2014 р. результат фахового випробування визначається за 100-бальною шкалою.


Програма з дисципліни "Бюджетна система"
1. Вступ до навчальної дисципліни «Бюджетна система».

Предмет і задачі курсу «Бюджетна система». Місце дисципліні в підготовці бакалаврів-фінансистів. Історія виникнення, значення бюджетної системи як складової державних фінансів.

2. Сутність, призначення і роль бюджету держави.

Сутність бюджету як економічної категорії. Форма, матеріальний зміст і організаційна структура державного бюджету. Ознаки бюджету. Функції бюджету. Економічне, політичне та суспільне значення бюджету. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси. Економічні, політичні та соціальні фактори впливу на бюджет.

3. Бюджет як основний фінансовий план держави.

Бюджет-основна ланка державних фінансів. Фінансова модель суспільства. Взаємозалежність між ВВП і бюджетом. Бюджетна централізація ВВП. Поняття бюджетної політики. Основні завдання бюджетної політики України на сучасному етапі. Взаємозв'язок бюджетної політики та податкової і соціальної політики держави.

4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України.

Бюджетний устрій. Правове регулювання бюджетної системи України. Бюджетна система України та її структура. Принципи побудови бюджетної системи України. Види бюджетів в Україні. Ланки бюджетної системи. Державний бюджет і його призначення. Місцеві бюджети. Бюджети місцевого самоврядування. Зведений бюджет і його призначення.

5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.

Механізм реалізації міжбюджетних відносин. Моделі і форми міжбюджетних відносин. Бюджетний унітаризм та бюджетний федералізм. Напрямки і рівні та види міжбюджетних відносин. Форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидії, дотації, субвенції. Вилучення коштів як форма взаємовідносин між бюджетами. Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування. Засади розмежування видатків між бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Мета і принципи розподілу доходів між ланками бюджетної системи. Закріплені і регулюючі доходи, мета їх встановлення. Бюджетне регулювання: методи і напрями його здійснення. Індекс платоспроможності бюджету місцевого самоврядування та коефіцієнт вирівнювання. Проблеми міжбюджетних відносин в Україні.

6. Бюджетний процес.

Сутність бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу відповідно до Бюджетного кодексу України. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження. Бюджетне планування. Методи бюджетного планування. Складання проекту бюджету на загальнодержавному та місцевому рівнях. Розгляд і ухвалення Закону про Державний бюджет та Рішення про місцевий бюджет. Дії учасників бюджетного процесу в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет. Виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Підготовка і розгляд звітності про виконання Державного та місцевих бюджетів.

7. Система доходів бюджету.

Призначення бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету. Податкові надходження бюджету. Неподаткові надходження бюджету. Доходи бюджету від операцій з капіталом. Офіційні трансферти як вид доходів бюджету. Прямі і непрямі загальнодержавні податки і збори і їх роль в доходах бюджету. Місцеві податки і збори. Склад доходів місцевих бюджетів. Доходи бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Доходи бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Загальний і спеціальний фонд бюджету.

8. Система видатків бюджету

Функціональна, відомча, економічна класифікація видатків бюджету, Розпорядники бюджетних коштів. Склад поточних і капітальних видатків бюджету. Класифікація видатків за суспільним призначенням. Видатки Державного бюджету України. Видатки місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Форми бюджетного фінансування. Кошториси бюджетних установ та їх види. Процедура складання і затвердження кошторису бюджетної установи.

9. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.

Форми фінансування видатків бюджету на економічну діяльність. Видатки на промисловість та енергетику. Фінансова підтримка вугледобувних і гірничодобувних галузей в Україні. Видатки на сільське господарство. Видатки на транспорт і дорожнє господарство. Джерела фінансування наукових досліджень. Фінансування наукових закладів. Фінансування наукової тематики.

10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу.

Соціально-економічні гарантії держави громадянам. Поняття соціального захисту. Види соціального захисту населення. Видатки на соціальний захист населення, що фінансуються з Державного бюджету. Видатки на соціальний захист населення, що фінансуються з місцевих бюджетів Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Житлові субсидії. Склад соціальної сфери. Видатки бюджету на освіту. Видатки бюджету на охорону здоров'я. Видатки на фінансування культури і мистецтва. Видатки на фінансування фізичної культури і спорту.

11. Видатки бюджету на оборону та управління.

Видатки бюджету на національну оборону. Кошториси підрозділів Збройних сил України. Видатки бюджету на державне управління. Видатки бюджету на міжнародну діяльність. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави.

12. Бюджетний дефіцит. Державний борг. Державний кредит.

Стан бюджету як фінансового плану. Бюджетний дефіцит і причини його виникнення. Класифікація дефіциту бюджету. Джерела покриття дефіциту державного бюджету в Україні. Державний борг. Класифікація державного боргу. Методи управління державним боргом. Державний кредит. Державний кредит і державна позика: спільне і відмінне. Суб'єкти державного кредиту. Чинники державного кредиту. Види цінних паперів з державних позик.
Література

 1. Конституція України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР.

 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010, №2456-VI

 3. Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік// Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України

 4. Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник. - К.: «Хай-Тек Прес», 2008. – 376 с.

 5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. – 495 с.

 6. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. - К.: НІОС. 2000 - с. 400.

 7. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С., Панасюк С.А. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України/За заг. ред. Азарова М.Я.- К.:Центр учбової літератури, 2010.-480 с.

 8. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова, та інші.; За заг. ред. В.Федосова. - К.:КНЕУ,2004. – 864 с.

 9. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. - К.: Знання, 2006. – 677 с.

 10. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005.-280 с.

 11. http://www.budget.rada.gov.ua


Програма з дисципліни "Фінансовий аналіз"
1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу.

Сутність і значення фінансового аналізу; його основні цілі, задачі, принципи здійснення. Предмет, об'єкт та суб'єкти фінансового аналізу. Класифікація видів фінансового аналізу. Внутрішній фінансовий аналіз: його сутність, завдання, особливості. Зовнішній фінансовий аналіз: його сутність, завдання, особливості.

Кругообіг фінансових коштів підприємства; характеристика його основних етапів. Класифікація економічних показників, що використовуються в фінансовому аналізі. Багаторівнева класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. Порівняння - розповсюджений прийом аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства; вимоги, що висуваються до порівняльних величин.

Основні способи приведення вихідних даних в порівняльний вид. Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми детермінованого аналізу факторних систем. Методи розширення, продовження та скорочення функцій в детермінованому аналізі факторних систем. Класифікація факторів у фінансовому аналізі. Способи оцінки впливу факторів в детермінованому факторному аналізі. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

Необхідність, суть і значення фінансової інформації. Мета складання фінансової звітності; основні вимоги, що висуваються до її складання. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності. Склад і структура бухгалтерського балансу. Методи фінансово-аналітичної оцінки балансу підприємства. Аналіз валюти балансу. Склад, структура, призначення Звіту про фінансові результати. Склад, структура, призначення Звіту про рух грошових потоків. Склад, структура, призначення Звіту про власний капітал.

Показники статистичної звітності та управлінського обліку, які використовуються в фінансовому аналізі. Нормативно-правове забезпечення фінансового аналізу. Роль та місце вибіркових обстежень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізі.

3. Аналіз майна підприємства.

Економічна сутність і структура майна підприємства. Порівняльний аналіз динаміки, складу і структури активів підприємства. Аналіз складу, структури і динаміки необоротних активів. Зміст, задачі та основні напрямки аналізу ефективності використання основних фондів. Факторний аналіз фондовіддачі. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі.

Економічна сутність та значення нематеріальних активів підприємства, їх класифікація. Мета, задачі та особливості аналізу нематеріальних активів. Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства.

4. Аналіз оборотних активів.

Задачі, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу оборотних коштів.

Класифікація оборотних коштів. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами. Оцінка залежності ризику втрати ліквідності та зниження ефективності від величини оборотного капіталу. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу. Сутність, цілі, основні задачі та напрямки аналізу стану виробничих запасів. Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз ефективності використання оборотних коштів.

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств.

Аналіз динаміки, складу і структури джерел фінансових ресурсів. Економічна сутність статей власного і залученого капіталу. Основні аналітичні показники структури капіталу: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Фактори, які впливають на співвідношення власних і залучених коштів. Економічна сутність терміну "ціна капіталу". Методи визначення ціни власного капіталу; їх переваги та недоліки. Методи оцінки вартості елементів залученого капіталу. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу. Ефект фінансового важеля. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. Оцінка впливу структури активів і пасивів на рентабельність капіталу. Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками. Аналіз стану, структури, оборотності кредиторської заборгованості.

6. Аналіз грошових потоків.

Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами. Техніка та порядок здійснення попереднього аналізу грошових коштів. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків в операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги та недоліки. Основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку. Оцінка стратегії управління грошовими потоками : зміст та послідовність її здійснення. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра.

7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.

Сутність ліквідності і платоспроможності, їх значення при оцінці фінансового стану підприємства. Зміст та послідовність аналізу ліквідності, основні етапи її оцінки. Класифікація активів за ознакою ліквідності та пасивів за ознакою терміновості погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності підприємства. Власний оборотний капітал - абсолютний показник ліквідності і платоспроможності; основні етапи його аналізу. Зміст та основні напрямки здійснення аналізу платоспроможності. Система критеріїв оцінки платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати). Умови визнання підприємства неплатоспроможним.

8. Аналіз фінансової стійкості підприємств.

Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи зміцнення фінансової стійкості підприємства. Вплив структури активів і пасивів на фінансову стійкість підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості підприємства. Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

9. Аналіз кредитоспроможності підприємств.

Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання. Показники кредитоспроможності. Інформаційне забезпечення: внутрішні та зовнішні джерела. Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств. Методика виявлення класу кредитоспроможності позичальника.

10. Аналіз ділової активності підприємств.

Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності. Аналіз фондового позиціонування підприємства. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Аналіз резервів використання можливостей зростання обсягів виробництва продукції. Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції. Аналіз резервів зниження собівартості. Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Показники оборотності коштів підприємства. Оцінка динаміки економічного потенціалу господарюючого суб'єкту. Аналіз „концепції росту” підприємства. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства.

11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств.

Вертикальний та горизонтальний аналіз формування фінансових результатів підприємства; значення та задачі аналізу. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Оцінка якості прибутку. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. Система "директ-костинг" як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку. Граничний аналіз та оптимізація витрат, обсягу реалізації і прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства. Зміст, задачі та інформаційна база аналізу розподілу та використання прибутку. Аналіз формування чистого прибутку. Аналіз впливу використання прибутку на фінансове положення підприємства. Оцінка показників рентабельності підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності. Аналіз резервів збільшення суми прибутку та рентабельності підприємства.

12. Аналіз інвестиційної активності підприємств.

Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв'язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій. Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення. Основні задачі та методи оцінки інвестиційних проектів. Факторний аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування. Аналіз альтернативних проектів. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику. Методика здійснення аналізу чутливості проекту Ранжування конкуруючих інвестиційних проектів Оптимізація розподілу інвестицій по декільком проектам. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємства. Аналіз факторів, що впливають на формування потреби в додаткових капіталовкладеннях. Аналіз інвестицій в облігації та акції.

13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.

Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності. Узагальнюючі критерії оцінки неплатоспроможності підприємств. Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств. Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.
Література

 1. Білик М.Д., Павловські О.В., Притулик Н.М. Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 592 с.

 2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152с.

 3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности - М.: Финансы и статистика, 1998.-512 с.

 4. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 128 с.

 5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. –387 с.

 6. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. Диск. – К.:КНЕУ, 2002. – 388 с.

 7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.:”ИНФРА-М”, - 1996.

 8. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2-е изд., доп. – М.:Финансы и статистика, 2002. – 208 с.

 9. Економічний аналіз:Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчквський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. Акад. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька – Вид. 2-ге, перероб. і доп. –К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Минск-Москва. И.П. «Экоперспектива» – 1997.-650 с.

 12. Фінанси підприємств. (Розділ 9) Підручник. 3-тє видання / за ред. А.М. Поддєрьогін. -К.:КНЕУ, 2000.

 13. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - М.: ”Аудит”, “ЮИТИ”, 1996.

 14. Экономический анализ.-Учеб. пособие / Под ред. М.И. Балабанова, А.Д. Шеремета - М.:”Финансы и статистика”, 2002.-656 с.

  1   2   3

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка