КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
Сторінка1/12
Дата15.05.2013
Розмір2.02 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України
Кафедра економічної кібернетики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

канд. екон. наук, доцент _______________ С.О. Хайлук

03.01.2012

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни
«Прогнозування соціально-економічних процесів»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом

6.030502 – «Економічна кібернетика»

Укладач: канд. екон. наук, доц. _________________ І.С. Кондіус

03.01.2012

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол від 03.01.2012 № 1

Севастополь – 2012

ПЕРЕДМОВА
Конспект лекцій розроблений відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом.

Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій.ЗМІСТ


ЛЕКЦІЯ 1 «Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів» 9

ЛЕКЦІЯ 2 «Метод знаходження кривої підгонки». 40

ЛЕКЦІЯ 3 «Метод екстраполяції тенденції по одному часовому ряду» 51

ЛЕКЦІЯ 4 «Метод згладжування і сезонне прогнозування» 68

Лекція 5 «Парна регресія в прогнозуванні соціально-економічних процесів» 87

Лекція 6 «Множинна регресія в прогнозуванні соціально-економічних процесів» 96

ЛЕКЦІЯ 7 «Експертні методи прогнозування» 105

ЛЕКЦІЯ 8 «Визначення кількісних параметрів та аналіз показників експертного опитування» 118

ЛЕКЦІЯ 9 «Критерії визначення якісного прогнозу» 136

ЛЕКЦІЯ 10 «Побудова комбінованого прогнозу» 151


ВСТУП

Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів» належить до нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань етапів, методів і моделей прогнозування соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні.

Завдання: вивчення теоретичних основ методології соціально-економічного прогнозування; набуття вмінь застосовувати кількісні методи й моделі аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів.

Предметом є методи й моделі розроблення соціально-економічних прогнозів.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

  1. Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів.

  2. Метод підгонки кривими

  3. Метод екстраполяції тенденцій по одному часовому ряду.

  4. Метод згладжування і сезонне прогнозування.

  5. Парна та множинна регресії в прогнозуванні соціально-економічних процесів.

  6. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування.

  7. Оцінювання прогнозів.

Поточний контроль знань та одержаних навиків здійснюється при тестуванні, оцінці виконання лабораторної роботи та захисту лабораторної роботи, оцінці виконання домашніх завдань обов’язкового та вибіркового характеру.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді підсумкового екзамену і полягає в оцінюванні засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними вміння та практичних навичок в даній предметній галузі, здатності опрацювання та письмового викладу конкретних питань дисципліни та проведення розрахунків за тематикою курсу.

На вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 144 годин, з них 14% відведено на лекційні заняття, 22% на лабораторні заняття. На самостійне вивчення відводиться 64% часу.

Послідовність вивчення розділів дисципліни задається тематикою лекцій та завдань для самостійної роботи, що доводяться на кожній лекції. Перелік рекомендованої літератури, на яку дається посилання під час вивчення дисципліни, подано в наступній таблиці.

Таблиця 1 – Перелік рекомендованої літератури

№ пор.

Бібліографічний опис

Кількість примір.

УДК бібліотеки

Основна література

1

Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 194 с.

15

338.27

К90

2

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб.пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2005. – 400 с.

1

338.27

В57

3

Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. – 207 с.

1

338.27

Г54

4

Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2003.- 188 c.

1

338.27

Г76

Додаткова література

5

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Инфра-М, 1999.- 260 c.-

1

338.27

Б27

6

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2001.- 170 c.

1

311.2

Є71

7

Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 285 с.

1

338.27

К72

8

Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник: Навчальне видання.- Суми: Університетська книга, 2004.- 442 c.

1

332.14

М62

9

Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 192 с.

1

338.27

П22

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОГНОЗУВАННІ...
В роботі досліджено сучасні підходи до прогнозування соціально-економічних показників, побудовано моделі прогнозу курсу валют на...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О. М. Суміна, О. В. Черняков. — Суми: Вид-во...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ дисципліни «Історія економічних учень»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій з дисципліни “ Історія України ” Друкується за рекомендацією...
У конспекті лекцій висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. На основі джерел та аналізу історіографії авторським...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання і водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
ВСТУП
Використання економічних мультиплікаторів для прогнозування та регулювання економічних явищ …16
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка