Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет


Скачати 256.52 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет
Сторінка1/4
Дата18.03.2013
Розмір256.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________
Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної і практичної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

(галузь знань 1801 – „Специфічні категорії”

спеціальність 8.18010024 „Прикладна економіка”)


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 5 від 14.12.2011 р.
Львів-2011

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.18010024 – „При­кладна економіка”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань, які відбуватимуться у формі тестування.

ТЕМА 1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної економіки

Предмет і методологія вивчення національної економіки. Передумови розвитку національної економіки. Політичний та економічний суверенітет держави як атрибут національної економіки.

Функції національної економіки як науки. Національна економіка в системі економічного знання та її зв’язок з іншими науками. Національна економіка в системі розвитку економічної теорії. Концепція національної економіки С. Ю. Бачинського. Конституція України про розвиток національної економіки.

Сутність і компоненти національної економіки. Умови виникнення і розвитку національної економіки. Найважливіші ознаки (особливості) національної економіки. Інституційне середовище розвитку національної економіки. Організаційно-правова система регулювання національної економіки.

Стан, джерела і завдання вивчення національної економіки. Структуризація системи національної економіки. Національна економіка як синергетична система. Критерії ефективності національної економіки. Завдання національної економіки в контексті сталого розвитку. Державне програмування сталого розвитку національної економіки.
ТЕМА 2. Економічні теорії та чинники розвитку національної економіки

Еволюція концепцій національної економіки. Теорії національної економіки. Парадигми національної економіки у наукових школах меркантилізму, фізіократизму, марксизму і класичної школи. Історична школа про національну економіку. Неолібералізм і національна економіка. Концепції національної економіки у працях Ф. Ліста, М. Туган-Барановського, Ю. Бачинського. Дослідження національної економіки у працях С. Злупка. Постнеокласична економічна теорія та національна економіка України. Українська школа фізичної економії та моделі розвитку національної економіки. Сучасні економічні теорії про національну економіку та моделі її розвитку. Ноосфера модель розвитку національної економіки. Екогомологія та розвиток національної економіки.

Чинники розвитку національної економіки. Людський потенціал України та його головні складові. Демографічна ситуація в Україні. Стан здоров’я населення України. Освітній потенціал і матеріальний добробут населення України. Природні ресурси України, їхнє значення у розвитку економіки. Земельні ресурси України. Енергетичні та інші види природних ресурсів в системі національної економіки України. Зміни в структурі основного капіталу в суверенній Україні. Національний капітал і його роль у розвитку економіки України. Різновиди національного капіталу та їх значення для розвитку економіки України. Базовий капітал національної економіки та його структура. Індикатори сталого розвитку національної економіки. Соціалізація та екологізація національної економіки.
ТЕМА 3. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Європейський соціально-економічний реформізм і національні інтереси держави. Особливості європейського соціально-економічного реформізму. Національні інтереси сталого розвитку України та механізми їх реалізації

Конституційні основи національних економічних інтересів України. Конституція України про реалізацію національних інтересів держави. Національні економічні інтереси України, їхня структура та пріоритети. Потенційні загрози національній економічній безпеці України та шляхи їх усунення. Закон України „Про основи національної безпеки”. Пріоритети національної стратегії розвитку України. Завдання та шляхи формування Національної програми економічної безпеки. Державні цільові програми як інструмент реалізації пріоритетів національної безпеки України

Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. Національна безпека та її різновиди. Особливості забезпечення національної безпеки в економіці України. Організаційно-управлінські та правові механізми реалізації соціальної національної безпеки в Україні. Організаційно-управлінські та правові механізми реалізації екологічної національної безпеки в Україні.

Неофіційний сектор національної економіки України та його негативні риси. „Тіньова економіка”, її головні компоненти і механізми функціонування. Причини виникнення неофіційного сектору в економіці України за роки незалежності. Методи оцінки „тіньової економіки”. Особливості неофіційного сектору економіки України. Вплив неофіційного сектору на процеси реформування української економіки. Стратегічні завдання детінізації національної економіки.

Основні напрями та механізми детінізації економіки в Україні. Заходи щодо детінізації економіки України. Основні сектори тіньової економіки в Україні та напрями їх подолання. Законодавство України про заходи щодо детінізації економіки.
ТЕМА 4. Національне багатство та еколого-економічна безпека України

Суть національного багатства. Структура національного багатства згідно з положенням СНР-93. Функції національного багатства. Зміни у системі національного багатства. Типи впливів, що індукують зміни у системі національного багатства.

Структура національного багатства України. Основні екзогенні та ендогенні чинники, що впливають на зміни у структурі національного багатства України. Проблеми обліку та інвентаризації національного багатства України. Проблеми включення до складу національного багатства природних ресурсів. Облік нематеріальних форм у складі національного багатства. Облік військового майна у складі національного багатства. Облік особистого майна населення у складі національного багатства.

Державне регулювання національного багатства. Перспективні напрямки збереження і нагромадження національного багатства в контексті реалізації моделей інноваційного, соціально орієнтованого та екологічно збалансованого розвитку національної економіки. Необхідність розробки Національної системи екологічно орієнтованого обліку, інвентаризації та оцінки національного багатства в Україні, етапи її формування.

Суть еколого-економічної безпеки. Загрози еколого-економічній безпеці України та шляхи їх усунення. Екологічна безпека в системі трансформаційних процесів економіки України. Перерозподіл вартості продукції галузей природокористування в національній економіці. Сукупні втрати національної економіки України від пошуку ренти в сфері природокористування. Основні напрямки врахування екологічного чинника в економічному реформуванні національної економіки. Наслідки екологічної зорієнтованості системи економічних трансформацій в короткотерміновому та довготерміновому періодах.

Концепція сталого (екологічно збалансованого) розвитку: її суть, принципи та цілі. Моделі сталої національної економіки. Функції сталого розвитку національної економіки. Індикатори слабкої та сильної сталості національної економіки. Основні положення “Програми дій. Порядку денного на ХХІ століття”, її реалізація в Україні. Індекс екологічної сталості країн. Екологічна Конституція Землі та її роль у реалізації моделі екологічно збалансованого розвитку світової економіки. Ноосферна модель екологічно збалансованого розвитку національної економіки.

Індикатори сталого розвитку економіки України, їхні недоліки. Етапи переходу економіки України до сталого розвитку. Організаційно-правові засади формування моделі екологічно збалансованої економіки в Україні. Основні засади проекту Концепції сталого розвитку України. Основні положення Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 рр. Основні засади загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки. Перспективи реалізації моделі екологічно збалансованої економіки в Україні.

Екологічний менеджмент у системі формування екологічно збалансованої економіки. Зміст серії стандартів ISO-14 000. Актуальні проблеми для вітчизняних суб’єктів господарювання при впровадженні систем міжнародних стандартів. Роль бюджетування при вирішенні екологічних проблем національної економіки. Напрями бюджетного планування для природно-заповідних об’єктів.
ТЕМА 5. Національні рахунки та основні макроекономічні показники

Система національних рахунків, її суть та значення. Групування інституціональних секторів економіки відповідно до методології національного рахівництва. Рахунок товарів і послуг, його характеристика. Рахунок виробництва і його основні показники. Проміжне споживання і визначення його обсягів. Валова додана вартість і її визначення. Рахунок утворення доходів та його основні показники. Економічна суть рахунку розподілу первинного доходу та його показники. Рахунок вторинного розподілу доходів і його показники. Рахунок використання наявного доходу та його показники. Рахунок сектора “решти світу” та його показники. Основні положення Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 р.

Економічна сутність та умови формування системи показників. Кількісні показники виміру обсягів виробництва. Вартісні показники виміру обсягів виробництва. Натуральні та умовно-натуральні показники виміру обсягів виробництва. Принципи розрахунку макроекономічних показників обсягу виробництва. Методи визначення макроекономічних показників обсягу виробництва. Макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України. Показники розвитку окремих видів економічної діяльності. Показники економічного і соціального розвитку регіонів.

Валовий внутрішній продукт (ВВП), його динаміка в Україні за період незалежності. Вплив світової економічної кризи на динаміку ВВП у 2008-2009рр. Структура ВВП в Україні за методом кінцевого використання, за розподільним та виробничим методами. Напрями удосконалення і деталізації розрахунків ВВП в результаті реалізації Програми розвитку системи національних рахунків на період до 2010 р.

Недоліки макроекономічних показників обсягу виробництва. Форми інтеграції екологічних показників в СНР. Зарубіжний досвід врахування екологічного чинника у СНР та його адаптація в Україні. Зелені макроекономічні показники: показник валового запасу національного багатства, показник “чистого заощадження національного багатства”, показник “справжнього” заощадження, показник “зеленого” чистого національного продукту. Індекс стійкого економічного добробуту.
ТЕМА 6. Державні механізми регулювання національної економіки

Регуляція і дерегуляція національної економіки. Механізми державного регулювання національної економіки.

Сутність, об’єкти, мета та методи державного регулювання національної економіки. Мета державного регулювання економіки. Рівні державного регулювання національної економіки.

Органи державного регулювання економіки та їхні функції.

Державна політика забезпечення економічного зростання. Економічна природа державного регулювання економіки. Світовий досвід регулювання економіки. Структуроутворюючі частини, цілі, сфери та принципи державного регулювання економіки. Функції державного регулювання економіки. Методи державного регулювання економіки. Норми і нормативи державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання економіки. Особливості державного регулювання окремих сфер та об’єктів. Розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління. Інструменти державного регулювання економіки.
ТЕМА 7. Програмування та прогнозування національної економіки

Економічне програмування. Загальна характеристика та структура державних програм. Порядок розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України. Державні цільові програми: місце в економіці та порядок розроблення. Розроблення галузевих, регіональних та цільових комплексних програм. Планування фінансів та розроблення державного та місцевого бюджетів.

Прогнозування в національній економіці. Основні напрями та пріоритети економічного розвитку України. Основні напрями та пріоритети соціального і гуманітарного розвитку та економічної безпеки держави. Функції та порядок прогнозування соціально-економічного розвитку держави. Система державних прогнозів економічного і соціального розвитку України та її регіонів.

Індикативне макроекономічне планування. Необхідність та види індикативного планування національної економіки.

  1   2   3   4

Схожі:

КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ...
Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-о та 2 фотокартки, 2 конверти, 2 папки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та юридичному факультеті Львівського національного університету...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський...
Тема ВІТЧИЗНЯНАТРАДИЦІЯ В ЕКОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІЗНАННЯ БІОСФЕРИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ...
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 030. 508. "Фінанси...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка