Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»


Скачати 66.86 Kb.
НазваТеми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Дата16.03.2013
Розмір66.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
СЕМІНАР 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 1. Зародження економічних знань та стан їх розвитку.

 2. Об’єкт, предмет, методи і функції економічної науки. Специфіка економічних явищ і процесів.

 3. Економічні категорії та закони. Економічний спосіб мислення.

 4. У чому полягає різниця між предметом економіксу, політекономії та економічної теорії? Поясніть на прикладах.


СЕМІНАР 2. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Потреби: сутність, структура і особливості формування. Закон зростання потреб.

 2. Економічні інтереси та блага: сутність, види, взаємодія.

 3. Економічні ресурси, їх характеристика.

 4. На прикладі України покажіть розвиток потреб у ХХ столітті.

 5. Що зумовлює розбіжності у змісті та характері конкретної спеціалізованої праці?


СЕМІНАР 3.ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЦЕС ТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.

 1. Економічний процес та його складові. Закономірності економічного кругообігу. Економічні відносини та їх види.

 2. Власність та її роль в економічному житті суспільства. Різноманітність форм власності.

 3. Економічна система суспільства, її зміст та структурні елементи. Типи економічних систем.

 4. Опрацювати Закон України «Про власність». Законспектувати сутність основних форм власності, які передбачені в Україні.

 5. Ознайомитися із особливостями шведської, американської та японської економічних систем. Проаналізувати їх спільні риси та відмінності.СЕМІНАР 4. СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА.

 1. Суспільне виробництво як сукупна організована діяльність людей, його функції. Економічне зростання, його типи.

 2. Форми організації суспільного виробництва, їх характеристика.

 3. Суспільне відтворення, його види. Структура виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Фактори виробництва.

 4. Економічна та соціальна ефективність виробництва: сутність та показники.

 5. Товар та його властивості. Види товару.


СЕМІНАР 5. ВИНИКНЕННЯ ТА СУТЬ ГРОШЕЙ. ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ.

 1. Теоретичні концепції виникнення та сутності грошей. Функції грошей.

 2. Еволюція видів грошей. Сучасні види грошей. Ринок грошей. Цінні папери та їх роль у фінансових розрахунках.

 3. Грошова маса та її розрахунок. Грошовий обіг. Закон грошового обігу.

 4. Інфляція: сутність, причини, наслідки. Антиінфляційні заходи.

 5. Проаналізувати наукові статті щодо особливостей становлення ринкових відносин в Україні в часопису «Економіка України» за останній рік і зробити їх дайджест. Написати рецензію на одну із статей.


СЕМІНАР 6. РИНОК ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА.

 1. Ринок як невід'ємний компонент товарного виробництва, його зміст та функції. Структура ринку та його види.

 2. Механізм дії ринку. Попит і ціна. Еластичність попиту. Пропозиція: суть і способи представлення. Ринкова рівновага. Конкуренція: зміст та основні види.

 3. Сутність і значення вартості та ціни. Функції ціни. Класифікація цін.

 4. Що означає категорія "тіньовий ринок"? Дайте визначення і назвіть основні особливості його функціонування в Україні.

 5. Опрацюйте самостійно і законспектуйте тему "Ціни і ціноутворення" за підручником Гальчинського А.С. та ін. "Основи економічної теорії" – К.: Вища школа. – С.184-192.


СЕМІНАР 7. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1. Підприємництво: сутність, види підприємницької діяльності, функції. Малий бізнес. Нові види підприємницької діяльності.

 2. Підприємство: сутність, головні ознаки і особливості. Види підприємств відповідно до форм власності в Україні.

 3. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Виробничі фонди. Витрати. Прибуток.

 4. Проаналізуйте ділову етику як основу підприємництва та бізнесу. Визначить етичний кодекс підприємця.

 5. Опрацюйте самостійно і законспектуйте тему "Податкова політика щодо підприємств. Базова ставка оподаткування. Пільги з податків" за підручником Гальчинського А.С. та ін. "Основи економічної теорії" – К.: Вища школа. – С.280


СЕМІНАР 8. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 1. Маркетинг як метод дослідження ринку. Характеристика маркетингового середовища підприємства. Види маркетингової діяльності.

 2. Сутність менеджменту та основні напрямки його розвитку. Функції менеджменту.

 3. Основні теорії і практика (методи) традиційного та сучасного менеджменту.

 4. Рівні управління та управлінські рішення: характеристика, послідовність прийняття. Сучасні риси менеджера.

СЕМІНАР 9. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ І ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

 1. Держава та її роль у ринковій економіці. Економічні функції держави. Методи державного впливу на ринкову економіку.

 2. Фінансово-бюджетна система країни. Податки і доходи держави. Методи і види оподаткування. Фінансова політика.

 3. Соціальна політика держави: складові, завдання, підходи. Мета і напрямки соціального захисту населення.

 4. Рівень та якість життя населення, їх показники.

 5. Знайдіть розміри доходів і видатків бюджету України за 2011 і 2012 роки і законспектуйте основні статті видатків.


СЕМІНАР 10. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА. ЦИКЛІЧНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 1. Складові та головні показники економічного потенціалу суспільства.

 2. Макроекономічна рівновага: структура та шляхи досягнення.

 3. Циклічність економічного розвитку. Основні теорії циклів. Антициклічна політика держави.

 4. Криза як економічне явище. Історія економічних криз.

 5. Опрацюйте самостійно і законспектуйте тему: «Показники ефективності національної економіки» за підручником Гальчинського А.С. «Основи економічної теорії» - К.: Вища школа. – 1995. – С.225.


СЕМІНАР 11. ДОХОДИ ТА ФОНДИ СУСПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ

 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічного процесу: сутність, характеристика, роль у сучасній ринковій економіці.

 2. Доходи: сутність, класифікація. Сімейний бюджет. Заробітна плата як найбільш масовий доход.

 3. Фонд життєвих засобів: поняття, структура, натурально-речовий склад та джерела формування.

 4. Суспільні фонди споживання та їх структура. Характеристика факторів, що впливають на добробут сім’ї.


СЕМІНАР 12. СТРУКТУРА І ЗАЙНЯТІСТЬ СУКУПНОГО ПРАЦІВНИКА. БЕЗРОБІТТЯ

 1. Зайнятість населення: визначення, зміст, форми.

 2. Ринок праці: особливості формування та функціонування.

 3. Безробіття: сутність, види, причини виникнення.

 4. Рівень зайнятості. Державна політика зайнятості. Соціальне партнерство.

 5. Опрацюйте самостійно теми: «Проблема безробіття в умовах переходу до ринку», «Державна служба зайнятості в Україні», « Трудовий потенціал Криворіжжя: шляхи його ефективного використання» і підготуйте за цими темами реферативні доповіді.СЕМІНАР 13. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА

 1. Особливості функціонування фінансового сектору економіки та його суб’єкти.

 2. Банківська система та особливості її функціонування.

 3. Кредит як форма фінансових відносин: принципи функціонування, форми, функції.

 4. Загальна характеристика небанківських фінансових установ. Страхування: сутність, форми, структура, види.


СЕМІНАР 14. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

 1. Світове господарство: суть і загальна характеристика.

 2. Міжнародні економічні відносини: форми, структура, тенденції розвитку.

 3. Міжнародне економічне співробітництво: мета та різновиди організацій.

 4. Глобалізація та глобальна економіка.

 5. Проаналізуйте і законспектуйте особливості дії економічних законів у світовому господарстві за підручником: «Основи економічної теорії: політ економічний аспект» за ред. Г.Н.Климка та ін. – К.: Вища шк., 1994. – С.507-509.


СЕМІНАР 15. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

 1. Сутність і значення міжнародної торгівлі. Передумови, принципи і правила міжнародної торгівлі. Концепції міжнародної торгівлі.

 2. Механізм функціонування світового ринку та його значення для розвитку господарства окремих країн. Світовий і національний ринки, їх взаємодія.

 3. Інструменти торгової політики: сутність, класифікація, торгові обмеження, платіжний баланс.

 4. Міжнародна валютна система: сутність, етапи розвитку, структура. Валютний курс та його значення для міжнародних валютних відносин.


СЕМІНАР 16. УКРАЇНА У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 1. Сучасна вітчизняна економіка: стан, особливості, актуальні проблеми.

 2. Місце України у світовому господарстві: економічний, природно-ресурсний, виробничий, трудовий та науковий потенціал.

 3. Напрями інтеграції економіки України у світове господарство: необхідність та результат.

 4. Самостійно опрацюйте і законспектуйте тему «Міграція робочої сили» за підручником «Основи економічної теорії. Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві» Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В.Шегда та ін. – К.: Либідь, 1994, кн.2 – С.215 – 224.

Схожі:

Плани семінарських занять
Предмет і методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів...
Методичні рекомендації до курсу “Основи економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей / За редакцією к е н., доцента...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни...
Правові та організаційні основи безпеки підприємницької діяльності: навчально-методичні матеріали до семінарських занять / Розробник:...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
План: Виникнення і розвиток економічної теорії Предмет і об”ект економічної теорії
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної...
Перелік питань до іспиту
Об”єкт економічної теорії та її предмет. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка