1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни


Скачати 125.83 Kb.
Назва1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
Дата15.03.2013
Розмір125.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни
1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.

2.Види господарського обліку.

3.Вимірники, що застосовуються в обліку.

4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до

обліку.

5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.

6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.

7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.

8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.

9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.

10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.

11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.

12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.

13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.

14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.

15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

16.Класифікація документів.

17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.

19.Основи організації бухгалтерського обліку.

20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.

21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.

22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.

23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.

24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.

25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.

26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.

27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.

28.Облік інших необоротних активів.

29.Облік нематеріальних активів.

30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.

31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.

32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.

33.Організація складського господарства і складського обліку.

34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.

35.Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.

36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.

37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.

38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.

39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.

40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.

41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.

42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.

44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.

45.Облік резерву сумнівних боргів.

46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.

47.Облік фінансових інвестицій.

48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.

49.Поняття й призначення статутного капіталу.

50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.

51.Облік неоплаченого капіталу.

52.Облік вилученого капіталу.

53.Особливості обліку додаткового капіталу.

54.Облік резервного капіталу.

55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.

56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.

57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

58.Облік довгострокових зобов’язань.

59. Облік поточних зобов’язань.

60.Облік кредитів банку.

61.Облік доходів майбутніх періодів.

62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.

63.Класифікація та облік персоналу підприємства.

64.Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.

65.Документальне оформлення та облік використання робочого часу.

66.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.

67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.

68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.

69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.

70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).

71.Облік відрахувань за соціальним страхуванням.

72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..

73.Класифікація операційних витрат.

74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.

75.Склад адміністративних витрат та їх облік.

76.Облік витрат на збут.

77. Облік інших витрат діяльності.

78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..

82.Облік доходів від основної діяльності.

83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.

84.Облік фінансових результатів.

85.Звітність, її суть та значення.

86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.

87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.
Приклади типових завдань, що виносяться на іспит

 1. Проаналізувати господарські операції, скласти бухгалтерські записи по рахунках, дати характеристику кореспондуючих рахунків. Визначити тип господарських операцій

 2. Вказати зміст господарських операцій по наведеній кореспонденції рахунків та дати характеристику цих рахунків.

 3. За наведеними кореспонденціями вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій.

 4. За наведеним переліком рахунків визначити активні та пасивні рахунки.

 5. За наведеним переліком засобів, джерел та господарських процесів, скласти баланс.

 6. За наведеним переліком засобів, джерел, вказати, що неправильно віднесено до засобів та джерел.

 7. За наведеними даними скласти бухгалтерський баланс та визначити суму статті балансу із знаком?

 8. Вказати правильну відповідь на поставлене питання

 9. На підставі наведених даних результатів інвентаризації (виявленні лишки та нестачі) відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку.

 10. За наведеними даними відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття (реалізованих, ліквідованих, безоплатно переданих та ін.) необоротних активів.

 11. На підставі наведених даних визначити первинну вартість необоротних активів і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 12. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку вибуття необоротних активів.

 13. На підставі наведених даних нарахувати амортизацію основних засобів.

 14. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку випуск облігацій з премією та дисконтом.

 15. На підставі наведених даних визначити розмір сумнівних боргів.

 16. Визначити та розподілити транспортно-заготівельні витрати на витрачену частину матеріалів та відобразити їх в системі рахунків.

 17. На підставі наведених даних визначити вартість залишків матеріалів на кінець місяця, собівартість реалізованих матеріалів за різними методами вибуття.

 18. Розрахувати фактичну собівартість виготовленої продукції за наведеними даними та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

 19. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку купівлі і продажу іноземної валюти підприємством.

 20. На підставі наведених даних відобразити в обліку видані та використані грошові кошти підзвітними особами.

 21. За наведеними даними розподілити між видами випущеної продукції загальновиробничі витрати.

 22. За наведеними даними відобразити зареєстрований статутний капітал та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку внески засновників. Визначити суму неоплаченого капіталу.

 23. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку додатковий, додатково-вкладений капітал, вилучений капітал.

 24. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку створення і використання забезпечень.

 25. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої, виплаченої та депонованої заробітної плати; визначити суми обов’язкових утримань.

 26. На підставі наведених даних розрахувати суму заробітку за час відпустки. Провести утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фонду соціального страхування на випадок безробіття) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 27. На підставі наведених даних розрахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування) на сукупний дохід працівника. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 28. На підставі наведених даних по нарахованій оплаті праці, премій та матеріальній допомозі провести всі утримання (прибутковий податок, внески до Пенсійного фонду, внески до фондів соціального страхування) та нарахування (внески до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку.

 29. На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану оплату праці працівників різних структур.

 30. На підставі даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з нарахування дисконту, премії по виданим (одержаним) облігаціям.

 31. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку доходів і витрат діяльності підприємства.

 32. На підставі наведених даних визначити і відобразити на рахунках податок на прибуток та фінансовий результат (чистий прибуток).

 33. На підставі наведених даних відобразити на рахунках бухгалтерського обліку використання прибутку підприємства.

Зразок екзаменаційного білета.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра бухгалтерського обліку


Екзаменаційне завдання №___

з дисципліни “Бухгалтерський облік”


 1. Принципи бухгалтерського обліку згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 2. 1.Скласти бухгалтерську проводку, визначити тип господарської операції та дати характеристику кореспондуючих рахунків.

1. Списані запаси для загальновиробничих потреб – 10 000,00 грн.;

2. Зараховано кошти на поточний рахунок від покупців – 5 000,00грн.

 1. Утримання із заробітної плати, їх види та облік.
 1. Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції:

 1. Відображено дохід від реалізації готової продукції – 2400,00 грн.

 2. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ – 400,00грн.

 3. Списана виробнича собівартість реалізованої готової продукції – 1000,00грн.

 4. Списані нерозподілені загально-виробничі витрати – 25,00 грн.

 5. Списані адміністративні витрати – 250,00 грн.

 6. Списані витрати на збут – 150,00 грн.


5. Вказати правильну відповідь на поставлене питання:

1.Яким бухгалтерським записом оформлюється надходження основних засобів від постачальника :

а) Дт 20 Кт 63

б) Дт 10 Кт 65

в) Дт 15 Кт 63

г) Дт 10 Кт 63

2. Яким П(С)БО регулюється облік нематеріальних активів?

а) П(С)БО № 7

б) П(С)БО № 8

в) П(С)БО № 9

г) П(С)БО № 10
6. Підприємство придбало на умовах попередньої оплати обладнання що не потребує монтажу, вартістю 150000,00 грн.. Транспортні послуги з доставки обладнання на склад підприємства склали 3000,00 грн. грн.( в т.ч. ПДВ).

Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків.

Затверджено на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку Протокол №___ від __________
Завідувач кафедри Ю.А.Кузьмінський

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Кафедра бухгалтерського обліку

Екзаменаційне завдання №

З дисципліни “Бухгалтерський облік


 1. ”Розкрити способи виявлення та виправлення помилок в обліку.

 2. Скласти бухгалтерські проводки, визначити тип господарських операцій та дати характеристику кореспондуючих рахунків.

  1. Одержано короткостроковий вексель від покупця – 10 000 грн.

  2. Утримано з заробітної плати інженера цеху податок з доходу фізичної особи –2 000 грн.

 3. Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 4. Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції:

 1. Отримано від учасника об’єкт основних засобів як внесок до статутного капіталу.....................................................................14 000 грн.

 2. Відображено послуги сторонньої організації з транспортування і монтажу вказаного об’єкта основних засобів ........................1 000 грн.

 3. Нараховано ПДВ на суму зобов’язання постачальнику послуг..............?

 4. З рахунку в банку сплачено за транспортування і монтаж.....................?

 5. Витрати на транспортування і монтаж включено до первісної вартості об’єкта основних засобів, який внесено учасником……...........……......?

5. Вибрати правильну відповідь і обґрунтувати її:

5.1.Що не визнається доходами згідно П(С)БО 15 «Дохід» :

  1. Сума попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

  2. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

  3. Надзвичайні доходи.

5.2.Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі:

а) Оборотних активів. б) Поточних зобов’язань.

в) Доходів майбутніх періодів. г) Витрат майбутніх періодів.
6. За наведеною кореспонденцією рахунків скласти зміст господарської операції:

6.1. Дебет 944 «Сумнівні та безнадійні борги»

Кредит 38 «Резерв сумнівних боргів»

6.2. Дебет 471 «Забезпечення виплат відпусток»

Кредит 661 «Розрахунки за заробітною платою»
7. Завдання: Вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій:

7.1. Зараховано на рахунок в банку короткострокову позику:

 1. Дт 31 «Рахунки в банку» Кт 50 «Довгострокові позики банку»

 2. Дт 31 «Рахунки в банку» Кт 60 «Короткострокові позики банку»

 3. Дт 60 «Короткострокові позики банку» Кт 31«Рахунки в банку»

7.2. Придбано у постачальника і оприбутковано на склад виробничі запаси:

 1. Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»

 2. Дт 20 «Виробничі запаси» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»

 3. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками» Кт 20 «Виробничі запаси»

8. Вказати кореспонденцію рахунків на підставі наведених господарських операцій:

8.1. Відпущено і списано матеріалів за планово-обліковими цінами на:

 1. виробництво продукції – 10 000 грн.

 2. капітальне будівництво – 2 000 грн.

 3. потреби збуту – 2 000 грн.

8.2. З поточного рахунку в банку одержано в касу кошти для виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 33 000 грн.
9. Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків:

А) Нарахована заробітна плата робітникам допоміжних цехів – 1500 грн., адмін. персоналу підприємства – 1800 грн., нараховані лікарняні за 5 перших днів хвороба амін. персоналу – 630 грн.

Б) Нарахована зарплата сторожу Ковальчук М.Б. – 500 грн. Зробити обов’язкові утримання з нарахованої зарплати та визначити суму до видачі.
10.Підприємство придбало матеріали у постачальника на суму 18 000 грн. (у т.ч. ПДВ). На суму боргу підприємство видало постачальнику простий вексель терміном на два місяці під 30% річних із включенням відсотків до його вартості. По закінченню строку дії векселя підприємство погасило свою заборгованість.

Скласти необхідні розрахунки та відобразити їх в обліку
Затверджено на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку Протокол № від
Завідувач кафедри Ю.А. Кузьмінський


Схожі:

Питання, що охоплюють зміст дисципліни
Особливості міждержавних фінансових організації як складової міжнародних фінансових відносин
Перелік питань на іспит за темами дисципліни "Аудит"

Закономірності формування й розвитку української культури у світовому...
Посібник містить тематичний план курсу, основний зміст дисципліни з рекомендованою літературою до тем, список обов’язкових для засвоєння...
Роботи
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Роботи
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Роботи
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)
Перелік програмових питань, які виносяться на екзамен (залік) з дисципліни

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища
ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Підприємництво як певний стиль і тип господарської поведінки має такі характерні риси
Проекту
Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробленню): Вступ. Аналіз предметної області.  Специфікація вимог до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка