СТРАХОВА КОМПАНІЯ НІКА


Скачати 340.7 Kb.
НазваСТРАХОВА КОМПАНІЯ НІКА
Сторінка1/3
Дата14.05.2013
Розмір340.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3

СТРАХОВА КОМПАНІЯ

НІКА

Україна, 83008, м.Донецьк, вул. Умова, буд. 1, ЄДРПОУ 30415998


тел./факс: (062) 3880588; e-mail: sk.nika2012@yandex.uaПримітки до річної Фінансової звітності

за 2012 рік

Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «НІКА»


1. Загальна інформація


Ідентифікаційний код

30415998

Повне найменування

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «НІКА»

Скорочена назва

ТДВ СК “НІКА”

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Місцезнаходження

83008, м.Донецьк, вул.Умова, буд.1

Телефон

(062)388-05-88

Факс

(062)388-05-88

Е-mail

sk.nika2012@yandex.ua

Назва органу управління, у підпорядкуванні якого перебуває Підприємство, або назва його материнської (холдингової) компанії
№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво

№ 12661200000003286 від 12.05.1999, видав Виконавчий комітет Донецької міської ради

Назва посади, прізвище та ініціали керівника

Директор Вдовиченко Раїса Михайлівна

Прізвище та ініціали головного бухгалтера

Торопова Тетяна Анатоліївна

Кількість працівників

2

Дата затвердження звітності та орган управління Підприємства, що її затвердив

05.02.2013 затверджена Загальними зборами учасників Товариства

Дата звітності та звітний період

31.12.2012 року, звітний рік 2012

Валюта звітності та одиниця її виміру

Гривня, тис. грн.

2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності Товариства та Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2012 р.
Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується в Товаристві Головним бухгалтером.

Права та обов’язки Головного бухгалтера визначаються Законом України від 16.07.1999 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", кваліфікаційними характеристиками професій працівників бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством праці та соціальної політики України, внутрішніми наказами та посадовими інструкціями Товариства.

Згідно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" в 2012 р. Товариство складає звітність за МСФЗ.

Починаючи з 01.01.2012 р. фінансову звітність за П(С)БО Товариство не складає.

Товариство здійснює відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, оцінку активів, статей власного капіталу та зобов’язань Товариства згідно МСФЗ починаючи з 01.01.2012 р. із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 (зі змінами), при цьому Товариство самостійно визначає склад субрахунків Плану рахунків для отримання аналітичної та синтетичної інформації з метою складання фінансової звітності за МСФЗ, як це передбачено Наказом МФУ №1591 від 09.12.2011 р.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2012 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:

  • методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

  • безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому).

  • зрозумілості;

  • доречності (суттєвості);

  • достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота);

  • зіставності;

  • можливості перевірки, тощо.

Дана фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, що має на увазі реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності.

Починаючи із звітності за 1 кв.2012 р. і в наступних звітних періодах 2012 р. Товариство складало фінансову звітність на основі МСБО 1 «Подання фінансових звітів» із застосуванням форм фінансової звітності, затв. Наказом МФУ №1591 від 09.12.2011 р.
Особливості складання першої фінансової звітності за МСФЗ були визначені Товариством згідно МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» з урахуванням норм, викладених в Інформаційному повідомленні Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами», затв. Розпорядженням № 84 від 07.02.2012 р., надалі - Повідомлення.

З урахуванням інформації, яка викладена у Повідомленні, Товариство обрало датою переходу на МСФЗ дату 01.01.2012 р.

Таким чином, в 2012 р. Товариство складало попередню фінансову звітність за МСФЗ, при цьому проміжна квартальна звітність в 2012 р. складалася Товариством на основі МСФЗ, без дотримання вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» в частині забезпечення наявності співставних даних за попередні звітні періоди.

Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 р. на основі МСФЗ, будуть використані у якості порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2012 р.
При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2012 р. Товариство застосовує МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1 (згідно вимогам, викладеним в Повідомленні), та які офіційно оприлюднені на веб - сайті МФУ.

При складанні фінансової звітності за 2012 р. Товариство склало Баланс станом на 01.01.2012р. за МСФЗ, здійснивши трансформацію даних Балансу станом на 31.12.2011 р. (згідно вимогам, викладеним в Повідомленні).

При складанні Звіту про фінансові результати за 2012 р. та Звіту про рух грошових коштів за 2012 р. Товариством надається порівняльна інформація за 2011 р., яка була надана при складанні фінансової звітності за П(С)БО в 2011 р.
3. Результати здійснення Товариством трансформації Балансу станом на 01.01.2012р.
Перевірка відповідності вимогам МСФЗ оцінки активів та зобов’язань, відображених на Балансі Товариства станом на 01.01.2012р., здійснена щодо суттєвих балансових статей із оглядом на те, що МСФЗ не розповсюджуються на несуттєві статті. Згідно «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» Товариства , затвердженого Наказом № 1 від 01.01.2012р., : «Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 3 відсотки від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків».

З урахуванням того, що підсумок всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків станом на 31.12.2011 р. Дорівнює 16319 тис. грн., поріг суттєвості визначений в розмірі 490 тис. грн.

З урахуванням визначеного рівня суттєвості станом на 01.01.2012р. суттєвими є наступні статті Балансу Товариства:

- Довгострокові фінансові інвестиції;

- Векселі одержані;

- Статутний капітал;

- Резервний капітал;

- Довгострокові кредити банків.
3.1. Результати здійснення перевірки відповідності вимогам МСФЗ оцінки довгострокових фінансових інвестицій, відображених на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р.
При перевірці відповідності відображення вартості Довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011 р. вимогам МСФЗ Товариство керувалося наступним.

Довгострокові фінансові інвестиції, відображені на Балансі Товариства складаються з вартості простих акцій українських емітентів, які не обертаються на організованому ринку та не мають ринкової ціни котирування.

Згідно МСБО (IAS) №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» такі інвестиції в інструменти власного капіталу слід оцінювати за собівартістю з урахуванням зменшення корисності, тому вартість Довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2012 р. не підлягає коригуванню.

Товариством також перевірено, чи є об’єктивні свідчення зменшення корисності зазначених акцій внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання цього активу. За результатами перевірки Товариство припускає, що є об’єктивні свідчення того, що може відбутися зменшення корисної вартості внаслідок знецінення акцій. Товариством прийняте рішення створити Резерв знецінення акцій в розмірі 1450 тис.грн.


3.2. Результати здійснення перевірки відповідності вимогам МСФЗ оцінки Векселів одержаних, відображених на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р.
При перевірці відповідності відображення вартості Векселів одержаних станом на 31.12.2011 р. вимогам МСФЗ Товариство керувалося наступним.

Вартість Векселів одержаних визначена Товариством у розмірі собівартості.

Згідно визначенням МСБО (IAS) №39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» такі векселі розглядаються, як фінансові інвестиції, які обліковуються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки, як прибутку та збитку.

Справедлива вартість зазначених векселів визначена Товариством на рівні собівартості і не підлягає коригуванню.

Товариством також перевірено чи є об’єктивні свідчення зменшення корисності зазначених векселів внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання цього активу. За результатами перевірки таких об’єктивних свідчень не встановлено. Підтвердженням тому є також та обставина, що зазначені векселі в 2012 році були реалізовані за собівартістю.
3.3. Результат перевірки необхідності формування Товариством відстрочених податкових активів (ВПА), відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) станом на 31.12.2011 р.
Згідно вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток» Товариством здійснено перевірку із застосуванням методу зобов’язань наявності тимчасових різниць, як різниць між податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю.

Різниця між податковою базою активу та його балансовою вартістю визначена для «Довгострокових фінансових інвестицій» у зв’язку з наступним:

  • Балансова вартість «Довгострокових фінансових інвестицій» на Балансі Товариства станом на 31.12.2011 р. Становить 9779 тис.грн.;

  • Податкова база «Довгострокових фінансових інвестицій», облікованих на балансі Товариства станом на 31.12.2011 р., становить 9695 грн. та складається з загального від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами, який задекларований Товариством при складанні Декларації з податку на прибуток страховика станом на 31.12.2011 р., з урахуванням наступних коригувань.

  • Балансова вартість активу на 84 тис. грн. перевищує податкову базу активу, що свідчить про наявність ВПЗ станом на 31.12.2011 р. в сумі


84 тис.грн.*0,21 = 18 тис. грн.
Для розрахунку ВПЗ була застосована ставка податку на прибуток, яка діє в 2012 р. згідно ПКУ.

3.4. Висновки
При здійсненні трансформації Балансу Товариства станом на 01.01.2012 р., складеного за П(С)БО, з метою отримання Балансу за МСФЗ, трансформаційні коригування проводилися із наданням детального обґрунтування та з урахуванням визначеного рівня суттєвості.

У підсумку фінансовий результат змінився суттєво — відбулося зменшення нерозподіленого прибутку на суму 1629 тис.грн., в першу чергу внаслідок нарахування Резерву знецінення акцій на суму 1450 тис.грн., а також інших несуттєвих коригувань і виправлення помилок — на суму 179 тис.грн.

За результатами здійсненого аналізу Товариство підтверджує повну відповідність оцінки активів та зобовязань, відображених на Балансі Товариства станом на 01.01.2012 р., вимогам МСФЗ.

4. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та власного капіталу на Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р.
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 01.01.2012 р. згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику», яка затверджена Наказом № 1 від 01.01.2012 року «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику».

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант застосування та розроблена у відповідно до вимог :

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами):

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704;

- Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108);

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);

- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року №1591).

Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.

Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 3 відсотки від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.

Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат порогом суттєвості рекомендується величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного періоду.
  1   2   3

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
Страхова Компанія «ВІП-КАПІТАЛ»
Статуту про створення та діяльність товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «БІФЕСТ». ТДВ «Страхова Компанія...
Страхова компанія Сінклер” Примітки до фінансової звітності за рік,...
«Страхова компанія Сіті-Поліс», створеного за рішенням загальних зборів учасників від «16» серпня 2005 року, перейменованого у Товариство...
«Страхова компанія «Віп-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року Замовник
Замовник: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Печерський узвіз,...
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”» ПОЯСНЮВАЛЬНІ...
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія “ЗГОДА”» (надалі ‒ «Товариство») є акціонерним товариством, яке створене за українським...
Комерційна пропозиція
СК «Українська страхова група» – сучасна та динамічна страхова компанія національного масштабу зі 100% іноземним капіталом. За основними...
ПРАВИЛА
Страховик Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ", створене відповідно до чинного законодавства України для...
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
Страхова послуга та особливості її реалізації

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка