«Страхова компанія «Віп-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року Замовник


Скачати 54.09 Kb.
Назва«Страхова компанія «Віп-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року Замовник
Дата19.05.2013
Розмір54.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
№ 36

від «22» квітня 2013 року
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

щодо фінансової звітності

Товариства з додатковою відповідальністю

«Страхова компанія «Віп-Капітал»

станом на 31 грудня 2012 року
Замовник: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал» (адреса: 01601, м. Київ , вул. Печерський узвіз, 3).

Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул», Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів згідно Рішення № 313 від 13.02.2007 року.

Мельник Роман Олексійович, сертифікат аудитора А № 000205, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17.02.1994 року, термін дії до 17.02.2013 року.

Мельник Андрій Романович, сертифікат аудитора А № 006044, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 157 від 26 грудня 2005 року, термін дії до 26 грудня 2015 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А № 001402, видане 04.10.2007 року, термін дії до 26.12.2015 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів АБ № 000585 від 25 вересня 2007 року.

Місцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А,

тел/факс (0352) 43 00 23

E-mail: consul_audit@ukr.net
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал», склад та елементи якої передбачені міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), що включають Баланс підприємства, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності. Управлінський персонал (керівництво ТДВ) несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, в основу яких покладена європейська (континентальна) модель бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайств або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Законом України «Про аудиторську діяльність» (нова редакція), Міжнародними стандартами аудиту (далі - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 та іншими стандартами, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих виправлень.

Крім цього аудиторами здійснена ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової інформації внаслідок шахрайства протягом усього аудиту у відповідності із МСА 240. Виконані аудитором процедури для розгляду оцінених ризиків з професійним скептицизмом констатують відсутність ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності.
Аудиторський висновок складено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 (далі – Вимоги) та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528 (далі – Положення).

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур через тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка охоплювала оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі –П(С)БО) щодо ведення бухгалтерського обліку, суттєві попередні оцінки здійснені управлінським персоналом, а також оцінку трансформації та загального подання фінансової звітності за МСФЗ.
Обсяг аудиторської перевірки згідно з вимог Положення включає в себе розкриття інформації щодо видів активів, зобов'язань, власного капіталу тощо у відповідності з чинним законодавством та П(С)БО щодо ведення бухгалтерського обліку та трансформації фінансової звітності за МСФЗ.

Аудитори стверджують, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує достатню й обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності та є підтвердженням її достовірності та повноти.

На основі проведених аудиторських процедур, оцінки відповідності можна зазначити, що бухгалтерський облік, в цілому, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), затверджених П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ, зокрема, у перші звітні періоди (2011 рік та 2012 рік) за МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності аудиторами не виявлено.

НЕЗАЛЕЖНА ДУМКААудиторською перевіркою встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Віп-Капітал» функціонує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.
Структура і зміст наказу про облікову політику вимагає трансформаційного коригування для відповідності вимогам МСФЗ на дату їх застосування з врахуванням положень МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових політиках в частині формування показників звітності згідно МСФЗ». Фінансова звітність товариства складена на 31.12.2012 року та за час дії перехідного періоду, протягом якого здійснювалось застосування МСФЗ 1, не в повній мірі відповідає вимогам МСФЗ. Це викликане неповним узгодженням балансової вартості компонентів фінансової звітності внаслідок незастосування трансформаційних коригувань щодо них в наказі про облікову політику, які мали вплив на прибуток чи збиток, аналітичні статті іншого сукупного прибутку, операції з власниками.

На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезазначеному абзаці, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТДВ «Страхова компанія «Віп-Капітал» станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.


Директор Аудиторської фірми «Консул»

сертифікат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник

Аудитор, сертифікат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник

Дата аудиторського звіту «22» квітня 2013 року

м. Тернопіль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23

Схожі:

Страхова Компанія «ВІП-КАПІТАЛ»
Статуту про створення та діяльність товариства з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «БІФЕСТ». ТДВ «Страхова Компанія...
Страхова компанія Сінклер” Примітки до фінансової звітності за рік,...
«Страхова компанія Сіті-Поліс», створеного за рішенням загальних зборів учасників від «16» серпня 2005 року, перейменованого у Товариство...
«Компанія з управління активами «Система плюс» станом на 31 грудня 2012 року
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Власний Капітал» станом на 31 грудня 2011 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
«Аудиторська фірма «КИЇВ АУДИТ 2000» Свідоцтво АПУ №0355 від 23. 02. 01 р
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Надбання», яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка