Коментарі до слайдів презентації «Колообіг речовин та елементів»


Скачати 70.18 Kb.
НазваКоментарі до слайдів презентації «Колообіг речовин та елементів»
Дата23.04.2013
Розмір70.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
Коментарі до слайдів презентації «Колообіг речовин та елементів»

Слайд 2

Здійснення функцій живої речовини пов’язано з міграцією атомів у процесі колообігу речовин у біосфері.

Колообіг речовин – це повторюваний процес взаємопов’язаного перетворення, переміщення речовин у природі, який має циклічний характер і відбувається за обов’язкової участі живих організмів.

Малий (біологічний)- колообіг елементів, необхідних для живої клітини; Великий (геологічний)-

циркуляція атмосферних мас, води, продуктів гірських порід; Біогеохімічний - циклічне переміщення біогенних елементів від одного компоненту біосфери до інших так, що на певних етапах цього коло обігу вони входять до складу живої речовини, це поєднання біологічного та геологічного колообігів.

Слайд 4

Колообіг — процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми.

Просторове переміщення елементів в межах геосфер або їхня міграція підрозділяється на п’ять основних типів:

  1. Механічне перенесення (йде без зміни хімічного складу речовин);

  2. Повітряне перенесення (перенесення речовин у формі газів, пилу або аерозолів із потоками повітря);

  3. Водне перенесення (за рахунок розчинення речовин та їх наступного переміщення у формі йонів або колоїдів). Один з найбільш важливих видів переміщення речовин у біосфері.

  4. Біогенне перенесення (здійснюється за активної участі живих організмів)

  5. Техногенне перенесення ( проявляється як результат господарської діяльності людини).

Слайд 5

Колообіг води

Вода належить до основних речовин, необхідних для життя та найпоширеніших у біосфері. В організмі людини вода становить до 73% маси тіла, грибів – 80, а деяких медуз – 98%. Вода в трьох агрегатних станах(рідина, газоподібна водяна пара, твердий лід) присутня в усіх трьох складових біосфери – атмосфері, гідросфері та літосфері. Основну роль у біогеохімічному коло обігу відіграє атмосферна вода. Під дією сон. радіації вода випаровується з поверхні Світового океану - піднімається в атмосферу – вологе повітря піднімається вгору, де водяна пара конденсується і утворює хмари – завдяки охолодженню хмар вода у вигляді опадів та роси повертається на сушу чи в океан. На суші вода фільтрується в грунт , випаровується в атмосферу та поповнює річковий стік, а також використовується для живлення рослин. З поверхні суші та зелених рослин вода виділяється в атмосферу. Сумарне випаровування води рослинами та з поверхні грунту відіграє головну роль у колообігу води на суходолі.

Слайд 6

Оксиген є найпоширенішим елементом у біосфері і головною складовою живої речовини. Колообіг Оксигену ускладнюється через його здатність утворювати численні хімічні сполуки. В результаті виникає багато циклів між атмосферою, літосферою та гідросферою.

Атмосферний кисень і Оксиген, що міститься в численних поверхневих мінералах ( залізні руди, осадові кальцити), мають біогенне походження. Спочатку в атмосфері Землі кисню не було. Його почали виробляти автотрофи.

Колообіг кисню відбувається в основному між атмосферою і живими організмами. Частково кисень утворюється шляхом дисоціації озону під дією сонячної радіації у верхніх шарах атмосфери. Вільний кисень регенерується в процесі фотосинтезу зелених рослин. Джерелом кисню є вода і вуглекислий газ, його утворення відбувається за допомогою сонячної енергії. Процес продукування та виділення кисню в процесі фотосинтезу протилежний процесу його споживання гетеротрофами під час дихання.

Для повного відновлення всього атмосферного кисню потрібно 2000 років. Якщо не враховувати антропогенної діяльності, в наш час процеси фотосинтезу й дихання зрівноважені. Тому накопичення кисню в атмосфері не відбувається і його вміст залишається сталим. Оксиген, фіксований літосферою у вигляді алюмосилікатів, кремнезему, карбонатів, сульфатів, оксидів феруму тощо, становить 590х1014 т. У біосфері циркулює 39х1014 т. O2 у вигляді газу чи сульфатів, розчинених в океанічних і континентальних водах.

Слайд 7

Колообіг карбону. В атмосфері міститься вуглекислий газ, оксид карбону ( ІІ ), як малі компоненти – вуглеводні, зокрема, метан та інші органічні сполуки. Карбон – основний хімічний елемент живої речовини, оскільки входить до складу різноманітних органічних речовин. Сполуки карбону (у вигляді корисних копалин і карбонатів, а також алмазу і графіту) знаходяться в літосфері. У воді містяться розчинні солі карбону, на дні – карбонатні мули, утворені внаслідок накопичення мертвих решток організмів, що будують своє тіло з карбонату кальцію. Сполуки карбону у ґрунті – це рештки організмів, продукти їх метаболізму та вуглекислий газ, що виділяється під час дихання організмів і розкладання органічних речовин в аеробних умовах. Вуглекислий газ рослини поглинають листям і кореневою системою для синтезу органічних речовин, які по харчовим ланцюгам переходять до тіла тварин. Після загибелі організмів завдяки діяльності редуцентів сполуки карбону повертаються в біосферу у формі вуглекислого газу. У ґрунті дуже часто колообіг карбону гальмується. Органічні рештки мінералізуються частково, перетворюючись у нову органічну речовину – гумус. Частина органічної речовини, що повністю не розклалась, накопичується в осадових породах. Величезні поклади вугілля, нафти, вапняків у водному середовищі є прикладом цього явища .Людська діяльність значно впливає на колообіг цього біофільного елемента. Сполуки карбону у вигляді оксидів потрапляють в атмосферу при спалюванні горючих корисних копалин, вуглеводні – під час нафтовидобутку та нафтопереробки, численні органічні сполуки утворюються в процесі органічного синтезу.

Слайд 8

Колообіг Нітрогену. Нітроген у вигляді газоподібних сполук знаходиться в повітрі, у вигляді органічних сполук – в тілах живих організмів, у ґрунті – у вигляді солей амонію, нітратів і нітритів. У колообіг азот залучається завдяки біологічній ( бактерії, синьо-зелені водорості), промисловій (виробництво мінеральних добрив) і атмосферній (блискавка) азотфіксаціям. Завдяки цим процесам атмосферний азот перетворюється в нітрати, які можуть засвоюватись рослинами. Іншим джерелом нітрогену для рослин є розкладання органічних решток, внаслідок чого утворюються сполуки амонію, сечовина, аміак, які завдяки діяльності особливих бактерій перетворюються в речовини, доступні для рослин. Повернення азоту в атмосферу відбувається внаслідок розкладання сполук, що містять нітрати, до вільного азоту та кисню особливими ґрунтовими бактеріями. .Людина своєю діяльністю здійснює значний вплив на колообіг нітрогену. Систематичне застосування азотних добрив зумовлює збільшення концентрації сполук нітрогену в ґрунтах, водах, продуктах харчування. Високий вміст нітратів в рослинах становить небезпеку для здоров’я людини і тварин, оскільки внаслідок споживання такої їжі нітрати перетворюються на нітрити, які, сполучаючись з гемоглобіном крові, перешкоджають переносу кисню кров’ю.

Слайд 9

Колообіг фосфору. Особливістю колообігу фосфору є те, що він має лише одну газоподібну сполуку – фосфін, який утворюється під час гниття органічних решток. Більшість фосфатів не розчинні у воді. Мінералами є апатити і фосфорити. У ґрунті фосфор входить до складу решток мертвих організмів. Поширеним фосфоровмісним добривом є гуано – послід морських птахів .Редуценти мінералізують органічні сполуки фосфору з відмерлих організмів у фосфати, які знову споживаються коренями рослин. Сполуки фосфору накопичуються на дні водойм і в прибережній зоні морів та океанів у вигляді решток живих організмів і фосфатів. На суходіл потрапляють з рибою та під час видобування корисних копалин. Кислотні дощі прискорюють міграцію фосфору завдяки розчиненню фосфатів. Для підвищення родючості ґрунтів на поля вносять добрива, зокрема, й фосфорні. Змивання їх у водойми спричинює евтрофікацію водойм (підвищення біологічної продуктивності екосистеми внаслідок нагромадження біогенних елементів, головним чином, нітрогену і фосфору).

Слайд 11

Колообіг сульфуру. Цей хімічний елемент утворює газоподібні сполуки: гідрогеносульфур та оксиди сульфуру (IV, VI). Більшість сульфатів розчинні у воді, тоді як сульфіди більшості металів малорозчинні. Сульфур у складі органічних сполук міститься в живих організмах, горючих корисних копалинах. Сірка, яка знаходиться в ґрунті, є продуктом розкладання материнських гірських порід, що містять пірити і халькопірити, а також продуктом розкладання органічних речовин. У ґрунті діють численні мікроорганізми, що перетворюють сульфіди на сульфати й сірку і навпаки. Корені рослин поглинають сполуки сульфуру, які входять у створювані рослинами органічні речовини.

Після відмирання рослин сполуки сульфуру повертаються в ґрунт. Таким чином підтримується колообіг сульфуру в природі. Людина своєю діяльністю значно збільшує концентрацію сполук сульфуру в навколишньому середовищі. Великі кількості оксидів сульфуру утворюються під час спалювання сміття, різних видів палива, добування металів із сульфатів, у виробництві та використанні сульфатної кислоти.

Слайд 12

Згідно з геологічними уявленнями, людина існує надзвичайно короткий час (усього 0,0001% від тривалості існування біосфери). Проте за цей короткий проміжок часу колообіг речовин у біосфері змінився радикально. На сьогодні – людина є найважливішим геологічним фактором. В античні часи люди використовували лише 18 хімічних елементів, а нині – всі 89 елементів, що є в земній корі, крім того, одержано ще й такі, яких у природі немає зовсім (плутоній, технецій). Людина небувало прискорила колообіг деяких речовин (родовища корисних копалин природа накопичувала протягом мільйонів років і використовувалися б природою набагато довше ніж людиною). Або ж навпаки – відбувається концентрація елементів у природі у неприйнятних для природи порціях. Отже, людина не лише прискорює біологічний колообіг, а й залучає до нього ті елементи, які були з нього давно вилучені(природне паливо). Займаючись меліорацією людина втручається в колообіг води.

Природу Землі неможливо повернути до того стану, в якому вона перебувала до початку розвитку людини. На сучасному етапі завдання полягає не в тому, щоб «залишити все, як воно було» - це неможливо, а в тому, щоб діяти продумано, науково обґрунтовано, з максимальною обережністю.

Нам слід чітко уявити, що ми намагаємося побудувати для себе та своїх нащадків, бо нічого з того, що робиться й буде зроблено з живою природою, виправити неможливо.

Матеріали підібрано згідно:

1.ecology.ck.ua › lecture/unit_3.pdf

2. http://biology1.ucoz.ru/

3. http://www.picamatic.com/

4. П.П. Попель, Л.С. Крикля «Хімія 10» К.2010р.

Схожі:

Коментарі до слайдів презентації «Методи добування металів»
У повітрі метали містяться в сполуках у вигляді часточок пилу, у воді – у розчинених в ній солях. У земній корі у самородному та...
Коментарі до слайдів презентації «Твердість води»
На виробництві, у домашньому господарстві використовують прісну воду. У ній містяться невеликі кількості катіонів Са2+ та Мg2+
Коментарі до слайдів презентації «Парниковий ефект»
Удосконалюючи техніку і технології, людство зробило багато наукових відкриттів. З одного боку, це привело до підвищення благоустрою...
Коментарі до слайдів презентації «Поживні добавки для рослин – добрива»
Живлення це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів...
Тема по програмі
Тема уроку:  Створення слайдів презентації. Робота зі слайдами презентації. Редагування та демонстрація презентації
Комп’ютерні презентації
Дана практична робота дасть змогу учням самостійно створити найпростішу презентацію з кількох слайдів, використати фон, вводити в...
Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній...
Металів, особливості будови атомів, будови речовин. Розширити уявлення щодо видів хімічного зв’язку введенням поняття про металічний...
Урок №5 Тема: Остап і Андрій
Створення 1-2 слайдів фрагменту презентації по темі: «Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козака»
Цієї презентації – Електродинаміка Медико біологічних систем. Створював...
Я, Лесюк Анастасія Юріївна приймала активну участь у класному і позакласному житті Українського медичного ліцею 11-В класу. Писала...
Уроку. «Правда про війну в оповіданні Г. Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»
Містить характеристику предметного світу оповідання, дає можливість дослідити значення образів – символів та увиразнити провідну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка